Fianse Publiczne, pytanie 19, REJS MAJOWY 26


Pytanie XIX: Jakie znasz podstawowe reguły polityki fiskalnej?

Reguły deficytu

- limity których deficyt w danym okresie nie powinien przekroczyć

- deficyt = wydatki - dochody

reguła zrównoważonego budżetu

- całkowite dochody państwa w danym okresie fiskalnym powinny być równe jego całkowitym wytakom

- modyfikacje - 2 lub kilkuletnie okresy rozliczeniowe

- regulacje pozwalające na powstanie czasowego deficytu związanego z nadzwyczajnymi okolicznościami - kleski, wojny

limity deficytu

- zakłada, że w przyjętym okresie fiskalnym deficyt nie powinien przekroczyć pewnej stałej granicznej wielkości, wyrazonej jako procent PKB

- mogą być stosowane podobne modyfikacje jak w regule zrównoważonego budżetu

limity salda skorygowanego cyklicznie

- umożliwia prowadzenie elastycznej polityko fiskalnej, akomodując efekty cyklu koniunkturalnego

- zgodnie z tym podejściem punktem odniesienia reguły fiskalnej nie jest rzeczywiste saldo budżetowe, lecz saldo strukturalne. Jest to teoretyczne saldo, które osiągałby budżet w sytuacji, gdyby w gospodarce nie występowały wahania koniunkturalne.

złota reguła

- jedynie wydatki publiczne o charakterze bieżącym powinny znajdować pokrycie w bieżących dochodach, natomiast właściwym źródlem pokrycia wydatków o charakterze kapitałowym (inwestycyjnym) jest zaciąganie długu publicznego

- wydatki inwestycyjne -> korzyść dla przyszłych pokoleń więc niech one za nie płacą

Reguły długu publicznego

- limity na łączny poziom długu publicznego

- niemal wszędzie stosowane w formie limitu relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto

- zapis z Maastricht - dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB

Reguły wydatków

Reguła wzrostu wydatków

- wydatki publiczne mają rosnąc w zadanym tempie, niezależnie od zmian, które zachodzą po stronie dochodowej - kotwica Belki - wydatki miały corocznie rosnąć o prognozowany wsjażnik inflacji plus 1 punkt %

lub

- tempo wzrostu wydatków publicznych powinno być równe pewnej średniej ruchomej przeszłego tempa wzrostu dochodów

-reguły fiskalne wydatków dotyczyć mogą również poszczególnych składników strony wydatkowej budżetu - postac wieloletnich limitów nakładanych na poszczególne części wydatków.

Kryteria wyboru optymalnej reguły fiskalnej

- reguła powinna być prosta, co zapewnia również odpowiedni poziom przejrzystości. Prostota i przejrzystość powoduja, że wszelkie odstępstwa prowadzonej polityki od reguły są widoczne dla społeczeństwa. Negatywnie wpływają więc one na reputacje władz, co jest dodatkowym czynnikiem dyscyplinującym

- prowadzenie polityki niezgodnej z regułą wiązać się powinno z odpowiednimi sankcjami

- z analizy problemu niespójności w czasie płynie wniosek, że niezbędną cechą reguły jest jej wiarygodność. Powinna ona mieć więc formę aktu prawnego o możliwie wysokiej randze, co zapewniłoby jej odporność na bieżące wpływy polityczne

- temu samemu celowi służy wymaganie, by zadanie oceny zgodności polityki z przyjętą regułą poierzone zostało organowi, który jest politycznie niezależny od władz odpowiedzialnych za politykę fiskalną

- idealna reguła fiskalna powinna działać zarówno ex ante, jak ex post. Regulować powinna więc politykę fiskalną zarówno na etapie jej planowania, jak i realizacji

- optymalna reguła powinna działać ex post czyli odnosić się do realizacji budżetu, a nie tylko do planu

- powinna mieć ona formę aktu prawnego

- egzekwowanie przestrzegania reguły powinno być prowadzone przez organ politycznie niezależny od władz odpowiedzialnych za politykę fiskalną

- powinny być przwidziane sankcje w przypadky stosowania polityki niezgodnej z regułąWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fianse Publiczne, pytanie 10, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 14, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 13, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 12, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 17, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 8, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 4, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 7, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 5, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 2, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 6, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 9, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 15
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
Finanse publiczne zagadnienia (19 stron)
pyt umcs 030930c, PRAWO MI˙DZYNARODOWE PUBLICZNE ˙ pytania egzaminacyjne
nanotechnologia - wykłady, Wykład 3 i 4 (19.04.2012 - 26.04.2012)
PYTANIA 19. 24, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów

więcej podobnych podstron