O strategiach polityki pieniężnej, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna


O strategiach polityki pieniężnej

Wtorek, 16 października 2007  16:00 | Autor: Sławomir Lipiński

0x01 graphic

Stosowana przez większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej - w tym przez Polskę - strategia bezpośredniego celu inflacyjnego okazuje się skuteczna. Część krajów wybrała jednak inną strategię prowadzenia polityki pieniężnej. Warto przypomnieć, na czym polegają różnice w metodach stabilizowania cen.

Od 1999, a więc już od siedmiu lat, Narodowy Bank Polski stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (określaną skrótem BCI). Podobną strategię przyjęło wiele innych banków centralnych na świecie, także w Europie Środkowo-Wschodniej. O tym, jakie przynosi to rezultaty pisze prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska na łamach suplementu do miesięcznika Bank i Kredyt (nr4/2006).

Autorka przypomina, że generalnie wyróżnić można dwa modele polityki pieniężnej. Pierwszy odwołuje się do tzw. tradycyjnej triady celów polityki monetarnej. W ramach tego podejścia możliwe są strategie: kontroli kursu walutowego lub kontroli podaży pieniądza i kontroli stóp procentowych. W Polsce do 1998 r. koncentrowano się na sterowaniu podażą pieniądza.

W praktyce wielu krajów, zwłaszcza o niedużym potencjale, popularna była pierwsza z wymienionych strategii, polegająca na utrzymywaniu stałego kursu własnej waluty względem jakiejś waluty światowej - dolara lub euro. Do dziś w naszym regionie stosują ją kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. Nie brak jednak opracowań wskazujących, że to stosowanie tej strategii przyczyniło się do kryzysów walutowych w różnych krajach Azji i Ameryki Południowej. 

Drugi model to tzw. podejście wieloparametryczne. Nazwa pochodzi stąd, że - jak pisze prof. Przybylska-Kapuścińska - "bank centralny podejmuje decyzje o zastosowaniu odpowiednich instrumentów polityki pieniężnej na podstawie wszelkich dostępnych wskaźników, parametrów i innych danych o stanie gospodarki. W ramach tego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej wyróżnia się strategię eklektyczną (just do it strategy) oraz strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (inflation targeting). W przypadku strategii eklektycznej bank centralny nie ogłasza żadnych celów pośrednich, natomiast często realizuje kilka celów finalnych. W ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oficjalnym celem banku centralnego jest natomiast osiągnięcie deklarowanej stopy inflacji w średnim horyzoncie czasowym".

Wybór strategii zależy od konkretnych uwarunkowań w danym kraju, niemniej ta ostatnia strategia jest ostatnio najbardziej popularna. Jej zaletą jest publiczne ogłaszanie, jaki ma być poziom wzrostu cen i przejrzyste informowanie o działaniach banku centralnego.

Spadek inflacji we wszystkich krajach stosujących BCI świadczy o wysokiej skuteczności tej strategii. Z natury wymaga ona zachowania płynnego kursu walutowego. Bank centralny zachowuje sobie wprawdzie prawo interwencji na rynku walutowym, ale stara się z niego nie korzystać. W Polsce NBP dotychczas nie interweniował w celu korygowania kursu złotego. To jednak prawdopodobnie ulegnie zmianie. Jak zauważa prof. Przybylska-Kapuścińska, kraje, które ubiegają się o wejście do strefy euro muszą najpierw przystąpić na okres 2 lat do mechanizmu kursowego zwanego ERM2. Wówczas kurs złotego będzie mógł wahać się tylko w przedziale plus/minus 15 proc. Oznacza to, że gdyby wystąpiło zagrożenie większych wahań, bank centralny będzie musiał interweniować w celu przywrócenia stabilności kursu. To z kolei może skłaniać do modyfikacji stosowanej w tym okresie przez kraje kandydackie polityki pieniężnej. Ale wraz z przyjęciem euro kraje te pozbędą się dylematu, jak prowadzić tę politykę, bo będzie to już w gestii Europejskiego Banku CentralnegoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Polityka pieniezna - doktoranci, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
Reguła Taylora została opracowana przez Johna B, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
ZADANIA EBC, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
wyklad 7, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
Europejski Bank Centralny, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
Działalność Narodowego Banku Polskiego, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
PODAZstud, Ekonomia, Studia, II rok, bankowosc centralna
Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Model jednowskaźnikowy Sharpe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
STAWKI PODATKËW W RADOMIU, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Ubezpieczenia, Ekonomia, Studia, II rok, Ubezpieczenia
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
Podatek hodowy od osób prawnych, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe

więcej podobnych podstron