Fianse Publiczne, pytanie 13, REJS MAJOWY 26


Pytanie XIII: Omów strukturę systemu finansów publicznych

Struktura systemu finansów publicznych

W przekroju podmiotowym najważniejszymi elementami systemu finansów publicznych są :

 1. władze ustawodawcze szczebla centralnego - (parlament) oraz władze szczebla pośredniego (rady regionalne) i szczebla samorządowego,

 2. władze wykonawcze (rząd, zarządy), wymienionych wyżej szczebli,

 3. aparat skarbowy (finansowy) zajmujący się na bieżąco realizacją dochodów i wydatków publicznych, ich kontrolą, zarządzaniem budżetem, funduszami

 4. ubezpieczeniowymi, itp,. Struktura aparatu skarbowego (finansowego) jest w różnych krajach różna , ale funkcje są identyczne lub zbliżone.

 5. podmioty (jednostki), które są finansowane z funduszy publicznych (szpitale, szkoły, jednostki wojskowe, jednostki policji, itd)

 6. Władze kontrolne działające w imieniu władz stanowiących (NIK RIO)

W przekroju prawnym system finansów publicznych tworzą:

 1. Konstytucja lub inna ustawa zasadnicza zawierająca ogólne zasady tworzenia funduszy publicznych oraz obowiązki poszczególnych rodzajów władz publicznych

 2. prawo budżetowe , z reguły w randze ustawy, regulujące zasady

 3. budowy ustroju budżetowego, coroczne ustawy budżetowe i uchwały budżetowe samorządów,

 4. ustawy podatkowe,

 5. ustawy o pozabudżetowych funduszach publicznych,

 6. ustawy o finansach samorządowych (lokalnych , regionalnych)

 7. ustawy regulujące działalność Ministra Finansów (Skarbu) oraz

 8. działalność aparatu finansowego,

 9. ustawa karno-skarbowa

 10. ustawa o zobowiązaniach podatkowych

W przekroju instytucjonalnym system finansów publicznych tworzą fundusze przyjmujące najczęściej formę:

 1. budżetu państwa,

 2. budżetów samorządowych szczebla podstawowego lub wyższego

 3. funduszy ubezpieczeń społecznych

 4. pozostałych funduszy publicznych

 5. fundacji publicznych

W przekroju instrumentalnym funkcjonowanie systemu finansów publicznych zapewniają następujące narzędzia:

 1. podatki centralne

 2. podatki lokalne

 3. opłaty

 4. cła

 5. dochody z majątku publicznego (dywidendy, renty),

 6. składki na ubezpieczenie społeczne,

 7. subwencje,

 8. dotacje

 9. kredyty państwowe i pożyczki publiczne

Technicznymi elementami warunkującymi funkcjonowanie systemu finansów publicznych są m.in.: klasyfikacja budżetowa, procedura budżetowa, metody planowania dochodów i wydatków.

Polskie prawo finansów publicznych - ustawa o finansach publicznych (ufp)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fianse Publiczne, pytanie 10, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 14, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 12, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 17, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 19, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 8, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 4, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 7, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 5, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 2, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 6, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 9, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 15
PYTANIA 13.1109 9, TESTY Z PIELĘGNIARSTWA
PYTANIA 13.1109 9, TESTY Z PIELĘGNIARSTWA
Pytania (13)
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
pytania 13

więcej podobnych podstron