Politologia - zagadnienia, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Prawo Europejskie


Zagadnienia egzaminacyjne dla studentów politologii

1. Zagadnienia wstępne

§ 1. Pojęcie instytucji europejskich w szerokim i wąskim znaczeniu

§ 2. Informacje ogólne o organizacjach międzynarodowych

I. Definicja organizacji międzynarodowej

II. Typologie organizacji międzynarodowych

III. Cechy organizacji ponadnarodowych

IV. Podmiotowość organizacji międzynarodowych

V. Funkcje organizacji międzynarodowych

VI. Struktura organizacji międzynarodowych

VII. Funkcjonariusze międzynarodowi

VIII. Charakter prawny uchwał międzynarodowych organizacji rządowych

IX. Tryby podejmowania uchwał w organizacjach międzynarodowych

X.. Członkostwo w międzynarodowych organizacjach rządowych

2. Zarys historii integracji europejskiej

§ 3. Koncepcje integracji europejskiej

§ 4. Etapy integracji

§ 5. Periodyzacja historii integracji europejskiej

I. Okres przed 1945 r.

II. Okres od 1946 r. do 1951 r.

III. Okres od 1951 r. do 1957 r.

IV. Okres od 1957 r. do 1986 r.

V. Okres 1986 - 1993

VI. Okres 1993 - 1997

VII. Okres 1997 - 2001

VIII. Okres 2002 - 2010

IX. Przyszłość integracji europejskiej

3. UE jako organizacja międzynarodowa

§ 6. Struktura UE

§ 7. Zagadnienie podmiotowości prawnej UE

§ 8. Wartości UE

I. Katalog wartości UE

II. Sankcje na wypadek naruszenia wartości UE

§ 9. Cele UE

§ 10. Ramy instytucjonalne

§ 11. Zakres obowiązywania TUE i TFUE

I. Zakres czasowy

II. Zakres terytorialny

III. Zakres podmiotowy

§ 12. Członkostwo w UE

I. Przystąpienie do UE

II. Stowarzyszenie z UE

III. Możliwość wykluczenia z UE

IV. Wystąpienie z UE

§ 13. Zmiana traktatów tworzących UE

§ 14. Symbole UE

§ 15. Siedziba instytucji unijnych

§ 16. System językowy UE

§ 17. Przywileje i immunitety UE

4. Aksjologia Unii Europejskiej

§ 19. Wartości UE

I. System wartości UE

§ 20. Zasady tworzenia prawa UE

I. Funkcje zasad

II. Klasyfikacja zasad

§ 21. Zasady stosowania prawa UE

5. Struktura instytucjonalna UE

§ 23. Instytucje UE

I. Parlament Europejski

II. Rada Europejska

III. Rada

IV. Komisja Europejska

V. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

VI. Europejski Bank Centralny

VII. Trybunał Obrachunkowy

§ 24. Organy doradcze UE

I. Komitet Ekonomiczno-Społeczny

II. Komitet Regionów

III. Agencje Unii Europejskiej

§ 25. Zasada równowagi instytucjonalnej

6. Rozdział VI. Finansowanie UE

VI. Procedury stanowienia prawa p

§ 26. Zagadnienia wprowadzające

§ 27. Dochody UE

§ 28. Wydatki UE

§ 29. Wieloletnie ramy finansowe i roczne budżety UE

§ 30. Zasady budżetowe

Prawodawstwo UE

§ 34. Podział kompetencji między UE a jej państwa członkowskie

§ 35. Kategorie i dziedziny kompetencji UE

§ 36. Zasady prawa UE

§ 37. Klasyfikacja źródeł prawa UE

I. Prawo pierwotne

II. Prawo wtórne

§ 38. Katalog aktów wtórnego prawa UE

I. Rozporządzenia

II. Dyrektywy

III. Decyzje

IV. Zalecenia i opinie

§ 39. Hierarchia aktów wtórnego prawa UE

I. Akty prawodawcze

II. Akty delegowane

III. Akty wykonawcze

§ 40. Umowy międzynarodowe

§ 41. Standardowa struktura aktu prawa europejskiego

§ 42. Wymogi formalne aktów prawa europejskiego

§ 43. Stanowienie prawa UE

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Bezpośrednia i pośrednia inicjatywa prawodawcza

III. Planowanie działalności legislacyjnej

IV. Wybór rodzaju aktu i procedury jego przyjęcia

V. Procedury stanowienia prawa wtórnego

VI. Rola parlamentów narodowych

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nr 11, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Prawo Europejskie
CZLONKOSTWO W UE, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Prawo Europejskie
Finansowanie UE, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Prawo Europejskie
PRAWO EUROPEJSKIE - all, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Prawo Europejskie
sprawy simmenthal i plaumann, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Prawo Europejskie
Nr 11, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Prawo Europejskie
szwajcaria1, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Polityka Lokalna w ujęciu porównaw
msg lista pytan 1, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), międzynarodowe stosunki gosp
Anglia, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Polityka Lokalna w ujęciu porównawczym
skrypt2, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Teoria Polityki
pojecia, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Teoria Polityki
Szwajcaria, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Polityka Lokalna w ujęciu porównawc
szwajcaria1, POLITOLOGIA (czyli to czym zajmuję się na co dzień), Polityka Lokalna w ujęciu porównaw
Czym zajmują się ludzie czyli o pobieraniu energii
Czym zajmuje sie ekonomia podstawowe problemy ekonomiczne
Lekcja 1 Czym zajmuje sie Handel

więcej podobnych podstron