sci±ga III, Planowanie przestrzenne


Planowanie przestrzenne - jest to planowe i celowe działanie kształtowanie środowiska. Całokształt działań w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju. Jest formą aktywności człowieka zmierzającą do osiągnięcia ładu przestrzennego w otaczającej go rzeczywistości stanowiącego ogólny układ odniesienia umożliwiający zharmonizowanie działań we wszystkich dziedzinach życia.

Jest to świadome i celowe kształtowanie środowiska przestrzennego pod kątem potrzeb człowieka przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne społeczno gospodarcze , środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne.

Celem planowania przestrzennego jest kompleksowe kształtowanie zagospodarowania przestrzennego kraju , regionów, miast i wsi w sposób zapewniający warunki do poprawy jakości życia człowieka , zachowania równowagi przyrodniczej, ochrony dóbr kultury, zwiększenie efektywności procesów gospodarczych i podnoszenia zdolności obronnej państwa.

Cechy planowania

- perspektywiczność planowania- plany sporządza się na określony czas np. 5 lat to jest wizja na lata jest to horyzont czasowy bliżej nieokreślony do 20lat oznacza szacunek dla przestrzeni co oznacza szacunek dal przyszłych pokoleń

- proces ciągły- ocena stanu zagospodarowania , inwentaryzacje w terenie, przeprowadzanie szeregu analiz badań studiów , demografia, opracowanie planu zagospodarowania, wydawanie lokalizacji , kontrola planu jak on się sprawdza co 4 lata

-planowanie kompleksowe- bo obejmuje planowanie w przestrzeni , planowanie społeczne, planowanie techniczno - technologiczne, planowanie gospodarcze

-planowanie jest dziedziną interdyscyplinarną-korzysta z różnych innych nauk nauki o ziemi geodezja, kartografia, fizyka ziemi , fizyka atmosfery, geografia. nauki biologiczne ekologia, nauki ekonomiczne demografia, ekonomia, socjologia nauki prawne, nauki techniczne urbanistyka, architektura inżynieria wodna i sanitarna, inżynieria ruchu, inżynieria środowiska

Planowanie gospodarcze- jest ściśle związane z branżami , z resortami .podstawy prawnej zagospodarowanie przestrzennego - ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym z dn 27.03.03r z 10.05.03 wielokrotnie była zmieniana.

Ustawa określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując lad przestrzenny i zrównoważony ich rozwój za podstawę tych działań.

W planowaniu i zagospodarowaniu uwzględnia się zwłaszcza:

1.wymagania ładu przestrzennego urbanistyki i architektury

2.walory architektoniczne i krajobrazowe

3.wymagania ochrony środowiska w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych

4.wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

5.wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia

6.walory ekonomiczne przestrzeni

7.prawo własności

8.potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

9.potrzeby interesu publicznego

Na szczeblu krajowym opracowuje się koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju.

Została przyjęta przez sejm w 2001r określa uwarunkowania i cele zrównoważonego rozwoju, podstawowe wymagania z zakresu ochrony środowiska, rozmieszczenie obiektów o znaczeniu technicznym i transportowym, obszary problemowe. Rada Ministrów przyjmuje koncepcje ustaw czy ta koncepcja i w jakim zakresie będzie stanowiła podstawę programu. Prezes Rady Ministrów przedstawia koncepcje.

Programy zawierające zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Programy są opiniowane przez sejmiki wojewódzkie i przyjmowane przez rząd. Minister infrastruktury prowadzi rejestr programów i on występuje do marszałków wojewódzkich z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Minister opiniuje te programy.

Spójność programów zadań rządowych z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, spójność z zatwierdzonymi programami rządowymi.

Po zatwierdzeniu przez Rade Ministrów są przekazywane organom rządowym w celu ich dalszego procedowania i realizacji. Organy te przekazują zatwierdzone programy wojewodą w części dotyczącej ich właściwości. Wprowadzenie zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się na drodze negocjacji. Przedstawicielem rządu w negocjacjach jest wojewoda.

Bilans strategiczny regionu na terenie danego regionu występują pewne konflikty problemy które wymagają dużych działań. Przeprowadza się wtedy analizę SWOT jest to zestawienie mocnych i słabych stron województwa(szans i zagrożeń).

Planowanie na szczeblu województwa odpowiedzialny jest samorząd wojewódzki ma on opracowania: 1.plan zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje i programy oraz analizy i studia odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego. Jest integralnie związany za strategią rozwoju województwa kreującą kierunki rozwoju województwa. Są aktami planowania ogólnego , wpływają na rozwój przestrzenny i gospodarczy województwa w szerokim zakresie. Obok nich funkcjonują w województwie akty planowania specjalistycznego (koncepcje i programy) one tez nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązujących w stosunkach wewn. administracji publicznej wiążą dopiero do przeniesienia ich do planu zagospodarowania województwa. Plan województwa jest aktem kierownictwa wewnętrznego uwzględnionego przez gminę przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan województwa nie może stanowić podstawy prawnej jakichkolwiek decyzji administracyjnych w szczególności ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nawet największych inwestycji. Plan województwa określa zasady struktury przestrzennej m. in : infrastrukturę techniczną , obszary chronione. Plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w granicach administracyjnych województwa uwzględnia się w nim ustalenia strategii rozwoju a w szczególności określa się : sieć osadniczą wraz z powiązaniami komunikacyjnymi i infrastrukturalnymi , system obszarów chronionych , ochrony uzdrowiskowej , dziedzictwa kulturowego, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym, obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne , obszary wsparcia, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. W planie województwa muszą być uwzględnione granice terenów zamkniętych i ich strefy ochronnych, obszary udokumentowania złóż , uwzględnia się programy rządowe, ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Ustalenia planu województwa wprowadza się do planu miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego po uprzednim uzgodnieniu o znaczeniu ponad lokalowym . Uzgodnienia przeprowadza marszałek województwa z wójtem, burmistrzem, prezydentem.

Plan województwa określa uwarunkowania , cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa a więc jest uszczegółowieniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Służy sporządzaniu wojewódzkich programów zadań rządowych , które stanowią realizację celów nakreślonych w nim. Jest instrumentem koordynacji programów rządowych opracowanych przez organy centralne z planami wojewódzkimi dla osiągnięcia spójności rozwiązań. Jest zapisem celów i kierunków polityki przestrzennej państwa w obszarze województwa wymagającym uwzględnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Funkcje planu wojew.

Informacyjno-koordynacyjna

Promocyjna

Regulacyjno-ochronna

Obronna

Cel planu zagospodarowania wojew.

Określenie polityki przestrzennej polegającej na ustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej województwa w zakresie:

-podstawowych elementów sieci osadniczej

-rozmieszczenia infrastruktury technicznej i społecznej

-wymagań dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

Polityka przestrzenna

Świadoma działalność władz samorządu wojewódzkiego zmierzająca do wykorzystania zróżnicowanych cech przestrzeni województwa w sposób zapewniający osiąganie strategicznych celów rozwoju.

Zasady sporządzania planu

-uspołecznienie

-partycypacja- uwzg. W planie propozycji i stanowisk wymaganych przez inne podmioty publiczne gospodarki przestrzennej

-weryfikacja hipotez- przeprowadzanie konsultacji społecznych i dyskusji środowiskowych na etapie wstępnej koncepcji planu

Treść planu przestrzennego wojew.

1.uwarunkowania rozwoju zewnętrzne i wewnętrzne

2.cele planu

3.kierunki zagospodarowania przestrzennego

4.uwarunkowania realizacje planuWyszukiwarka

Podobne podstrony:
sci±ga II, Planowanie przestrzenne
sci±ga IV, Planowanie przestrzenne
sci±ga I, Planowanie przestrzenne
PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Przestrzeń, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy
planowanie przestrzenna, urbanistyka
administracja, brvbar ci plusmn ga, audyt, SYSTEM FIN
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Planowanie przestrzenne ściąga
Planowanie przestrzenne, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne

więcej podobnych podstron