egzamin przykladowy, Ekonomia- studia, Finanse publiczne i rynki finansowe


 1. Czy można dochodzić zamieszczonych kwot dochodów i wydatków w ustawie budżetowej?

 1. Tak

 2. Nie

 3. Tak, ale nie w pełnej wysokości

2. Kto sprawuje nadzór nad Komisją Nadzoru Finansowego

 1. Minister zdrowia, minister finansów, premier

 2. Minister finansów

 3. Minister zdrowia

 4. Prezes NBP z ministrem finansów

3. Prawo budżetowe określa:

 1. zasady kontroli przez regionalne izby obrachunkowe budżetów wojewodów

 2. zasady naruszenia dyscypliny finansowej w przedsiębiorstwach

 3. zasady finansowania wszystkich inwestycji

 4. zasady prowadzenia gospodarki finansowej m.in. przez Zachodniopomorską

 5. zasady prowadzenia gospodarki finansowej funduszu osobowego i bezosobowego

4. Do sektora finansów publicznych zaliczamy:

 1. Agencję Rynku Rolnego;

 2. PKO Bank Polski SA;

 3. Państwowy Zakład Ubezpieczeń SA;

 4. Najwyższą Izbę Kontroli

5. Metoda budżetowania brutto określa formę prowadzenia gospodarki finansowej:

 1. gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych;

 2. środków specjalnych jednostek budżetowych;

 3. państwowych i samorządowych jednostek budżetowych;

 4. państwowych i samorządowych funduszy celowych.

6. Metoda budżetowania netto określa formę prowadzenia gospodarki finansowej:

 1. państwowych jednostek budżetowych;

 2. gospodarstw pomocniczych przy samorządowych jednostkach budżetowych;

 3. samorządowych jednostek budżetowych;

 4. państwowych funduszy celowych.

7. Budżetowa zasada szczegółowości postuluje by:

 1. dochody i wydatki budżetu ujęto z podziałem na grupy według ustalonej klasyfikacji

 2. dochody powinny być przedstawione według źródeł pochodzenia a wydatki według przeznaczenia

 3. dochody i wydatki powinny być ujęte w określone kwoty

 4. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 1. Gospodarka budżetowa nie obejmuje:

 1. gromadzenia dochodów budżetowych

 2. dokonywania wydatków budżetowych

 3. prowadzenia działalności wymagającej zaangażowania środków obcych

 4. kontrolowania wydatków budżetowych

 1. Budżet nie pełni funkcji:

  1. rozdzielczej

  2. fiskalnej

  3. stymulującej

  4. jawnej

 1. Wśród typowych zasad gospodarki budżetowej nie wymienia się:

  1. zasady jedności budżetu

  2. zasady podrzędności

  3. zasady jawności

  4. zasady równowagi budżetowej

 1. Kontrola wykonania budżetu państwa nie polega na:

  1. sprawdzeniu czy zaplanowane zadania zostały osiągnięte

  2. porównaniu przebiegu realizacji zadań z przyjętymi założeniami

  3. określeniu stopnia niezrealizowanych zadań

  4. określeniu wysokości deficytu budżetowego

 

 1. Naczelnym organem kontroli państwa jest:

   1. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

   2. Naczelny Sąd Administracyjny

   3. Najwyższa Izba Kontroli

   4. Komisja Sejmowa

 

13. Dyscyplina finansów publicznych to:

   1. przestrzeganie przepisów prawnych normującvch zasady i tryb dokonywania wydatków oraz pobierania dochodów budżetowych

   1. sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami        z zakresu administracji rządowej

   1. informacje dotyczące długu, deficytu, poręczeń gwarancji sektora finansów publicznych

   1. omówienie wykonania budżetu państwa z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym i wykonanym 

 1. Stronami postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie są:

   1. Minister Finansów

   2. obwiniony, czyli osoba winna naruszenia dyscypliny

   3. oskarżyciel, którym jest rzecznik dyscypliny finansów publicznych

 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być:

   1. upomnienie, nagana

   2. kara pieniężna

   3. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem

      środkami publicznymi

   1. wszystkie powyższe

 

 1. Do podstawowych źródeł dochodów budżetowych nie należą:

   1. dochody od ludności

   2. dochody od przedsiębiorstw

   3. dochody od pozostałych podmiotów gospodarki narodowej

   4. dochody z obligacji i bonów skarbowych

 

 1. Dochodów budżetowych nie można podzielić na:

   1. bezzwrotne i zwrotne

   2. nieodpłatne i odpłatne

   3. jawne i utajnione

 

 1. Formami organizacyjnymi pobierania dochodów budżetowych są między innymi:

   1. podatki,

   2. opłaty

   3. wpłaty z zysku

   4. wszystkie powyższe

 

 1. W zakres usług gospodarki komunalnej nie wchodzi:

   1. dostarczanie energii

   2. zaopatrywanie w wodę

   3. administrowanie przedszkolami

   4. organizowanie terenów zielonych

 

 1. Państwowym długiem publicznym jest:

   1. nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora

   2. wydatki tak z budżetu państwa jak i budżetów samorządów terytorialnych

   3. środki finansowe przeznaczone dla konkretnego sektora publicznego na pokrycie strat

   4. dopłaty do cen wyrobów i usług

 

 1. Państwo finansujac deficyt budżetowy nie powinno:

   1. sprzedawać obligacji skarbowych

   2. sprzedawać majątku publicznego (prywatyzacja)

   3. dodrukowywać pieniędzy

Stopa referencyjna wynosi……

Stopa redyskontowa wynosi….

Średni kurs EURO w poprzednim roku wyniósł…..

Inflacja w roku poprzednim wyniosła …… i jest to tzw. inflacja……

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych…………………Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zadania dodatkowe, Ekonomia- studia, Finanse publiczne i rynki finansowe
Cz੠I, Ekonomia- studia, Finanse publiczne i rynki finansowe
zadania dodatkowe, Ekonomia- studia, Finanse publiczne i rynki finansowe
Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Model jednowskaźnikowy Sharpe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
wspólczynnik adekwatności kapitałowej, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Obligacje, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
źródła ryzyka i jego pomiar, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
RYNKI FINANSOWE, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość
rynki - kolos, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
zasady funkcjonowania jednolitego rynku w Ue, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
ryzyko, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Rynek finansowy - ¦çw. II kolokwium, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Egzamin - pytania IFP, Studia Finanse i Rachunkowość FiR UMCS, Instrumenty finansowania przedsiębior
egzamin odpowiedzi ekonomia i podstawy finansow (1)

więcej podobnych podstron