instrukcja - stany nieustalone, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, Teoria obwodów 2 - warsztaty, 6. Stany nieustalone


ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI

Temat ćwiczenia

STANY NIEUSTALONE W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

Napięcie, prąd elektryczny, moc, energia elementów pasywnych obwodu.

Element R. Jest to element rozpraszający energię. Przetwarza energię elektryczną w inną postać energii.

Prawo Ohma: u=Ri; i=Gu, R-oporność , G=1/R - przewodność .

0x01 graphic

Moc elementu : p=ui [W] - szybkość przetwarzania jednej postaci energii w drugą .

Energia przetwarzana w przedziale czasu 0 t

W== [J]

Element L. Jest to element gromadzący energię w postaci energii pola magnetycznego.

Wartość energii w danej chwili zależy od chwilowej wartości prądu tego elementu: w=Li2 [J]

L - indukcyjność własna cewki mierzona w Henrach [H].

0x01 graphic

Związki między napięciem i prądem: u=L0x01 graphic
;

i=i(0)+ 0x01 graphic
u dt

Natężenie prądu i jest funkcją ciągłą.

Element C. Jest to element gromadzący energię w postaci energii pola elektrycznego. Jej wartość w danej chwili zależy od chwilowej wartości napięcia na tym elemencie w= 0x01 graphic
Cu2

C - pojemność mierzona w Faradach [F].

0x01 graphic

Związki między napięciem i prądem: i=C0x01 graphic
; u=u(0)+ 0x01 graphic
i dt

1.Załączenie napięcia stałego E do dwójnika R,L.

0x01 graphic

Z napięciowego prawa Kirchhoffa mamy:

uL+uR=E, L0x01 graphic
+Ri=E 0x01 graphic
+ 0x01 graphic
i =0x01 graphic
- jest to równanie różniczkowe zwyczajne. Podstawiamy i=ip+iu , ip - składowa przejściowa prądu ( ip0 gdy t) jest całką ogólną równania jednorodnego:

0x01 graphic
+ 0x01 graphic
ip = 0 0x01 graphic
= - 0x01 graphic
dt a po scałkowaniu ln ip = - 0x01 graphic
t + k

k - stała całkowania

stąd

ip=e-0x01 graphic
t ek =Ae-0x01 graphic
t A = ek - stała dowolna,

ip=Ae-t/ 0x01 graphic
= - stała czasowa

iu - składowa ustalona prądu; jest całką szczególną równania różniczkowego niejednorodnego

0x01 graphic
+ 0x01 graphic
iu = 0x01 graphic

i ma charakter wymuszenia (prawej strony równania).

Ponieważ E=const ; iu= B=const, po wstawieniu do równania

0x01 graphic
= 0 ; 0x01 graphic
B =0x01 graphic
B=0x01 graphic
, więc iu= 0x01 graphic

Prąd w obwodzie R,L

i = ip + iu = Ae-t/ + 0x01 graphic
spełnia warunek początkowy.

U nas dla t=0, i=0 (na poczatku cewka nie wnosi energii do układu)

0 = A + 0x01 graphic
A = - 0x01 graphic

i = 0x01 graphic
- 0x01 graphic
e-t/ =0x01 graphic
(1 - e-t/)

Wielkość ta ma wykres: 0x01 graphic

uL=L0x01 graphic
= 0x01 graphic
e-t/ = Ee-t/

Wielkość ta ma wykres:

0x01 graphic

uR=Ri = E(1 - e-t/)

Wielkość ta ma wykres:

0x01 graphic

W pomiarach na ekranie można obserwować tylko funkcję napięcia. Będziemy podawać na jeden kanał (sonda 1) napięcie zasilające z generatora fali prostokątnej, a na drugi napięcie na R , które jest proporcjonalne do prądu (sonda 2). uR=Ri; i=uR/R.

Schemat ćwiczenia:

0x01 graphic

Dla dobranych i odczytanych wartości

E= R= L=

odczytujemy z przebiegu uR ( w skali 1/R- prąd i) c wielkość stałej czasowej oraz ustaloną wartość prądu iu=uR/R. Porównujemy odczytaną wartość z obliczoną =L/R

0x01 graphic

2.Załączenie napięcia stałego E do dwójnika R,C.

0x01 graphic

Z napięciowego prawa Kirchhoffa Ri+uc=E, i=ic=C0x01 graphic

RC 0x01 graphic
+uc=E, oznaczamy dalej uc=u podstawiamy u=E/(RC), u=up+uu

Up=Ae-t/(RC) =Ae-t/ stała czaswa =RC, E=constans; uu=B, 0x01 graphic
=0,

więc uu=E

up+uu=Ae-t/ +E

dla t=0 spełniony jest warunek początkowy u(0)=uc(0)=0 (pojemność nie wnosi energii do tego układu) stąd

A = -E

u=E(1-e-t/ ); i=C 0x01 graphic
= 0x01 graphic
e-t/; uR=Ri=Ee-t/

Schemat ćwiczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla dobranych i odczytanych wartości

E= R= L=

odczytujemy przebieg uR. Odczytujemy stałą czasową = ,oraz początkową wartość prądu i(0)=uR(0)/R, Porównujemy odczytaną stałą czasową z obliczoną =RC.

2.Załączenie napięcia stałego E do dwójnika R,L,C.

0x01 graphic

Z napięciowego prawa Kirchhoffa uL+uR+uc=E, oraz i=C0x01 graphic
; uR=Ri=RC0x01 graphic

uL=L0x01 graphic
=LC0x01 graphic

Wstawiając powyższe zależności mamy:

LC0x01 graphic
+RC0x01 graphic
+uc= E oznaczając uc=u

LC0x01 graphic
+RC0x01 graphic
+u= E

Podstawiamy u=up +uu

LC0x01 graphic
+RC0x01 graphic
+up= E (up -jest całką równania jednorodnego)

Równanie charakterystyczne tego równania różniczkowego ma postać:

s2+ 0x01 graphic
s+0x01 graphic
=0

Możliwe są trzy przypadki wartości s1 i s2 w zależności od wartosci elementów L,R,C

1. >0 =0x01 graphic

s1=- +  =0x01 graphic

s2=- -  =0x01 graphic
/2 =0x01 graphic

skąd:

up=A1es1t+A2es2t -przebieg aperiodyczny

2. =0 Rkr=20x01 graphic

s12=-

up=(A1+A2)es12t -przebieg aperiodyczny krytyczny

3. <0

s1=- +j 0x01 graphic
<0x01 graphic
;

s2=- -j R<20x01 graphic

up=Ae-st sin(t)

Składowa ustalona napięcia na pojemności ma wartość uu=E dla wszystkich przypadków bo wymuszenie e=E=const

Dla zerowych warunków początkowych iL(0)=0, uC(0)=0 otrzymujemy

ad 1 >0 u=up +uu=A1es1t+A2es2t+E

dla t=0

0=E+A1+A2

0=A1s1+A2s2

i=c(s1A1es1t+s2A2es2t)

u=E+0x01 graphic
(s2es1t-s1es2t); i=cE0x01 graphic
(es1t-es2t)

ponieważ s1>s2 s1-s2=2

wykres u oraz i będą miały postać

0x01 graphic

W trakcie ćwiczenia obserwujwmy przwbieg uR = Ri

Schemat pomiarowy ćwiczenia

0x01 graphic

Odczytujemy z przebiegu t1 oraz oraz uR max (w stosowanych skalach czasu i amplitudy). Wielkości te również obliczmy dla danych R,L,C,E;

0x01 graphic
=0 s1es1t1=s2es2t1 t1 =0x01 graphic

uRmax=Rimax=CE0x01 graphic
(es10x01 graphic
-es20x01 graphic
) i porównujemy z odczytanymi z ekranu.

ad  =0

u=E+ (A1+A2)es12t i=C[A2es12t+ (A1+A2t)es12t]

t=0; u=0; i=0

u=E-Ee-t(1+t); i=0x01 graphic
te-t

W trakcie ćwiczenia obserwujemy przebieg uR=Ri

0x01 graphic

i odczytujemy t1, oraz uR=Rimax, R,L,C

ad 3. <0

u=E+Ae-t sin(t), i=CAe-t (-sin(t)+cos(t))

t=0; u=0; i=0

0=E+Asin

sin cos

u=E-Ee-t (cost+0x01 graphic
sint); i=0x01 graphic
e-tsint

0x01 graphic

Z wykresu uR=Ri odczytujemy okres drgań T oraz pierwszą i drugą amplitudę i porównujemy dla danych R,L,C,E z obliczonymi:

T=0x01 graphic
; A1=0x01 graphic
e-sinT/4

A2=0x01 graphic
e-sinT/4

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CW08, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, Teoria obwodów 2
Cw 8 - Stany Nieustalone, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr II
instrukcja - Prąd zmienny, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr I
sprzężenia - sprawko, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, T
prąd stały - sprawozdanie, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr I
Wnioski, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, Teoria obwodów
Cw 7 - Czwórniki, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, Teori
Cw 5 - Sprawozdanie, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, Te
Teoria obwodów lab 4, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, T
Ćw 3, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, Teoria obwodów 2
Ćw 4 Sprawozdanie, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III, semestr III, Teor
Cw 8 - Stany Nieustalone (najlepsze), Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, semestr III
Wyniki testu I II termin 15 22 01 2014do wysłania, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-201
Inzynieria materialowa czesc obliczeniowa, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, Inżyni
Powtorka mat, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, Metody Numeryczne, Kolos 1 - ZALICZ

więcej podobnych podstron