Seksualne krzywdzenie dziecka, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika-psychologia-socjologia, Pedagogika społeczna


Krystyna Baranowicz - Seksualne krzywdzenie dziecka

Trudności w określeniu rozmiarów zjawiska.

Brakuje precyzyjnej definicji tego zjawiska, co skutkuje m.in. trudnościami w określeniu jego rozmiarów.

Wg WHO: przemoc seksualna wobec dzieci oznacza nadużywanie dziecka do uzyskania przyjemności seksualnej przez osobny dorosłe i starsze.

Wykorzystanie seksualne ma miejsce gdy dziecko nie może odmówić kontaktów , ulega fizycznej przewadze i emocjonalnej presji sprawcy. Wyrządzają one krzywdę w czasie ich stosowania i w przyszłości.

Dzieckiem seksualnie wykorzystanym jest każda jednostka w wieku bezwzględnej ochrony jeśli osoba dojrzała seksualnie celowo lub przez zaniedbanie obowiązków społecznych i wynikających z odpowiedzialności za dziecko dopuszcza do zaangażowania dziecka aktywność seksualną by zaspokoić potrzeby seksualne dorosłego.

Seksualne molestowanie jest problemem w każdym społeczeństwie. Różnice w ilustrowaniu tego zjawiska wynikają z różnego pojmowania molestowania, różnych podejść np. co do wieku sprawcy, różnych technik badania, odległość czasowa między badaniem a zdarzeniem, próbą pomniejszania winy przez sprawcę.

Badanie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 1991 r.:

Spektrum zachowań sprawcy:

Nie pozostawiają śladu na ciele; mogą również nie pozostawiać śladów w psychice. Ofiara po latach uświadamia sobie, że to zdarzenie było nadużyciem

Przemoc drastyczna, nawet terapeuci mają skłonność do zaprzeczania, „dzieło szatana”

Symptomy wykorzystania seksualnego:

Nieraz wykorzystanie nie pozostawia śladów na ciele. Sprawca i ofiara starają się ten fakt ukryć. Dziecko może szukać pomocy ale dorośli mu nie wierzą lub nie odczytują tego np. (broni się przed zostawaniem z kimś sam na sam, mówi, że się np. wujek wygłupiał i łaskotał). Ważne jest zaobserwowanie na czas symptomów wykorzystania:

Przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem wymaga przezwyciężenia jego wstydu, poczucia winy i nieufności. Należy dziecku pozwolić na dygresje, porzucanie tematu. Trzeba mieć pewność, że dziecko rozumie nasze pojęcia i że my rozumiemy pojęcia dziecka. Można odwołać się do inscenizacji. Do tematu powracać, by mieć pewność zrozumienia całej sytuacji. Na koniec należy dziecko uspokoić, złagodzić lęki z powodu ujawnienia, przekonać, że to nie jego wina. Trzeba też chronić je przed ciekawością otoczenia, wstydem, wątpienia w to, co ujawniło, okazywaniem litości lub wrogości. Kwestia sprawcy również decyduje o formie pomocy.

Sprawcy przemocy seksualnej

Odwoływanie się do doświadczenia nadużyć seksualnych w dzieciństwie przez sprawcę jest prawdopodobnie próbą usprawiedliwienia się. Z badań wynika, że większość sprawców przemocy seksualnej to mężczyźni i starsi chłopcy zarówno w stosunku do dziewczynek jak i chłopców.

Sprawcami są częściej członkowie rodziny i znajomi. Ogrom czynów to czyny kazirodcze.

Sprawców można podzielić na:

Wykorzystują głównie podstęp

Wykorzystują głównie brutalną siłę i napaść

Matki często wiedzą o nadużyciu. Są pasywne, zależne, niezdolne do obrony dzieci. W wielu wypadkach nie reagują na wykorzystanie dziecka, a nawet kierują wykorzystaniem by nie musieć osobiście zadowalać np. męża . mogą same mieć doświadczenia tego typu z dzieciństwa, a wypierając ten uraz ze świadomości nie potrafią zauważyć symptomów u własnych dzieci. Rodziny takie charakteryzuje niedobór więzi emocjonalnych matki z dziećmi, a nawet to córki troszczą się o dom i zajmuje też seksualne funkcje matki. Rodziny izolują się. Do przemocy dochodzi często w rodzinach o wysokim stopniu religijności.

Nikogo nie można wykluczyć z kręgu podejrzanych sprawców. Często pomawia się osoby o nadużycia seksualne np. z chęci zemsty. Nie należy więc też nikogo pochopnie oskarżać.

Dlaczego dochodzi do seksualnego wykorzystania dziecka

Czynnikiem wyzwalającym jest zaspokojenie popędu seksualnego.

Czteroczynnikowy model seksualnego wykorzystania wg Finkelhorn'a:

Winy nigdy nie ponosi dziecko, jeśli nadużycie stało się za jego zgodną nie jest ono traktowane jako współodpowiedzialne do 15 roku życia.

Przyczyny przekonania o winie dziecka:

Zapobieganie seksualnym nadużyciom

Zwalczanie fałszywej wiedzy i oporu by poznać prawdę

Postępowanie prewencyjne:

Postępem jest nagłośnienie problemu w mediach, pojawienie się Telefonu Zaufania i telefonów interwencyjnych np. Niebieska Linia.

Pilna jest profilaktyka pierwotna nastawiona na dziecko, uświadamiające zagrożenia, uczące rozpoznawania ich, podpowiadania, gdzie zwrócić się o pomoc. Sukcesem w tej dziedzinie będzie sytuacja gdy dziecko będzie chciało i potrafiło wyjawić nadużycia.

Ważne jest też wychowanie seksualne, które powinno trwać od 2 roku życia. Dziecko powinno być świadome zagrożeń związanych z płcią i umiejętności wyjawiania sytuacji, mówienia „nie”. Niewiedza dzieci łatwiej doprowadzi do stania się przez nie ofiarami.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria sił społecznych a inne koncepcje promujące podmiotowość, nauczanie przedszkolne i polonistyka
Młodzież w przestrzeni społecznej miasta, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszko
Geneza i rozwoj pedagogiki spolecznej w Polsce i na swiecie, nauczanie przedszkolne i polonistyka, e
Aktywność i aktywizacja, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika-p
Zaufanie, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika-psychologia-socj
Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej, nauczanie przedszkolne i polonistyka
Środowiska lokalne i społeczeństwo informatyczne, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wcz
Bezrobocie - nowa kwestia społeczna, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna,
Demokratyzacja jako wyzwanie dla współczesnej pedagogiki, nauczanie przedszkolne i polonistyka, eduk
Bezdomność jako problem społeczny - możliwości pomocy, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacj
Pomoc bezdomnym (na terenie miasta Gliwice), nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnos
Węgrów - siły społeczne małego miasta, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnosz
Ubóstwo społeczne w warunkach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, nauczanie przedszkolne i polo
Siły społeczne jako centralna katoegoria pedagogiki społecznej, nauczanie przedszkolne i polonistyka
Pedagogika spoleczna a socjologia wychowania, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesno
Przemoc w rodzinie, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika-psycho
Zwiazki pedagogiki zz innymi dziedzinami, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszko
Animacja społeczno - kulturalna, nauczanie przedszkolne i polonistyka, edukacja wczesnoszkolna, peda

więcej podobnych podstron