Wpływ emocji na poznanie społeczne


Wpływ emocji (nastroju) na poznanie społeczne - teorie, ustalenia

Poznanie społeczne - proces myślenia o sobie i o innych.

Działania ludzkie determinowane są głównie przez poznanie społeczne - sposób myślenia o wydarzeniach czy napotykanych ludziach.

Istnieją cztery podstawowe procesy poznania społecznego:

  1. Uwaga - selekcjonowanie informacji

  2. Interpretacja - nadawanie znaczenia informacji

  3. Sąd - używanie informacji do formowanie spostrzeżeń i podejmowania decyzji

  4. Pamięć - zachowywanie wydarzeń i sądów na przyszłość

Emocje i poznanie - które z nich ma pierwszeństwo (3 podejścia):

Wpływ emocji i nastroju na przebieg procesów poznawczych:

Wojciszke podsumowuje: „różnica między nastrojem a specyficznymi emocjami ma dwie interesujące konsekwencje. Po pierwsze, choć emocje bywają z reguły silniejsze od nastrojów, ich wpływ na nasze sądy jest zwykle mniejszy, bowiem pozostaje ograniczony jedynie do treści związanych z konkretną emocją. Na przykład strach podnosi ocenę ryzyka, ale nie wpływa na przypisywanie winy, podczas gdy gniew odwrotnie - wpływa na przypisywanie winy, ale nie ocenę ryzyka (Gallagher, Clore, 1985). Po drugie, nastrój można traktować jako ogólną informację o relacji jednostki z otoczeniem. Dobry nastrój informuje o tym, że otoczenie nie sprawia problemów i nie wymaga podejmowania żadnych szczególnych działań. Zły nastrój - odwrotnie, że otoczenie stwarza problemy i konieczność podejmowania jakichś działań zaradczych. W konsekwencji, nastrój jest czynnikiem decydującym o tym, czy przetwarzania informacji ma charakter pobieżny i heurystyczny, czy też głęboki, dokładny i przemyślany (Wojciszke, 2004, za: Schwarz, Clore, 1996).

Nastrój a chęć pomagania (nastrój wpływa na procesy poznawcze, a te z kolei bezpośrednio wpływają na działania):

Pozytywny nastrój powoduje generalnie wzrost gotowości do pomagania innym. Nie dzieje się tak wtedy, kiedy czynność pomocy miałaby się wiązać z obniżeniem nastroju. Wiąże się to z procesem podtrzymywania pozytywnego nastroju (Isen), który sprawia, że ludzie nie tylko nie chcą angażować się w zachowania społeczne mogące powodować spadek nastroju, ale także unikają wszelkiego wysiłku o charakterze poznawczym (stąd podążanie mentalną drogą na skróty).

Negatywny nastrój również (w niektórych sytuacjach) sprawia, że jesteśmy bardziej pomocni. Jest to bowiem jedna ze strategii poprawy nastroju (myślenie „jeśli pomogę, poczuję się lepiej”). Wyższa gotowość do pomagania zanika, kiedy negatywne emocje/nastroje są zbyt intensywne, a osoba jest zbyt skoncentrowana na własnych kłopotach.

Model infuzji afektu (Affect Inffusion Model, Forgas, 1995) - proces polegający na tym, że informacja niosąca ładunek emocjonalny wywiera wpływ na procesy poznania i oceny, staje się ich częścią i modyfikuje je w kierunku zgodnym z nastrojem.

Cztery strategie przetwarzania (Forgas):

  1. Bezpośredniego dostępu (niska infuzja afektu) - sprowadza się do bezpośredniego wyszukania ukształtowanej już wcześniej opinii lub postawy (np. wobec partii politycznej).

  2. Przetwarzania zmotywowanego (kontrola nastroju) - uruchamiana, gdy mamy silną motywację, wyraźny cel (np. bronimy własnej wartości albo faworyzujemy swoją grupę).

  3. Heurystyczna (afekt jako informacja) - gdy w prostych, typowych sytuacjach myślimy na skróty, szukamy szybkich odpowiedzi, nie angażując się zbytnio. Własny nastrój uznajemy wtedy za źródło informacji o swych ocenach.

  4. Przetwarzania analitycznego (silna infuzja afektu) - wymaga ona od nas zrozumienia i interpretowania informacji. Stosujemy ją, gdy przedmiot oceny jest skomplikowany, nietypowy, a jednocześnie sytuacja wymaga od nas trafnego wykonania zadania. Paradoksalnie, afekt tym bardziej wlewa się i zakłóca nasze poznanie, im bardziej szczegółowo i analitycznie przetwarzamy informacje.

Podsumowując - afekt (pierwotny/wtórny) zapośrednicza poznanie i wpływa na jego efekt końcowy, czyli modyfikuje proces poznania (wpływa na formę i treść) i jego skutek.

Źródło:

Kenrick, Neuberg i Cialdini - „Psychologia społeczna”

Strelau - „Psychologia. Podręcznik akademicki”, t. II

Nęcka, Orzechowski i Szymura - „Psychologia poznawcza”

Wojciszke - „Człowiek wśród ludzi”

Wykład nr 5 z Psychologii Społecznej I „Afekt w społecznym poznaniu”

Charaktery (portal psychologiczny) - http://www.charaktery.eu/Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wpływ szkoły na niedostosowanie społeczne
Wpływ emocji na zdrowie jamy ustnej okiem stomatologa
Wpływ zabawy na rozwój społeczny dziecka, fizjoterapia, pedagogika
WPŁYW EMOCJI NA PAMIĘĆ
Wpływ kultury na życie społeczne
Wpływ kultury na życie społeczne
Wpływ mediów na niedostosowanie społeczne
Wpływ szkoły na niedostosowanie społeczne
Wpływ emocji na zdrowie jamy ustnej okiem stomatologa
WPŁYW ZAGROŻEŃ NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
Wasilewski Koszty poznawcze i wpływ emocji na rozwiązywanie zadania selekcyjnego
WPŁYW EMOCJI NA PAMIĘĆ
pnr wplyw emocji na zdrowie
WPŁYW EMOCJI WYWOŁANYCH PRZEZ REKLAMY SPOŁECZNE NA, EiM ćwiczenia
Wpływ korporacji na kształt globalizacji i rola mediów w kształtowaniu społecznego przyzwolenia (2)
Kultura i jej wplyw na zycie spoleczne
wpływ mass mediów na rozwój społeczno, moralny dzieci
pedagogika, Wychowawczy wpływ szkoły na środowisko rówieśnicze i społecz, Praca zaliczeniowa z WPROW

więcej podobnych podstron