Rzym- moje notatki, zdolność do czynności prawnych, warunek, termin, Zdarzenia w śwetle prawa mogą być obojętne, lub wywoływać określone skutki prawne (zdarzenia prawne)


Zdarzenia w śwetle prawa mogą być obojętne, lub wywoływać określone skutki prawne (zdarzenia prawne)

Zdarzenia prawne zależne od ludzkiej to działania

Czynność prawna- oświadczenie woli zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych.

Czynności

formalne- oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Do ważności wymagały wypowiedzenia określonych słów, dokonania symbolicznych gestów, powołania świadków.

nieformalne

Czynności

jednostronne- wystarczy oświadczenie woli jednej ze stron

dwustronne- zgodne oświadczenie woli dwóch stron (stypulacja, kupno-sprzedaż, pożyczka), wszystkie umowy (jednostronnie zobowiązujący, dwustronnie zobowiązujący)

Czynności

inter vivos

mortis causa (skutki czynności następują dopiero z chwilą śmierci osoby dokonującej czynność np.legat)

Czynność

rozporządzająca- bezpośrednia, natchmiastowa zmiana w majątku osoby dokonującej czynności

zobowiązujące- rodzą zobowiązania do dokonania w przyszłości czynności rozporządzającej (kupno- sprzedaż, bo nie przenosiła prawa własności)

Czynności

odpłatne- na ich podstawie obie strony uzyskują wzajemne korzyści majątkowe

nieodpłatne- jedna ze stron czynności odnosi korzyści majątkowe np. darowizna

Czynności

kazualne- ważność uzależniona jest od istnienia przyczyny ich dokonania (causa), czli celu gospodarczego, chronionego przez prawo, odzwierciedlającego istotę gospodarczą danej czynności prawnej np. kupujący płaci cenę, aby otrzymać towar (causa), bo jest przekonany, że kupuje okazyjnie tanio (pobudka) Jeżeli okaże się, że causa nie istnieje lub jest niezgodna z prawem czynność kazualna jest nieważna.

abstrakcyjne (oderwane)- ważne niezależnie od istnienia causa. Czynności formalne. Ich zaskarżalność zależała jedynie od dochowania właściwej dla danej czynności formy np. stypulacja,

Czynności fiducjarne (powiernicze)

Oparte na fides (zaufaniu) Strony przenosząc za pomocą mancipatio lub in iure cessio własność dodawały do tej czynności zastrzeżenie, iż nabywca zachowa się w określony sposób w stosunku do nabytej rzeczy, prawa czy osoby np. przeniesie prawo własności na inną osobę lub z powrotem na zbywcę

Essentalia negotti- istotne elementy czynności prawnej.

Naturalia negotii- wynikają z zasad słusznego, sprawiedliwego obrotu prawnego.

Accidentalia negotii- dodatkowe postanowienia

- warunek (condictio)

-termin (dies)

-polecenie (modus)

Warunek

Zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego zależy skuteczność czynności prawnej. W przypadku dodania warunku niemożliwego do spełnienia początkowo uważano czynność za nieważną. Dopiero pod wpływem szkoły sabiniańskiej zaczęto przyjmować przy rozporządzeniach ostatniej woli taki warunek za niedodany. Warunkami niemożliwymi do spełnienia były też warunki sprzeczne z prawem lub o niemoralnej treści).

Warunki

zawieszające (skutki czynności prawnej powstają dopiero po ziszczeniu przyszłego niepewnego zdarzenia np. otrzymasz podarek, jeśli szczęśliwie powrócisz z podróży morskiej

rozwiązując (czynność prawna jest od razu skuteczna, ale jej skuteczność ustaje po spełnieniu się przyszłego, niepewnego zdarzenia np. możesz korzystać z pracy niewolnika, dopóki moja córka nie wyjdzie za mąż. Nie można go było dodać do ustanowienia dziedzica)

Warunki

potestatywne (spełnienie się tego przyszłego niepewnego zdarzenia zależy od woli warunkowo uprawnionego np. dostaniesz pierścień, jeśli pojedziesz do Rzymu

kazualne (przypadkowe, gdy spełnienie przyszłego niepewnego zdarzenia nie zależy w ogóle od woli warunkowo uprawnionego np. będziesz korzystał z pracy mojego niewolnika, jeśli wybuchnie zaraza)

mieszane (częściowo zależne, częściowo nie np. dostaniesz dom, jeśli się ożenisz

Warunki

dodatnie (zmiana dotychczasowego stanu rzeczy)

ujemne (utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy np. dostaniesz niewolnika, jeśli nie wyjdziesz za mąż)

Termin- zdanie przyszłe, ale zawsze pewne.

Termin

zawieszający (powstanie skutków czynności prawnej osunięte jest w czasie do momentu spełnienia się tego pewnego, przyszłego zdarzenia

rozwiązujący- skuteczność czynności prawnej ustaje po upływie tego terminu)

Termin może być określony albo kalendarzową datą, albo przyszłym pewnym zdarzeniem (np. opad śniegu, śmierć osoby)

Polecenie

Nakłada obowiązek określonego zachowania się np. wyzwolenia niewolnika. Dodawany do czynności nieodpłatnych tj. darowizna, rozporządzenie ostatniej woli i nie powodował ograniczenia skuteczności czynności prawnej. Niewypełnienie polecenia przez osobę odnoszącą korzyści nie powodowało ustania skuteczności takiej czynności, było traktoowane jako obowiązek moralny.

MoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Osoby fizyczne zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu z 26 10 2015
09 Zdolność do czynności prawnychid 8070 ppt
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnychid 7866 ppt
praworzymskie6 zdolność do czynności prawnych
20 Zdolnosc do czynnosci prawnych
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, logistyka, prawo
Wykład 4 ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (30 10 09)
wzor oswiadczenia o zdolnosci do czynnosci prawnych
oswiadczenie - zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych, Nauka, MEDYCY
stosunek prawny, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, substrat osoby prawnej w skrócie
Zdolność do czynności prawnych oraz organizowanie zdolności prawnej
Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnych
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
8 ZdolnoĹ Ä do czynnoĹ ci prawnych pps
Rzym- moje notatki, Spadki, 1
Rzym- moje notatki, Zobowiązania

więcej podobnych podstron