pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


Kraków, dnia 16 lipca 2005 r.

Do

Sądu Rejonowego

dla Krakowa Śródmieścia

w Krakowie

Wydział I Cywilny

Powód: Jan Kowalik

zam. Brzoskwinia 23

Pozwany: Ewa Wartek

zam. Kraków ul. Szkolna 3/5

wartość przedmiotu sporu: 300 zł

Pozew o eksmisję

Wnoszę o:

I. Nakazanie pozwanej Ewie Wartek, aby opuściła i opróżniła z rzeczy lokal mieszkalny oznaczony nr 5 położony w budynku mieszkalnym oznaczonym nr 3 znajdującym się przy ul. Szkolnej w Krakowie i aby wydała powyższy lokal do rąk powoda.

II. Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

III. Wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przepisanych.

IV. Przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powoda.

V. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu pozwu dowodów.

Uzasadnienie

Powód jest jednym z współwłaścicieli nieruchomości, w której znajduje się przedmiotowy lokal.

dowód: odpis z księgi wieczystej

Pozwana zajmuje lokal objęty pozwem bez tytułu prawnego.

Powód pismem z dnia 10 sierpnia 1999 roku wypowiedział pozwanej umowę najmu na skutek niepłacenia przez nią czynszu - ze skutkiem wypowiedzenia na dzień 30 listopada 1999 roku.

Wcześniej udzielił pozwanej jednomiesięcznego terminu do uregulowania zaległości czynszowych, na co pozwana nie zareagowała. Nie opuściła również lokalu, mimo wygaśnięcia umowy.

dowód:

1) wezwanie do uregulowania czynszu

2) wypowiedzenie umowy najmu

3) dowody nadania przesyłek poleconych

Wobec powyższego powództwo jest zasadne.

Jan Kowalik

................................

(podpis powoda)

Załączniki:

1. Odpisy pozwu i załączników.

2. Wezwanie do zapłaty czynszu.

3. Pismo wypowiadające umowę najmu.

4. Dowody nadania pism.

5. Odpis z księgi wieczystej.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o alimenty, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o rozwód, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
PRZYKŁADOWY POZEW O ROSZCZENIA W STOSUNKU DO PRACODAWCY, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
apelacja od postanowienia sadu rejonowego rodzinny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).ln

więcej podobnych podstron