Wyznaczanie ładunku właściwego elektronów, studia, studia, sprawozdania, Ćw 24, ćw24 zaliczone


Andrzej Kądziołka 14.03.2006

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 24

Wyznaczanie ładunku właściwego 0x01 graphic
elektronów.

1. Zagadnienia teoretyczne:

Ładunek elektryczny ciała lub układu ciał jest własnością materii przejawiającą się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Oddziaływanie ciał obdarzonych ładunkiem odbywa się poprzez pole elektromagnetyczne. Związek między ładunkiem a polem jest istotą oddziaływania elektromagnetycznego.

Ładunek elektryczny jest wewnętrzną własnością części cząstek elementarnych. Jest wielkością skwantowaną, oznacza to że każdy ładunek jest całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego, za który uznaje się ładunek elektronu. Rozróżnia się dwa rodzaje ładunków, ładunek elektronu określa się jako ujemny (-1), a protonu dodatni (+1). Ładunki tego samego rodzaju odpychają się, a różnego przyciągają. W ramach modelu standardowego cząstek elementarnych kwarki mają ładunek ułamkowy równy -1/3 lub +2/3 ładunku elementarnego, a antycząstki posiadają ładunek o znaku przeciwnym. Kwarki nigdy jednak nie występują osobno, lecz zawsze tworzą układy złożone z co najmniej dwóch cząstek, które razem nie posiadają ładunku, lub mają sumaryczny ładunek elementarny.

Całkowita suma ładunków w układzie zamkniętym jest stała, twierdzenie to nosi nazwę zasada zachowania ładunku elektrycznego. Oznacza to w praktyce, że ładunki w układzie zamkniętym nie mogą "znikać", a zmiany sumy ładunku elektrycznego układów otwartych muszą być związane z przepływem ładunku z lub do otoczenia.

Pole elektromagnetyczne - pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i magnetycznych, np. naładowanych cząstek spoczywających lub będących w ruchu, dipoli magnetycznych itp.

Wokół przewodnika przez który płynie prąd elektryczny, istnieje pole magnetyczne. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest dowodem wywoływania pola elektrycznego przez zmienne pole magnetyczne. Pola te są zatem od siebie wzajemnie uzależnione. Do tego wniosku doszedł szkocki fizyk James Clerk Maxwell. Udowodnił on, że pole elektryczne istnieje zawsze tam, gdzie zmienia się pole magnetyczne. Wykazał też, że zmienne pole elektryczne powoduje powstanie zmiennego pola magnetycznego. Pola te przenikają się nawzajem tworząc tzw. pole elektromagnetyczne opisane równaniami Maxwella. Zmiany pola elektrycznego i magnetycznego rozchodzące się w przestrzeni (z prędkością 300 000 km/s w próżni) tworząc falę elektromagnetyczną.

2. Wykonanie ćwiczenia:

1. Włączyć zasilacz anodowy do sieci i obserwować ekran lampy oscylograficznej. Po pojawieniu się jasnej plamki na ekranie lampy należy za pomocą potencjometrów

ustawić plamkę w położeniu zerowym na skali oscylografu. Sprowadzić pokrętłem C i D rozmiar plamki do punktu, a jasność dobrać tak, aby widzieć wyraźny (ostry) świecący punkt

2. Połączyć obwód według schematu. Układ dwóch cewek L wytwarza w przybliżeniu jednorodne pole magnetyczne.

3. Po sprawdzeniu obwodu przez prowadzącego ćwiczenia odczytywać wychylenie plamki na skali y+ przy kolejnych natężeniach prądu płynącego przez cewki:

I+ = 10, 20, 30, 40, 60 mA.

4. Zmienić kierunek prądu w cewkach na przeciwny i ponownie dokonać odczytu wychylenia plamki y- przy natężeniach prądu: I- = 10, 20, 30, 40, 60 mA.

5. Obliczyć natężenie pola magnetycznego Hśr i odwrotność promienia krzywizny toru elektronu 1/r, dla każdej wartości prądu w cewkach. Posłużyć się następującymi wartościami parametrów urządzenia:

U=1020 V, N=360, R=0.031 m, d=0.037 m, l1=2R, l2=0.265 m.

Obliczyć ładunek właściwy elektronu e/m dla każdej wartości prądu w cewkach.

Wskazówki do oszacowania błędów pomiarowych

6. Oszacować błąd pomiaru natężenia prądu 0x01 graphic
I i błąd pomiaru odchylenia plamki 0x01 graphic
y.

Błąd szerokości obszaru z polem magnetycznym 0x01 graphic
l1 oszacować na jedną dziesiątą

promienia cewek, tj. 0x01 graphic
l1=0.1R , ze względu na niejednorodność pola pomiędzy cewkami.

7. Błędy natężenia pola magn. 0x01 graphic
H i błędy odwrotności promienia 0x01 graphic
(1/r) obliczyć

metodą różniczki zupełnej dla każdej wartości prądu I i odchylenia y, wykorzystując

błędy 0x01 graphic
I, 0x01 graphic
y i 0x01 graphic
l1.

Do obliczonych błędów 0x01 graphic
(1/r) dodać błąd przybliżenia odwrotności promienia 1/r z dokładnością do pierwszego wyrazu. Jako błąd przybliżenia przyjąć wartość drugiego wyrazu we wzorze.

8. Błędy ładunku właściwego elektronu 0x01 graphic
(e/m) obliczyć metodą różniczki zupełnej dla

każdej wartości prądu I i odchylenia y, wykorzystując obliczone błędy 0x01 graphic
H i 0x01 graphic
(1/r).

9. Ponieważ obliczone wartości (e/m)i charakteryzują się różnymi błędami, ostateczny wynik obliczyć metodą średniej ważonej, jako wagi przyjmując odwrotności błędów:

0x01 graphic

gdzie

0x01 graphic

Błąd średniej można obliczyć dzięki zastosowaniu metody różniczki zupełnej do powyższego wzoru, co daje:

0x01 graphic

3. Tabela pomiarowa:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

4. Obliczenia

Natężenie pola magnetycznego Hsr :

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

s - stała przyjęta przeze mnie w celu ułatwienia obliczeń

0x01 graphic

Odwrotność promienia krzywizny toru elektronu 0x01 graphic
:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

p - stała przyjęta przeze mnie w celu ułatwienia obliczeń

0x01 graphic

Ładunek właściwy elektronu 0x01 graphic
:

0x01 graphic

dla I+ kolejno [10,20,30,40,50,60] mA

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

dla I - kolejno [10,20,30,40,50,60] mA

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
A/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
1/m

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

0x01 graphic
C/kg

Rachunek błędów

Błąd pomiaru natężenia prądu0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
A

Błąd pomiaru odchylenia plamki 0x01 graphic

0x01 graphic
m

Błąd szerokości obszaru z polem magnetycznym0x01 graphic

0x01 graphic
m

Błąd natężenie pola magnetycznego ΔHsr

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

Błąd odwrotności promienia krzywizny toru elektronu 0x01 graphic

0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic

Błąd ładunku właściwego elektronu 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

dla I+ kolejno [10,20,30,40,50,60] mA

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

dla I - kolejno [10,20,30,40,50,60] mA

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Ładunek właściwy elektronu 0x01 graphic
obliczony metodą średniej ważonej

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Błąd średniej0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

5. WnioskiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
lampa Browna, studia, studia, sprawozdania, Ćw 24, ćw24 zaliczone
sprawozdanie 24- oddane, studia, studia, sprawozdania, Ćw 24, ćw24 zaliczone
pierwsza 24, studia, studia, sprawozdania, Ćw 24, ćw24 zaliczone
lampa Browna, studia, studia, sprawozdania, Ćw 24, ćw24 zaliczone
052 Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu sprawozdanie
Wyznaczanie ladunku wlasciwego, Księgozbiór, Studia, Fizyka
Wyznaczanie ładunku właściwego, Wyznaczanie ładunku właściwego e do m metodą magnetronową 7, Doświad
Ćwiczenie$ Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu
Sprawozdanie 24, studia, studia, sprawozdania, Ćw 24
FIZ 24 AC, studia, studia, sprawozdania, Ćw 24
Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu metodą magnetronową, LAB52, LABORATORIUM FIZYCZNE
Ćwiczenie 24 Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu
CHEMIA - LABORATORIUM - SPRAWOZDANIE - Wyznaczanie przewodnictwa granicznego elektrolitów, STUDIA
ćw$ Wyznaczanie ładunku właściwego em elektronu
Wyznaczanie ładunku właściwego em elektronów, Prz inf 2013, I Semestr Informatyka, Fizyka, SPRAWOZDA
Cw 10 (51) Pomiar ładunku właściwego e m elektronu
L FIZ CW11PUSTE, studia, studia, sprawozdania, Ćw 11

więcej podobnych podstron