Mon. pól EM, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Monitoring i bioindykacja środowiska, Pytania egzaminacyjne


Monitoring pól elektromagnetycznych 

Jednym z głównych skutków rozwoju techniki polepszającej i ułatwiającej życie człowieka, jest coraz większe zanieczyszczenie naturalnego środowiska elektromagnetycznego (wzrost intensywności sztucznych pól elektromagnetycznych - PEM). Dotyczy to zwłaszcza ekspozycji zawodowej na PEM, ale też coraz większym stopniu ekspozycji środowiskowej (sztuczne PEM występujące w domach są kilka rzędów wielkości wyższe od wielkości pól naturalnych o tych samych częstotliwościach). Obecnie w wielu krajach, w tym również w Polsce, występują duże obawy społeczne odnośnie zagrożeń zdrowia związanych z instalacją urządzeń elektroenergetycznych (np. linii przesyłowych prądu wysokiego napięcia) czy system radiokomunikacji (np. stacji bazowych telefonii komórkowej). Obawy te przejawiają się między innymi protestami przeciwko budowie nowych odcinków linii energetycznych czy stacji bazowych.

Dyskusje na temat poziomów PEM (o częstotliwościach 300 GHz), które można uznać za bezpieczne, trwają na całym świecie. Jest to spowodowane coraz liczniejszymi doniesieniami na temat negatywnych skutków zdrowotnych długotrwałych ekspozycji na słabe PEM (dotychczas uważane za bezpieczne).

Promieniowanie elektromagnetyczne

W drugiej połowie XIX wieku, J.C. Maxwell wykazał, że jeżeli jedno z pól l (elektryczne lub magnetyczne) zmienia się w czasie, to w wyniku tego powstaje pole drugie (również zmienne w czasie), tak więc w przestrzeni jednocześnie istnieją oba pola, czyli pole elektromagnetyczne (PEM). Pole elektryczne nazywa się w tym przypadku „składową elektryczną PEM” a pole magnetyczne - „składową magnetyczną PEM”. Maxwell pokazał, że na skutek zaburzenia jednego z pól (spowodowania, że zmienia się ono w czasie) powstaje impuls elektromagnetyczny, który będzie przesuwał się w przestrzeni. Wraz z impulsem przesuwa się w przestrzeni energia elektromagnetyczna. Zjawisko to nazywa się promieniowaniem elektromagnetycznym (w tym przypadku także używa się skrótu PEM). Jeżeli na drodze PEM znajdzie się jakiś obiekt materialny o objętości V to energia W zmagazynowana w PEM zmieniana jest częściowo na energię kinetyczną K ładunków zamkniętych w objętości V (czyli je porusza) a częściowo opuszcza napromieniowany obiekt i rozchodzi się dalej. Zjawisko to opisuje tzw. równanie Poyntinga

-= +

gdzie Σ jest powierzchnią otaczającą V a - gęstością strumienia energii (wektor Poyntinga)

Źródła PEM

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) są, obok teoretycznych analiz rozkładów pola, podstawowym narzędziem oceny ekspozycji na PEM w środowisku i na stanowiskach pracy. Do prowadzenia pomiarów obligują również  polskie przepisy ochronne. Przepisy te podają w zarysie metodykę, nie opisują natomiast aparatury pomiarowej przeznaczonej do takich  pomiarów. Fakt ten, w powiązaniu ze stosunkowo małą dokładnością metrologii pola elektromagnetycznego, przyczynia się do wielu kontrowersji związanych ze samymi pomiarami, jak również interpretacją wyników i oceną ekspozycji na PEM.

W pracy zostanie przedstawiony krótki przegląd źródeł PEM z zakresu radiofal i mikrofal, możliwe metody pomiaru PEM oraz ograniczenia ich stosowania, rozwiązania techniczne aparatury pomiarowej oraz próba oszacowania niepewności takich pomiarów.

W zakresie radiofal i mikrofal dominującymi źródłami PEM - istotnymi z punktu widzenia ochrony przed polem elektromagnetycznym - są między innymi: systemy radiokomunikacyjne (w najszerszym rozumieniu tego pojęcia), sprzęt  ISM, urządzenia powszechnego użytku (ESPU, systemy przeciwkradzieżowe  (EAS) oraz czujniki i sensory wykorzystujące fale radiowe do realizacji funkcji podstawowych (np. mikrofalowe czujniki ruchu) lub do transmisji danych. W tabeli 1 dokonano przeglądowego zestawienia źródeł PEM w zakresie radiofal i mikrofal.

 

Tabela.1 Przegląd źródeł PEM w zakresie radiofal i mikrofalowe

 

Dziedzina zastosowań

Zakres częstotliwości

Typowe moce

nadajników/generatorów

Radiokomunikacja

 

 

Nadajniki radiowe i telewizyjne

180 kHz - 860 MHz

5W - 2MW

Stacje bazowe telefonii

komórkowej

450(900) - 2100 MHz

2W - 50W/kanał

Linie radiowe naziemne i satelitarne

1 - 40GHz

10mW - 20W

Radiotelefony i terminale przenośne

27MHz - 2,1GHz

0,1W - 15W

Radiolokacja (radary)

1 - 10GHz

1W - 3MW w impulsie

Transmisja danych

 

 

Punkty dostępowe Wi - Fi

2,4;5,1 - 5,8GHz

0,1W - 1W

Systemy PMP

3,5 - 26GHz

0,1W - 20W

Karty Wi - Fi

2,4;5,1 - 5,8GHz

10 - 100mW

ISM

 

 

Nagrzewnice, suszarki i zgrzewarki dielektryczne

27,12MHz

100W - 100kW

Mineralizatory, suszarki mikrofalowe

2,45GHz

300W - 10kW

Aparaty do elektrochirurgii

300 - 400kHz, 1 - 3MHz

30 - 200W

Diatermie krótko i mikrofalowe

27,12MHz, 2,45GHz

50 - 1000W (w impulsie)

MRI (niezależne od pola ma gnetycznego, występuje pole z zakresu radiofal)

40 - 100MHz

30 - 200W

EAS

1 - 20MHz i 2,45GHz

brak danych, praca impulsowa

ESPU

 

 

Kuchenki mikrofalowe

2,45GHz

600 - 100W

Czujniki ruchu

2,45GHz

<20mW

 

      Metodyka pomiarów

 

Pole elektromagnetyczne charakteryzuje szereg parametrów, które można poddać ocenie. Parametry te można sklasyfikować w trzech grupach (aczkolwiek jest to klasyfikacja umowna): widmo, amplituda i polaryzacja. Do parametrów związanych z widmem zaliczamy: częstotliwość, szerokość pasma zajmowanego przez sygnał i rodzaj modulacji. Z amplitudą związane są: natężenie pola (w tym natężenie składowej elektrycznej E, składowej magnetycznej H i ewentualnie gęstość mocy S) oraz modulacja (zależnie od rodzaju, modulacja wpływa zarówno na widmo, jak i amplitudę). Polaryzacja pola niesie informacje o położeniu wektora E i H w przestrzeni i zmianach tego położenia. W systemach radiokomunikacyjnych mamy do czynienia z polaryzacją liniową lub elipsoidalną, a w przypadku polaryzacji liniowej: poziomą, pionową, lub coraz powszechniej stosowaną w systemach telefonii komórkowej, polaryzacją ±45°. W otoczeniu urządzeń przemysłowych czy medycznych oraz w polu bliskim z reguły występuje duże nieuporządkowanie polaryzacyjne PEM. W zależności od celu pomiarów dokonuje się analizy wybranych parametrów, wykorzystując prawidłowo dobrany sprzęt pomiarowy oraz odpowiednie metody.

Rodzaje pomiarów PEM również umownie możemy podzielić na dwie grupy pomiarów: propagacyjne i umowne.

Pod pojęciem pomiarów propagacyjnych rozumie się pomiary realizowane pod kątem planowania i analizy systemów radiokomunikacyjnych. Obejmują one wyznaczanie zasięgów, określanie poziomu sygnałów niepożądanych, kompatybilność międzysystemową itp. Pomiary ochronne służą natomiast ocenie ekspozycji na PEM ludzi i środowiska, w tym dotrzymania dopuszczalnych poziomów PEM. W obu przypadkach stosuje się różne metody pozwalające na osiągnięcie wymaganej dokładności. Są to w szczególności pomiary selektywne, szerokopasmowe oraz pomiary szerokopasmowe miernikiem selektywnym.

Pomiary selektywne stosowane są głównie w przypadku pomiarów propagacyjnych i oceny parametrów PEM od jednego źródła. Typowo pomiar realizuje się z wykorzystaniem anteny dołączonej  do selektywnego odbiornika pomiarowego.

Pomiary szerokopasmowe z kolei stosowane są powszechnie w pomiarach związanych z ochroną przed polami elektromagnetycznymi. Wykorzystuje się tego typu pomiarach mierniki szerokopasmowe umożliwiające wykonywanie pomiarów w bezpośrednim otoczeniu żródeł PEM (zarówno pierwotnych jak i wtórnych). Wynikiem pomiaru jest wypadkowe natężenie pola z całego pasma pomiarowego sondy.

Znacznie bardziej skomplikowane jest wyznaczenie natężenia pola odpowiadającemu pomiarowi sondą izotropową przy zastosowaniu anten o dużej kierunkowości (np. anten logarytmiczno - periodycznych (LPDA)). W tym przypadku pomiary ogranicza się zwykle do pomiaru maksymalnego natężenia pola na kierunkach do dominujących źródeł.

Aparatura pomiarowa 

Do pomiarów w strefie bliskiej najczęściej stosuje się czujniki szerokopasmowe, w których detekcja sygnału odbywa się bezpośrednio przy antenie i sygnał stałoprądowy transmitowany jest przez linię transparentową (przezroczystą dla PEM) do układu wskaźnikowego (monitora). Do pomiaru składowej elektrycznej (większość pomiarów w zakresie ochrony środowiska i duża grupa pomiarów w zakresie BHP) stosuje się elektrycznie krótkie anteny dipolowe obciążone zwykle detektorem diodowym, który pozwala na uzyskanie większej czułości i dynamiki niż w przypadku termopar czy balometrów. Do pomiaru składowej magnetycznej wykorzystuje się układy z antenami ramowymi. Analizując rozwiązania układowe stosowane w takich miernikach, można stwierdzić, że od momentu opracowania sondy o charakterystycznej sferycznej , w samych sondach nie ma rewolucyjnych zmian i osiągnęły one szczyt technicznych możliwości. Czułość sond jest ograniczona czułością detektorów i długością anteny na poziomie ok. 1 V/m do 0,1 V/m w rozwiązaniach specjalnych i dynamiką pojedynczej sondy nie przekraczającą 60 dB. Dość dobrze jest opanowana technika kształtowania charakterystyki częstotliwościowej, co pozwala dopasowywać pasmo pracy sond do wybranych zastosowań lub dostosować do wymagań przepisów ochronnych.

Pomiary pola dalekiego rządzą się innymi zasadami. Podstawowym rodzajem pomiarów są pomiary selektywne, a podstawowym zestawem pomiarowym jest antena dołączona do odbiornika pomiarowego i, w odróżnieniu od mirników pola bliskiego, do odbiornika przekazywany jest sygnał wielkiej częstotliwości. Mierniki takie charakteryzują się również dużo większą czułością - nawet do pojedynczych μV/m i dynamiką dochodzącą do 140dB. Jest to możliwe dzięki przetwarzaniu sygnału z anteny już w odbiorniku. Jako odbiorniki pomiarowe bardzo często wykorzystuje się analizatory widma, a anteny są zwykle szerokopasmowymi antenami kierunkowymi (np. przywołane wcześniej anteny logarytmiczno - periodyczne LPDA), lub szerokopasmowymi antenami dipolowymi. W uzasadnionych przypadkach stosuje się również anteny wąskopasmowe.  

   

.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Składowanie na wysypiskach, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
biochemia cz 1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Buforowość gleby, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ochrona i rekultywacja gleb
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Proces inwestycyjny a decyzja środowiskowa, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ocena
Rola wody w życiu lasu, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
sciaga scieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Fizyka - ściąga 2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Fizyka
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
Podstawy Ekologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Instrukcja1-2008, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrochemia
Rozklad Studenta, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Statystyka
sciaga na ustny, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo
OSADY ŚCIEKOWE, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
HYDROLOGIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrologia
Klimat Polski, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Meteorologia i klimatologia
Wpływ środowiska na życie i zdrowie człowieka, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska

więcej podobnych podstron