konstytucjne, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konstytucyjny system organów państwa - wykład


Prawo konstytucyjne - kolokwium

ŹRÓDŁA PRAWA:

KONSTYTUCJA

|

Międzynarodowe umowy ratyfikowane z zgodą wyrażona w ustawie; prawo organizacji międzynarodowych (przede wszystkim prawo UE)

|

Ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy

|

Inne umowy międzynarodowe ratyfikowane (kierownicy urzędów centralnych)

|

Akty podstawowe:

>>Prezydent (rozporządzenia, zarządzenia)

>>Rada ministrów (rozporządzenia, uchwały)

>>”ministrowie resortowi” (rozporządzenia, zarządzenia)

>>Premier (rozporządzenia, zarządzenia)

>>przewodniczący określonych w ustawach komitetów (rozporządzenia, zarządzenia)

KRRiT (rozporządzenia)

>> Akty prawa miejscowego

--------------------------------------------------

Regulaminy parlamentarne

3 zasadnicze założenia polskiego systemu źródeł prawa

>>> rozróżnianie 2 rodzajów źródeł prawa:

O rodzaju decyduje relacja między ogranem wydającym akt a adresatem. Akty wewnętrzne adresowane są do podmiotów podległych organowi wydającemu akt (tylko w obrębie aparatu państwowego)

>>System źródeł prawa powszechnie obowiązującego jest systemem zamkniętym (od strony podmiotowej i przedmiotowej). Konstytucja enumeratywnie wylicza źródła prawa powszechnie obowiązującego (art.87). Zamknięte od strony podmiotowej: tylko podmioty wymienione w konstytucji mogą stanowić prawo powszechnie obowiązujące.

>>> System źródeł prawa wewnętrznego jest systemem otwartym; konstytucja nie zawiera wyczerpującego katalogu źródeł prawa wewnętrznego. Mogą to być np. Uchwały i zarządzenia RM, okólniki, wytyczne, pisma ministrów.

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

>>Wymagające ratyfikacji

>>Nie wymagające ratyfikacji (nie są one źródłem prawa powszechnie obowiązującego)

Art.90 - szczególna procedura ratyfikacji, np. Traktat akcesyjny do UE

URZZWWU - (art.89) - wymagają zgody ustawodawcy

W Polsce umowy ratyfikuje prezydent

Umowa samowykonalna nie wymaga ustawy, niesamowykonalna wymaga ustawy.

DECYDUJE: treść umowy. Jeśli jest niejasna lub domaga się ustawy - jest niesamowykonalna. Umowy samowykonalne muszą być stosowane bezpośrednio przez każdy organ w państwie.

Ratyfikowane umowy międzynarodowe, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, stanowią cześć obowiązującego porządku prawnego.

PRAWO UE

>>Pierwotne

>>Pochodne

= w relacji jednostka - państwo, gdy jednostka dochodzi pewnych praw

= jeżeli dyrektywa jest precyzyjna

= jeżeli dyrektywa jest bezwarunkowa

= jeżeli minął termin transpozycji dyrektywy

USTAWA: akt prawny uchwalany przez sejm z udziałem senatu i prezydenta; uchwalany w trybie ustawodawczym; ustala normy generalne i abstrakcyjne; posiada najwyższą moc prawną po prawie organizacji międzynarodowych, ratyfikowanych umowach międzynarodowych i konstytucji. Jest podstawową formą regulowania stosunków społecznych.

NORMY:

>> generalne (do bliżej nieokreślonej liczby adresatów, do grupy społecznej, np. Do studentów)

>> indywidualne (do imiennie wskazanego adresata)

------------------------------

>> abstrakcyjne (stos. W sytuacjach powtarzających się)

>> konkretne (w konkretnej sytuacji)

WYJĄTKI: ustawa budżetowa, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację.

Obowiązują w nieograniczonym zakrasie przedmiotowym z wyjątkiem materii zastrzeżonej dla regulaminów parlamentarnych.

ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY:

Mogą być wydawane przez:

ROZPORZĄDZENIA:

- musi wskazywać organ upoważniony

- określa sferę do unormowania

- zawiera wytyczne dot. Treści rozporządzenia

- musi wskazywać formę regulacji

>Musi być zgodne z kierunkiem regulacji ustawowej

>Nie może wchodzić w sferę uregulowaną innymi ustawami

>Zakaz subdelegacji

>Obowiązkowo publikowane w Dzienniku Ustaw

UPOWAŻNIENIE:

>Upoważnienie nie może być traktowane rozszerzająco.

>Może być wydane w celu wykonania ustawy.

>Nie moze mieć charakteru blankietowego.

>Musi być jednorodne z intencją ustawy.

>Nie może normować spraw o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia ustawy.

UCHWAŁY RADY MINISTRÓW:

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenia są aktami wewnętrznymi (nie regulują statusu jednostki). Muszą być zgodne z aktami powszechnie obowiązującymi. W hierarchii stoi niżej niż rozporządzenie. Powinno wskazywać podstawę prawną dot. jego wydania. Podstawa nie może być tak szczegółowa, jak w przypadku rozporządzenia. Nie może wykraczać poza zakres wskazany w podstawie. Zarządzenia prezydenta i premiera publikowane są w Monitorze Polskim. Zarządzenia ministrów i kierowników urzędów centralnych są publikowane w dziennikach urzędowych ministerstw i urzędów centralnych.

REGULAMINY PARLAMENTARNE

Regulują:

Demokracja bezpośrednia: forma demokracji, w której ogół obywateli osobiście bierze udział w sprawowaniu władzy państwowej.

Demokracja pośrednia: forma demokracji, w której ogół obywateli powierza sprawowanie władzy w swoim imieniu upoważnionym przedstawicielom

Zgromadzenie ludowe: zebranie ogółu obywateli zamieszkujących dane terytorium w celu stanowienia aktów prawnych

Referendum: forma demokracji bezpośredniej, polegająca na wypowiedzeniu się w okreś-lonej sprawie w drodze głosowania powszechnego przez obywateli zamieszkujących dane państwo lub jego określona część.

REFRENDA (podział ze względu na kryterium):

(zakres terytorialny)

(przedmiot)

(obligatoryjność)

(kto decyduje o przeprowadzeniu referendum fakultatywnego)

- organ władzy wykonawczej

- parlament lub jedna z jego izb

- organ władzy wykonawczej + parlament

- człony federacji

- grupa deputowanych

- grupa obywateli (partie polityczne, grupy nacisku itp.)

(etap procedury stanowienia aktu prawnego)

(skutki prawne)

4 PODSTAWY PRAWNE REFERENDUM:

- ART. 125 KONSTYTUCJI. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

 1. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (na wniosek 500 000 obywateli lub na wniosek RM)lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

 2. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

 3. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.

 4. Jeżeli zapadło rozstrzygnięcie i wynik jest wiążący, to odpowiednie organy państwowe zobowiązane są podjąć prace mające na celu wprowadzenie wyniku referendum w życie nie później niż 60 dni po stwierdzeniu ważności referendum przez SN.

- ART. 90. KONSTYTUCJI

Odbywa się na zasadach określonych w art. 125 konstytucji.

 1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

 2. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

 3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.

 4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

- ART. 170. KONSTYTUCJI

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.

PLEBISCYT:

Dotyczy prawa międzynarodowego; instytucja, która polega na głosowaniu ludności określonego terytorium w sprawie przynależności państwowej.

WETO OBYWATELSKIE:

- prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec aktu prawodawczego domaganie się przeprowadzenia referendum w sprawie jego obowiązywania.

INICJATYWA OBYWATELSKA:

- organ ma obowiązek rozpatrzyć projekt

- organ ma obowiązek rozpatrzyć projekt, a w razie jego odrzucenia projekt podlega referendum

REGULACJA POLSKA:

PROCEDURA:

POSTĘPOWANIE USTAWODAWCZE:

Przymiotniki wyborcze:

Fundamentalne założenia dot. uprawnień obywateli w postępowaniu wyborczym i określają minimalne wymogi demokratycznego prawa wyborczego.

System wyborczy oparty jest na zasadzie powszechności jeśli nie dopuszcza żadnych cenzusów.

Zasada powszechności:

GWARANCJE POWSZECHNOŚCI:

DOPISYWANIE DO LIST:

- wyborcy przebywający stale bez zameldowania na terenie gminy

- wyborcy przebywający czasowo bez zameldowania na terenie gminy

- wyborcy niepełnosprawni wg potrzeb

- RÓWNE

Zasada równości dopuszcza pewne rozróżnienia w procedurze wyborczej w dostępie do innych uprawnień niż czynne i bierne prawo wyborcze.

Systemy nie respektujące zasady równości:

TAJNE:

Wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.

BEZPOŚREDNIE:

WOLNE (szósty przymiotnik)

PROPORCJONALNE:

3 rodzaje systemów większościowych:

Większościowe:

Polski sejm: większość bezwzględna = za > przeciw + wstrzymanie od głosu

2. tura

Proporcjonalne (przynajmniej 3 mandaty w okręgu):

SYSTEM WIĘKSZOŚCI ZWYKŁEJ:

SYSTEM WIĘKSZOŚCI BEZWZGLĘDNEJ:

SYSTEM PROPORCJONALNY:

PRAWO DUVEZGEZ'A:

Kandydatów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy.

Komitety wyborcze:

SEJM (rejestracja kandydata):

Listę kandydatów rejestruje OKW

SENAT (rejestracja kandydata):

PREZYDENT (rejestracja kandydata):

Mandaty rozdzielane są w okręgach w systemie d'Hondt'a

PROGI WYBORCZE:

(Senat)

Do senatu dostają się ci kandydaci, którzy odstali największą liczb głosów (odpowiednio do ilości mandatów w okręgu)

Organ stojący na straży wolnych wyborów: PKW

W skład PKW wchodzi po 3 sędziów TK, SN i NSA

PKW <apolityczność>

| Krajowe biuro wyborcze

V (apolityczne)

OKW

| Mężowie zaufania

V

ObKW Obserwatorzy OBWE

PROTESTY WYBORCZE:

Wybory parlamentarne

PRZEDMIOT PROTESTU:

PODSTAWA PROTESTU:

KTO MOŻE WNIEŚĆ PROTEST WYBORCZY

ROZPATRYWANIE PROTESTU (do SN):

SN rozpatruje protest i wydaje opinię:

Na podstawie protokołu PKW i rozpatrzonych protestów SN w drodze uchwały rozstrzyga o ważności wyborów.

Wybory prezydenckie:

PODSTAWA PROTESTU:

Podstawą protestu może być każde naruszenie ustawy lub przestępstwo przeciw wyborom, jeśli tylko mogły mieć wpływ na wynik wyborów

Mandat: zlecenie udzielone reprezentantowi przez podmiot reprezentowany do reprezentowania go w procesie tworzenia woli politycznej wyrażanej przez organy państwowe.

MANDAT:

Koncepcja mandatu socjalistycznego:

ZASADA INCOMPATIBILITAS:

Zakaz łączenia mandatu posła / senatora z określonymi funkcjami państwowymi (art. 102, 103, 132)

NABYCIE MANDATU >----------< OBJĘCIE MANDATU

OBOWIĄZKI:

Wobec Izby

Wobec wyborców:

Prowadzenie działalności gospodarczej:

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

SANKCJE:

Prawa związane z udziałem w pracach parlamentu (art.14 i art. 15):

Prawa wobec organów pozaparlamentarnych:

Prawo do uzyskiwania informacji:

Prawo do interwencji:

Poseł/senator musi zostać przyjęty. Szef jednostki musi udzielić wyjaśnień; w ciągu 14 dni musi powiadomić o stanie załatwiania sprawy; sprawa musi zostać załatwiona w uzgodnionym terminie.

Działalność wchodząca w zakres sprawowania mandatu

Działalność wchodząca w zakres sprawowania mandatu

Inne

Nie narusza praw osób trzecich

Narusza prawa osób trzecich

Narusza prawa osób trzecich

Immunitet materialny; wykroczenia, odpowiedzialność cywilna, ważny bezterminowo; parlamentarzysta odpowiada tylko przed swoją izbą

Immunitet formalny; odpowiedzialność sądowa karna i cywilna; parlamentarzysta może być pociągnięty do odpowiedzialności za zgodą izby

Immunitet formalny; odp. Karna, wykroczenia; może zostać uchylony przez izbę; można się go zrzec; nie chroni po wygaśnięciu mandatu; nie dot. postępowań wszczętych przed dniem wyborów

poseł/senator nie może być zmuszany do udzielania informacji o osobie, która udzieliła mu informacji

Sejm i senat sprawują władzę ustawodawczą.

ZASADA KADENCYJNOŚCI:

Parlament wybierany jest na określony czas

SKRÓCENIE KADENCJI:

PRZEDŁUŻENIE KADENCJI  w stanie nadzwyczajnym

Prezydent nie może skrócić kadencji w stanie nadzwyczajnym

ZASADA PERMANENCJI:

Posiedzenia izb mogą odbywać się w czasie trwania kadencji bez ograniczeń

ZASADA JAWNOŚCI:

MARSZAŁEK SEJMU/SENATU

Kompetencje dot. izby:

Kompetencje wobec prezydium izby/konwentu seniorów:

Kompetencje wobec komisji:

Wobec parlamentarzystów:

Wobec kancelarii:

Wobec Zgromadzenia Narodowego:

Wobec organów pozaparlamentarnych:

Kompetencje niezwiązane z pracami parlamentu:

PREZYDIUM

Kompetencje dot. prac:

Kompetencje dot. komisji:

Wobec parlamentarzystów:

Wobec NIKu:

KONWENT SENIORÓW

KOMISJE

Zespół członków izby powołanych przez nią i wyposażonych w określone uprawnienia, zwoływana w zakresie przygotowania obrad izby

Model brytyjski: komisje niewyspecjalizowane

Model komisji resortowych (Francja)

Komisje nadzwyczajne (np. śledcze)

Skład osobowy komisji ustala sejm na wniosek prezydium po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów

Quorum na posiedzeniach komisji - 1/3 składu komisji

Komisje posiadają dosyć dużą samodzielność w działaniu

KOMPETENCJE:

SEJM: (funkcja kreacyjna)

Sejm powołuje ich większością głosów, wyjątek stanowi prezes IPN

SENAT: (uprawnienia kreacyjne)

FUNKCJA USTAWODAWCZA:

INICJATYWA USTAWODAWCZA:

Prawo przedłożenia organowi ustawodawczemu projektu ustawy polega na tym, ze:

RM posiada monopol na inicjatywę ustawodawczą dotyczącą:

Żeby wnieść projekt ustawy, trzeba mieć grupę min. 15 posłów lub stałą komisje sejmową. Trzeba przedstawić skutki finansowe wprowadzenia ustawy.

Obowiązek uzasadnienia:

Jeżeli RM wnosi projekt ustawy, to powinna dołączyć także projekty aktów wykonawczych.

Wnioskodawca może wycofać projekt do końca 2 czytania. Senat posiada inicjatywę ustawodawczą na drodze uchwały senatu (projekt może wnieść grupa 10 senatorów lub komisje senackie).

1sze czytanie na posiedzeniu komisji +sprawozdanie komisji

2gie czytanie na posiedzeniu plenarnym senatu

Złożenie wniosków

3cie czytanie = dodatkowe sprawozdanie + głosowanie

Podjęcie uchwały o wniesieniu/odrzuceniu projektu

Procedura oparta o zasadę jawności. Debata z udziałem opozycji.

Projekty ustaw wpływają do marszałka sejmu

Jeżeli uzasadnienie nie spełnia wymogów, to marszałek może zwrócić projekt do wnioskodawcy

Jeżeli projekt pochodzi od innych podmiotów niż RM i prezydent, marszałek zarządza sporządzenie opinii o zgodności z prawem UE

Jeżeli marszałek ma wątpliwości co do zgodności projektu z prawem, może skierować projekt do Komisji Ustawodawczej, która wyraża swoją opinię.

W przypadku projektu, którego przyjęcie wprowadzi zmiany w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, to projekt powinien być skonsultowany z komisją wspólną rządu i samorządu terytorialnego.

W czasie prac nad projektem ustawy powinien w nich uczestniczyć przedstawiciel wniosko-dawcy.

Etap prac w komisjach kończy się sporządzeniem sprawozdania

Komisja musi wybrać posła - sprawozdawcę. Wnioski i propozycje odrzucone przez komisję dołączane są do sprawozdania jako wnioski mniejszości.

2gie czytanie (zawsze na posiedzeniu plenarnym)

Poseł sprawozdawca przedstawia sprawozdanie komisji

Debata + zgłaszanie poprawek

Poprawki zgłasza: wnioskodawca, RM lub grupa 15 posłów

NIE MA GŁOSOWANIA

3cie czytanie (posiedzenie plenarne)

Poseł sprawozdawca robi dodatkowe sprawozdanie

Quorum - obecność powyżej połowy ustawowej liczby posłów

Głosowanie (nie ma debaty):

 1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości

 2. poprawki

- w pierwszej kolejności głosowaniu podlegają te, które decydują o innych poprawkach

 1. Glosowanie projektu wraz z poprawkami

 2. Marszałek sejmu podpisuje projekt

 3. Marszałek sejmu przekazuje ustawę do senatu

W SENACIE:

 1. Ustawa trafia do komisji, ta przygotowuje projekt uchwały senatu:

- przyjęcie bez poprawek

- przyjęcie z poprawkami

-odrzucenie ustawy

 1. Na posiedzeniu plenarnym senator sprawozdawca przedsawia projekt uchwały.

 2. Głosowanie przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby senatorów:

- przyjęcie uchwały bez poprawek

- przyjęcie uchwały z poprawkami

- odrzucenie uchwały

- niezajęcie stanowiska = akceptacja

Z POWROTEM W SEJMIE

 1. Jeśli senat odrzuci ustawę, to sejm może odrzucić uchwałę senatu większością głosów. Poprawki sejm może także odrzucić większością głosów.

 2. Marszałek kieruje projekt do komisji, które się nim zajmowały; moze też zarządzić rozpatrzenie bez oddawania do komisji

 3. Sejm rozpatruje sprawozdanie komisji na posiedzeniu plenarnym. Debata + głosowanie

 4. Podpisanie przez marszałka; przekazanie do podpisu prezydentowi

U PREZYDENTA:

a) podpisanie

b) weto (po zawetowaniu projekt wraca do komisji sejmowej; sejm może odrzucić weto prezydenckie większością 3/5 głosów)

c)wystąpienie do TK o zbadanie zgodności z konstytucją

BUDŻET

RM ma obowiązek uchwalić budżet najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Maksymalny poziom deficytu budżetowego określa RM. Sejm nie może go zwiększyć

Senat ma 20 dni na uchwalenie ustawy budżetowej. Nie może jej odrzucić

Prezydent musi podpisać ją w ciągu 7 dni i nie ma prawa weta, natomiast może ją zaskarżyć do TK.

TK ma 2 miesiące na wydanie werdyktu

Sejm i senat pracują nad budżetem w systemie komisji wiodącej; sejm:komisja finansów publicznych; senat: komisja gospodarki i finansów publicznych

Komisja przedstawia sprawozdanie po zasięgnięciu opinii innych komisji

Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację ustawy przekazującej kompetencje organów państwowych, sejm i senat muszą przyjąć bez zmian większością 2/3 głosów.

Na podstawie notatek z ćwiczeń dra Krzysztofa Wojtyczka opracował Marcin SmolczewskiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PREZYDENT, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konstytucy
zagadnienia na zaliczenie 1- prawo konstytucyjne, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II,
TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁA
Pojecia na egzamin, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, K
TRYBUNAL STANU, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konst
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I RZAD, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYT
SEJM I SENAT, Prawo UMK notatki, Prawo - cały I rok, SEMESTR II, PRAWO KONSTYTUCYJNE-WYKŁAD, Konstyt
prawo konst, Administracja-notatki WSPol, Konstytucyjny system organów państwowych
Prawo do życia-referat, Administracja-notatki WSPol, Konstytucyjny system organów państwowych
prawo do życia, Administracja-notatki WSPol, Konstytucyjny system organów państwowych
prawo konstytucyjne - skrypt z wykładów dr A. Frankiewicz, Administracja - studia, II semestr, Konst
prawo konstyt, Administracja-notatki WSPol, Konstytucyjny system organów państwowych
PRAWO KONSTYTUCYJNE - WYKŁAD 4, Studia Administracja WSAP, Konstytucyjny system organow panstwowych
MARZENIA SENNE [notatki], III, IV, V ROK, SEMESTR II, SYSTEM ILOŚCIOWEJ ANALIZY MARZEŃ SENNYCH, nota
KONSTYTUCYJNY T 6-14, WSPOL, I rok semestr II, Konstytucyjny system organów państwowych
Konstytucyjny system organów państwowych, prawo konstytucyjne
sciaga konstytucyjny system organów państwowych, prawo i administracja dokumenty

więcej podobnych podstron