Proces inwestycyjny a decyzja środowiskowa, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ocena oddziaływania na środowisko


Proces inwestycyjny a decyzja środowiskowa

poniedziałek, 02 kwietnia 2007 15:01 Skocz do komentarzy

 

   

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja środowiskowa to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

Kto może wydać decyzję środowiskową?

Decyzje środowiskowe wydaje:

Kiedy rozpoczyna się postępowanie?

Postępowanie rozpocznie się w chwili, gdy inwestor złoży wniosek (wyjątkiem jest scalenie lub wymiana gruntu, wtedy postępowanie wszczyna się z urzędu).

 

Co musisz dołączyć do swojego wniosku?

Do wniosku dołączyć należy:

Dla każdego przedsięwzięcia trzeba uzyskać oddzielną decyzję środowiskową.

 

Nie zapomnij o analizie porealizacyjnej!

Czy wiesz, że istnieje obowiązek analizy porealizacyjnej? Oznacza to, że jako inwestor:

Jakich inwestycji dotyczy analiza?

Analiza dotyczy m.in. inwestycji:

Co ma wpływ na decyzję o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania?

Jeżeli analiza wykaże, że inwestycja ma duży wpływ na otoczenie, to będzie to podstawą do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 

Obszar Natura 2000

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska wprowadziła również obowiązek postępowania oceniającego na obszarach Natura 2000:

Nie zawsze pokrywają się one z terenami parków narodowych oraz rezerwatów. Gminy powinny być więc zadowolone, gdy na ich terenach wyznacza się obszar Natura 2000, jest to bowiem doskonała darmowa reklama dla tych terenów. W praktyce jest jednak inaczej.

 

 

Gdzie sprawdzisz, na jakim obszarze znajduje się inwestycja?

O tym, czy dana inwestycja znajduje się na takim obszarze, można dowiedzieć się z rozporządzenia ministra środowiska [3] w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

 

Co obejmuje postępowanie oceniające?

Postępowanie oceniające obejmie inwestycje nie tylko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie podziału przedsięwzięć, ale i drobnych inwestorów, a nawet budujących na swoje potrzeby.

 

 

Rospuda, czyli co ważniejsze - rozwój czy przyroda?

Opinie są różne. Naukowcy twierdzą, że wybudowanie autostrady poprzez dolinę Rospudy spowodowałoby nieodwracalne szkody dla obszarów przyrodniczych o dużej wartości. Proponowana droga miałaby przebiegać przez objętą ochroną wspólnotową strefę Natura 2000, która jest dodatkowo chroniona przez Dyrektywę [4].

 

   

 

Co powinieneś wiedzieć jako inwestor?

Przede wszystkim inwestor powinien:

 

Kiedy zareaguje Komisja Europejska?

Jeśli dana inwestycja będzie wchodziła w konflikt z terenami będącymi na liście ekologów, można spodziewać się, że Komisja Europejska zablokuje wypłatę refundacji z funduszy unijnych.

 

 

 

Konsekwencje braku planów

Brak planów skutkuje tym, że trudno jest ustalić granice obszaru Natura 2000. Problemem też staje się dla gmin zaplanowanie inwestycji.

 

Jeśli inwestycja może mieć negatywny wpływ na Naturę 2000, to ustawa wymaga przeprowadzenia postępowania oceniającego wpływ przedsięwzięcia na środowisko, które kończy się wydaniem przez wojewodę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

 

 

Co czeka rolników?

W nieco innej sytuacji znajdą się rolnicy:

Według ministerstwa środowiska mogą to być dopłaty wyższe niż ma to miejsce w przypadku dopłat bezpośrednich.

 

Uprawnienia i obowiązki organizacji ekologicznych

Organizacje ekologiczne nadal będą mogły brać udział w postępowaniu środowiskowym. Będą jednak musiały:

W ciągu 21 dni, gdy raport o oddziaływaniu na inwestycje wykładany będzie do publicznego wglądu, organizacja będzie miała prawo do złożenia wniosku, by stać się stroną w danej sprawie. Po tym czasie organizacja straci szansę na udział w postępowaniu jako strona w sprawie.

 

Co musi znaleźć się w decyzji?

Treść decyzji:

Decyzja środowiskowa jest ważna przez dwa lata. Jej ważność będzie można przedłużyć o kolejne dwa, ale tylko jeśli inwestycja będzie prowadzona etapami i nie zmienią się uwarunkowania i środowiskowe, i techniczne.

 

Kiedy i za co zapłacisz?

Opłaty środowiskowe przedsiębiorcy muszą wnieść:

 

Wysokość opłat:

Pamiętaj!

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzą praw do terenu inwestycji oraz nie naruszają praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

 

Podstawa prawna:

  1. Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U. z 2005 r. nr 113, poz. 954.

  2. Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.

  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004 r. nr 229, poz. 2313).

  4. Dyrektywa o ochronie naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory (EWG 92/34 z 21 maja 1992).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Proces stochastyczny-GISy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Składowanie na wysypiskach, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
biochemia cz 1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Buforowość gleby, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ochrona i rekultywacja gleb
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Rola wody w życiu lasu, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
sciaga scieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Fizyka - ściąga 2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Fizyka
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
Podstawy Ekologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Instrukcja1-2008, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrochemia
Rozklad Studenta, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Statystyka
Mon. pól EM, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Monitoring i bioindykacja środowiska
sciaga na ustny, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Geologia i gleboznawstwo
OSADY ŚCIEKOWE, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
HYDROLOGIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrologia
Klimat Polski, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Meteorologia i klimatologia

więcej podobnych podstron