moment bezwˆadno˜ci i tw steinera, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka


Temat: Wyznaczenie momentu bezwładności i sprawdzenie twierdzenia Steinera.

Ocena:

1.WSTĘP TEORETYCZNY.

1.1 Cel ćwiczenia :

- stwierdzenie zależności okresu drgań wahadła od momentu bezwładności ,

- doświadczalne potwierdzenie twierdzenia Steinera ,

- wyznaczanie momentu bezwładności ciał względem osi przechodzącej przez środek masy ( tzw. osi środkowej ).

1.2 Wiadomości ogólne.

Rozpatrzmy jako przykład drgań harmonicznych niewielkie wahania wahadła fizycznego pod wpływem siły cięzkości 0x01 graphic
. Odchylamy wahadło z położenia równowagi o niewielki kąt . Wówczas z II zasady dynamiki dla ruchu obrotowego mamy : (1) 0x01 graphic
, gdzie :

(2) 0x01 graphic
- moment siły 0x01 graphic
powodującej ruch względem osi , przechodzącej przez punkt zawieszenia ,

m - masa wahadła ,

d - odległość środka masy od osi obrotu ,

I - moment bezwładności wahadła względem tej osi .

(3) 0x01 graphic
- chwilowe przyspieszenie kątowe

Po podstawieniu we wzorze (1) wartości ze wzorów (2) i (3) otrzymujemy :

0x01 graphic

Rozwiązaniem tego równania różniczkowego jest funkcja : =0( t + 0 )

określająca zależność wychylenia kątowego od czasu t gdzie :

0x01 graphic
- częstość kołowa ,

0 - amplituda drgań ,

0 - faza początkowa.

(4) Okres drgań harmonicznych 0x01 graphic

1.2.1 Twierdzenie Steinera.

Po przekształceniu wzoru (4) otrzymujemy wyrażenie na moment bezwładności mierzony względem osi obrotu wahadła :

(5) 0x01 graphic

W praktyce często przydatna jest znajomość obliczania momentów bezwładności mierzonych względem osi przechodzących przez środki ciężkości tych ciał.

Służy do tego twierdzenie Steinera : różnica momentów bezwładności ciała względem dwu równoległych osi , z których jedna przechodzi przez środek masy , równa jest iloczynowi masy ciała m i kwadratu odległości d między osiami.

0x01 graphic

Z powyższego twierdzenia wynika następujący wniosek : dla dwu różnych odległości d1 i d2 od osi przechodzącej przez środek masy ciała mamy :

0x01 graphic

Podstawiając za I1 i I2 wyrażenie (5) otrzymujemy :

0x01 graphic

Otrymana stała C może służyć jako potwierdzenie twierdzenia Steinera. Stała C pozwala również obliczyć w prosty sposób moment bezwładności ciała względem osi przechodzącej przez środek masy :

0x01 graphic

2. ZESTAW PRZYRZĄDÓW :

- tarcza metalowa z symetrycznie naciętymi otworami ,

- podpora w postaci metalowej pryzmy ,

- pierścień metalowy ,

- suwmiarka ,

- stoper ,

- waga.

3. WYNIKI POMIARÓW.

3.1 Tarcza metalowa.

m = ( 1061,5 0,1 ) g ; g = 9,81 m/s2 ; = 3,14

3.1.1 2d = ( 139,6 0,1 ) mm d = ( 69,8 0,1 ) mm

LP.

T [ s ]

t [ s ]

C [ m2 ]

I0 [ 10-3 kg m2 ]

1.

0,694 0,002

69,4 0,2

2.

0,694 0,002

69,4 0,2

3.

0,694 0,002

69,4 0,2

< śr. >

0,694 0,002

69,4 0,2

0,1346 0,0245

3,621

3.1.2 2d = ( 90,1 0,1 ) mm d = ( 45,1 0,1 ) mm

LP.

T [ s ]

t [ s ]

C [ m2 ]

I0 [ 10-3 kg m2 ]

1.

0,690 0,005

69,0 0,5

2.

0,680 0,005

68,0 0,5

3.

0,684 0,001

68,4 0,1

< śr >

0,685 0,037

68,5 0,4

0,1274 0,0227

3,427

3.1.3 2d = ( 40,5 0,1 ) mm d = ( 20,3 0,1 ) mm

LP.

T [ s ]

t [ s ]

C [ m2 ]

I0 [ 10-3 kg m2 ]

1.

0,778 0,002

77,8 0,2

2.

0,778 0,002

77,8 0,2

3.

0,778 0,002

77,8 0,2

< śr. >

0,778 0,002

77,8 0,2

0,1043 0,0008

2,806

3.2 Pierścień metalowy.

m = ( 215,7 0,1 ) g ; 2d = ( 95,0 0,1 ) mmd = ( 47,5 0,1 ) mm

2D = ( 119,5 0,1 ) mm D = ( 56,8 0,1 ) mm

LP.

T [ s ]

t [ s ]

C [ m2 ]

I

[ * ]

I01

[ * ]

I02

[ * ]

1.

0,670 0,002

67,0 0,2

2.

0,672 0,002

67,2 0,2

3.

0,670 0,002

67,0 0,2

4.

0,670 0,002

67,0 0,2

5.

0,670 0,002

67,0 0,2

6.

0,670 0,002

67,0 0,2

< śr >

0,670 0,002

67,0 0,2

0,1202 0,0016

1,144

0,657

0,591

[ * ] - 10-3kg m2 ; 01 = 0,9 %

4.PRZYK£ADOWE OBLICZENIA.

0x01 graphic

0x01 graphic

Z twierdzenia Steinera :

0x01 graphic

Ze wzoru tablicowego :

0x01 graphic

0x01 graphic

5. UWAGI I WNIOSKI.

Jednym z czynników wpływających na dokładnośc pomiarów i opartych na nich następnie obliczeniach , była bezwładność oka ludzkiego , ponieważ bardzo trudno jest dokładnie określić moment amplitud drgań. Dodatkowo układ pomiarowy narażony był na drgania przenoszone na stół przez podłoże.

Staraliśmy się uniknąc poślizgów tarczy i pierścienia oraz odbić od pryzmy , wychylając wahadło o tak mały kąt , przy którym równanie ruchu ( sin ) zachowuje liniowość.

Błędy przy pomiarach czasu drgań spowodowane były głównie błędami przyrządu pomiarowego (stopera) . Istotny wpływ na wartości odchyleń miały zaokrąglenia wartości oraz stałej g.

Przy obliczaniu momentu bezwładności pierścienia metalowego można zauważyć , że dokładniejszym wzorem jest wzór tablicowy.


5. UWAGI I WNIOSKI.

5.1 Wahadło należy odchylić o mały kąt , aby funkcja sinus była w przybliżeniu liniowa , a także aby uniknąć poślizgu i odbicia tarczy.

5.2 Przy obliczaniu T i t błędem decydującym o odchyłce jest błąd przyrządu ( stopera ). Jest to wynikiem tego , iż liczono czas stu drgnięć.

5.3 Odchyłki spowodowane są także przybliżonymi wartościami oraz g.

5.4 Duże odchyłki powstały przy pomiarze 2D pierścienia wskutek małych szczęk suwmiarki.
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
badanie fotokom˘rki2, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
badanie fotokom˘rki1, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
pomiary mikroskopowe, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
34, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 34-Wyznaczanie podatności magnetycznej paramagnetyków i
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
krzych1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 52-Badanie promieniowania rentgenowskiego
15-2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 29-Optyczna analiza widmowa
fiza iii - 2, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka, fizyka
31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 25-Interferencja światła, pierścienie Newtona i interfer
31 KK, krzycho1022, MIBM WIP PW, fizyka 2
fiz22art, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka, fizyka
cw 1 - licznik G-M, MIBM WIP PW, fizyka 2, FIZY2-L, LAB50, Sprawozdanie
ĆWICZENIE 501, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Ćwiczenie 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i b
LABORATORIUM FIZYKI cw1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera
Ćwiczenie nr 12 moje sprawko, MIBM WIP PW, fizyka 2, FIZ 2, 12, sprawko nr 12

więcej podobnych podstron