pozew o alimenty, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


0x08 graphic
Kędzierzyn-Koźle, dnia ......................................

Sąd Rejonowy

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

ul. Sądowa 6

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Powód małol:..............,zastąpiony przez matkę......., oboje zam.................

Pozwany:........................................, zam.............................

( Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

POZEW O ALIMENTY

Imieniem małoletniego powoda wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego ………. na rzecz małoletniej/go.......................tytułem alimentów kwoty po ....... zł miesięcznie, płatną do rąk matki małoletniego .......................... od dnia ....................... poczynając, do dnia ...-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;

2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;

3) nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej/go powoda kosztów procesu.

UZASADNIENIE

......................................................................................................................

(w uzasadnieniu należy wskazać: składniki kosztów utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców: osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek).

własnoręczny podpis

.........................................

Załączniki:

  1. odpis pozwu,

  2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego;

  3. odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie;

  4. zaświadczenie o wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawianiu bez pracy.

WZÓRWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o rozwód, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
PRZYKŁADOWY POZEW O ROSZCZENIA W STOSUNKU DO PRACODAWCY, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
apelacja od postanowienia sadu rejonowego rodzinny, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).ln

więcej podobnych podstron