badania empiryczne w pedagogice, Studia, Przedmioty, Metodologia

Pobierz dokument
badania.empiryczne.w.pedagogice.studia.doc
Rozmiar 94 KB

Magdalena Filipek 0x08 graphic

Badania empiryczne w pedagogice metoda indywidualnych przypadków oraz metoda socjometryczna

Na wstępie moich rozważań dotyczących metod badań stosowanych w pedagogice, chciałabym postawić fundamentalne pytanie czym są badania naukowe? To jedna z form ludzkiej aktywności, ukierunkowana na poszukiwanie, poznawanie, odkrywanie pewnych zjawisk oraz studiowanie ich natury. Według K. Konarzewskiego: badanie - to zbiór skoordynowanych czynności przynoszących nową wiedzę. To sformułowanie w prosty sposób oddaje sens omawianego problemu.

Badania można podzielić na ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe polegają na opisie i analizie faktów, zjawisk, procesów, przedstawianych następnie w formie różnych zestawień i obliczeń statystycznych czy matematycznych. Badania jakościowe zaś obejmują dokonywanie analizy badanych zjawisk, wyróżnianie w nich elementarnych części składowych, wykrywanie zachodzących między nimi związków i zależności, charakteryzowanie ich struktury całościowej, interpretacji ich sensu lub spełnianej przez nie funkcji.

W dzisiejszych czasach coraz częściej można dostrzec tzw. kult faktów. Kładzie się nacisk na „liczby”, zapominając o znaczeniu badań jakościowych (podkr. red.). Badacz powinien je tymczasem traktować w sposób równoprawny, pluralistyczne ujęcie umożliwia bowiem szersze spojrzenie na dane zjawisko. Znaczenie badań jakościowych w badaniach społeczno-pedagogicznych jest sprawą bezdyskusyjnej wagi.

Kolejne ważne pojęcia w badaniach empirycznych, którym chciałabym poświęcić kilka zdań, to: cel badania, hipoteza badawcza oraz metody badań. Główne cele badań wynikają z chęci poznania oraz społecznego zapotrzebowania na ich wyniki. Celem badania jest poznanie rzeczywistości umożliwiające skuteczne działanie. Cele formułuje się adekwatnie do funkcji badania.

Hipoteza - to przypuszczenie naukowe, domysł. Według J. Brzezińskiego: Hipoteza - to przypuszczenie, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, że stanowić będzie ono prawdziwe rozwiązanie postawionego problemu. Naukowa hipoteza jest logicznym przypuszczeniem wynikającym z dotychczasowego stanu badań. Potrzeba odwagi, aby postawić hipotezę i ją zweryfikować. Rola i znaczenie hipotezy w nauce jest ogromna. Bez stawiania i sprawdzania hipotez nie byłoby nauki.

W literaturze przedmiotu spotyka się dość zróżnicowane poglądy dotyczące zarówno klasyfikacji metod badawczych, jak i definicyjnego ujęcia problemu. Najogólniej rzecz ujmując, metoda badawcza to określony i powtarzalny sposób zbierania pewnego typu informacji, które są niezbędne do zweryfikowania postawionych na wstępie hipotez i rozwiązania danego problemu empirycznego. Według S. Nowaka: metody są to sposoby planowania i realizacji procesu badawczego. Zdaniem K. Konarzewskiego: metoda to po prostu sposób osiągnięcia celu. W badaniach naukowych stosuje się zazwyczaj dwie lub trzy metody jednocześnie. Pozwala to na lepsze poznanie zjawiska oraz spojrzenie na dany problem z różnej perspektywy.

Istotną cechą każdej metody jest jej celowość. Ma ona nam umożliwić zrealizowanie określonego celu, uzyskanie szukanych informacji, rozwiązanie danego problemu. Wyróżniamy wiele metod badawczych; najpopularniejsze z nich, to: ankieta, wywiad, obserwacja, eksperyment, test pedagogiczny, test psychologiczny, analiza dokumentów, sondaż diagnostyczny, metoda statystyczna, metoda indywidualnych przypadków oraz metoda socjometryczna. Te dwie ostatnie są niezwykle przydatne w badaniach pedagogicznych, dlatego im właśnie chciałabym poświęcić dalszą część swoich rozważań.

Metoda indywidualnych przypadków - zwana inaczej metodą pojedynczych przy-padków, studium przypadku lub analizą przypadku. Stosowana w psychologii i pedagogice. Jej istotą jest wszechstronne badanie, analiza i opis zazwyczaj jednej osoby. W trakcie stosowania metody gromadzi się dane o rozwoju i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym interesującej badacza (np. nauczyciela) osoby (np.: konkretnego ucznia). W konsekwencji tych działań powstaje wielostronna analiza zachowań, postaw i osobowości danego człowieka (samoocena, cel działania, preferowane wartości, konflikty z otoczeniem, braki lub niedostatki w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, zainteresowania, poczucie niezależności, wytrwałość, emocje). Metoda wymaga stosowania przez dłuższy czas. W badaniu należy uwzględnić środowisko, w jakim żyje osoba objęta badaniem. Analizie poddaje się również informacje dotyczące historii jej życia, funkcjonowania w rodzinie, w szkole, w środowisku rówieśniczym. Nie bez znaczenia jest także jej rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Badania opierają się na analizie warunków środowiskowych oraz na stałej obserwacji zachowania badanej jednostki. Jest to metoda jakościowa umożliwiająca lepsze porozumienie się z osobą badaną, wyzwalająca u niej gotowość do szczerych wypowiedzi i otwartości. Nie narzuca specjalnych ograniczeń w interpretacji zgromadzonego materiału badawczego.

Schemat 1. Schemat procesu badawczego podczas stosowania metody indywidualnych przypadków w relacji nauczyciel uczeń:

Problem badawczy, np.:

Przyczyna odizolowania w klasie Janka Kowalskiego

Metoda:

Studium indywidualnego przypadku

Badania empiryczne:

Zbieranie niezbędnych informacji o uczniu

Przykładowe sfery badań:

 • samoocena ucznia

 • historia życia dziecka

 • stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb

 • rozwój fizyczny

 • rozwój psychiczny, umysłowy

 • rozwój społeczny

 • rozwój emocjonalny

 • relacje w środowisku zamieszkania

 • funkcjonowanie w rodzinie

 • problemy w domu

 • funkcjonowanie w klasie

 • problemy w szkole

 • funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym

 • konflikty z otoczeniem

 • preferowane wartości

 • cel w życiu

 • zainteresowania

 • poczucie niezależności

 • wytrwałość

 • postrzeganie problemu przez dziecko

Wnioski:

Wielostronna analiza zachowań, postaw i osobowości ucznia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Równie cenną metodą wykorzystywaną w pedagogice jest metoda socjometryczna. Stosuje się ją w badaniach dotyczących wewnętrznej struktury grupy, na przykład klasy. To zespół czynności mających na celu poznanie uwarunkowań, istoty i przemian nieformalnych związków międzyosobowych w grupach rówieśniczych. Metoda polega głównie na dokonywaniu pozytywnych (i)lub negatywnych wyborów spośród członków jakiejś grupy ze względu na ściśle określone kryterium lub kryteria. Kryteria te sprecyzowane są w formie specjalnie sformułowanych pytań. Badane osoby podają imiona lub nazwiska wybranych przez siebie osób z grupy (np. klasy), której pytania dotyczą. Warto przy tym konkretne imiona zastąpić numerkami, na przykład z dziennika lekcyjnego. Pozwoli to uniknąć ewentualnych konfliktów podczas przeprowadzania badania, zwiększy prawdopodobieństwo szczerych odpowiedzi, a w konsekwencji przyniesie lepsze efekty badawcze. Przykładowe pytania:

Rodzaj zadanego pytania konstytuuje typ techniki socjometrycznej. Istnieje kilka tego typu technik (technika J. L. Moreno, technika „Zgadnij kto”, plebiscyt życzliwości i niechęci). Najbardziej znaną spośród nich jest klasyczna technika Moreno. Dzięki niej możemy poznać relacje interpersonalne w grupie, czyli:

Uczestnicy badania wypełniają specjalnie w tym celu przygotowany kwestionariusz, w którym odpowiadają na pytania. Poniżej zamieszczone zostały przykładowe kwestionariusze nadające się do wykorzystania w praktyce.

Uwaga! Przykładową tabelę socjometryczną można przejrzeć w pracy M. Pilkiewicza, a przykładowy socjogram, będący graficznym przedstawieniem materiału socjometrycznego - w publikacji D. Ekiert-Grabowskiej.

Technika MORENO

Przykładowy kwestionariusz badania socjometrycznego struktury klasy

 1. Z kim najchętniej z klasy przygotowałbyś gazetkę klasową i dlaczego?

...........................................................................................................................................

 1. Z kim najmniej chętnie z klasy przygotowałbyś gazetkę klasową i dlaczego?

...........................................................................................................................................

 1. Komu najchętniej powierzyłbyś swoją największą tajemnicę i dlaczego?

...........................................................................................................................................

 1. Komu z klasy nie powierzyłbyś swojej tajemnicy i dlaczego?

...........................................................................................................................................

 1. Kogo najchętniej zaprosiłbyś na swoje urodziny i dlaczego?

..........................................................................................................................................

 1. Kogo nie zaprosiłbyś na swoje urodziny i dlaczego?

..........................................................................................................................................

0x08 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Technika „ZGADNIJ KTO”

Przykładowy kwestionariusz badania socjometrycznego struktury klasy

Mój numerek z dziennika: ..................

 1. Ma najwięcej energii do działania .......................................................................................

 2. Jest najbardziej koleżeński ..................................................................................................

 3. Najbardziej lubi wykorzystywać innych .............................................................................

 4. Jest najbardziej niezależny ..................................................................................................

 5. Jest najbardziej uprzejmy ....................................................................................................

 6. Dotrzymuje zobowiązań .....................................................................................................

 7. Jest najbardziej zgryźliwy ...................................................................................................

 8. Jest największym egoistą ....................................................................................................

 9. Najlepiej umie współpracować ...........................................................................................

 10. Jest najbardziej opryskliwy .................................................................................................

 11. Jest najbardziej arogancki ...................................................................................................

 12. Jest najbardziej zdyscyplinowany .......................................................................................

 13. Ma „mocne nerwy” .............................................................................................................

 14. Cieszy się największym autorytetem i uznaniem w grupie ................................................

 15. Jest najbardziej lubiany .......................................................................................................

 16. Stawia sobie wysokie wymagania .......................................................................................

 17. Ma najwięcej optymizmu ....................................................................................................

 18. Jest najbardziej samodzielny ...............................................................................................

 19. Jest najbardziej zarozumiały ...............................................................................................

 20. Jest najmniej lubiany w klasie ............................................................................................

Uwaga! Zamiast imion i nazwisk wpisujemy numer z dziennika.

0x08 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Badanie socjometryczne powinno być zastosowane w odniesieniu do grupy zamkniętej (klasa), w stosunku do jej stałych członków, którzy dobrze się znają i są w bliskich kontaktach interpersonalnych. Badanie zaleca się przeprowadzić w obecności wszystkich członków grupy.

W dzisiejszych czasach badania empiryczne stają się wręcz nieuniknione w pracy nauczyciela. Odgrywają one coraz większą rolę w pedagogice. Z dnia na dzień powstają nowe metody umożliwiające lepsze poznanie uczniów, wniknięcie w wewnętrzne struktury klasy, w celu wyłapywania rodzących się bądź już istniejących problemów. To bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Dlatego nie bójmy się wcielać w życie nowych metod badań. Stawiajmy hipotezy i weryfikujmy je w codziennych kontaktach z naszymi uczniami. Wymaga to, co prawda, dużego zaangażowania indywidualnego, ale na pewno przyniesie wymierne efekty naszej pracy z młodzieżą.

0x08 graphic

Magdalena Filipek jest nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w ZSP nr 4 w Jaworznie.

S. Juszczyk: Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych. T. I: Badania ilościowe. Katowice 2001, s. 13.

K. Konarzewski: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000, s. 14.

M. Łobocki: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999, s. 55.

T. Tomaszewski: Wstęp do psychologii. Warszawa 1963, s. 29.

S. Juszczyk: Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych..., s. 153.

Tamże, s. 21.

A. Paszkiewicz: Badania empiryczne w teorii wychowania. Przewodnik metodologiczny. Białystok 1995, s. 20.

J. Brzeziński: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1978.

T. Mendel: Metodyka pisania prac doktorskich. Poznań 2002, s. 48.

S. Juszczyk: Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych. Katowice 2001, 63.

S. Nowak: Metody badań socjologicznych. Warszawa 1965, s. 13 − 14.

K. Konarzewski: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000, s. 9.

T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995, s. 49 − 52; B. Żechowska: Wybrane metodologiczne wzory badań empirycznych w pedagogice. Katowice 1985; W. Zaczyński: Z obserwacji uczestniczącej w badaniach środowiskowych. W: Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław 1975, s. 159 − 169; Metody badań pedagogicznych w zarysie. Red. Góralski. Warszawa 1994, s. 22.; Janowski: Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa 1985, s. 165; Podręcznik ankietera. Red. Z. Gostowski. Łódź 1972, s. 24 − 44; W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1968.

S. Juszczyk: Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych. Katowice 2001, s. 88 − 89.

Niekiety tą metodą badawczą można objąć kilka wybranych osób lub instytucję.

A. Strzelecki: Konstruowanie indywidualnych charakterystyk pedagogicznych. W: Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki. Red. B. Żechowska. Katowice 1990, s. 43; A. Janowski: Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa 1985, s. 232.

S. Juszczyk: Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych..., s. 91 − 92.

Tamże, s. 90.

A. Paszkiewicz: Badania empiryczne w teorii wychowania. Przewodnik metodologiczny. Białystok 1995, s. 35.

Materiały do nauczania psychologii. Red. M. Pilkiewicz. L. Wołoszynowa. Warszawa 1973, s. 227.

D. Ekiert-Grabowska. Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych. Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych studiów dziennych i zaocznych. Katowice 1984, s. 64 − 66.

J. Brzeziński: Metodologiczne i psychologiczne wyznaczniki procesu badawczego w psychologii. Poznań 1978, s. 287.

1


Pobierz dokument
badania.empiryczne.w.pedagogice.studia.doc
Rozmiar 94 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Orientacje metodologiczne w badaniach społeczno, Pedagogika studia magisterskie, orientacje metodolo
Pedagogika Prywatnosc hebermas-kedziora, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społeczny
Pytania metodologia badan (2), Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
Metodologia badan spolecznych cz2, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 3, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społeczn
Lab Sprawozdanie z badania ściśliwości gruntów, Studia, Przedmioty, Mechaniki, Mechanika gruntów i F
badania jakosciowe, Pedagogika- studia
poprawione wykłady z metodologi, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH2, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH - Cyrański(calosc), Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań
Terminy pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Całość - poradnictwo pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Poradnictwo pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Metodologia badań społecznych, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społecznych
Metodologia badań społecznych - wykład 1, Pedagogika studia magisterskie, metodologia badań społeczn

więcej podobnych podstron