O konieczności ochrony ptaków zdawano sobie sprawę już ponad 100 lat temu, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000

Pobierz dokument
o.koniecznosci.ochrony.ptakow.zdawano.sobie.doc
Rozmiar 34 KB

1,2,3,4, Od dawna zdawano sobie sprawę o konieczności ochrony ptaków. Pierwszy akt prawny, będący międzynarodową konwencją ukierunkowaną na ochronę przyrody, to „Konwencja o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa” podpisana w 1902 r. w Paryżu. Cały XX wiek był okresem zarówno intensywnych badań nad ptakami - ich biologią, liczebnością i rozmieszczeniem, jak i działań na rzecz ich ochrony. W wyniku tego, w 1979 r. została ustanowiona Dyrektywa Rady EWG o ochronie dziko żyjących ptaków (zwana potocznie Dyrektywą Ptasią) dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polska, z dniem przystąpienia do Wspólnoty, także zobowiązała się do przestrzegania ww. Dyrektywy i w 2004 r. Minister Środowiska powołał, w drodze rozporządzenia, obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO lub potocznie mówiąc - ostoje ptasie)

5, Głównym celem Dyrektywy Ptasiej, a tym samym utworzenia ostoi ptasich, jest ochrona i zachowanie wszystkich populacji ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim, prawne uregulowanie zasad handlu i pozyskiwania ptaków łownych oraz przeciwdziałanie niedopuszczalnym metodom ich łapania i zabijania.

6, Ostoje Ptasie mają na celu ochronę przestrzeni życiowej ptaków, wraz z zachowaniem określonego typu krajobrazu oraz zachowanie i/lub odtworzenie niektórych elementów tego krajobrazu, a nawet poszczególnych elementów budujących ten krajobraz. Należy zwrócić uwagę, iż określone gatunki ptaków wykorzystują w krajobrazie tylko pewne jego elementy. I tak, ptaki lęgowe wybierają siedliska zaspokajające wymogi gniazdowe i pokarmowe (żerowiskowe), natomiast dla ptaków wędrownych ważne będą wymogi noclegowiskowe oraz żerowiskowe.

Dla każdej ostoi ptasiej, podobnie jak w przypadku ostoi siedliskowych, zostanie przygotowany plan ochrony, uwzględniający wszystkie uwarunkowania, tj. istniejące i potencjalne zagrożenia, najkorzystniejsze sposoby rozwiązywania konfliktów typu człowiek-przyroda, sposoby realizacji planu oraz system kontroli i monitoringu itp. Występowanie ptaków w krajobrazie rolniczym uwarunkowane jest zachowaniem ekstensywnej gospodarki rolnej, natomiast najlepszym instrumentem do osiągnięcia tego celu może być program rolnośrodowiskowy.

7, Do wyznaczania obszarów specjalnej ochrony na danym obszarze służy jedno podstawowe kryterium - liczebności ptaków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej. Liczebności są odmienne dla poszczególnych gatunków oraz dla różnych okresów ich cyklu życiowego w ciągu całego roku. W związku z tym muszą mieć odniesienie do ogólnej liczebności danego gatunku w kraju, w Europie lub w innej jednostce przestrzennej, co wygląda następująco:

- liczebność ptaków lęgowych odnosi się do ogólnej liczebności danego gatunku w kraju;

- liczebność ptaków zimujących w Polsce odnosi się do ogólnej liczebności ptaków zimujących na określonym fragmencie globu ziemskiego, np. w całym kraju, w Europie Północno-Zachodniej czy na Bałtyku itp.,

- liczebność ptaków wędrujących (przelotnych) odnosi się do liczebności np. ptaków wędrujących określonym szlakiem wędrówkowym, do liczebności populacji zimującej itp. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (Ostoje Ptasie) wyznaczane są na podstawie kryteriów:

8, - C1 - ranga nadawana obszarom, na której występuje co najmniej 1% lęgowej populacji krajowej gatunków zagrożonych globalnie - w Polsce jest to wodniczka, derkacz, podgorzałka, orlik grubodzioby, bielik i dubelt;

- C2 - ranga nadawana obszarom, na których występuje co najmniej 1% populacji ptaków wędrownych lub co najmniej 1% unijnej populacji gatunku zagrożonego w skali Unii - gatunki wymienione w Załączniku I lub gatunki wędrowne wymienione w artykule 4.2 Dyrektywy Ptasiej;

- C3 - ranga nadawana obszarom, na których występuje co najmniej 1% populacji ptaków wędrownych niezagrożonych w krajach Unii (gatunki nie objęte Załącznikiem I Dyrektywy Ptasiej, z artykułu 4.2) lub co najmniej 1% określonej populacji (np. krajowej lęgowej, krajowej zimującej) przynajmniej jednego gatunku z grupy ptaków wodno-błotnych. Kryterium to dotyczy przede wszystkim obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym oraz gatunków ptaków nie włączonych przez definicję Konwencji RAMSAR (potoczna nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody, który został podpisany 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku. Pełna nazwa tego aktu prawnego brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.)

9, - C4 - ranga nadawana obszarom, na których występują gatunki w dużych koncentracjach: co najmniej 20 000 osobników ptaków wodno-błotnych jednego lub większej liczby gatunków i/lub co najmniej 10 000 par jednego lub wielu gatunków ptaków morskich. Kryterium to dotyczy wszystkich terenów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym, zinwentaryzowanych zgodnie z kryteriami Konwencji RAMSAR;

- C5 - ranga nadawana obszarom, na których występują duże koncentracje podczas wędrówek: regularnie występuje podczas przelotów co najmniej 5000 bocianów białych, co najmniej 3000 żurawi lub co najmniej 3000 ptaków drapieżnych (należących do różnych gatunków);

10, - C6 - ranga nadawana obszarom, na których występują gatunki zagrożone w skali Unii Europejskiej (gatunki z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej) - co najmniej 1% krajowej lęgowej populacji gatunku lub 0,1% populacji geograficznej;

- C7 - obszary wyznaczone na podstawie innych kryteriów ornitologicznych - podobnych, lecz nie równych kryteriom C1-C6.

Polska, przy wyznaczaniu obszarów specjalnej ochrony, posłużyła się wszystkimi wyżej wymienionymi kryteriami

Podstawa prawna

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000


Pobierz dokument
o.koniecznosci.ochrony.ptakow.zdawano.sobie.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
gatunki ptaków - zagrożenia, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
Natura 2000 a autostrada A1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
Ochrona ryb na obszarach Natura 2000(1), Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
N2000 text, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
ptaaaszki, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
nietoperze w sieci Natura 2000, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
natura 2000 praca, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
Natura 2000 a autostrada A1, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Natura 2000
tekst 2, Pierwsze działania zmierzające do uregulowania zagadnień przewozu towarów niebezpiecznych p
CHEMIA FIZYCZNA- spektrografia sc, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Chemia
113MOJA, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Fizyka
CHEMIA FIZYCZNA-Proces analityczny sc, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Chemia
Niszczenie drobnoustrojów, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Mikrobiologia
zestawy opracowane eko, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekologia lądowa
W zdjęciu nr 1 przeważają spontaneofity, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Ekosystemy lądowe Pols
05 Excel 2, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, informatyka
CHEMIA FIZYCZNA- koloidy sc, Ochrona Środowiska pliki uczelniane, Chemia

więcej podobnych podstron