wypalanie kamienia wapiennego oraz ocena jakości produktu – wapna palonego. (3), materiały naukowe do szkół i na studia, technologia chemiczna sprawozdania, wapno palone


OTRZYMYWANIE WAPNA PALONEGO

ćw. 6

25.II.2009

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapalania się z problematyką wypalania kamienia wapiennego oraz kontrolą jakości uzyskanego w tym procesie produktu - wapna palonego.

2. Część teoretyczna

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji najważniejszych materiałów wiążących: wapna i cementu jest węglan wapnia (CaCO3) inaczej zwany wapieniem lub kamieniem wapiennym. Jest to bardzo rozpowszechniona skała osadowa, pochodzenia organicznego. Może on występować w przyrodzie jako marmur, kreda lub szpat. Jest on źródłem CO2 (który to służy do produkcji sody, a także w cukrownictwie). Stosuje się go również do wyrobu szkła, w hutnictwie jako topnik oraz jako nawóz sztuczny.

Materiały wiążące to substancje mineralne, które w stanie sproszkowanym, po zmieszaniu z wodą tworzą plastyczne, ruchliwe, łatwe do formowania ciasta, czyli zaczyny twardniejące po pewnym czasie. Wykorzystując zjawisko przyczepności zaczynu do piasku i kruszywa skalnego w budownictwie większość materiałów wiążących wykorzystuje się w postaci zaprawy. Jest nią mieszanina materiału wiążącego z substancjami wypełniającymi.

Materiały wiążące można podzielić na powietrzne i hydrauliczne które mogą twardnieć pod wodą (w odróżnieniu od powietrznych). Ze względu na skład chemiczny dzielimy ja na: wapniowe, siarczanowe i magnezjowe. Ze względu na sposób otrzymywania: wypalane, spiekane i topione.

Najpopularniejszym materiałem wiążącym jest cement. Jest to hydrauliczny materiał wiążący powstały przez spiekanie wapniaka i margla (mieszanina SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO). Powstały spiek nazywamy klinkierem. Jego twardnienie polega na odwadnianiu minerałów cementu oraz reakcji z wodą.

Wapno palone wykorzystywane do produkcji powietrznych materiałów wiążących otrzymuje się w wyniku termicznego rozkładu CaCO3 wg reakcji:

CaCO3 CaO + CO2

Rozkład prowadzony w temperaturze ok. 9000C daje tzw. wapno aktywne, które można gasić wodą. Proces gaszenia przedstawia poniższa reakcja.

CaO + H2O Ca(OH)2

Temperatura procesu otrzymywania nie może być zbyt niska gdyż dopiero w temperaturze 8800C ciśnienie otrzymywanego w procesie dwutlenku węgla osiąga wartość ciśnienia atmosferycznego i następuje największa wydajność procesu. Często stosuje się większe temperatury aby równomiernie dostarczać ciepło do całej bryły kamienia wapiennego. Stosowane temperatury nie mogą być jednak za wysokie gdyż dochodzi do rozpuszczania zanieczyszczeń wchodzących w skład wapienia i jako że otrzymywany tlenek wapnia jest wysoko porowatym materiałem dochodzi do zatykania porów stopionymi domieszkami i wówczas otrzymuje się wapno nieaktywne które nie nadaje się do dalszego wykorzystania.

3. Wykonanie ćwiczenia

Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych proces wypalania kamienia wapiennego w temperaturze 8000C w czasie 40 minut. Następnie oznaczono ilość wydzielonego w trakcie wypalania wapienia CO2 poprzez miareczkowanie 1mol/dm3 roztworem HCl 1mol/dm3 KOH w którym został zaabsorbowany wydzielający się dwutlenek węgla. Dalej oznaczono zawartość aktywnych CaO i MgO w otrzymanym produkcie stałym. W tym celu do odważonego 1,15g otrzymanego produktu dolano 200 ml wrzącej wody, przegotowano i również jak poprzednio miareczkowano 1mol/dm3 HCl w obecności fenoloftaleiny do zaniku barwy.

4. Obliczenia

Masa pobranego kamienia wapiennego - 2,02 g

Do miareczkowania próbki zużyto 19,1 cm3 1M HCl

X = (0,02804 V/ m) 100

V - obj. zużytego HCl

m- odważka badanej próbki m = 1 g

X = 46,5 %

W pobranej próbce było:

100g CaCO3 -------- 56g CaO

2,02g CaCO3 -------- x CaO

x = 1,1312g CaO

wydajność procesu wypalania x = 58,34%

Ubytek masy łódki wskazuje, że wydzieliło się 0,015 mola CO2.

Do adsorpcji CO2 użyto 25cm3 1M KOH. Ilość tą miareczkowano 1M HCl i zużyto na ten cel 12,6cm3 roztworu.

Całkowita ilość przereagowanego KOH = (VKOH - VHCl) = (25 - 12,6) = 12,4cm3

2KOH + CO2 K2CO3 + H2O

1 mol KOH - - - - - - - - 1000 cm3

x - - - - - - - - - 12,4 cm3

x = 0,0124 mola KOH 0,0062 mola CO2

0,0062 mola CO2 --------------- x dm3

1 mol CO2 --------------- 22,4 dm3

x = 0,1388 dm3 - objętość zaadsorbowanego CO2 n = 0,0062

Zawartość CaCO3 w kamieniu wapiennym : 0,015 mola 1,15g CaCO3 --- x%

2,02 g --- 100%

Z =

5. Otrzymane wyniki

Temperatura: 8000C, czas: 40 minut.

Masa próbki użytej do wypalenia (netto)

Masa próbki po wypaleniu (netto)

Masa wydzielonego CO2

gk [g]

gw [g]

mCO2=gk-gw [g]

2,02

1,36

0,66

Objętość 1M roztworu KOH użytego do absorpcji

Objętość 1M roztworu HCl użytego do miareczkowania KOH

Masa CO2 zaabsorbowanego w KOH

V1 [cm3]

V2 [cm3]

mCO2 [g]

25

12,6

0,572

Zawartość CaCO3 w kamieniu wapiennym (na podstawie mCO2)

ZCaCO3 [%]

Masa próbki użytej do oznaczania aktywnych tlenków CaO i MgO

Objętość 1M HCl użytego do miareczkowania

Zawartość aktywnych tlenków: wapniowego i magnezowego

M [g]

V [cm3]

X [%]

1,15

19,1
46,5
%

Klasa uzyskanego wapna palonego

poza klasą

6. Dyskusja wyników i wnioski

Biorąc pod uwagę zawartość CaO stwierdzamy, że otrzymany produkt pod względem wymagań jakościowych nie należy do żadnej z klas.

Otrzymane w tym doświadczeniu wyniki są nieco niższe od danych teoretycznych, szczególnie biorąc pod uwagę zawartość aktywnych tlenków CaO i MgO w kamieniu wapiennym. Spowodowane może to być tym, że do wypalania wapna użyto nie kamienia wapiennego, lecz kredy lub niedostatecznym czasem prażenia próbki. Natomiast różnicę pomiędzy zawartością CaCO3 w kamieniu wapiennym a zawartością w nim aktywnych tlenków wapniowego i magnezowego można tłumaczyć nieszczelnością aparatury; mogło to bowiem spowodować ulotnienie CO2.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Otrzymywanie wapna palonego, materiały naukowe do szkół i na studia, technologia chemiczna sprawozda
wypalanie kamienia wapiennego oraz ocena jakości produktu – wapna palonego, materiały naukowe do sz
wypalania kamienia wapiennego oraz kontrolą jakości uzyskanego w tym procesie produktu wapna palon
Badanie procesu wypalania kamienia wapiennego (2)
Atesty budowlane, budownictwo, STUDIA, sem IIId, ocena jakości produkcji budowlanej, wykład
Badanie procesu wypalania kamienia wapiennego
Technologia oraz ocena jakości przetworów zbożowych
23 Wykończanie oraz ocena jakości obuwia gotowego
Ocena jakości produkcji obuwniczej
Wykończanie oraz ocena jakości obuwia gotowego
V semestr, Ocena stron z domena edu - Piotr Zając, Ocena jakości informacji elektronicznej oraz jej
zarządzanie jakością Ocena systemu produktu
Zielarskie wykłady cz. II, Ogrodnictwo, Semestr V, Ocena jakości surowców i produktów zielarskich
Ocena jakości wybranych produktów
Ocena jakosci, cwiczenia6, Oznaczanie kwasowości ogólnej w produkcji ogrodniczej
Uwarunkowania zdrowotne jakości życia oraz ocena stanu zdrowia ludzi starych
8 ocena jakości układów regulacji

więcej podobnych podstron