Wstęp do językoznastwa, Polonistyka, Stylistyka i stylizacja jezykowa - lingwistyka

Pobierz dokument
wstep.do.jezykoznastwa.polonistyka.doc
Rozmiar 315 KB

20. 02. 2008

wstęp do językoznawstwa

pochodzenie języka:

glottogonia: nauka zajmująca się pochodzeniem języka

Heraklit → onomatopeje, zaczątki mowy

Platon / Epikur → podważają słowa Heraklita, wskazują na ustalenia (elementy konwencjonalne)

natywizm: koncepcja, która w uczeniu się języka przypisuje większą rolę cechom dziedzicznym niż doświadczeniu nabytemu w kontakcie fizycznym i społecznym. Chomsky przyjmował, że istnienie poznania jest niezależne od doświadczenia. Argumentem za taką koncepcją języka jest wg niego fakt, że dzieci bardzo szybko uczą się języka → to, że człowiek szybko się uczy języka wynika z jego wrodzonych zdolności

język: twór społeczny, służy do porozumiewania się

porozumiewanie się: nadawca --- język --- odbiorca

podziały języków

I ETNICZNE: są lub były używane jako rodowite przez członków jakiegoś społeczeństwa

II POMOCNICZE: języki, którymi dana społeczność nigdy nie posługiwała się jako pierwszym

I JĘZYKI ETNICZNE

 1. żywe - te którymi się posługujemy

 2. martwe

  1. wegetujące: o tradycji ciągłej, nigdy nie wygasającej

  2. odcyfrowane: znajomość zanikła, ale pozostały teksty, które zostały odszyfrowane,
   co pozwoliło odnowić ich znajomość (język egipski, język sumeryjski)

  3. zrekonstruowane: po niegdyś żywym języku nie pozostały nawet teksty pisane, chociaż przekształcił się on w inne języki, co pozwoliło językoznawcom
   w przybliżeniu go zrekonstruować (język prasłowiański)

II JĘZYKI POMOCNICZE

 1. międzyetniczne

  1. sztuczne (esperanto, ido, novial, occidental, interlingua)

  2. pidgin: ogólnie jezyk mieszany, utworzony na podstawie języka angielskiego i jakiegoś innego języka; rozwija się

  3. międzynarodowe: powstają wskutek wzajemnych zapożyczeń w efekcie długich
   i bliskich kontaktów różnych grup etnicznych (języki kreolskie, pidginy, które
   z różnych względów stały się językiem jakiejś społeczności), najczęściej powstałe przez uproszczenia morfologiczne języków kolonizatorów i przesycane elementami leksykalnymi języka tubylców → np. na bazie języka francuskiego mówi się na Haiti
   i Marinice, na bazie języka angielskiego mówi się na Jamajce (sabiry, preolskie, pidginy)

 1. międzynarodowe: posługują się nim różne narody/plemiona w kontaktach handlowych, dyplomatycznych, naukowych

→ greka, łacina, angielski

→ angielski, francuski, hiszpański, chiński, arabski, rosyjski, suahili, perski, hausa

 1. naturalne: te, które powstały w drodze naturalnego rozwoju

 2. sztuczne: nie podlegają ewolucji, służą kontaktom

27. 02. 2008

język jako przedmiot językoznawstwa i innych dyscyplin naukowych

0x08 graphic

językoznawstwo/lingwistyka: nauka o języku z uwagi na to, że język może być przedmiotem badań innych dyscyplin naukowych; językoznawstwo określa się jako naukę, w której język jest głównym przedmiotem badań

0x08 graphic
między aspektem językoznawczym i niejęzykoznawczym podejmowanych badań granice często
się zacierają

 1. językoznawstwo wewnętrzne: polega na badaniu samego języka bez uwzględniania związanych z nim zjawisk z zakresem innych nauk

 2. językoznawstwo zewnętrzne: dział powiązany z innymi naukami empirycznymi

przedstawiciel: Benjamin Whorf, wg niego język jest nie tylko środkiem porozumiewania się, ale zawiera w sobie określony obraz świata

nazwa została utworzona w 1952 w U.S.A

w Polsce jest 5 dialektów: kaszubski, mazowiecki, śląski, małopolski, wielkopolski

w obrębie danego dialektu może znajdować się skupisko używanych gwar → nie da się powiedzieć ile jest gwar → są zespoły gwarowe

Zajmuje się szczególnie zjawiskami psychologicznymi i fizjologicznymi zachodzącymi
u człowieka w procesie komunikacji, np. w jaki sposób odbywa się proces uczenia języka.

Niektórzy zaliczają tu także badania nad afazją, różnicami w komunikowaniu się człowieka
i zwierząt, pochodzeniem i rozwojem języka w ogóle

 1. językoznawstwo teoretyczne: budowanie teorii języka

 2. językoznawstwo stosowane: bada możliwości i sposoby wykorzystania językoznawstwa
  w innych dyscyplinach (np. logopedia, socjolingwistka, psycholingwistyka)

 3. 0x08 graphic
  językoznawstwo diachroniczne: zajmuje się zagadnieniami rozwoju języka z punktu wodzenia zmian, jakim on podlega w czasie; zaczęło się kształtować na przełomie XVIII i XIX wieku (jako nauka), wtedy zaczęły się kształtować filologie narodowe, a to jest zaczątek dający materiał. Najczęściej stosowaną jest metoda historyczno-porównawcza = językoznawstwo historyczno-porównawcze

 4. językoznawstwo synchroniczne: bada język w danym momencie jego rozwoju (nie interesuje się ewolucją języka). Przedmiotem zainteresowania jest sposób funkcjonowania języka niezależnie od pochodzenia jego elementów. Język traktuje się jako sume luźnych elementów - elementy względem siebie pozostają w określonych relacjach.

 5. językoznawstwo funkcjonalne: termin stworzony przez strukturalistów praskich, którzy kładli nacisk na komunikacyjny charakter języka → zakładali, że analiza pewnych elementów języka musi być ściśle związana z ich funkcją

 6. językoznawstwo taksonomiczne: jego celem jest wyodrębnianie i klasyfikacja różnych jednostek językowych. Ten typ językoznawstwa stworzył Noan Chomsky - twórca gramatyki generatywnej. W tym ujęciu wszystkie cechy istotne dla danej jednostki języka (np. fonem) oraz jej przynależność do określonej klasy można wyznaczyć na podstawie cech formalnych współwystępujących z daną jednostką w aktualnych wypowiedzeniach. Podstawową rolę odgrywają tu kryteria dystrybutywne, np. rzeczownik w języku angielskim występuje z the

 7. językoznawstwo opisowe/materiałowe: bada i opisuje system języka (frazeologiczny, leksykalny, gramatyczny)

 8. językoznawstwo porównawcze

 • językoznawstwo szczegółowe: bada pojedynczy język

 • językoznawstwo kontrastywne: porównuje wybrane języki

 • narodowe i międzynarodowe funkcje języków

  narodowa: jest elementem spajającym naród, będąc narzędziem komunikowania się oraz jest jednym z elementów kultury

  międzynarodowa: jest narzędziem komunikowania się w różnych sytuacjach

  języki dzisiejszej Europy

  * niektóre języki są dziś zagrożone: szkocki (88 tys.), irlandzki, baskijski

  * język umiera, kiedy ludzie przestają posługiwać się nim na co dzień; nie rozwija się

  * liczba języków na świecie maleje → uwarunkowania ekonomiczne i społeczne

  05. 03. 2008

  stosunek języka do innych rodzajów znaków

  0x08 graphic
  0x08 graphic
  znak

  0x08 graphic
  0x08 graphic

  0x08 graphic
  znaki:

    1. 0x08 graphic
     dotykowe

    2. wzrokowe

    3. słuchowe

    4. dotykowe

     • znaki, które się wzajemnie warunkują, tworzą system znaków - jeden bez drugiego nie może się obyć, muszą też różnić się od siebie i to przeciwieństwo nazywamy opozycją

     • system znaków tworzy kod

  subkod: kod, który można realizować za pomocą różnych kanałów

  podział znaków ze względu na strukturę i funkcję:

  symptomy: mają charakter bardziej biologiczny niż znakowy, np. dziecko do 1 roku życia nie ma świadomości jak na jego płacz reaguje otoczenie; są niecelowe oraz jednostronne

  sygnały: pełnią funkcje tylko znakową; są nacechowane celowo; tworzą kod dwustronny - istniejący u odbiorcy i nadawcy

  1. asemantyczne apele: nadawca nastawiony jest na wywołanie reakcji, np. dziecko upada, ale zapłacze wtedy, gdy zobaczy mamę - jest to apel „pomóż mi” (przełom 1 i 2 roku życia)

  2. sygnały semantyczne: odsyłają odbiorcę do jakiegoś zjawiska z otaczającego świata, np. dziecko ok. 2 roku życia zaczyna naśladować dźwięki, zwykle są to głoski wargowe m, b

  rozwój mowy u dziecka

   1. symptomy: dziecko krzyczy od samego urodzenia, ale nie zdaje sobie sprawy z wpływu, jaki jego krzyk wywiera na otoczenie

   2. apele: 1 / 2 rok życia: dziecko zdaje sobie sprawę, jakie reakcje wywołuje jego krzyk

   3. Przy końcu 2 roku życia dziecjko zaczyna pojmować funkcję semantyczną mowy, spostrzega, że pewne elementy mowy odpowiadają określonym zjawiskom z otaczającego świata; zaczyna naśladować ruchy, w tym ruchy aparatu mowy, co prowadzi do powstawania onomatopei

  język w procesie porozumiewania się

  mowa: porozumiewanie dźwiękowe 2 osób, z których jedna nadaje komunikat, a druga go odbiera; konieczne jest porozumiewanie się tym samym językiem

  cztery fazy mowy

      1. mówienie jest pierwszą i podstawową fazą mowy, jest procesem indywidualnym, obejmuje procesy psychiczne nadawcy polegające na wytworzeniu pewnych treści pojęciowych związanych z określonymi przedstawieniami dźwiękowymi ; proces indywidualny

      2. zrozumienie jest drugą fazą mowy, odbiorca musi zrozumieć komunikat nadany przez nadawcę ; proces społeczny

      3. tekst - wytwór mówienia i zrozumienia; może być utrwalony

      4. język jest narzędziem, które składa się z wyrazów i reguł gramatycznych, wyabstrahowanych, zapamiętanych lub zapisanych tekstów

  język jest składnikiem mowy i ma trzy podstawowe cechy:

  1. jest wytworem społecznym

  2. jest tworem stałym

  3. jest tworem abstrakcyjnym → mówienie i rozumienie dotyczą czegoś konkretnego

  12. 03. 2008

  rodzaje pisma / systemy pisma

  0x08 graphic
  0x08 graphic
  RODZAJE PISM

  FONETYCZNE NIEFONETYCZNE

  0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x08 graphic

  ALFABETY PIKTOGRAFICZNE

  WŁAŚCIWE

  SYLABARIUSZE IDEOGRAMY

  idące nogi `iść`

  oko

  oko z łzą `płakać`

  a) identycznie jak inna nazwa np. , który wymawiano [wr], określał jaskółkę, służył on także
  do oznaczenia przymiotnika wielki, który też wymawiano [wr]

  b) podobnie jak inna nazwa, np. ideogram wymawiany [pr] określał dom, służył także
  do oznaczenia czasownika wyjść, wymawianego podobnie [prj]

  logogram: znak graficzny oznaczający cały wyraz i wyrażający jego wartość fonetyczną
  (w przeciwieństwie do ideogramu, który oznacza pojęcie niezależnie od brzmienia jego nazwy); logogram to rodzaj ideogramu, w którym symbol reprezentujący obiekt nie jest wizualnie związany z tym obiektem. Przykładem zastosowania logogramów jest sumeryjskie pismo klinowe.

      1. sumeryjskie pismo klinowe: znak nie informował o wartości fonetycznej wyrazu

       • nazwa od znaków w postaci klinów, które były wykonane rylcem w miękkiej glinie

       • pismo wywodzi się od systemu piktograficznego (piktogramy uległy uproszczeniu tworząc ideogramy, następnie ufonetyczniło się tworząc sylabogramy, wskazówek semantycznych dostarczały determinatywy)

       • pismo stało się podstawa pisma akadyjskiego Asyryjskiego i Babilończyków

      1. pismo egipskie: 4 tys. lat p.n.e. (tabliczka Narmera).; pisano na glinianych tabliczkach, kamieniach i papirusie; pisaniem zajmował się skryba

      1. pismo greckie: podzielone na 3 systemy

      1. pismo runiczne: wykorzystuje kreskę; posługiwały się nim ludy germańskie, III wiek n.e.

      1. pismo Majów: pismo nierozszyfrowane, zasadniczo jest pismem hieroglificznym, ponieważ zakładano, że jest to pismo piktograficzne; hiszpańscy misjonarze wskazywali na elementy fonetyczne (ale ich nie słuchano); prawdopodobnie w piśmie Majów wykorzystywano skojarzenia; funkcjonowała zasada polegająca na modyfikowaniu jednego znaku za pomocą drugiego,
       a następnie połączeniu znaków w napis; w takiej kombinacji znaki mogły nie występować osobno, ale sklejać się w skondensowaną formę graficzną.; hieroglify Majów mogły wyrażać własne samodzielne znaczenie, ale tez mogły oddawać tylko wartość dźwiękową słowa, do którego się odnosiły zgodnie z zasadą rebusową - polega ona na modyfikowaniu jednego znaku za pomocą drugiego, a następnie połączeniu zmodyfikowanych znaków w napis, w takiej kombinacji znaki mogły nie występować osobno, ale sklejać się w skondensowaną formę graficzną.

  Ocenia się, że w piśmie Majów było ok. 800 hieroglifów, które dzięki zasadzie rebusowej mogły służyć do wyrażania różnych znaczeń

      1. pismo chińskie: ok. 2 tys. lat p.n.e., najstarsze zapisy mieszczą się na kościołach wróżebnych XVIII-XII w. p.n.e.

  kierunek pisma

      1. poziomy z lewej do prawej, np. łacina, greka (alfabetyczne, sylabiczne)

      2. poziomy z prawej do lewej, np. hebrajski, arabski

      3. bustrofedon [za wołami orzącymi pole] pisze się z przemiennym poziomym pisaniem wierszy: raz z lewej do prawej, raz z prawej do lewej, np. cypijskie, lubijskie

      4. pionowe kolumny z prawej do lewej, np. japoński

      5. w piśmie koreańskim znaki grupowane są przez stawianie ich obok siebie lub jedne pod drugimi, wtedy są szeregowane w kolumny - poziome lub pionowe

  ** w niektórych systemach pisma stosuje się więcej niż jeden kierunek

  19. 03. 2008

  językoznawstwo typologiczne = porównywanie systemów języków

  języki: fonemowe

  arbitralne

  semantyczne

  cechy prymarne to cechy wspólne wszystkich języków, tworzą ramę modelu języka, który jednak sam nie może funkcjonować, musi być uzupełniony o cechy sekundarne, które będą właściwe tylko niektórym językom

  identyczność typologiczna: typologicznie identyczne są te elementy dwóch języków, które (każdy
  w swym systemie) ma tę samą funkcję językową

  typologia semantyczna

  systemy: słownikowy → nazywające

  zaimków → wskazujące

  liczebników → szeregujące

  wyrazy konkretne: wąski zakres np. stół = warstwa podrzędna

  wyrazy abstrakcyjne: szeroki zakres np. sprzęt = warstwa nadrzędna

  każdy system jest zbudowany z warstw: nadrzędnej i podrzędnej

  wyrazy częstsze - abstrakty - dostarczają mało informacji

  wyrazy rzadsze - konkretne - dostarczają dużo informacji

  analiza statystyczna tekstu: wg prawa Zipfa prowadzi do ustalenia w tekście hierarchii od wyrazów najrzadszych (bogatych w informacje) do wyrazów najczęstszych (ubogich w informacje)

  typy:

  1. recesywny: dominują wyrazy konkretne

  2. ekspresywny: dominuja wyrazy abstrakcyjne

  typologia fonologiczna

  0x08 graphic

  p, k, t zwarta

  0x08 graphic
  č afrykata

  r, l półotwarte

  m, n nosowe

  Ω, i półsamogłoski

  opozycje sekundarne: większość z nich, to opozycje miedzy samogłoskami; większość opozycji
  to opozycje między spółgłoskami

  0x08 graphic
  cechy prozodyczne sylab

  0x08 graphic
  0x08 graphic
  a

  e

  o

  sylaba: miarowe falowanie ciągu mowy wynikające z następowania po sobie elementów donośniejszych i elementów słabszych

  iloczas: podział na samogłoski krótkie i długie, ale też jako cecha prozodyczna w sylabie; języki dzielą się na prozodyczne i nieprozodyczne

  02. 04. 2008

  typologia syntaktyczna

  morfemy - najmniejsze znaczące odcinki formy językowej, występują we wszystkich językach świata

  morfemy semantyczne = semanty

  1. 0x08 graphic
   0x08 graphic
   nazywające

  2. wskazujące

  3. szeregujące

  morfemy semantyczne nie są znakami mowy, lecz ich budulcem - z nich te znaki powstają

  morfemy semantyczne są łączone w całości wyższego rzędu, środki, które do tego służą, tworzą system syntaktyczny języka

  cztery typy zespołów:

     1. człony syntaktyczne

     2. grupy nominalne

     3. grupy werbalne = zdania

     4. zdania złożone

  człon syntaktyczny: najmniejszy zespół morfemów, spełniający równocześnie dwie funkcje

  1. semantyczną - oznaczania pewnej rzeczywistości poza językowe

  2. syntaktyczną - człon syntaktyczny może wchodzić w obrębie tekstu w skład wyższych całości syntaktycznych przez wyznaczanie swego stosunku do pozostałych ich elementów

  człony syntaktyczne występują we wszystkich językach świata, różnią się jednak

  1. Grupy nominalne i zdania są to całości wyższego rzędu, w których skład wchodzą człony syntaktyczne.

  2. Grupy nominalne złożone są z dwóch członów, które to połączone są stosunkiem determinacji. Grupa nominalna to złożony i rozszerzony człon syntaktyczny. Jeden z członów nazywany jest determinantem. Determinant określa człon drugi, np. ojca dom, ojca biały dom (determinant powiększa ilość cech członu drugiego i zmniejsza jego zakres znaczeniowy).

  3. Zdanie posiada orzeczenie, które lokalizuje w obrębie przestrzeni (kategoria osoby i liczby) i czasu (kategoria czasu i aspektu), określa stosunek do rzeczywistości (tryb) i wyznacza mu strukturę (kategoria strony). W zdaniu nie przechodnim mamy orzeczenie i podmiot gramatyczny konotowany przez orzeczenie. W zdaniu przechodnim mamy orzeczenie i dwa człony: agens i pacjens Agens oznacza punkt wyjścia akcji, pacjens punkt dojścia, np. ojciec (agens) kopie (orzeczenie) piłkę (pacjens).

  I ze względu na stopień zawartości grup syntaktycznych języki dzielą się na:

  1. 0x08 graphic
   0x08 graphic
   języki izolujące: chiński, języku w Indochinach, języki Sudanu; języki prozodyczne,
   o rozbudowanym systemie cech dystynktywnych sylaby

  sylaba = morfem semantyczny, pełny, odnosi się do rzeczywistości pozajęzykowej

  sylaba = morfem syntaktyczny, pusty, wyraża stosunki miedzy morfemami pełnymi

  języki izolujące są bezwyrazowe

  wyraz człon syntaktyczny zbudowany na podstawie schematu, wedle którego zbudowane są wszystkie inne rodzaje członów syntaktycznych danego języka, ten schemat (stały, ogólny) jest cechą wyrazu dzięki której istnieje on jako całość hierarchicznie wyższa od morfemu

  je vois la maison de mon piere

  widzę dom mojego ojca

  1. języki aglutacyjne: tureckie, ałtajskie, uralskie, japoński, koreański, języki Australii, Ameryki, Afryki

  el-er - im -den

  z moich rąk

  rdzeń „el“ (ręka)

  afiks oznaczający liczbę mnogą „ler”

  sufiks posiadania „im” (mój)

  sufiks przypadkowy „den”

  wszystkie wyrazy w języku tureckim → początkowa pozycja rdzenia; harmonia wokaliczna
  tj. wymowa samogłosek sufiksalnych do artykulacji samogłoski rdzennej

  1. języki fleksyjne: rodzina indoeuropejska, języki bałtyckie i słowiańskie

  wyraz składa się z tematu (funkcja schematyczna) i i końcówki (szereg funkcji składniowych)

  4. języki alternacyjne: arabski, hebrajski

  składnikami treści semantycznej są spółgłoski

  samogłoski wymieniające się, alternujące między spółgłoskami → funkcja składniowa

  0x08 graphic
  q-t-l (zabijanie)

  różne formy czasownikowe

  qatala (zabił)

  qatila (był zabity)

  yu-qtahu (był zabijany

  II ze względu na szyk członów języki dzielą się na:

  0x08 graphic

  1. Języki postpozycyjne G + P3 + P2 + P1

  rodzina języków indoeuropejskich

  np. język polski : dom-u dom-ek

  1. języki prepozycyjne P1 + P2 + P3 + G

  suahili w Afryce

  np. m-tu (człowiek) (P1+G)

  m - oznacza tu klasę rodzajową ludzi w licznie pojedynczej

  III ze względu na formę wykładników syntaktycznych dzielą się na:

  1. języki pozycyjne - stosunki syntaktyczne wyrażane są przez stały szyk członów składniowych, np. w języku angielskim Mark killed the lion (Marek zabił lwa) - szyk: agens - orzeczenie - pasjens

  w językach pozycyjnych szyk decyduje o znaczeniu

  1. języki przypadkowe - stosunki syntaktyczne wyrażane są przez końcówki, prefiksy, alternacje, akcent, np. w języku polskim i łacińskim - domus patris, dom ojc-a - rzeczownik określający ma końcówkę genetivu

  SVO krowa je trawę

  SOV krowa trawę je

  VSO je krowa trawę

  OSV trawę krowa je

  OVS trawę je krowa

  1. koncentryczne (inkorporujące, polisynettyczne) - stosunki syntaktyczne wyrażone są przez zaimkowych zastępców członów niekonstytutywnych inkorporowanych do członu konstytutywnego, np. w języku indiańskim odżywa grupa nominalna

  māpa enimi u-wītekēmākenan `ten człowiek jego-zona' tj. żona tego człowieka

  0x08 graphic
  māpa - ten

  0x08 graphic
  enim - człowiek

  u - jego

  wītekēmākenan - żona

  IV podział ze względu na formę wykładników syntaktycznych

  w językach świata mamy cztery zasadnicze stosunki składniowe między członami konstytutywnymi
  i nie konstytutywnymi grup werbalnych (zdań) i nominalnych:

  1. między podmiotem a orzeczeniem nieprzechodnim, np. ojciec śpi

  2. między agensem a orzeczeniem przechodnim, np. ojciec zabił

  3. między pacjensem a orzeczeniem przechodnim, np. zabił sarnę

  4. między członek określającym a określanym grup nominalnych, np. ojca dom