C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. Wyznaczanie wartości em


SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA C-4.

Temat: Badanie odbicia światła od powierzchni dielektryków.

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest określenie wartości natężenia światła odbitego od powierzchni dielektryków dla różnych kątów padania, wyznaczenie wartości kątów Brewstera i granicznego oraz na podstawie ich znajomości określenie współczynnika załamania szkła.

Należy także zaobserwować zjawisko rozproszenia światła spolaryzowanego liniowo oraz sprawdzenie prawa Malusa.

Podstawy fizyczne:

Falą nazywamy zaburzenie ośrodka przemieszczające się w przestrzeni. Przykładem fali jest światło, gdzie wielkościami, które ulegają zmianie są natężenia pól: elektrycznego i magnetycznego. Oscylacje fali przemieszczają się ze stałą prędkością, zależną od rodzaju ośrodka w którym rozchodzi się fala.

Wektor natężenia pola elektrycznego monochromatycznej fali elektromagnetycznej rozchodzącej się w kierunku osi OX opisywany jest wzorem:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- amplituda natężenia pola elektrycznego

t-kx - faza fali

k - liczba falowa 0x01 graphic

Dla fal elektromagnetycznych kierunki wektorów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego są prostopadłe względem siebie oraz prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Jeżeli kierunki drgań wektorów natężeń pól zmieniają się w sposób przypadkowy to światło nie jest spolaryzowane. W przypadku światła spolaryzowanego kierunek ten jest stały lub zmienia się w sposób ściśle określony. Wyróżnia się następujące rodzaje polaryzacji:

1. liniowa - kierunki natężenia pól są prostopadłe do siebie i stałe;

a. 0x01 graphic
- wektor E leży w płaszczyźnie padania;

b. 0x01 graphic
- wektor E jest prostopadły do płaszczyzny podania;

2. kołowa (eliptyczna) - wektory natężeń pól obracają się wokół kierunku rozchodzenia się fali i zmieniają swą długość.

Otrzymane powyżej polaryzacje można uzyskać stosując odpowiednie polaryzatory. Przepuszczają one światło tylko o określonym kierunku polaryzacji.

Jeśli kierunek polaryzacji tworzy o osią polaryzatora kąt 0x01 graphic
to jest przepuszczana tylko część fali elektromagnetycznej określona przez rzut wektora E na kierunek osi polaryzatora. Natężenie światła jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy, zatem natężenia światła przechodzące przez polaryzator wyraża się wzorem:

0x01 graphic

Powyższa równość wyraża prawo Malusa.

Jeżeli światło przechodzi do ośrodka o innej gęstości to zmienia się kierunek rozchodzenia się fali. Wynika to różnych prędkości fali w każdym z ośrodków. Prawo załamania wyraża się wzorem:

gdzie:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
- współczynniki załamania światła

0x01 graphic
, 0x01 graphic
- kąty padania i załamania

Część światła padającego ulega odbiciu przy czym spełnione jest prawo odbicia (kąt padania równy kątowi odbicia). Aby określić jaka część natężenia padającego uległa odbiciu, a jaka załamaniu określamy współczynnik odbicia R. Jest to stosunek wartości natężeń światła odbitego do padającego. Wartość R zależy od kąta padania współczynników załamania i od polaryzacji fali padającej.

Kątem padania dla którego światło odbite ma tylko polaryzację 0x01 graphic
nazywamy kątem Brewstera.

Gdy światło przechodzi z ośrodka o większej gęstości do ośrodka o mniejszej gęstości i ulega załamaniu pod kątem 900x01 graphic
, to kąt padania nazywamy kątem granicznym. Dla kątów padania większych od kąta granicznego światło ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu.

Opracowanie wyników:

Na podstawie dokonanych pomiarów sporządziliśmy wykres zależności natężenia światła odbitego od kąta padania. Pomiary zostały wykonane dla dwóch

wzajemnie prostopadłych pozycji polaryzatora.

SZKŁO METAL

Polaryzacja

p

Polaryzacja

d

Polaryzacja

p

Polaryzacja

d

I

[mA]

a

[°]

I

[mA]

a

[°]

I

[mA]

a

[°]

I

[mA]

a

[°]

660

0

580

0

620

310

5

410

5

290

165

10

420

10

280

70

15

340

15

270

21

20

240

20

260

4.5

25

170

25

250

1

30

110

30

255

0.92

31

78

35

265

0.86

32

54

40

250

0.68

33

38

45

320

0

34

27.5

50

20

55

15

60

13.5

65

10

70

9

75

Wykres 1 Wykres 2 Wykres 3 Wykres 4

Polaryzacja Π Polaryzacja σ Polaryzacja Π Polaryzacja σ

I [mA]

α [ ° ]

I [μA]

I [mA] α[ ° ]

I [mA] α[ ° ]

1

1.02 ± 0.11

90±1

1170 ± 11.7

90±1

5 ± 0.15

90±1

2.3±0.12

90±1

2

1.6 ± 0.116

89±1

420 ± 4.2

88±1

5.2 ± 0.15

85±1

2.1±0.12

85±1

3

0.6 ± 0.106

88±1

840 ± 8.4

85±1

5.3 ± 0.15

80±1

1.4±0.11

82±1

4

0.6 ± 0.106

87±1

780 ± 7.8

83±1

5.5 ± 0.15

75±1

2±0.12

81±1

5

0.9 ± 0.109

86±1

600 ± 6

80±1

5.4 ± 0.15

74±1

2±0.12

80±1

6

1.2 ± 0.112

85±1

450 ± 4.5

78±1

5.2 ± 0.15

72±1

1.1±0.11

75±1

7

1.29 ± 0.112

83±1

270 ± 2.7

75±1

4.9 ± 0.15

71±1

0.6±0.106

70±1

8

1.2 ± 0.112

80±1

120 ± 1.2

70±1

4.4 ± 0.14

70±1

0.4±0.104

65±1

9

1.08 ± 0.108

78±1

22 ± 0.22

65±1

2.6 ± 0.13

55±1

0.2±0.012

60±1

10

0.9 ± 0.109

75±1

16 ± 0.16

64±1

2 ± 0.12

50±1

0.12±0.011

55±1

11

0.6 ± 0.016

70±1

11 ± 0.11

63±1

1 ± 0.11

45±1

0.04±0.014

45±1

12

0.48 ± 0.014

65±1

8 ± 0.08

62±1

0.02 ± 0.12

40±1

0.03±0.013

40±1

13

0.36 ± 0.013

60±1

5 ± 0.05

60±1

0.014 ± 0.11

35±1

0.02±0.002

35±1

14

0.24 ± 0.012

55±1

3.5 ± 0.035

59±1

0.015 ± 0.11

33±1

0.021±0.002

30±1

15

0.18 ± 0.011

50±1

2.5 ± 0.025

57±1

0.026 ± 0.1

31±1

0.018±0.001

25±1

16

0.15 ± 0.011

45±1

0 ± 0.01

55±1

0.023 ± 0.1

30±1

17

0.12 ± 0.011

40±1

1 ± 0.01

54±1

0.025 ± 0.1

25±1

18

0.09 ± 0.01

25±1

1.9 ± 0.019

53±1

19

0.09 ± 0.01

20±1

2.2 ± 0.022

52±1

20

0 ± 0.01

15±1

2.7 ± 0.027

51±1

21

3.1 ± 0.031

50±1

22

4.1 ± 0.041

49±1

23

7.8 ± 0.078

45±1

24

14 ± 0.14

40±1

25

22 ± 0.22

35±1

26

28 ± 0.28

30±1

27

39 ± 0.39

20±1

28

42 ± 0.42

13±1

Wykresy fotoprądu od kąta α

Wykres 1

I [mA]

α [° ]

Wykres 2

I [mA]

α [° ]

Wykres 3

I [mA]

α [° ]

Wykres 4

I [mA]

α [° ]

Dla płytki szklanej i polaryzacji 0x01 graphic
z wykresu odczytaliśmy kąt Brewstera (dla minimum funkcji). Wynosi on 550x01 graphic
10x01 graphic
. Znając kąt Brewstera obliczyliśmy współczyn-

nik załamania światła:

gdzie:

0x01 graphic
- współczynnik załamania światła dla powietrza

0x01 graphic
- współczynnik załamania światła dla szkła

Obliczony współczynnik wynosi: n=1,480x01 graphic
0,2 dla0x01 graphic
=( 550x01 graphic
1)0x01 graphic

Ten sam współczynnik można także wyznaczyć znając kąt graniczny:

Obliczony w ten sposób współczynnik wynosi: n=1,260x01 graphic
0,7 dla α = ( 550x01 graphic
1)0x01 graphic

Wyniki pomiarów sprawdzających prawo Malusa

I

[mA]

I

[mA]

a

[°]

370

740

45

390

780

44

Podane wartości spełniają prawo Malusa w granicach błędu.

Doświadczalnie wyznaczony kąt graniczny wynosi 55° ± 2°.

Wnioski:

W ćwiczeniu wyznaczyliśmy dwoma sposobami współczynnik załamania światła dla szkła. Otrzymane wyniki nieznacznie różnią się między sobą jednak uzyskane wartości, mieszczą się w granicach oszacowanego błędu. Obliczone współczynniki są porównywalne z analogicznymi wartościami odczytanymi w tablicach (np: szkło kwarcowe - 1,46). Drugą częścią ćwiczenia było sprawdzenie prawa Malusa: 0x01 graphic
. Kąt 0x01 graphic
jest kątem o jaki trzeba obrócić polaryzator, aby wartość natężenia światła spadła o połowę. Wynika z tego, że: cos0x01 graphic
=0x01 graphic
, czyli

otrzymany kąt powinien wynosić 450x01 graphic
. Uzyskane przez nas wartości 440x01 graphic
oraz 45° są

zbliżona do wartości wynikającej z prawa Malusa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
C -4 -, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
A-2p, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
C 4 , MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
Cwiczenie 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektr
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
ADAAM22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
SPR B 6, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczny
A-22WLAD, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczn
C4JA1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
WLADEKC4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektryczn
A-22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
E do M, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
LABA22, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym

więcej podobnych podstron