scenariusz z historii IZRAEL, Testy, sprawdziany, konspekty z historii


Autor: Agnieszka Gościńska

 1. TEMAT LEKCJI: Kultura Izraelitów - tworzenie podwalin religii monoteistycznej

 2. ZAŁOŻENIA METODYCZNE

Tematyka lekcji dotyczy rozdziału „Kultura Izraelitów - tworzenie podwalin religii monoteistycznej” w dziale „Najstarsze cywilizacje na Dalekim i Bliskim Wschodzie ”, podręcznik Historia 1, część I , s. 51-56.

Cele edukacyjne:

 1. cele kształcenia:

Wiadomości:

poznanie historii, Narodu Wybranego;

poznanie osiągnięć kulturalnych Izraelitów oraz ich przedstawicieli: Mojżesza, Dawida, Salomona.

Umiejętności:

ćwiczenie umiejętności posługiwania się mapą;

ćwiczenie umiejętności szukania tekstów w Biblii.

 1. cele wychowania:

Postawy i przekonania:

kształtowanie umiejętności pracy w grupie;

kształtowanie postawy tolerancji wobec wyznań i przekonań.

Metody pracy:

pogadanka;

wykład nauczyciela;

praca w grupach;

praca ze źródłem historycznym;

metoda stymulacyjna.

Środki dydaktyczne:

Stary Testament (przynoszą uczniowie - zadane na poprzedniej lekcji);

atlas historyczny;

podręcznik do historii.

 1. TOK LEKCJI

Część wprowadzająca

Czynności nauczyciela i ucznia

Metody

Środki dydaktyczne

Wskazówki

Cele

Uwagi

 1. Nauczyciel sprawdza listę obecności, podaje cele lekcji i zapisuje temat na tablicy.

 2. Nauczyciel przedstawia zasady pracy na lekcji.

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 4 zespoły i każdemu przydziela zadania (zadania zostały podane w załączniku nr 1).
  Uczniowie wybierają w każdym zespole przewodniczącego.

Pogadanka.

Załącznik nr 1 - zadania dla zespołów.

Każdy zespół otrzymuje zagadnienie do opracowania.

Uczniowie znają zasady obowiązujące na lekcji.

5 min

Część realizacyjna

Czynności nauczyciela i ucznia

Metody

Środki dydaktyczne

Wskazówki

Cele

Uwagi

 1. Nauczyciel przedstawia krótki wykład obejmujący najważniejsze wydarzenia z historii Izraela. Uczniowie śledzą wydarzenia na mapie w atlasie lub podręczniku.

Wykład, praca z mapą.

Mapa.

Na każdej ławce powinien być jeden atlas.

Uczniowie poznają historię Izraela.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w posługiwaniu się mapą.

10 min

 1. Uczniowie pracują w zespołach, realizując zadania przydzielone im przez nauczyciela.

 2. Nauczyciel zwraca uwagę, czy wszyscy uczniowie biorą aktywny udział w pracy grupy, wyjaśnia problemy, naprowadza uczniów na odpowiedni tok pracy.

Praca w grupach, metoda stymulująca.

Teksty Starego Testamentu podręcznik, załącznik nr 1: zadania dla zespołów.

Uczniowie pracują w zespołach, starając się jak najlepiej wykonać zadania.

Uczniowie wymieniają spostrzeżenia i myśli między sobą. Uczniowie zgłaszają pomysły i propozycje rozwiązań problemu.

Uczniowie usprawniają swoje umiejętności szukania tekstów w Biblii.

15 min

 1. Po wykonaniu zadania nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie opracowania zagadnień na forum klasy.

Pracuje cała klasa.

Tablica.

Uczniowie piszą notatkę do zeszytów, słuchając prelegentów.

Przedstawiciele grup zapoznają klasę ze swoimi osiągnięciami.

10 min

Część podsumowująca

Czynności nauczyciela i ucznia

Metody

Środki dydaktyczne

Wskazówki

Cele

Uwagi

 1. Nauczyciel wraz z uczniami ocenia pracę grup oraz wpisuje ocenę najbardziej aktywnym, korzystając z opinii klasy.

Pogadanka.

Uczniowie dokonują samooceny.

5 min

Praca domowa:

Utrwal wiadomości z lekcji, korzystając z podręcznika (s. 51-56).

Odpowiedź pisemna: Jesteś Salomonem - odpowiedz na pytania królowej Saby (pytania dyktuje klasie IV grupa).

Załącznik nr 1 (niezbędny do przeprowadzenia lekcji): wskazówki dla grup

Zadaniem zespołów jest opracowanie zagadnień dotyczących religii i kultury żydowskiej na podstawie fragmentów z Pisma Świętego, wybór przewodniczących grup i zreferowanie swoich dokonań na forum klasy.

- Grupa I - Na podstawie Księgi Psalmów odszukajcie określeń Boga w niej zawartych oraz przedstawcie stosunek Izraelitów do Boga i wiary.

- Grupa II - Na podstawie Pierwszej Księgi Królewskiej 6, 1-38; 7, 1-40 oraz ilustracji w podręczniku (s. 53) wypiszcie osiągnięcia kulturalne starożytnego Izraela.

- Grupa III - Na podstawie Dekalogu (tekst źródłowy w podręczniku - s. 56) przeanalizujcie sytuację kobiety izraelskiej.

- Grupa IV - Przeczytajcie fragment Pierwszej Księgi Królewskiej 10, 1-6; korzystając z wiedzy o ówczesnych czasach wymyślcie pięć pytań, które królowa Saba mogłaby zadać SalomonowiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusz wojna peloponeska, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz zajęć bibliotecznych, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Wzrost znaczenia Polski w XV 2wieku. Scenariusz lekcji diagnozującej, Testy, sprawdziany, konspekty
scenariusze lekcji-Polis i jej mieszkancy, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
SCENARIUSZ Rzeczpospolita w XVII wieku, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji z historii, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Grzegorczyk Scenariusz, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz apelu z okazji poegnania klasy III gimnazjum, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
HOSPITACJA 25 02 2008 TECHNIKA Scenariusz lekcji, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii greccy bogowie-AS, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
kaliszewski scenariusze, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
SCENARIUSZ sparta, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
kaliszewski scenariusz e[1](1), Testy, sprawdziany, konspekty z historii

więcej podobnych podstron