terapia pedagogiczna - prezentacja, Wykłady


Pojęcie terapii pedagogicznej

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:

- inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,

- z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,

- z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z
zakłóceniami procesu lateralizacji,

- o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno -
motywacyjnych,

- z zaburzeniami mowy,

- z zaburzeniami zdolności matematycznych,

- z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

POJĘCIE TERAPII PEDAGOGICZNEJ

System opieki i pomocy dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi obejmuje profilaktykę, diagnozę i terapię.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Powinny rozpoczynać się wtedy, gdy określone cechy rozwoju dziecka jeszcze nie utrudniają mu przystosowania się i nie dezorganizują prawidłowego procesu wychowawczego, lecz jednocześnie wyróżniają dziecko w negatywny sposób wśród rówieśników.

DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE
Podejmujemy wtedy, gdy obserwujemy destruktywny wpływ zaburzeń rozwoju na czynności i przystosowanie społeczne dziecka. Jest to zadanie znacznie trudniejsze, które powinno być realizowane w zindywidualizowanym procesie wychowania (H. Nartowska)

Trudno jest określić granicę między profilaktyką a terapią, granicę wieku i nasilenia zaburzeń, a także rodzaj oddziaływań wychowawczych, bowiem zabiegi terapeutyczne zmierzające do wyrównania opóźnień i dysharmonii rozwoju stają się profilaktyką w stosunku do zaburzeń wtórnych.

Pojęcie terapii przyjęło się na gruncie pedagogiki specjalnej, wyrosłej z medycyny, określanej początkowo jako pedagogika lecznicza. Termin terapia wywodzi się z medycyny = działanie za pomocą środków medycznych na przyczyny i objawy choroby w celu przywrócenia pacjentom zdrowia. W związku z tym wyróżnia się 2 rodzaje terapii: przyczynową i skutkową.

Formy terapii

Pedagogika specjalna stosuje terapię w pedagogice leczniczej (dział p. specjalnej zajmujący się dzieckiem chorym i kalekim), w pedagogice upośledzonych umysłowo, w resocjalizacji jednostek niedostosowanych społecznie.

Rozróżnia się następujące formy terapii:

W szkole terapia pedagogiczna odbywa się zazwyczaj w postaci zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych.

Podstawowe formy organizacyjne to: praca indywidualna lub praca z grupą.

KIREJCZYK proponuje nowoczesną klasyfikację opartą na naukowych podstawach stosowanych metod pracy. Dokładne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju i ich ujemnych konsekwencji stanowi naukową podstawę doboru form, metod i środków oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju. Zaś celem tych oddziaływań jest usuwanie lub pomniejszanie zarówno przyczyn jak i skutków. Takie postępowanie Kirejczyk nazywa postępowaniem korekcyjnym, a oparty na nim kierunek pedagogiki specjalnej - PEDAGOGIKĄ KOREKCYJNĄ.

Tak rozumiane postępowanie korekcyjne można określić również mianem terapii pedagogicznej (leczenie środkami pedagogicznymi) przez analogię do medycyny, pedagogiki leczniczej, a także psychoterapii ( leczenie środkami psychicznymi) i socjoterapii ( leczenie środkami społecznymi).

Definicja terapii pedagogicznej

TERAPIA PEDAGOGICZNA = oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka

Cele terapii pedagogicznej

CELEM NADRZĘDNYM terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi.

Tak wyznaczony cel wymaga sprecyzowania celów operacyjnych:

Zbiór celów operacyjnych stanowi zarazem program terapii.

Podmiot terapii pedagogicznej

Podmiotem terapii jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne, określone przez specjalistyczną diagnozę. Jego aktywność w procesie przezwyciężania trudności rozwojowych i szkolnych jest niezbędnym warunkiem efektywności podejmowanych działań.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
WG RÓŻNYCH AUTORÓW

„Przez pracę dydaktyczno - wyrównawczą rozumiemy interwencję wychowawczą w postaci terapii wychowawczej, realizowaną w układzie terapeuta - dziecko, mającą na celu wyrównanie dysharmonii rozwojowych oraz braków w wiadomościach i umiejętnościach w takim stopniu, aby zapewnić dziecku prawidłowe funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych.

Wyróżnia następujące formy terapii:

Jest zwolenniczką stosowania wszystkich wymienionych form terapii równocześnie, określając je jako szerokozakresową terapie wyrównawczą, a postawę terapeuty jako maksymalistyczną. Uzasadnia to słabym transferem z zakresu ćwiczonych czynności na inne, zwłaszcza w odniesieniu do czynności angażujących zaburzone funkcje.

Uważa, że celem terapii jest:

„działalność wychowawcza i nauczenie osoby, która z jakiś powodów utraciła pewne posiadane poprzednio umiejętności czy wiadomości albo stała się nie przystosowana do środowiska” Pochodzi z łacińskiego reeducare - uczyć na nowo, jest zatem nieadekwatny do treści.

Określenie to zawiera w swej treści elementy pracy korekcyjnej tj. usprawnianie deficytów rozwojowych ( correctus - poprawiony) i wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych - jest to zatem określenie poprawne.

Drugi człon nazwy może być interpretowany dwojako: kompensacja
(compensatio - wyrównanie) może być rozumiana jako wyrównywanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także jako wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną.

Można uważać zatem te 2 terminy (B i C) za bliskoznaczne, jakkolwiek C jest bardziej adekwatny do specyfiki oddziaływań, uwzględnia bowiem pełny zakres pojęcia terapii pedagogicznej.


Określenia tj. praca dydaktyczno - wyrównawcza, reedukacyjno - wyrównawcza są mniej precyzyjne.

Obecnie coraz szerzej przyjmuje się termin terapia pedagogiczna (wychowawcza) jako najbardziej odpowiedni . Występuje on w publikacjach naukowych i aktach prawnych oraz nomenklaturze zawodowej. Termin reedukacja jest przestarzały i nieadekwatny; dopuszczalne jest stosowanie zamiennie określeń: praca korekcyjno - wyrównawcza lub korekcyjno - kompensacyjna.

ZASADY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Zasady terapii pedagogicznej, jako działalności dydaktycznej, wynikają z zasad dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania początkowego, jednak muszą też uwzględniać specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jego warunki rozwojowe, możliwości poznawcze i potrzeby.

Terapia stanowi też formę działalności wychowawczej, a zatem jej zasady powinny respektować też ogólne prawidłowości przebiegu procesu wychowania i sposoby postępowania w przypadkach zaburzonej sfery poznawczej, emocjonalnej, motywacyjnej i społecznej. Zasady są również bliskie zasadom ortodydaktyki i rewalidacji, wypracowanym przez pedagogikę specjalną. Zasady te dotyczą wychowania i nauczania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i w znacznym stopniu odnoszą się do dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju.

I. zasada indywidualizacji środków
i metod oddziaływania korekcyjnego

Dzieci z fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju wymagają dodatkowej pomocy w postaci indywidualnego oddziaływania pedagogicznego, ponieważ ich możliwości percepcyjne uniemożliwiają efektywne uczenie się w nauczaniu masowym. U dzieci dyslektycznych (gdzie istnieje ogromne zróżnicowanie rodzaju, zakresu i głębokości ujemnych odchyleń w rozwoju oraz trudności w uczeniu się), istnieje konieczność indywidualnego programowania zajęć korekcyjnych, dostosowania środków, metod dydaktycznych i wychowawczych do indywidualnych możliwości konkretnego dziecka.

Indywidualizacja musi być stosowana w toku zajęć zespołowych:

- Dla każdego dziecka w grupie dobieramy
indywidualny (inny) program.

- Dobieramy indywidualne metody dydaktyczne
i wychowawcze do możliwości konkretnego
dziecka.

- W toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki
pracy dziecka.

- Pomagamy w przezwyciężaniu trudności.

- Stosujemy indywidualne zabiegi wychowawcze
i psychoterapeutyczne.


II. zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka

Stopniowanie zarówno objętości opracowywanego materiału jak i przystępności dla dziecka. Warunkiem przechodzenia do zadań o większym stopniu trudności jest tylko i wyłącznie sprawne wykonanie ćwiczeń na niższym poziomie. Nie mogą tu obowiązywać żadne rygory czasowe.

- Stosujemy stopniowanie trudności w zakresie objętości
i przystępności opracowywanego materiału.

- Przechodzimy od ćwiczeń prostych, obejmujących
niewielki zakres materiału do złożonych wymagających
opracowania dużych partii materiału dydaktycznego.

- Przechodzimy do zadań trudniejszych wtedy, gdy
dziecko sprawnie opanuje wcześniejsze, łatwiejsze.

- Ćwiczymy tak długo daną umiejętność, dopóki
terapeuta nie ma poczucia, że dziecko wykonuje ją
sprawnie.

- Nie ma czasowych reguł (rygorów) ćwiczenia danej
umiejętności.

III. zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności

Podczas zajęć najwięcej czasu trzeba przewidzieć na ćwiczenie funkcji najsłabiej rozwiniętych w różnych czynnościach. Im głębiej zaburzona funkcja, tym większa podatność dziecka na zmęczenie, szkodliwe jest więc planowanie jednostki zajęciowej uwzględniającej ćwiczenie tylko jednej funkcji. Powoduje to zmęczenie parcjalne; „przetrenowanie” struktur nerwowych najgorzej funkcjonujących i najmniej sprawnych, a następnie zniechęcenie, powrót do złych nawyków i pogarszanie wyników.

- Im głębiej zaburzona dana funkcja tym większa
podatność na zmęczenie dziecka, uważamy by do tego
nie doszło.

- Nie ćwiczymy tylko jednej funkcji, bo może dojść do
przetrenowania, zniechęcenia i powrotu do złych nawyków.

- Wskazana przemienność ćwiczeń - najgłębiej zaburzone
funkcje z mniej zaburzonymi, bardziej sprawne z mniej,
percepcja słuchowa z wzrokową.

- W ćwiczeniu czytania i pisania - łączenie ich w jednym zdaniu.

- Stosujemy przerwy na odpoczynek.

IV. zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych

U dzieci funkcjonuje mechanizm, kompensacyjny polegający na zastąpieniu jednej funkcji (słuchowe) drugą (wzrokową), w którym czynności analizy i syntezy są omijane i funkcja ta nie jest usprawniana, skutkiem czego deficyt nie maleje, lecz pogłębia się z czasem.

Zadaniem terapeuty jest wytworzenie u dziecka takich mechanizmów psychologicznych, w których funkcje sprawniejsze pełnią rolę kompensacyjną, wspierając czynności funkcji zaburzonych. Takie ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne wyrównują skutki mikrodeficytów, usprawniają procesy integracji psychomotorycznej oraz ułatwiają opanowanie trudnych dla dziecka umiejętności.

V. zasada systematyczności

W miarę możliwości ćwiczenia powinny odbywać się jak najczęściej. W praktyce najczęściej jest to niemożliwe, lecz jeśli mamy do dyspozycji 3 godziny zajęć w ciągu tygodnia, lepiej rozłożyć je na 3 spotkania niż np. na 2.

Długość ćwiczenia uzależniona jest od głębokości zaburzenia, od rodzaju zaburzonej funkcji i rodzaju czynności, a także od motywacji i indywidualnych możliwości wysiłkowych dziecka. Praktycy twierdzą, że najbardziej męczące są ćwiczenia percepcji słuchowej i nie powinny trwać każdorazowo dłużej niż kilka minut. Ćwiczenia sprawności manualne, percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej mogą trwać do kilkunastu minut.

- Zajęcia powinny odbywać się codziennie; lepiej 3x 20
minut niż 1 długie 60 minut.

- Przerwy w zajęciach powodują regres.

- Najbardziej męczące ćwiczenia percepcji słuchowej:
nie powinny trwać każdorazowo dłużej niż kilka minut.
Można jednak do nich kilkakrotnie wracać podczas
zajęć, w przerwach stosując inny rodzaj ćwiczeń.

VI. zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

Działania wychowawcze o charakterze psychoterapeutycznym powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapeutycznych, a w pierwszym okresie odgrywać dominującą rolę. Działania psychoterapeutyczne, zgodnie ze stanowiskiem Nartowskiej, pełnić będą funkcje profilaktyczne w stosunku do dalszych negatywnych następstw niepowodzeń szkolnych.

Zadaniem terapeuty jest nie tylko spowodowanie, by dzieci mogły się uczyć i chciały się uczyć. Konieczne jest więc stosowanie elementów psychoterapii.

Czynnikami, które wpływają na jakość i skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych są:

- Działania psychoterapeutyczne powinny towarzyszyć
zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć
terapii pedagogicznej.

- W pierwszym okresie działania psychoterapeutyczne
powinny być dominujące.

- Pełnią funkcje profilaktyczne - chronią przed dalszymi
negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.

Działania psychoterapeutyczne powinny być nastawione na eliminowanie i zapobieganie sytuacjom stresującym; stworzenie klimatu zaufania; wyzwalanie aktywności i potrzeby współdziałania w usuwaniu własnych kłopotów, Bardzo ważne jest zaspokojenie potrzeby sukcesu poprzez stwarzanie sytuacji dających okazję do zadowolenia, doświadczania radości z osiągnięć.

Dzieci wymagają oddziaływań o charakterze kompensacji psychicznej - skierowania ich uwagi na coś co jest im dostępne i jednocześnie atrakcyjne; wyeksponowanie ich cech pozytywnych i uzdolnień i umożliwienie osiągnięcia sukcesu w innych dziedzinach. Stanowi to niezwykle ważny i często nie doceniany element diagnozy i terapii; tymczasem nastawione są one na „punkty achillesowe” - tj. słabości i negatywne strony funkcjonowania ucznia, rzadziej na dostrzeganie jego cech pozytywnych czyli „punktów archimedesowych” . działania oparte na „archimedesowych” mogą przyczynić się do polepszenia samooceny, zaspokojenia potrzeby akceptacji i uznania itd.

Zadaniem terapeuty jest przekonanie nauczycieli i rodziców o skuteczności ww. oddziaływań.
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH

1. Planowanie

Planując pracę terapeutyczną należy :

- Zdiagnozować przejawy i przyczyny trudności
szkolnych dziecka

- Opracować ramowy indywidualny planu pracy
z dzieckiem.

- Zaprogramować kolejne jednostki zajęciowe

Plan powinien zawierać:

- Ćwiczenia korekcyjne zaburzonych funkcji

- Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne funkcji
zaburzonej w koordynacji z bardziej sprawnymi

- Ćwiczenia relaksacyjne i odpoczynkowe

- Oddziaływania psychoterapeutyczne

2. Etapy terapii

a) Etap przygotowawczy - pracujemy z dzieckiem na materiale konkretnym - obrazki i abstrakcyjnym - litery i figury geometryczne. Kształtujemy dojrzałość dziecka do nauki czytania i pisania poprzez wykonywanie:


Ćwiczeń usprawniających ogólne sprawności ruchowe i sprawności manualne:

- Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej

- Ćwiczenia sprawności ruchowej

- Ćwiczenia rozmachowe

- Ćwiczenia manualne - usprawnianie małych ruchów
ręki

- Ćwiczenia graficzne

Ćwiczenie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej , które wpływa na opanowanie umiejętności czytania i pisania (ćwiczenia manualne pod kontrolą wzroku, ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej):

- Spostrzegawczość

- Analiza wzrokowa

- Synteza wzrokowa

- Kierunkowość

- Pamięć wzrokowa

Ćwiczenie funkcji słuchowej:

- Ćwiczenia wrażliwości słuchowej

- Koncentracja na bodźcach

- Różnicowanie dźwięków (otoczenia, nazwy liter - głoski)

- Pamięć słuchowa

- Ćwiczenia rytmiczne

- Ćwiczenia słuchu fonematycznego i
fonetycznego (wyodrębnianie, różnicowanie,
artykulacja)

b) Terapia właściwa - ćwiczenie nauki czytania i pisania na materiale obrazkowo - literowym (łączenie liter w sylaby i słowa). Po zakończeniu tego etapu dziecko umie czytać, rozumie to co czyta, przepisuje, napisze z pamięci proste słowa.

METODY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Są to przede wszystkim zróżnicowane sposoby postępowania z dzieckiem. Możemy wyróżnić 5 podstawowych metod terapii pedagogicznej:

Nie są to jednak sztywne metody oddziaływania terapeutycznego, gdyż ciągle odkrywane są nowe dziedzin aktywności ludzkiej, poprzez które może dokonywać się proces terapeutyczny. Należy pamiętać, że terapia pedagogiczna to nie sztywne zasady postępowania, ale wszelkie oddziaływania, które mają na celu polepszenie sytuacji uczniu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
szkoła - prezentacja, STUDIA PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - własne, lic
Diagnoza i terapia pedagogiczna wykłady, Diagnoza i terapia pedagogiczna
materiały z niedzielnych wykładów i in, Terapia Pedagogiczna
Diagnoza i terapia pedagogiczna wyklady, ★ Pedagogika, Notatki
materiały z niedzielnych wykładów i in, Terapia Pedagogiczna
terapia środowiska rozdzinnego wykłady, Pedagogika
tworzenie prezentacji, Terapia pedagogiczna
szkoła - prezentacja, STUDIA PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - własne, lic
Strategie marketingowe prezentacje wykład
Prezentacja wykłady I IV
Pedagogika opiekuńcza wykład (kategorie opieki)
W 27.02.2013, STUDIA PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - własne, licencjat,
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE, SWPW wykłady - pedagogika
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE2, terapia pedagogiczna scenariusze zajęć
WYKORZYSTANIE TERAPII BEHAWIORALNEJ W PRACY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM, terapia pedagogiczna, autyzm i
Świat Autyzmu, terapia pedagogiczna, autyzm i inne niepełnosprawności
Zadania nauczyciela wspierającego w kształceniu integracyjny, terapia pedagogiczna, autyzm i inne ni

więcej podobnych podstron