Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Up Lublin Ekonomia licencjat, Zarządzanie finansami przedsiębiorsw

Pobierz dokument
analiza.finansowa.przedsiebiorstwa.up.lublin.doc
Rozmiar 331 KB

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA

Spółka Akcyjna

02-183 Warszawa, al. Krakowska 61

REGON 012775559

PKD(EKD) 51.90

Spis treści

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa……………………………………………….

2. Analiza wskaźników dynamiki i struktury danych bilansu

• Dynamika aktywów…………………………………………………………………...

• Dynamika pasywów…………………………………………………………………...

• Wskaźniki struktury aktywów…………………………………………………………

• Wskaźniki struktury pasywów…………………………………………………………

3. Analiza rachunku zysków i strat………………………………………………………….

4. Analiza wskaźników pokrycia majątku trwałego i obrotowego kapitałami

• Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym…………………………….

• Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym……………………………….

• Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem pracującym………………………

• Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego krótkoterminowymi kapitałami obcymi…….

• Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej………………………………………………….

5. Wskaźniki płynności finansowej

• Wskaźnik płynności bieżącej…………………………………………………………….

• Wskaźnik płynności szybkiej…………………………………………………………….

• Wskaźnik płynności gotówkowej………………………………………………………..

6. Ocena poziomu zadłużenia

• Wskaźnik zadłużenia ogólnego…………………………………………………………...

• Wskaźnik samofinansowania……………………………………………………………...

• Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego…………………………………………………..

• Wskaźnik zadłużenia długoterminowego I………………………………………………..

• Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II……………………………………………….

• Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową ……………………………………

• Wskaźnik zadłużenia w latach……………………………………………………………..

7. Wskaźniki zdolności do obsługi długu

• Wskaźnik pokrycia obsługi długu ………………………………………………………….

• Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych……………………………………………...

• Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash - flow………………………………………….

8. Wskaźnik rentowności

• Rentowność sprzedaży brutto……………………………………………………………….

• Rentowność sprzedaży netto………………………………………………………………..

• Rentowność aktywów……………………………………………………………………….

• Rentowność kapitału własnego……………………………………………………………..

• Wskaźnik dźwigni finansowej…………………………………………………………….

9. Wskaźnik sprawności zarządzania

• Wskaźnik efektywności aktywów………………………………………………………...

• Rotacja aktywów w dniach………………………………………………………………..

• Rotacja zapasów ogółem…………………………………………………………………..

• Rotacja zapasów ogółem w dniach………………………………………………………..

• Rotacja należności…………………………………………………………………………

• Rotacja należności w dniach………………………………………………………………

• Rotacja zobowiązań……………………………………………………………………….

• Rotacja zobowiązań w dniach…………………………………………………………….

• Porównanie rotacji należności w dniach z rotacją zobowiązań w dniach…………………

• Cykl operacyjny……………………………………………………………………………

• Cykl konwersji gotówki……………………………………………………………………

10. Wartość dodana

• Dynamika przychodów ze sprzedaży………………………………………………………

• Dynamika wartości dodanej………………………………………………………………..

• Dynamika zysku brutto……………………………………………………………………..

11. Tabele

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 20 lutego 1994 r. pod nazwą Makro Cash and Carry Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba spółki mieści się w Warszawie 02 - 183, al. Krakowska 61. Zgodnie z Aktem notarialnym z dnia 17 września 1997 r. (Rep. A Nr 7321/97) Makro Cash and Carry Poland Spółka z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną. Dnia 17 listopada 1999 r. (Akt notarialny Rep. A 10939/99), uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, została zmieniona nazwa firmy na Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna

Przedmiotem działalność Spółki są m.in.: sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności, napojów, paliw i wyrobów tytoniowych oraz wszelkich artykułów przemysłowych i konsumpcyjnych, handel hurtowy i detaliczny związany z eksportem i importem towarów oraz usług we wszelkich branżach, nabywanie, wynajem, dzierżawa, posiadanie, ulepszanie, zarządzanie pomieszczeniami biurowymi i handlowymi, nieruchomościami oraz urządzeniami gruntowymi, świadczenie usług reklamowych, pośrednictwa handlowego w dziedzinie handlu hurtowego, detalicznego, rachunkowo-księgowych, zarządczych oraz w dziedzinie usług świadczonych przez inne podmioty we wszystkich branżach a także świadczenie usług transportowych - przewozy drogowe.

Sprawozdanie finansowe na podstawie, którego dokonywane są późniejsze analizy finansowe przedsiębiorstwa obejmuje okres od 1. stycznia 2008 r. do 31. grudnia 2008 r. W okresie objętym sprawozdaniem członkami Zarządu Spółki byli: Jeroen Bastion de Groot- Prezes Zarządu do 1 kwietnia 2008 r., Uwe Holzer- Prezes Zarządu od 1 kwietnia 2008 r., Krystyna Lipska - Blomgren- Członek Zarządu, Elżbieta Gołębiewska- Członek Zarządu, Roland Ruffing- Członek Zarządu, Frans Hartong- Członek Zarządu od 1 września 2008 r., Hugo Joseph de Geest- Członek Zarządu do 1 sierpnia 2008 r., Mustafa Kalkandelen- Członek Zarządu do 1 sierpnia 2008 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności oraz zgodnie z metodami wyceny podanymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

WSKAŹNIKI DYNAMIKI I STRUKTURY DANYCH BILANSU

1.Analiza dynamiki aktywów.

Analiza dynamiki aktywów pozwala stwierdzić, że nastąpił wzrost całości majątku przedsiębiorstwa ( z 3651693,2 zł do 3853949,2 zł, dynamika 105,54%), przy czym wzrósł jedynie majątek trwały (113,56%), natomiast majątek obrotowy nieznacznie się obniżył (88,87%). We wzroście majątku trwałego najwyższą dynamikę wykazują długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (121,28%), inwestycje długoterminowe (118,30%) oraz rzeczowe aktywa trwałe (110,40%) - ostatnia wartość wynika głównie z dynamiki zaliczek na środki trwałe w budowie (1077,8%). W majątku obrotowym najwyższą dynamikę wykazują zapasy (107,69%).

W bilansie wykazano spadek wartości niematerialnych i prawnych z 12507,50 zł w 2007 roku do 7922,1 zł w roku 2008, dynamika wynosiła 63,90% - znaczący wpływ na te wartości miały środki trwałe w budowie (dynamika 22,10%). Wykazano również spadek inwestycji krótkoterminowych z 398861,1 zł w roku 2007 do 261093,0 zł w roku 2007 (dynamika 65,5%) , należności krótkoterminowych z 323597,7 zł w roku 2007 do 301079,2 zł w roku 2008 ( dynamika 93,04%) oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 488930,9 zł w roku 2007 do 45238,4 zł w roku 2008.

2.Analiza dynamiki pasywów.

Analiza dynamiki pasywów wykazuje, że dynamika kapitału własnego (104,13%) była niższa od dynamiki zobowiązań i rezerw na zobowiązania (106,46%). Sytuacja ta jest głównie wynikiem wzrostu rezerw na zobowiązania z 5691,40 zł w roku 2007 do 14806,80 zł w roku 2008 (dynamika 260,16%) oraz wzrostu rozliczeń międzyokresowych z 50413,80 zł w roku 2007 do 64258,9 zł w roku 2008 (dynamika 127,46%), a także wzrostu zobowiązań krótkoterminowych z 1845650,10 zł w roku 2007 do 1964370,10 zł w roku 2008 (dynamika 106,43%). Jednocześnie wzrosła wartość zysku z lat ubiegłych z 319383,40 zł w roku 2007 do 379744,40 zł w roku 2008 (dynamika 118,90%).

3. Analiza wskaźników struktury aktywów.

Wynika z niej, że w obrębie aktywów nastąpił wzrost udziału majątku trwałego z 67,51% do 72,63%, tj. o 5,12%, przy jednoczesnym spadku aktywów obrotowych z 32,49% do 27,36%, tj. o 5,13%. W majątku trwałym wzrost ten wiązał się ze wzrostem inwestycji długoterminowych (o 3,28%) , rzeczowych aktywów trwałych (o 1,77%) oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych ( o 0,21%). W majątku obrotowym nastąpił spadek udziału należności krótkoterminowych ( o 1,05%), inwestycji krótkoterminowych ( o 4,15%) oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych ( o 0,17%). Na przed ostatnią wartość znaczący wpływ miał spadek w strukturze inwestycji krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (o 4,5%). Pozostałe składniki nie uległy zmianie lub zmiany ich były zbliżone do 0%.

4. Analiza wskaźników struktury pasywów.

Po stronie pasywów zarówno kapitał własny jak i zobowiązania i rezerwy na zobowiązania uległy nieznacznej zmianie. Kapitał własny zmniejszył się o 0,53% w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły o taka samą wartość ( 0,53%). W obrębie kapitału własnego zanotowano niewielki spadek kapitału zakładowego i należnych wpłat na kapitał zakładowy o 0,37%, kapitału zapasowego o 0,8%, kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0,01% oraz zysku netto o 0,46%. Wzrósł natomiast zysk z lat ubiegłych o 1,11%. W obrębie zobowiązań i rezerw na zobowiązania zanotowano spadek zobowiązań długoterminowych o 0,42%. Wzrosła natomiast wartość rezerw na zobowiązania o 0,22%, zobowiązań krótkoterminowych o 0,43% oraz rozliczeń międzyokresowych o 0,29%.

Podsumowanie:

Firma nie zanotowała żadnych nietypowych zmian w dynamice czy strukturze aktywów i pasywów. Przedsiębiorstwo nie jest w stanie sfinansować majątku trwałego kapitałem własnym, mimo że nastąpił jego wzrost. Zobowiązania wzrosły w obrębie zarówno rezerw na zobowiązania, zobowiązań krótkoterminowych, długoterminowych jak i rozliczeń międzyokresowych. Większa dynamika wzrostu majątku niż majątku obrotowego wskazuje na niewielkie usztywnienie majątku firmy, ale także na wzrost mocy produkcyjnym- wzrost dotyczy głównie rzeczowego majątku trwałego, który jest majątkiem bezpośrednio produkcyjnym. Tendencja rosnąca kapitałów obcych świadczy jednak o złej sytuacji przedsiębiorstwa.

ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Analiza dynamiki danych rachunku zysków i strat pozwala stwierdzić, że w stosunku do roku ubiegłego, który został skorygowany o poziom inflacji (2,5%) w przedsiębiorstwie nastąpił niewielki spadek zysku netto do poziomu 99,79%, mimo iż nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży 5,82%. Koszty działalności operacyjnej były wyższe od przychodów ze sprzedaży tylko o 0,06%. W rezultacie zysk ze sprzedaży osiągnął poziom 104,13%.

Analiza struktury rachunku zysków i strat mówi nam, że ogólny poziom kosztów działalności operacyjnej w roku bieżącym wynosił 96,49% i wykazuje w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 0,06%. Zysk ze sprzedaży określający poziom rentowności sprzedaży zmalał z 3,56% do 3,51%. Dalsze ujęcia wyniku finansowego wykazują spadek w przypadku zysku z działalności operacyjnej do 3,85%, zaś zysku z działalności gospodarczej do poziomu 4,27%, który jest niższy niż w roku ubiegłym o 0,12%, dając ogólnie zysk brutto na poziomie 4,27%, a w ostateczności spadek zysku netto do 3,53%.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW POKRYCIA MAJĄTKU TRWAŁEGO I OBROTOWEGO KAPITAŁAM

Kapitał stały (KS) = Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy na zobowiązania

KS rok ubiegły = 1 444 279,4zł +305 658,5zł +5 691,4zł = 1755629,3zł

KS rok bieżący = 1 503 989,3zł + 306 524,1zł + 14 806,8zł = 1 825 320,2zł

Kapitał pracujący (KP) = kapitał stały - aktywa trwałe

KP rok ubiegły = 1 755 629,3zł - 2 465 202,9zł = 709 573,6zł

KP rok bieżący = 1 825 320,2zł - 2 799 495,4zł = 974 175,2zł

 1. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym.

0x01 graphic
gdzie, KW - kapitał własny

AT - aktywa trwałe

Rok ubiegły : 0x01 graphic
0,58

Rok bieżący : 0x01 graphic
0,54

Jego wartość w roku sporządzenia sprawozdania finansowego wyniosła 0,54 i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała o 0,04. Sytuacja ta nie jest korzystną gdyż świadczy o tym, iż przedsiębiorstwo nie finansuje w pełni majątku trwałego kapitałami własnymi, a jedynie lekko ponad połowę. Utrzymywanie się tego wskaźnika na tak niskim poziomie w roku bieżącym jak i ubiegłym może być niepokojące.

 1. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym.

0x01 graphic
gdzie, KS - kapitał stały

AT - aktywa trwałe

Rok ubiegły : 0x01 graphic
0,71 0x01 graphic

Rok bieżący : 0x01 graphic
0,65

Wartość tego wskaźnika w roku bieżącym wyniosła 0,65 i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała o 0,06. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwo nie było i nie jest w stanie w pełni sfinansować kapitałem stałym ( kapitał własny + zobowiązania długookresowe) aktywa trwałe. Sytuacja w przedsiębiorstwie nie jest stabilna.

3.Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem pracującym.

0x01 graphic
gdzie, KP - kapitał pracujący

AO - aktywa obrotowe

Rok ubiegły: 0x01 graphic

Rok bieżący: 0x01 graphic

W roku obrachunkowym 2008 wskaźnik ten wyniósł 0,92 i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł o 0,32 ( z 0,60). Wskaźnik ten jest niewiele mniejszy od jedności, co oznacza że spora część kapitału pracującego zaangażowana jest w finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Negatywne jest również to, że wskaźnik ten wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 1. Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego krótkoterminowymi kapitałami obcymi.

0x01 graphic
gdzie, AO - aktywa obrotowe

KP - kapitał pracujący

Rok ubiegły: 0x01 graphic

Rok bieżący: 0x01 graphic

Wskaźnik ten w roku 2008 przyjmuje wartość 0,08 ( w porównaniu z rokiem ubiegłym wykazał spadek o 0,32). Wartość ta wskazuje nam że 0,08% majątku obrotowego jest finansowana przez krótkoterminowe kapitały obce - sytuacja ta jest bardzo zła. O złej sytuacji przedsiębiorstwa w tej sferze świadczy również to że wskaźnik ten wykazuje tendencje spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 1. Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej.

0x01 graphic

Rok ubiegły: 0x01 graphic

Rok bieżący: 0x01 graphic

Wartość tego wskaźnika w roku 2008 wynosi 8,12. Wskazuje ona na dobrą sytuację przedsiębiorstwa (wskaźnik przyjmuje wartość większą od jedności). Zadowalający jest wzrost tej wartości jaki nastąpił w porównaniu z rokiem ubiegłym ( z 0,78 do 8,12).

Podsumowanie:

Ogólna sytuacja w finansowa przedsiębiorstwa nie jest dobra, nie została zachowana złota reguła finansowa (stosunek kapitału własnego do majątku trwałego ma się odpowiednio 0,58% i 0,54%). Przedsiębiorstwo ma zbyt mało kapitałów własnych. Wartość kapitału stałego wzrosła w roku 2008 w stosunku do roku ubiegłego, ale jednocześnie wzrósł też majątek trwały co spowodowało, że dużo wyższe jest zaangażowanie kapitału stałego w finansowanie majątku trwałego, a tym samym trudniej jest przyspieszyć rotację tego kapitału jak i też zwiększyć jego efektywność.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1.Wskaźnik płynności bieżącej

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
=0,64

Rok bieżący = 0x01 graphic
=0x01 graphic

∆=-0,10

Wskaźnik płynności bieżącej nie mieści się w przedziale 1,2 - 2,0. Mówi on o tym, że przedsiębiorstwo nie jest zdolne do szybkiego uregulowania swoich zobowiązań. Wartość tego wskaźnika w roku bieżącym wykazała tendencję malejącą (spadek o 0,10) co także nie jest sytuacją pozytywną.

 1. Wskaźnik płynności szybkiej.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
0,39

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆ = - 0,1

Wskaźnik ten jest znacznie niższy od jedności, czyli przedsiębiorstwo nie ma możliwości spłacenia zobowiązań krótkoterminowych przez płynne środki obrotowe. Płynność finansowa przedsiębiorstwa nie została zachowana, a tym samym nie ma ono zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań bieżących.

 1. Wskaźnik płynności gotówkowej.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆ = +0,0068

Wskaźnik ten nie mieści się w granicach optymalnego poziomu 0,1 - 0,2, tzn. jego wartość wynosi w roku bieżącym 0,0086 (rok ubiegły 0,0018). Mówi, że przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć bezpośrednio ze środków płatniczych tylko 0,86% całości podjętych zobowiązań. Tendencja rosnąca informuje że sprawność płatnicza przedsiębiorstwa polepszyła się ale mimo wszystko utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.

Podsumowanie:

Wszystkie trzy wskaźniki płynności wykazują nieprawidłowy poziom. Dwa pierwsze wskaźniki wykazują tendencję spadkową, jedynie wskaźnik płynności gotówkowej wykazał tendencję wzrostową, co i tak nie wpłynęło znacząco na poprawę sprawności płatniczej. Oznacza to, że firma nie jest wypłacalna, ma zbyt mało środków płatniczych. Nie jest zdolna do szybkiego regulowania swoich zobowiązań ani do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań bieżących.

OCENA POZIOMU ZADŁUŻENIA

 1. Wskaźnik zadłużenia ogólnego.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆=0

2.Wskaźnik samofinansowania.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆=0

Wskaźniki wskazują, że majątek przedsiębiorstwa jest finansowany przez kapitały obce w 60%, a co za tym idzie 40% przez kapitał własny. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwo nie radzi sobie zbyt dobrze , gdyż nie nastąpiła żadna zmiana od ubiegłego roku.

 1. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆=0,03

Wskaźnik mówi, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie w całości pokryć ewentualnych zobowiązań z zasobów majątkowych. Sytuacją dobrze rokującą jest tendencja wzrostowa tego wskaźnika.

 1. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego I.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆=-0,01

Wskaźnik ten mówi, że przedsiębiorstwo jest uzależnione od kredytodawców, bo tylko w 20% zadłużenia jest w stanie pokryć kapitałem własnym. Negatywną sytuacją jest również 1% spadek tego wskaźnika w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 1. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆=-1,34

Zobowiązania długoterminowe stanowią 13% ogólnego zadłużenia firmy. Nie jest to zbyt dobra sytuacja gdyż zadłużenie długoterminowe charakteryzuje się tym, iż termin jego spłaty wykracza poza roczny okres sprawozdawczy. Spadek tego wskaźnika w porównaniu z rokiem ubiegłym świadczy o niekorzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 1. Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆ = 0

Wskaźnik ten pokazuje że przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić zobowiązań, a z osiągniętych efektów może spłacić jedynie 18% całego zadłużenia. Wielkość ta nie mieści się w normach (min. 25%) i nie zmieniła się względem roku ubiegłego.

 1. Wskaźnik zadłużenia w latach.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
= 0x01 graphic

∆ = 0

Wskaźnik ten wskazuje, że przy tak osiąganym wyniku finansowym przedsiębiorstwo spłacałoby zobowiązania przez 5,5 roku co nie wydaje się aż tak złe, gdyż maksymalny okres spłaty to 4 lata. W porównaniu z rokiem ubiegłym okres ten się nie zmienił.

WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI DŁUGU

 1. Wskaźnik pokrycia obsługi długu.

Rok ubiegły = 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic

∆ =

 1. Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
0x01 graphic

∆ = - 5,18

Wskaźnik ten pokazuje, że firma jest w stanie pokryć odsetki.

 1. Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash - flow.

Rok ubiegły = 0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic

∆ =

Podsumowanie:

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

 1. Rentowność sprzedaży brutto.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
0x01 graphic

∆ = - 0,12

 1. Rentowność sprzedaży netto.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
0x01 graphic
%

∆ = - 0,21%

Tendencja malejąca oraz ujemne odchylenia tych wskaźników przy porównaniu dwóch okresów, świadczyć może o zawężeniu działalności gospodarczej przez spadek sprzedaży, a także o osiąganiu mniej korzystnych cen sprzedaży oraz podwyższeniu jednostkowych kosztów własnych.

 1. Rentowność aktywów.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
0x01 graphic

∆ = - 0,24

 1. Rentowność kapitału własnego.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
0x01 graphic

Rok bieżący = 0x01 graphic
0x01 graphic

∆ = - 0,47%

 1. Wskaźnik dźwigni finansowej.

Rok ubiegły = 0x01 graphic
0x01 graphic

Rok bieżący=0x01 graphic
0x01 graphic

∆ = +0,15

Podsumowanie:

Wskaźniki wskazują, że przedsiębiorstwo osiągnęło w roku bieżącym rentowność sprzedaży netto na poziomie 3,53% ( w roku ubiegłym 3,74%). Oznacza to, że jedna złotówka sprzedaży wygenerowała marżę w wysokości 0,00553 grosza. Wartość ta jest większa o 0,0015 grosza w stosunku do roku ubiegłego. Niestety zmalała rentowność aktywów (spadek z 8,25% do 8,07%) świadczy o zmniejszeniu efektywności zarządzania aktywami przez firmę - 1zł aktywów generuje mniejszy zysk. Niepokojącym może też być spadek rentowności kapitału własnego o 0,47% ( z 20,87% do 20,40%) - jedna złotówka zaangażowana w działalność przedsiębiorstwa wygenerowała 20,40% wyniku netto. Makro Cash and Carry Polska skorzystało ze zjawiska dźwigni finansowej (7,41%), oznacza to że kapitał obcy przyczynił się do zwiększenia rentowności kapitału własnego o 7,41% - jest to sytuacja jak najbardziej korzystna dla przedsiębiorstwa.

Wskaźniki sprawności zarządzania (działania)

 1. Wskaźnik efektywności aktywów.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Rotacja aktywów w dniach.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Rotacja zapasów ogółem

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Rotacja zapasów ogółem w dniach

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

5. Rotacja należności

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
2,40

 1. Rotacja należności w dniach

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
- 1,29

 1. Rotacja zobowiązań

Zobowiązania bieżące: zobowiązania, które muszą być spłacone w krótkim okresie tj. do 12 miesięcy (zobowiązania krótkoterminowe + inne zobowiązania bieżące np. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w pasywach) + rezerwy krótkoterminowe).

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Rotacja zobowiązań w dniach

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Porównanie rotacji należności w dniach z rotacją zobowiązań w dniach. Rotacja należności w dniach < / > rotacja zobowiązań w dniach.

Rok poprzedni 14 < 90

Rok bieżący 13 < 90

Pozycja kredytobiorcy

 1. Cykl operacyjny

Rotacja zapasów ogółem w dniach + rotacja należności w dniach

Rok poprzedni 19+14=33

Rok bieżący 19+13=32

 1. Cykl konwersji gotówki

Rok poprzedni 33 - 90 = -57

Rok bieżący 32 - 90 = - 58

Podsumowanie:

W chwili obecnej efektywność aktywów wynosi 2,271 (w roku ubiegłym 2,205) co świadczy o tym, że aktywa przedsiębiorstwa są w stanie wygenerować 2,271 razy większe od nich przychody ze sprzedaży. W porównaniu z rokiem ubiegłym efektywność zarządzania przedsiębiorstwa uległa nieznacznemu polepszeniu (wzrost o 0,0066) a co za tym idzie skrócił się okres rotacji aktywów ze 165 dni do 160- sytuacja jest jak najbardziej korzystna. Firma jest w stanie blisko 19 razy (19,072) zamienić posiadane przez siebie zapasy w wyroby gotowe. Okres jaki potrzebny jest na taką zamianę to 19 dni, w porównaniu z rokiem 2007 czas ten nie uległ zmianie. Spółka Makro Cash and Carry Polska jest w stanie odbudować swoje należności w ciągu 13 dni (częstotliwość 27,28 razy na rok). W odniesieniu do roku ubiegłego okres ściągania należności skrócił się o 1 dzień co oznacza, że firma szybciej ściąga należności od swoich klientów, a tym samym skraca okres ich kredytowania. Jednocześnie nastąpiło skrócenie czasu spłaty zobowiązań przez przedsiębiorstwo w stosunku do roku 2007 ( z 87 do 85 dni, częstotliwość odpowiednio 4,15 i 4,26). Skrócenie czasu odnowy należności i spłaty zobowiązań przez firmę jest jak najbardziej zjawiskiem pozytywnym. O złym stanie przedsiębiorstwa świadczy fakt, iż znajduje się ono w pozycji kredytobiorcy. Pozytywne jest natomiast skrócenie cyklu operacyjnego (skrócenie długości tego cyklu oznacza, że zmniejszył się hipotetyczny okres upływający pomiędzy wydatkowaniem środków pieniężnych na zakup zapasów a ich odzyskaniem z tytułu spłaconych należności).. Cykl konwersji gotówki utrzymuje się na ujemnym poziomie. Świadczy to o długich terminach płatności zobowiązań i korzystaniu z obcych funduszy. Taka sytuacja jest tylko pozornie korzystna dla firmy. W dłuższej perspektywie może świadczyć o trudnościach płatniczych i obniżyć wiarygodność firmy.

WARTOŚĆ DODANA

 1. Dynamika przychodów ze sprzedaży

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Dynamika wartości dodanej

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Dynamika zysku brutto

0x01 graphic

0x01 graphic

Podsumowanie:

Dynamika przychodów ze sprzedaży (105,82%) jest mniejsza niż dynamika wartości dodanej (108,16%), wynika to z tego że koszty materialne pomimo, iż wzrosły to ich dynamika była mniejsza niż dynamika przychodów ze sprzedaży. Świadczy to o tym że wartość nowo wytworzona w tej spółce ma korzystną tendencję przyrostu w stosunku do całości jej przychodów. Dynamika wartości dodanej jest większa niż dynamika zysku brutto (102,99%).

 

WARTOŚĆ DODANA

Rok poprzedni

Rok bieżacy

 

Przychody ze sprzedaży

8 051 765,40

8 520 457,60

+

Pozostałe przychody operacyjne

37943,5

42 461,10

-

Koszty materialne, w tym:

7 306 772,40

7 707 832,30

+

zużycie materiałów i energii

57 831,80

69 483,80

+

usługi obce

335 517,20

363 349,60

+

pozostałe koszty rodzajowe

34 786,60

46 586,00

+

pozostałe koszty operacyjne

12 242,00

13 096,70

+

wartość sprzedanych towarów i materiałów

6 866 394,80

7 215 316,20

=

WARTOŚĆ DODANA OPERACYJNA

782 936,50

855 086,40

+

Przychody finansowe

66 566,20

78 480,00

-

Koszty finansowe

25 766,90

42 622,30

+

Zyski nadzwyczajne

-

-

-

Strarty nadzwyczajne

-

-

=

WARTOŚĆ DODANA CAŁKOWITA

823 735,80

890 944,10

1

0x01 graphic


Pobierz dokument
analiza.finansowa.przedsiebiorstwa.up.lublin.doc
Rozmiar 331 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opis Wzorów na egz z zarządz. finansami przedsięb, Up Lublin Ekonomia licencjat, Zarządzanie finansa
Ekonomia- wszystkie wykłady i ćwiczenia- ściaga, OGRODNICTWO UP LUBLIN, EKONOMIA
ANALIZA RYNKU I BADANIA MARKETINGOWE, biznes, ekonomia + marketing i zarządzanie
ekonomina cw, OGRODNICTWO UP LUBLIN, EKONOMIKA, ekonomika
1TEO1, OGRODNICTWO UP LUBLIN, EKONOMIKA, ekonomika
Zadanie - praca xero dla studentów, OGRODNICTWO UP LUBLIN, EKONOMIKA, ekonomika
ekonomika kolos 2, OGRODNICTWO UP LUBLIN, EKONOMIKA, ekonomika
Koszty produkcji - wersja rozszerzona, OGRODNICTWO UP LUBLIN, EKONOMIKA, ekonomika
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA , praca licencjacka, Analiza ekonomiczna(1)
analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - cz. 5, analiza finansowa
Rynki Finansowe 2, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Studia licencjackie - Zarządzanie - Zarządzanie
Analiza Finansowa- egzamin opisowy, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
Wyklad III, Ekonomia UP Lublin, Zarządzanie
ANALIZA FINANSOWYCH ASPEKTÓW ZARZĄDZANIA PERSONELEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH, Socjologia i
poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7
Rynki Finansowe 4, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Studia licencjackie - Zarządzanie - Zarządzanie
Rynki Finansowe 3, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Studia licencjackie - Zarządzanie - Zarządzanie
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (www.abc-ekonomii.net.pl)

więcej podobnych podstron