Naiwne formy manipulacji, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji


Naiwne formy manipulacji: Presja, szantaż, kłamstwo

Presja - oddziaływanie na kogoś mające go skłonić lub zmusić do czegoś

Szantaż - jest to bezprawna groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci danej osoby, zwykle dla uzyskania jakiejś korzyści, często używane zamiennie ze słowem wymuszenie rozbójnicze, szantaż może być też definiowany jako próba wymuszenia na piśmie. Szantażyści zazwyczaj grożą osobom szantażowanym, że naruszą ich życie prywatne przez co zrujnują ich np. życie zawodowe. Szantaż komercyjny to taki gdzie firma jest ofiarą, a szantażysta grozi działaniem które wpłynie katastrofalnie np. na sprzedaż firmy.

Kłamstwo - wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by zostały one wzięte za prawdziwe. Kłamstwem mogą być także wypowiedzi zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, o ile autor przekazu nie ma świadomości tego faktu. Ludzie kłamią, by osiągnąć określoną korzyść - materialną, społeczną lub polityczną, aby osiągnąć zamierzony cel (np. przedstawiciel handlowy celowo posługuje się kłamstwem, wiedząc o usterce towaru, gdyż zależy mu na jego sprzedaży), aby podnieść swoją wartość w oczach innych z powodu zaniżonego poczucia własnej wartości, aby uchronić kogoś od cierpienia (np. rodzice nie mówią dziecku o ciężkiej chorobie, aby uchronić je od większego cierpienia). Jednak zasadniczym motywem jest interes osoby, która dopuszcza się kłamstwa. Gdy kłamiemy nasz organizm ma za zadanie zataić prawdę, odczuwa jednak dyskomfort, a umysł doświadcza dysonansu poznawczego. Kłamiącego zdradzić może przyspieszony puls, chęć podrapania się po ciele (podczas kłamania na ciele powstaje specyficzny rodzaj napięcia). Inną charakterystyczną oznaką kłamcy jest zaczerwieniona twarz. Często osoba kłamiąca ucieka wzrokiem w prawą stronę, gdy zaś mówi prawdę - w lewą. Stary wytrawny kłamca potrafi kłamać prosto w oczy, początkujący niedoświadczony będzie miał rozbiegany wzrok i zwężone źrenice. Potliwość to także oznaka kłamstwa. Twarz przekazuje dwa komunikaty: po pierwsze to, co chcemy ujawnić; a po drugie to, co chcemy ukryć. W czasie około 0,25 sekundy mimika zdradza rzeczywiste uczucia, luka, poprzez którą nieświadomie przedostają się krótkotrwałe sygnały, zdradzające stan emocjonalny, (tzw. mikroekspresja). Fałszywa emocja przejawia się asymetrycznością mimiki twarzy, podczas gdy emocja prawdziwa jest w pełni symetryczna. Mruganie mimowolnie podczas napięcia emocjonalnego. Inaczej zachowują się nasze gałki oczne kiedy rekonstruujemy informacje (np. przypominamy sobie), inaczej, kiedy konstruujemy. Uboga ekspresja pantomimiczna (w porównaniu z typową gestykulacją) może oznaczać kłamstwo. W sytuacji stresu wzrasta tempo mówienia, głośność wypowiedzi i ton głosu.

Cechy i funkcje komunikacji

Cechy:

1.Komunikacja jest procesem symbolicznym - w komunikowaniu znak jest czymś, co zastępuje rzecz, zdarzenie, proces itp. o charakterze realnym (materialnym, fizycznym). Znaki mogą przybierać formę:

a). symptomu - o charakterze wyłącznie naturalnym (np. Katar);

b). symbolu - jest rezultatem umowy społecznej;

c). rytuału - nie jest on wyłącznie naturalny, jednocześnie nie jest on arbitralnie kreowany;

2. jest procesem społecznym - polega na wymianie symboli pomiędzy ludźmi, nie odnosi się do pojedynczego człowieka. Procesy społecznego komunikowania są czymś więcej niż psychicznymi procesami indywidualnej percepcji. Komunikowanie jest tym, co ludzie robią wspólnie, a nie pojedynczo;

3. jest relacją wzajemną - przy czym może to być relacja symetryczna bądź w różnym stopniu niesymetryczna. W przypadku relacji niesymetrycznej jeden podmiot ma pozycję uprzywilejowaną, drugi zaś akceptuje tę nierównoważność (dominację). Nierównoważność podmiotów ma najczęściej swoje źródło w niejednakowych pozycjach, jakie względem siebie zajmują. Może być związana np. z zakresem posiadanej władzy (przełożony - podwładny, rodzic - dziecko, nauczyciel - uczeń). W relacjach symetrycznych każda ze stron ma taki sam bądź zbliżony status;

4. opiera się na indywidualnej interpretacji przekazu, a zatem musi zakładać wspólnotę znaczeń przypisywaną określonym przekazem;

5. przebiega w określonym kontekście; kontekstem komunikacyjnym określa się typ sytuacji, w której ten proces zachodzi. Konkretna wiadomość przekazywana w jednym kontekście może mieć odmienne znaczenie w innym.

6. jest działaniem świadomym i celowym - każdy podmiot na poziomie swojej wiedzy i doświadczenia określa cele komunikowania, choć nie zawsze są one wystarczająco sprecyzowane oraz nie uwzględniają wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń działania;

7. polega na ciągłych i przemiennych oddziaływaniach werbalnych i niewerbalnych; komunikaty niewerbalne mogą wzmacniać lub zaprzeczać komunikatom werbalnym. Nawet cisza bądź nieobecność są zachowaniami komunikacyjnymi, o ile odbiorca potrafi je prawidłowo zinterpretować

Funkcje:

Po pierwsze, umożliwia tworzenie satysfakcjonujących więzi społecznych poprzez zaspokojenie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, doskonalenie tego kontaktu oraz możliwość sprostania wymogom stawianym przez społeczeństwo.

Po drugie, spełnia funkcję regulacyjną, wyrażającą się przede wszystkim w możliwości wywierania wpływu na postępowanie ludzi, poprzez upowszechnianie i egzekwowanie pewnych wartości, norm i wzorów zachowań, wspólnych pewnej grupie bądź całemu społeczeństwu.

Po trzecie, komunikowanie jest procesem umożliwiającym samodoskonalenie się człowieka.

Proces wymiany informacji pozwala człowiekowi na lepsze rozumienie siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, a dzięki temu zwiększa szansę na podejmowanie racjonalnych decyzji.

Pozwala również umocnić poczucie własnej wartości i zdobyć aprobatę innych.

Inne funkcje komunikacji

1. funkcja informacyjna - w procesie tym pozyskiwane są informacje niezbędne do podejmowania decyzji regulujących interakcje społeczne, osiąganie celów itp.;

2. funkcja motywacyjna - elementem komunikowania jest przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celów;

3. funkcja kontrolna - treści komunikowania społecznego zawierają informacje o sferze powinności i obowiązków ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie i zarazem określają podmioty, normy i zakres społecznej kontroli;

4. funkcja emocyjna - możliwość wyrażania emocji i uczuć, a tym samym zaspokojenie istotnych psychospołecznych potrzeb ludzkich.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Manipulacja, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
NEGOCJACJE - etapy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
słuchanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
mowa, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Mimika, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
negocjacje w spedycji, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Gestykulacja rąk, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
mowa ciała, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Sztuka sprawnej komunikacji, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycj
komunikacja międzyludzka1, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Mowa ciał123, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Podatek akcyzowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
Infrastruktura transportu projekt 2, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Infrastruktu
ergonomia projekt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
pracownik labolatorium, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
Pojęcie działalności spedycyjnej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usług spe
scheat organizacyjny izby celnej w szczecinie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Pr

więcej podobnych podstron