ALIANS na anglika, studia, studia materiały, Akademia ekonomiczna, Finansowanie projektów ochrony środowiska-Kożuch, JUŻ Ubezpieczenia ekologiczne-Anka i Milena


To prawdziwe ubezpieczenie na miarę!
Wariant dla najbardziej wymagających Klientów.
Możesz dowolnie ustalać proporcje między ochroną ubezpieczeniową a inwestycją. Masz do dyspozycji pełną listę umów dodatkowych. Podstawowy zakres polisy możesz rozszerzyć o
umowy gwarantujace:

 • wypłatę podwójnego świadczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,

 • opłacanie przez Allianz składek na wypadek inwalidztwa,

 • wypłatę dodatkowego świadczenia na wypadek poważnej choroby,

 • wypłatę sumy ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa.

Ubezpieczenie jest bardzo elastyczne - daje możliwości zawieszenia opłacania składek bez utraty ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, umożliwia na określonych warunkach zaciągnięcie pożyczki pod zastaw polisy, a po dwóch latach od zawarcia umowy pozwala wypłacać część zgromadzonych środków.

Nasz agent sprawi, że ubezpieczenie będzie pasowało jak ulał. Dzięki temu możemy mieć pewność, że polisa będzie na miarę Twoich potrzeb, oczekiwań i możliwości. Specjalnie dla Ciebie.

0x01 graphic

0x01 graphic

Cel ubezpieczenia i ogólna charakterystyka

Nasze ubezpieczenie pozwala połączyć zalety ochrony ubezpieczeniowej z długoterminowym oszczędzaniem. Poziom ochrony oraz poziom oszczędzania można regulować według własnych potrzeb.

Składki regularne oraz składki doraźne lokowane są w czterech funduszach zarządzanych przez Allianz, różniących się od siebie stopniem ryzyka, a co za tym idzie spodziewanym zyskiem. W ramach funduszy, towarzystwo na podstawie każdej umowy ubezpieczenia, prowadzi rachunek jednostek, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabywane za składki regularne i doraźne.

Klient korzystając z pomocy agenta Allianz, dobiera odpowiedni dla siebie wariant ubezpieczenia.

Od momentu gdy polisa posiada wartość wykupu, w zależności od wybranego wariantu produkt staje się jeszcze bardziej elastyczny. Możliwa jest wtedy zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia, czasowe zawieszenie opłacania składek, częściowy wykup polisy lub zamiana na ubezpieczenie bezskładkowe.

0x01 graphic

0x01 graphic

Wariant ochronny i wariant inwestycyjny -
suma ubezpieczenia

 • Wariant ochronny (inaczej wariant I)
  Wybór tego wariantu daje możliwość zawarcia umowy na wybraną przez klienta sumę ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 lub 20 000 zł (w zależności od wieku ubezpieczonego), zaś maksymalna zależy od wieku i płci oraz od zawarcia umów dodatkowych.

  Suma ubezpieczenia jest kwotą określoną w polisie, której wypłata jest gwarantowana przez towarzystwo w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby.

  Gdy polisa posiada już wartość wykupu wysokość sumy ubezpieczenia może być podwyższana lub obniżana. Zmiana taka może mieć miejsce nie częściej niż raz w roku i do wysokości nie przekraczającej minimalnej i maksymalnej sumy ubezpieczenia.

 • Wariant inwestycyjny (inaczej: wariant II)
  Jest przeznaczony specjalnie dla osób, którzy pragną inwestować swoje pieniądze.
  W wariancie inwestycyjnym nie jest wymagane oświadczenie o stanie zdrowia oraz badania medyczne.

  Integralną częścią umowy w wariancie inwestycyjnym jest ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku na sumę 20 000 zł.

0x01 graphic

0x01 graphic

Poziom ochrony ubezpieczeniowej
wypłata świadczenia

Towarzystwo, w przypadku zajścia zdarzeń określonych w polisie, gwarantuje wypłatę wyższej z wartości - sumy ubezpieczenia lub wartości jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na rachunku jednostek.

0x01 graphic

0x01 graphic

Zawarcie umowy

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
Minimalny wiek ubezpieczonej osoby to 13 lat, maksymalny nie ukończone 71 lat.
Umowa z osobą pomiędzy 61 a 71 rokiem życia może być zawarta pod warunkiem, że będzie opłacona składką jednorazową.
Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki (lub podpisanie zgody do obciążania rachunku "polecenie zapłaty”.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu wniosku oraz opłaceniu pierwszej składki.

0x01 graphic

0x01 graphic

Ochrona
tymczasowa i pełna

 • Ochrona tymczasowa - wariant ochronny
  Trwa od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia wystawienia polisy.
  W tym okresie odpowiedzialność towarzystwa jest ograniczona do śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Świadczeniem jest suma ubezpieczenia wskazana we wniosku, nie więcej jednak niż 100 000 zł. Ochrona tymczasowa nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

 • Ochrona pełna - wariant ochronny
  Trwa od dnia wystawienia polisy do dnia rozwiązania umowy.

 • Ochrona pełna - wariant inwestycyjny
  Trwa od następnego dnia po podpisaniu wniosku oraz opłaceniu składki ubezpieczeniowej do dnia rozwiązania umowy.

0x01 graphic

0x01 graphic

Składka ubezpieczeniowa

Z tytułu umowy ubezpieczenia ubezpieczający opłaca składkę. W zależności od indywidualnych możliwości finansowych każdego klienta składka może być opłacana z czestotliwością roczną, półroczną, kwartalną, miesięczną lub w postaci składki jednorazowej.

Minimalna składka regularna wynosi 125 zł miesięcznie.
Minimalna składka jednorazowa wynosi 6 000 zł.

Istnieje możliwość dokonywania w dowolnym czasie trwania umowy dodatkowych wpłat w postaci składek doraźnych. Minimalna wysokość składki doraźnej wynosi 500 zł.

Począwszy od drugiej rocznicy polisy wysokość składki może być dowolnie zmieniana - zwiększna bądź zmniejszana do wysokości nie przekraczającej minimalnej składki rocznej.

W sytuacji gdy klient nie opłaci składki w terminie, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, Allianz gwarantuje 30 dniową prolongatę terminu płatności składki.

Za składki regularne i składki doraźne nabywane są jednostki uczestnictwa, które ewidencjonowane są na rachunkach jednostek prowadzonych przy każdej polisie.

0x01 graphic

0x01 graphic

Elastyczność...
specjalnie dla Ciebie...

Klient ma dużą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących posiadanego ubezpieczenia. Allianz daje między innymi możliwość:

 • wykupu polisy;

 • częściowego wykupu polisy;

 • czasowego zawieszenia opłacania składek;

 • zamiany na ubezpieczenie bezskładkowe.

0x01 graphic

0x01 graphic

Indeksacja składki i sumy ubezpieczenia

W rocznicę zawaracia umowy Allianz może zaproponować swoim klientom powiększenie składki o wskaźnik indeksacyjny. Mechanizm indeksacji pozwala zachować realną wartość przyszłego świadczenia. Klient może zaakceptować proponowane warunki indeksacji lub z nich zrezygnować.
Rezygnacja z indeksacji składki w trzech kolejnych latach trwania umowy powoduje utratę prawa do indeksacji w następnych latach.

W przypadku wariantu ochronnego ubezpieczenia "Specjalnie dla Ciebie" istnieje także możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia.
Odmowa indeksacji sumy w przypadku indeksacji składki powoduje utratę prawa do indeksacji sumy w kolejnych latach okresu ubezpieczania.
Odmowa indeksacji składki jest równoznaczna z odmową indeksacji sumy ubezpieczenia.

0x01 graphic

0x01 graphic

Umowy dodatkowe

Istnieje możliwość zawarcia dodatkowych umów rozszerzających zakres ubezpieczenia.

 • Umowa dodatkowa na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW).

 • Umowa dodatkowa ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania (DPZ).

 • Umowa dodatkowa zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIS).

 • Umowa dodatkowa ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób (DIW).

0x01 graphic

0x01 graphic

Specjalna oferta
VIP

Poziom VIP zarezerwowaliśmy specjalnie dla tych z Państwa, którzy posiadając ubezpieczenie

 • Specjalnie dla Ciebie,

 • Specjalnie dla Przedstawicieli wolnych zawodów,

 • Specjalnie dla Inwestorów,

 • Specjalnie dla Seniorów

opłacają składkę regularną w wysokości co najmniej 4000 zł rocznie lub 15000 zł jednorazowo.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy rozszerzony zakres usług, które mamy nadzieję spotkają się z Państwa zainteresowaniem i sympatią.
W ramach pakietu VIP zapewniamy Państwu:

 • w zależności od wysokości wpłaty zmniejszenie lub zupełną likwidację opłaty pierwszorocznej w przypadku składki jednorazowej;

 • bezpłatne dobrowolne badania medyczne, przeprowadzone na koszt Allianz w wyselekcjonowanych placówkach medycznych;

 • możliwość bezpłatnego przenoszenia środków pomiędzy Funduszami Allianz oraz bezpłatną alokację składki - do 12 razy w roku;

 • usługę SMS, dzięki której informujemy Państwa o aktualnej liczbie i cenie jednostek uczestnictwa znajdujących się na Państwa polisie, a także o wpłynięciu składki na nasze konto.

 • priorytetową obsługę.


 

 

0x08 graphic

  POTRZEBUJESZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI,
   MYŚLISZ O UBEZPIECZENIU


Zadzwoń pod numer infolinii Allianz 0-801 10 20 30
7 dni w tyg. w godz. 8:00-22:00 (w niedz. od 9:00)

TU ALLIANZ POLSKA S.A.
ul. Chocimska 17; 00-791 Warszawa

 

0x01 graphic

0x01 graphic
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PESK, studia, studia materiały, Akademia ekonomiczna, Finansowanie projektów ochrony środowiska-Kożu
ania, studia, studia materiały, Akademia ekonomiczna, Finansowanie projektów ochrony środowiska-Kożu
REFERAT-UB.EK, studia, studia materiały, Akademia ekonomiczna, Finansowanie projektów ochrony środow
ekonomika wyklady, Transport Polsl Katowice, 6 semestr, Studia 6, Materiały Jacek, Ekonomika transpo
NA EGZAMIN, Studia, Materiały Konstrukcyjne - PNOM
Czas wolny jako niezbedna czesc skladowa pomiaru bogactwa na swiecie, studia wsiz, semestr 1 2, ekon
podstawy edukacji doros-ych na Šw 1, studia-materiały pomocnicze, andragogika
metale wejsc na niezelazne, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, moj
Zadania na stęrzenia, Studia - materiały, semestr 7, Uboczne
Maszynoznastwo odpowiedzi na pytania, studia materiały, Masyznoynastwo
Brak odpowiedzi na zagadnienia, Studia - Administracja Samorządowa, Ekonomia i Zarządzane
Podstawowe wzory na całki, Studia, Zarządzanie, Matematyka w ekonomii i zarządzaniu
Odpowiedzi na zagadnienia, Studia - Administracja Samorządowa, Ekonomia i Zarządzane
Struktura-wpływ na właściwości, Studia, Materiały Konstrukcyjne - PNOM
do nauki na egzam9, Studia - materiały, semestr 5, Technologia roślinna
referat na POŚ ćwiczenia, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska
sciaga egz cw2, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Ekologia

więcej podobnych podstron