sprawozdanie 35 - Leszek Mróz, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 35-Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków i ferrytów przy użyciu oscyloskopu


Leszek Mróz Gr. 25 Zespół 5

Ćwiczenie 35

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków i ferrytów przy użyciu oscyloskopu.

  1. Wiadomości wstępne.

Podczas ćwiczenia zajmowaliśmy się badaniem pętli histerezy dla różnych materiałów. Pomiarów dokonywaliśmy przy użyciu oscyloskopu. Urządzenie to składało się z torsoidu na który nawinięte są dwa uzwojenia: pierwotne i wtórne. Uzwojenie pierwotne, zasilane prądem z zasilacza, wytwarza w uzwojeniu pole H, które indukuje prąd płynący w obwodzie wtórnym. Obwód jest tak zbudowany, aby sygnał napięciowy na płytkach uzwojenia pierwotnego (X) był proporcjonalny do natężenia H, a sygnał na płytkach uzwojenia wtórnego (Y) był proporcjonalny do indukcji pola magnetycznego B (co zapewnia układ całkujący składający się z kondensatora i opornika). Na początku ćwiczenia wsuwaliśmy w torsoid rdzenie wykonane z różnych materiałów i porównywaliśmy jakościowo powstałe w wyniku tego pętle histerezy. Następnie rdzenie te zostały zastąpione kolejno dwoma rdzeniami torsoidalnymi, dla których przeprowadzilismy szczegółowe pomiary. Na koniec ćwiczenia zajęliśmy się poszukiwaniem temperatury Curie dla pewnego materiału, poprzez wsuwanie wykonanego z niego rdzenia torsoidalengo do stopniowo nagrzewanego oleju.

  1. Pomiary jakościowe.

Na początku ćwiczenia obserwowaliśmy pętle histerezy od wykonanych z różnych materiałów walcowatych rdzeni, wsuwanych w torsoid oscyloskopu. Obserwacjom poddawane były pętle pochodzące od czterech rdzeni. Materiał z którego wykonany był pierwszy z nich, można uznać za miękki. Jego pętla była dość wąska, chociaż jej końce były mocno wydłużone. Dla rdzenia drugiego nie zaobserwowaliśmy pętli histerezy, czyli musieliśmy mieć do czynienia z paramagnetykiem. Rdzeń trzeci i czwarty były prawdopodobnie wykonane z tego samego materiału. Ich pętle histerezy były dwa razy szersze niż w przypadku pierwszego rdzenia. Uznaliśmy, że ten materiał można określić jako twardy.

  1. Pomiary dla rdzeni torsoidalnych.

Dwa rdzenie torsoidalne przebadane za pomocą oscyloskopu przedstawia, oraz wartości charakteryzujące ich pętle histerezy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1:

Materiał

Pole przekroju

L. zwojów

Uzwoejnia

pierowotnego

L. zwojów

Uzwoejnia

wtórnego

Długość uzwojenia

I skuteczne w uzwojeniu pierowotnym

Pola koercji

xmax

Ind.

resztkowa

Ind.

nasycenia

[V]

S+ΔS

[m2]

N1

N2

l+Δl

[m]

Isk+ΔIsk

[A]

xc+Δxc

[mm]

[mm]

Ur+ΔUr

[V]

Us+ΔUs

[V]

ferryt

0,0001±

0,000002

130

1200

0,100±

0,001

2,5±0,11

20±1

44±1

0,21±0,02

0,30±0,02

permalej

0,000096

±0,000004

250

600

0.080±

0,001

0,0200±0,0011

16±1

45±1

0,10±0,02

0,12±0,02

Błąd natężenia skutecznego został policzony ze wzoru:

ΔIsk=(klasa)*(zakres)/100 + (zakres)/(liczba działek),

ponieważ błąd będzie sumą błędów wynikających z klasy urządzenia i możliwości odczytu.

ΔIskF=2*3/100+3/60=0,06+0,05=0,11A

ΔIskP=2*0,03/100+0,03/60=0,0006+0,0005=0,0011A

Następnie oba rdzenie zasililiśmy małym prądem magnesującym tak, aby na ekranie widoczna była prosta (taki przypadek uzyskaliśmy przy badaniu permaleju) lub wydłużona elipsa (w przypadku ferrytu). Stopniowo zwiększaliśmy natężenie prąd, za każdym razem notując Isk oraz Uc.

Nr

pomiaru

materiał

Isk ± ΔIsk

[A]

Imax ± ΔImax

[A]

Uc ± ΔUc

[V]

H±ΔH

[A/m]

B ± ΔB

μ ± Δμ

1

permaloj

0,00033±0,00037

0,00047±0,00053

0,06±0,02

1,3±1,5

0,21±0,12

130000±230000

2

permaloj

0,00033±0,00037

0,00047±0,00053

0,07±0,02

1,3±1,5

0,24±0,13

150000±250000

3

permaloj

0,00042±0,00037

0,00059±0,00053

0,08±0,02

1,7±1,5

0,28±0,14

130000±190000

4

permaloj

0,00050±0,00037

0,00071±0,00053

0,10±0,02

2,0±1,5

0,35±0,16

140000±170000

1

ferryt

0,135±0,011

0,184±0,016

0,04±0,02

248±21

0,07±0,05

220±180

2

ferryt

0,095±0,011

0,134±0,016

0,03±0,02

175±21

0,050±0,045

230±240

3

ferryt

0,070±0,011

0,099±0,016

0,02±0,02

129±21

0,033±0,041

200±300

4

ferryt

0,055±0,011

0,078±0,016

0,01±0,02

101±21

0,02±0,04

160±350

Tabela 2:

Błąd Isk będzie wynosił obliczając analogicznie jak poprzednio:

ΔIskF=2*0,3/100+0,3/60=0,006+0,005=0,011

ΔIskP=2*0,01/100+0,01/60=0,000366667 ; ΔIskP=0,00037;

Do wypełnienia pozostałych kolumn tabeli wykorzystano wzory:

Imax= Isk2, ΔImax=Δ Isk2

H=(2Isk*xmax*N1)/(l*xmax)= (Imax*N1)/l

Ten wzór może być również wykorzystany do obliczenia Hc, jeżeli xmax w liczniku zostanie zastąpiony xc.

ΔH=(2*N1)/lΔIsk+ (2Isk*N1)/(l2)Δl

ΔH1p =1,486531 + 6,02648 * 10-5 = 1,486591566 [A/m]

ΔH2p =1,486531 + 6,02648 * 10-5= 1,486591566 [A/m]

ΔH3p =1,486531 + 7,67006 * 10-5= 1,486608002 [A/m]

ΔH4p =1,486531 + 9,13103 * 10-5 = 1,486622612 [A/m]

ΔH1f =20,223 + 0,019091883 = 20,24234583 [A/m]

ΔH2f =20,223 + 0,013435029 = 20,23668897 [A/m]

ΔH3f =20,223 + 0,009899495 =20,23315344 [A/m]

ΔH4f =20,223 + 0,007778175 = 20,23103212 [A/m]

Wartości tych błędów zostały policzone za pomocą kompletnego algorytmu w programie EXCEL. W tabeli zostały zamieszczone już ostateczne (zaokrąglone) wyniki.

B=URC/N2S (z tego wzoru można również wyliczyć Bs i Br)

R=100kΩ=100 000 Ω-rezystancja opornika układu całkującego,

C=2μF=2*10-6F-pojermność kondensatora układu całkującego,

ΔB=RC/ N2S ΔU+URC/ N2S2 ΔS+ UC/ N2S ΔR+UR/ N2S ΔC

ΔB1p=

0,069444444 +

0,008681 +

0,020833 +

0,020833 =

0,119792

ΔB2p=

0,069444444 +

0,010127 +

0,024306 +

0,024306 =

0,128183

ΔB3p=

0,069444444 +

0,011574 +

0,027778 +

0,027778 =

0,136574

ΔB4p=

0,069444444+

0,014468 +

0,034722 +

0,034722 =

0,153356

ΔB1f=

0,033333333 +

0,001333 +

0,006667 +

0,006667 =

0,048000

ΔB1f=

0,033333333 +

0,001000 +

0,005000 +

0,005000 =

0,044333

ΔB2f=

0,033333333 +

0,000667 +

0,003333 +

0,003333 =

0,040667

ΔB3f=

0,033333333 +

0,000333 +

0,001667 +

0,001667 =

0,037000

ΔB4f=

0,069444444 +

0,008681 +

0,020833 +

0,020833 =

0,119792

Jako ΔR i ΔC przyjeliśmy 10% wartości R i C.

μ=B/μoH

μo=4π*10-7 [N/A2]

Δμ1p=

73456,12757 +

148324,8730 =

221781,0006

Δμ2p=

79577,47154 +

169514,1405 =

249091,6121

Δμ3p=

65534,38832 +

115648,9206 =

181183,3089

Δμ4p=

63661,97723 +

104445,4314 =

168107,4086

Δμ1f=

160,4384507 +

19,01971956 =

179,4581702

Δμ2f=

204,6277839 +

27,28370453 =

231,9114885

Δμ3f=

252,9206460 +

33,13934726 =

286,0599932

Δμ4f=

315,1583031 +

32,76398201 =

347,9222851

Δμ= 1/(H*μ0)  ΔB + B/(H20) ΔH

Korzystając z tabeli 1 możemy obliczyć Bs - indukcję nasycenia, Br - indukcja resztkowa,

Hc - natężenie pola koercji oraz błędy tych wielkości. Wzory na H i B zostały podane wcześniej, wzory na niepewności są przedstawione poniżej.

ΔBs=RC/ N2S ΔUs+UsRC/ N2S2 ΔS+ UsC/ N2S ΔR+UsR/ N2S ΔC

ΔBsp=

0,069444444 +

0,041666667 +

0,041666667 +

0,017361111 =

0,170138889

ΔBsf=

0,033333333 +

0,046666667 +

0,046666667 +

0,009333333 =

0,136

ΔBr=RC/ N2S ΔUr+UrRC/ N2S2 ΔS+ UrC/ N2S ΔR+UrR/ N2S ΔC

ΔBrp=

0,069444444 +

0,034722 +

0,034722 +

0,014467593 =

0,15335648

ΔBrf=

0,033333333 +

0,033333 +

0,033333 +

0,006666667 =

0,10666667

ΔHc=(2*xc *N1)/(l* xmax) ΔIsk+ (2*xc N1)/(l2* xmax) Δl+(2*N1)/(l* xmax) Δ xc+(2*xc *N1)/(l* xmax2) Δ xmax

ΔHcp=

196,4186 +

47,68426 +

209,8107 +

93,24921 =

547,1627408

ΔHcf=

0,735391 +

0,133707 +

0,835672 +

0,303881 =

2,008650767

Tabela 3:

Badany materiał

Bs±ΔBs

[T]

Br±ΔBr

[T]

Hc±ΔHc

[A/m]

permaloj

0,42±0,18

0,35±0,16

4200±550

ferryt

0,47±0,14

0,33±0,11

13,4±2,1

  1. Wykresy współczynnika przenikalności magnetycznej badanego materiału

od natężenia pola magnetycznego.

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Badanie temperatury Curie.

W celu zmierzenia wartości temperatury Curie materiału ferromagnetycznego, podłączyliśmy do oscyloskopu wykonany z tego materiału torsoidalny rdzeń, zanurzony w oleju. Dopóki olej był w temperaturze pokojowej, obserwowaliśmy na wyświetlaczu oscyloskopu wyraźną pętlę histerezy. Kiedy zaczęliśmy podgrzewać olej, obraz przez pewien czas nie uległ zmianie, jednak kiedy podłączony do układu miernik temperatury wskazał 63o, pętla histerezy bardzo szybko zanikła. Oznaczało to, że na skutek drgań termicznych, badany ferromagnetyk utracił budowę domenową i przeszedł w paraelektryk. Temperaturę, w której zachodzi to zjawisko nazywamy temperaturą Curie. Po wyłączeniu grzałki podgrzewającej olej i wyjęciu rdzenia, pętla histerezy nie pojawiła się od razu. Materiał powrócił do budowy domenowej dopiero w temperaturze 26o, o czym świadczyło ponowne pojawienie się w tej temperaturze obrazu pętli histerezy na ekranie oscyloskopu.

  1. Wnioski.

Badane podczas ćwiczenia rdzenie różnią się między sobą. Fermaloj, jako materiał twardszy jest zdecydowanie lepszy do wykonania magnesu trwałego. O jego twardości świadczy np. duża wartość pola koercji, o dwa rzędy wyższa niż w przypadku ferrytu. Trudno wyciągnąć jakieś głębsze wnioski z wykonanych na podstawie pomiarów obliczeń. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są występujące w wielu przypadkach niepokojąco duże wartości błędów liczonych wielkości. Były one szacowane metodą różniczki zupełnej. Wykorzystywane wzory były dość skomplikowane, co zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki podczas obliczeń. O tym, że musiał zostać popełniony jakiś błąd nadmierny, czy to podczas pomiarów czy też podczas liczenia, świadczą wykresy μ(H). O ile wykres dla ferrytu jest zbliżony do fragmentu linii teoretycznej (wartość przenikalności dla pewnych H rośnie, lecz od pewnej wartości zaczyna maleć), to wykres dla permaloju nie wydaje się mieć niestety żadnego sensu fizycznego. Przyjmując , że wykonane obliczanie są wystarczające do porównania obu materiałów, można stwierdzić, że właściwości magnetyczne obu materiałów są różne. Ich współczynniki przenikalności magnetycznej różnią się aż o kilka rzędów, niezależnie od natężenia pola magnetycznego. Potwierdzają to różne obrazy ich pętli histerezy. Pętla permaloju jest zarówno szersza jak i dłuższa niż ta pochodząca od ferrytu.

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdanie35 RG, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 35-Badanie pętli histerezy magnetycznej f
35 - histereza magnetyczna, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 35-Badanie pętli histerezy magne
fizy2 sprawozdanie5, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 52-Badanie promieniowania rentgenowskie
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
sprawozdanie, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 51-Badanie własności promieniowania gamma przy
sprawozdanie-fizy11, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 51-Badanie własności promieniowania gam
sprawozadanie 11, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 51-Badanie własności promieniowania gamma
sprawo2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 51-Badanie własności promieniowania gamma przy pomo
C 4, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. W
krzych1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 52-Badanie promieniowania rentgenowskiego
Sprawko w11 Mis, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 51-Badanie własności promieniowania gamma
C -4 -, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym
A-2p, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
C 4 , MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym.
Cw28, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 38-Badanie przewodnictwa cieplnego i temperaturowego m
Lab.Fiz II 5, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 52-Badanie promieniowania rentgenowskiego
FIZ2 11, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 51-Badanie własności promieniowania gamma przy pomo

więcej podobnych podstron