01.Prawa i wolności człowieka, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5


Marek Biesiada 02.09.2008

Konspekt lekcji WOS

w klasie III d

Temat: Prawa i wolności człowieka. (EU)

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń potrafi:

 1. Metody:

 1. Środki dydaktyczne:

 1. Tok lekcji:

 2. Czynności nauczyciela

  Czynności uczniów

  Uwagi

  1

  2

  3

  I. Czynności organizacyjno - porządkowe.

  • sprawdzenie listy obecności

  • zapisanie tematu lekcji do dziennika

  1. Rekapitulacja wtórna:

  • ?

  Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

  1. Realizacja nowych treści:

  Temat: Prawa i wolności człowieka.

  1. Prawa i wolności człowieka

  • Co to są prawa człowieka?

  • Kiedy prawa człowieka są łamane?

  • Jakie organizacje międzynarodowe zajmują się przestrzeganiem i ochroną praw człowieka?

  2. Grupy praw człowieka

  • Jakie mam grupy praw człowieka?

  • Co zaliczamy do praw i wolności osobistych oraz politycznych?

  • Co zaliczamy do praw ekonomicznych i socjalnych?

  • Co zaliczymy do praw ekologii oraz praw korzystania z dorobku współczesnej cywilizacji?

  3. Instytucje zajmujące się przypadkami łamania prawami człowieka

  • W jakich instytucjach można dochodzić praw człowieka?

  Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

  I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 5.

  Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

  1. Prawa i wolności człowieka

  a) przypadki łamania praw i wolności człowieka

  • podczas wojny, w państwach totalitarnych i autorytarnych

  b) organizacje międzynarodowe, które zajmują się ochroną i przestrzeganiem praw człowieka

  • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

  • Rada Europy

  c) dokumenty określające prawa i wolności człowieka:

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona przez ONZ 10 grudnia 1948 r. w Paryżu

  • Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, uchwalona przez Radę Europy w Rzymie w 1950 roku, a obowiązująca od 1953 roku; Polska ratyfikowała konwencję 1 marca 1993 roku;

  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych, uchwalone przez ONZ 16 grudnia 1966 roku, weszły w życie w 1976 roku po ratyfikowaniu przez 35 państw.

  RATYFIKACJA - zatwierdzenie przez odpowiedni organ państwa umowy międzynarodowej i przyjęcie zobowiązań wynikających z niej dla państwa podpisującego umowę.

  I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 6. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

  2. Grupy praw człowieka

  a) Grupa I - prawa i wolności osobiste oraz polityczne

  • prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej;

  • prawo do oporu przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji;

  • prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania;

  • prawo do sprawiedliwego sądu;

  • wolność zrzeszania się, zgromadzeń i wieców;

  • prawo wyborcze;

  • wolność sumienia i wyznania.

  b) Grupa II - prawa ekonomiczne i osobiste

  • prawo do pracy;

  • prawo do własności i swobodnego nią dysponowania;

  • prawo do strajku;

  • prawo do zasiłku dla bezrobotnych;

  • prawo do wypoczynku;

  • prawo do nauki;

  • prawo do równej płacy za równą pracę;

  • prawo do renty inwalidzkiej.

  c) Grupa III - prawa z zakresu ekologii oraz praw korzystania z dorobku współczesnej cywilizacji

  • prawo do czystego powietrza, czystej wody i gleby, do bezpiecznej dla zdrowia żywności;

  • prawo do ochrony danych osobowych;

  • prawo do korzystania z różnych źródeł informacji krajowej i zagranicznej;

  • prawa kulturalne.

  I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 6-7. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

  3. Instytucje zajmujące się przypadkami łamania prawami człowieka

  • Komitet Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych

  • Europejska Komisja Praw Człowieka - rozpatruje przypadki łamania praw człowieka przez państwa, które podpisały Europejską Konwencję Praw Człowieka

  • Amnesty International (Amnestia Międzunarodowa - 1960 roku) - jej celem jest występowanie w obronie osób, wobec których naruszono prawa człowieka (są więzione lub mają ograniczone wolności z powodów politycznych, religijnych, rasowych itp.), pod warunkiem, że same nie stosowały przemocy.

  AMNESTIA - darowanie winy, ułaskawienie.

  1. Rekapitulacja pierwotna

  • Co to są prawa człowieka?

  • Kiedy prawa człowieka są łamane?

  • Jakie organizacje międzynarodowe zajmują się przestrzeganiem i ochroną praw człowieka?

  • Jakie mam grupy praw człowieka?

  • Co zaliczamy do praw i wolności osobistych oraz politycznych?

  • Co zaliczamy do praw ekonomicznych i socjalnych?

  • Co zaliczymy do praw ekologii oraz praw korzystania z dorobku współczesnej cywilizacji?

  • W jakich instytucjach można dochodzić praw człowieka?

  Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

  V. Zadanie pracy domowej

  Zadanie 3,4,5 s. 7

  VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

  Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

  Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

  1  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  01.Człowiek ciekawy świata, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009
  01.Człowiek i okresy jego życia, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  02.Człowiek istota społeczna, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  04.Człowiek i jego potrzeby, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  01.Cechy państwa, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  01.Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009
  03.Człowiek i jego tożsamość, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  02.Człowiek istota społeczna, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  04.Człowiek i jego potrzeby, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  05.Grupy społeczne, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  Gr A, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  Gr B, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  03.Funkcje partii i systemy partyjne, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  ZAŁĄCZNIK NR 1.2, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009
  WSO PG, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009
  Zalacznik 8, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 1 2008-2009

  więcej podobnych podstron