Wstęp do językoznawstwa  XI 11

Pobierz cały dokument
Wstęp do językoznawstwa  XI 11.docx
Rozmiar 28,5 KB

wyraz – połączenie określonego znaczenia z określonym zespołem głosek, zdolne do samodzielnego użycia gramatycznego; wg definicji Leonarda Bloomfielda minimalna forma swobodna

Podział wyrazów ze względu na funkcję semantyczną:

Podział wyrazów ze względu na zjawisko, które wyrażają:

sem (cecha semantyczna) – najmniejsza jednostka znaczenia

semem – wiązka cech semantycznych w oderwaniu od reprezentacji językowej

analiza semiczna – analiza biorąca pod uwagę semy, z których składa się dany wyraz

np.

+żywotność

+ osobowość

+ żeńskość

+ dorosłość

KOBIETA

składnia (syntaksa) – dział gramatyki zajmujący się badaniem i opisem sposobów łączenia wyrazów w sensowne i poprawne związki

zdanie – jednostka autonomiczna składniowo; realizacja pewnych wymagań, które nakłada czynnik zdaniotwórczy; musi zawierać orzeczenie

równoważnik zdania - zbiór wyrazów równoważny zdaniu, gdzie nie ma orzeczenia (czasownika w formie osobowej)

Relacje pomiędzy elementami zdania:

Elementy zdania:

tekst – ciąg powiązanych ze sobą zdań

Rodzaje spójności tekstu:

kategoria gramatyczna – zespół cech, pewnych funkcji gramatycznych, które się wzajemnie wykluczają, przysługują pewnym częściom mowy i wyrażane są za pomocą określonych wykładników morfologicznych

Kategorie gramatyczne nominalne (odnoszące się do rzeczownika):

w językach indoeuropejskich:

*casus preapositionalis - zróżnicowanie form przypadka ogranicza się do zaimków

*system dwuprzypadkowy: casus rectus – przypadek niezależny (funkcję podmiotu w zadaniu), casus obliquus - przypadek zależny (funkcja określnika w zdaniu)

*singulare tantum – rzeczownik występujący jedynie w liczbie pojedynczej

*pluralia tantum - rzeczownik posiadający jedynie liczbę mnogą

*pluralis majestaticus – użycie liczby mnogiej zamiast liczby pojedynczej mające na celu podkreślenie godności, stosowane przez władców w odniesieniu do siebie lub przez innych w odniesieniu do władców

Pobierz cały dokument
Wstęp do językoznawstwa  XI 11.docx
Rozmiar 28,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wstęp do językoznawstwa 4 XI 11
Wstęp do literaturoznawstwa 4 XI 11
Wstęp do literaturoznawstwa XI 11
WSTĘP DO JEZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, XI, 4 05 11
Wstęp do językoznawstwa  X 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD IV, 9 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA, WYKŁAD I, 02 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, XII, 05 11
WSTĘP DO JEZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD IV, 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VI,0 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD II,# 02 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD IX, 04 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD III, 2 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD XIV, 1 06 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VIII, 6 04 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VI,# 03 11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD XIII, 05 11
jez, Wstęp do językoznawstwa

więcej podobnych podstron