Równowaga budżetowa, Studia, III semestr, Finanse publiczne, Ćwiczenia


Równowaga budżetowa

Istota równowagi budżetowej

Równowaga budżetowa to taki stan, w którym wydatki budżetu równają się jego dochodom. Równowaga budżetowa rozumiana dosłownie nie występuje prawie nigdy. Najczęściej mamy do czynienia z odchyleniami od stanu równowagi. Przyjmuje się, że nierównowaga budżetu (budżet niezrównoważony) występuje wtedy, gdy w budżecie pojawia się deficyt. Budżet państwa wykazujący nadwyżki traktuje się jako zrównoważony.

Znaczenie równowagi budżetowej nie jest możliwe bez uwzględnienia:

1)rodzaju odchyleń od stanu równowagi między momentem wyjściowym a badanym

2)skali odchylenia od stanu równowagi

3)kierunku ewolucji niezrównoważonego budżetu, czyli ustalenia czy zbliża się on, czy oddala od stanu równowagi

4)równowagi bieżącej i równowagi na koniec okresu fiskalnego

5)przyczyn naruszenia równowagi budżetowej

6)relacji między równowagą całego systemu finansów publicznych a równowagą budżetu

7)poziomu równowagi budżetowej

8)źródeł finansowania deficytu budżetowego lub kierunków wykorzystania nadwyżki budżetowej

Czynniki równowagi budżetowej

Należy wyróżnić czynniki o charakterze:

1)ekonomicznym

2)organizacyjnym

3)technicznym

4)politycznym

Mnożnik zrównoważonego budżetu

Zachowanie równowagi budżetowej przez rządy było podstawą ich oceny przez parlament i społeczeństwo. Sytuacja zmieniła się od czasu wielkiego kryzysu gospodarczego oraz rozwoju interwencjonizmu państwowego. W tej koncepcji państwo powinno posługiwać się dochodami, a zwłaszcza wydatkami w celu oddziaływania na gospodarkę, głównie na przebieg cyklu koniunkturalnego. Możliwe było występowanie deficytu budżetowego , jeżeli wzrastające wydatki państwa pobudzały gospodarkę. To silne oddziaływanie wydatków budżetowych jest związane z wystąpieniem efektu mnożnikowego.

Rola mnożnika wiąże się z zależnością między wydatkami a popytem globalnym oraz wielkością produktu krajowego brutto.

Punktem wyjścia jest założenie zawarte w następnym równaniu:

AP= C + I + G

AP- popyt globalny

C- popyt konsumpcyjny

I- popyt inwestycyjny

G- popyt rządowy(państwowy)

Rodzaje sald budżetowych

Budżet państwa wykazuje na ogół jakieś saldo, czyli nadwyżkę lub deficyt. Pełna interpretacja treści salda budżetu wymaga spojrzenia na nie z różnych punktów widzenia. Rozróżnia się następujące rodzaje sald:

Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych

Zachowanie równowagi budżetowej jest zadaniem trudnym. Istotne jest racjonalne podejście do zasady zrównoważenia budżetu. Budżet państwa jest w większym lub mniejszym stopniu odzwierciedleniem działalności państwa, stąd też deficyt budżetowy może kojarzyć się ze złą gospodarką, a nadwyżka budżetowa przeciwnie.

Ważna jest rola i znaczenie budżetu w funkcjonowaniu mechanizmu gospodarczego i społecznego. Należy pamiętać, że:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse publiczne - 1. kolos, Studia, III semestr, Finanse publiczne, Ćwiczenia
KRYTERIA PODZIAŁU WYDATKÓW PUBLICZNYCH, Studia, III semestr, Finanse publiczne, Ćwiczenia
finanseIIKOLOS, Studia, III semestr, Finanse publiczne, Ćwiczenia
Fundusze celowe, Studia, III semestr, Finanse publiczne, Ćwiczenia
Dług publiczny, Studia, III semestr, Finanse publiczne, Ćwiczenia
Quiz 2 (II wersja), Studia, III semestr, Finanse publiczne
Finanse publiczne - opracowane pytania, Studia, III semestr, Finanse publiczne
QUIZ 3 Z FIN PUB, Studia, III semestr, Finanse publiczne
Pytania FINANSE Publiczn 2010-2011 dla II roku, Studia, III semestr, Finanse publiczne
Quizy (II wersja), Studia, III semestr, Finanse publiczne
finanse opracowane pytania, Studia, III semestr, Finanse publiczne
SEKTOR FINANSOW PUBLICZNYCH, Studia Administracja, III semestr, Finanse publiczne i prawo finansowe,
Kopia Wykład 6 folie (word 97-2003), Studia - Gospodarka Przestrzenna UEP, I stopień, III semestr, F
uzupelnione zadaniez inwestycji, Studia - Gospodarka Przestrzenna UEP, I stopień, III semestr, Finan
Kopia Wykład 6 folie (word 97-2003), Studia - Gospodarka Przestrzenna UEP, I stopień, III semestr, F
Ćwiczenia I. Wartość pieniądza w czasie - zadania, WZR, III semestr, Finanse Przedsiębiorstw, Ćwicze
Finanse Publiczne cw, Zarządzanie (3 semestr), Finanse Publiczne, ćwiczenia

więcej podobnych podstron