NTiM Wykłady semestr II WIMIM

Pobierz cały dokument
NTiM Wykłady semestr II WIMIM.pdf
Rozmiar 735,8 KB
background image

Wykład 1 - Technologie wytwarzania żelaza i stali

Stal - stop żelaza, węgla i pierwiastków o zawartości węgla maksymalnie 2%. Musi zostad obrobiona
plastycznie - w innym wypadku jest staliwem.

Żelazo - samo w sobie nie ma większego zastosowania, użyteczne są jego stopy.

W roku 2012 wyprodukowano 1580 000 000 ton stali.

Hutnicze wyroby stalowe:

1) kształtowniki
2) blachy
3) rury

CYKL METALURGICZNY (wytwarzania żelaza i stali )


* Surówka 70%, reszta to złom

** 100% złomu stalowego. Co druga tona stali powstaje ze złomu.

Proces
wielkopiecowy
(redukcyjny)

- materiały żelazonośne
- materiały żużlotwórcze
(CaO, CaC𝑂

3

, CaMgC𝑂

3

- koks wielkopiecowy
( dostarcza ciepła,
reduktor)

Wsad

Procesy stalownicze:
1) konwektor tlenowy*
2) elektryczny piec łukowy**

Surówka

Produkty uboczne:
- żużel (300kg/tonę
surówki).
- gaz wielkopiecowy
-szlam

Ciekła stal

Proces odlewania stali:
1) do wlewnic
2) ciągłe odlewanie

Wlewek
stalowy

Przeróbka plastyczna

Stalowe wyroby hutnicze

Materiały wsadowe:
- surówka
- złom stalowy
- materiały żużlotwórcze
- żalazostopy

Odpady:
- żużel stalowniczy
- gaz konwektorowy
- szlam, pył
- spaliny

background image

Rudy żelaza - 𝐹𝑒

3

𝑂

4

( magnetyd ), 𝐹𝑒

2

𝑂

3

, 𝐹𝑒𝐶𝑂

3

, FeS

Niepotrzebna częśd rudy to skała płonna.

Surówka - stop żelaza z węglem
Żużel - jest używany do produkcji materiałów budowlanych, cementów, materiałów izolacyjnych
(wata szklana), pumeks.
Żużel stalowniczy - cementy, budownictwo, pigment
Gaz wielkopiecowy - wykorzystywany w celach energetycznych, grzewczych.
Szlam - zawracany do procesów spiekania
Wlewek stalowy - bryła o odpowiedniej masie oraz średnicy ( możliwa do przerobienia )Wykład 2 - Struktura, właściwości i metody badao materiałów

Właściwości materiałów - zespół charakterystycznych cech określających reakcję tworzywa na
bodźce zewnętrzne.

Reakcja = właściwośd * bodziec
np.
Naprężenie = Moduł Younga * odkształcenie

Właściwości są stałe, zależne jedynie od natury materiału, nie od wymiarów
Wielkośd reakcji zależy od materiału i intensywności bodźca.

Właściwości tworzyw:
1) Mechaniczne
2) Fizyczne
3) Chemiczne

Bodźce zewnętrzne:
1) Pole naprężeo

odkształcenie

2) Pole elektryczne

reakcja materiału

opór elektryczny

3) Czynnik chemiczny

utlenianie/redukcja


W materiałach ważne są:
- skład chemiczny
- budowa ( każdy poziom budowy wymaga innych metod i urządzeo do badania )
- ułożenie atomów
- wiązania chemiczne

O właściwościach materiałów decyduje ich skład chemiczny i technologia ich wytwarzania

Skład chemiczny

Struktura

Technologia

Właściwości użytkowe materiałów

Stan powierzchni

background image

Podstawowe grupy materiałów

Struktura - wewnętrzna budowa materiału. Można ją kształtowad w trakcie procesów
technologicznych. W materiałach można wyróżnid kilka poziomów struktury:
- konstrukcja
- makro i mikrostruktura
- faza
- molekuła
- atom
- jądro
- cząstka elementarna

Wiązania chemiczne!Związki jonowe - krystaliczne ciała stałe, wysokie temperatury wrzenia i topnienia, przewodnictwo
elektryczne ( w stanie stopionym ).

Badania materiałów:
- cele poznawcze
- cele utylitarne

Mikroanaliza rentgenowska - określa skład chemiczny w bardzo małej objętości

Mikroskopia sił atomowych (AFM)

Wizualizacja na poziomie atomowym

Elektronowa mikroskopia tunelowa ( STM )

Ceramika

Polimery

Metale

KOMPOZYTY

Półprzewodniki,
nadprzewodniki

Szkła metaliczne

background image

Wykład 3 - Technologie wytwarzania ceramiki, tworzyw sztucznych i kompozytów


1. Ceramika:

Złożone związki i roztwory stałe pierwiastków metalicznych i niemetalicznych połączone ze sobą
wiązaniem jonowym lub kowalencyjnym: tlenki, azotki i węgliki. Np. materiały ogniotrwałe,
budowlane, ceramika inżynieryjna, porcelana, płytki, ceramika elektrotechniczna.

Rodzaje produktów:
- ceramika lita/spieczona - wyroby
- ceramika porowata - wyroby i półprodukty
- proszki ceramiczne - pigmenty, ścierniwa
- powłoki: grube (np. szkliwa, emalie) i cienkie
- włókna (szklane, grafitowe)

Grupy ceramiki:
- materiały wiążące
- szkło
- ceramika budowlana
- ceramika szlachetna
- materiały ogniotrwałe

Zalety ceramiki

Wady ceramiki

Wysoka temperatura topnienia

Kruchośd

Twarda, sztywna

Nieodporna na szoki termiczna

Odpornośd na korozję, ścieranie

Skomplikowana technologia

Niskie przewodnictwo elektryczne i cieple

Koszty

Niska gęstośd

Dobra biozgodnośdSurowiec wyjściowy - proszek
Procesy (uzyskiwanie wyrobu):
- wytwarzanie proszków i mas
- formowanie
- suszenie
- kształtowanie półfabrykatów w stanie niewypalonym
- wypalanie (spiekanie)
- nanoszenie pokryd ceramicznych
- kształtująca obróbka koocowa

Uzyskiwanie proszku:
-
rozdrabnianie grube i miałkie
(zmniejsza rozmiary ziaren, zwiększa reaktywnośd)

Mechanizmy:
- ściskanie
- udar
- ścieranie

background image

Formowanie - usuwanie wody pod wpływem ciśnienia
Suszenie - wilgod usuwana poprzez odparowanie, uzyskujemy zadany kształt, nie ma jednak trwałego
połączenia
Spiekanie - proces samorzutny w wysokiej temperaturze, atomy migrują z ziarna do ziarna, powstają
szyjki łączące, ziarna wiążą się wzajemnie, towarzyszy temu skurcz całego układu, oraz przejście ze
stanu sypkiego w lity, wytrzymały polikryształ.

Rodzaje spiekania:
- swobodne
- prasowanie jednosiowe na gorąco
- prasowanie izostatyczne na gorąco
- plazmowe
- mikrofalowe

2. Tworzywa sztuczne ( polimerowe )

Składają się z polimerów oraz dodatków modyfikacyjnych

Dodatki:
- napełniacze
- stabilizatory termiczne
- stabilizatory promieniowania UV
- uniepalniacze ( przy zapłonie powierzchnia pokrywa się cienką warstwą węgla, która odcina dopływ
tlenu )
- środki antystatyczne
- środki spieniające
- barwniki

Produkty z tworzyw sztucznych:
- kształtowniki
- folie
- arkusze
- powłoki izolacyjne
- farby, lakiery
- kleje
- włókna do tekstyliów

Grupy tworzyw sztucznych:
1) termoplasty - struktura nie zmienia się podczas ogrzewania i kształtowania. Można poddawad
recyklingowi dzięki czemu są opłacalne.
2) duroplasty - podczas ogrzewania i kształtowania zachodzą trwałe zmiany w strukturze
molekularnej, nie można oddad do recyklingu.

Zalety tworzyw sztucznych

Wady tworzyw sztucznych

Mała gęstośd

Brak odporności na temperaturę

Odporne na korozję

Mniejsze właściwości mechaniczne

Łatwo do przetworzenia

background image

Wytwarzanie:
- wytłaczanie ze stałym przekrojem
- odlewanie
- wytwarzanie ciągłe ( arkusze i folie )
- wytwarzanie ciągłe włókien
- spienianie


3. Kompozyty

Materiały o strukturze niejednorodnej, składają się z 2 lub więcej komponentów o różnych
właściwościach, zachowują wyraźną granicę rozdziału.

Właściwości poszczególnych komponentów się nie sumują

Kompozyty dzielą się zazwyczaj na osnowę i zbrojenie

Osnowa: polimer, metal, ceramika
Faza umacniająca: włókna szklane, włókna węglowe

Stopy metali - wysoka wytrzymałośd, sztywnośd, twardośd, odpornośd na ścieranie w szerokim
zakresie temperatury. Szerokie możliwości technologiczne kształtowania struktury i właściwości
(skład chemiczny, obróbka cieplna, przeróbka plastyczna).

Stopy żelaza ( stale, żeliwa )
gęstośd ~ 7,8 g/𝑐𝑚

3


Stopy aluminium
gęstośd ~ 2,7g/𝑐𝑚

3

Klasyfikacja według gęstości!

Stopy magnezu
gęstośd ~1,8 𝑔/𝑐𝑚

3


Polimery
mała gęstośd ~ 0,8 - 1,9 g/𝑐𝑚

3


Wykład 4 - Nanomateriały


Nanomateriały - materiały, w których rozmiar elementów nie przekracza 100nm, przynajmniej w
jednym kierunku. Nanomateriał wykazuje inne właściwości w porównaniu z materiałem
konwencjonalnym o tym samym składzie chemicznym.

Klasyfikacja nanomateriałów:
1) układy małowymiarowe - kropki kwantowe, nanorurki, nanodruty, materiały nanoporowate.
2) materiały objętościowe - materiały nanokrystaliczne, materiały nanostrukturalne, nanofazowe.
background image

Zakresy wielkości ziarna


Amorficzne

Nanokrystaliczne

Ultra -
drobnoziarniste

Mikrokrystaliczne
(konwencjonalne)

Nano I

Nano II

1nm

8-12nm

30-70nm 500-1300nm


Im mniejsze ziarno tym większa wytrzymałośd

Fulereny - cząsteczki składające się z parzystej liczby atomów węgla, tworzące zamkniętą, pustą w
środku bryłę.
Nanorurki - struktury nadcząteczkowe mające postad pustych w środku walców.
Zastosowanie fulerenów:
- zastosowanie wojskowe, jako absorbent promieniowania radiacyjnego oraz fal radiowych
- w medycynie jako nośnik powoli uwalnianych leków
- w inżynierii materiałowej jako napełniacz wzmacniający polimery
- w eksploatacji maszyn pracujących w ciężkich warunkach jako modyfikator obniżający intensywnośd
zużycia

Nanorurki

Gęstośd

1,3 - 1,4

Wytrzymałośd na
rozciąganie *GPa+

46

Obciążalnośd
prądem
elektrycznym

1

Przewodnośd
cieplna [W/mK]

6000Zastosowanie nanocząstek srebra:
- odzież, pościel, materace
- miejsca hodowli i transportu zwierząt
- płyny technologiczne ( ze względu na właściwości antybakteryjne, antywirusowe), woda basenowa
background image

Wykład 5 - Materiały biomimetyczne

Biomimetyka - naśladownictwo natury, adaptacja w technice

Piany metalowe ( mała gęstośd, małe przewodnictwo cieplne )

Siła adhezji - siła przyczepności

Duża siła adhezji występuje przy dużej powierzchni kontaktu

Polikaprolaktan - nanowłókna PCL ( sztuczna pajęczyna )

Wykład 6 - Procesy przeróbki plastycznej i cieplnej


Obróbka plastyczna - technika wytwarzania, w której ukształtowanie lub podzielenie materiału,
zmianę gładkości lub właściwości fizykochemicznych osiąga się przez odkształcenie wywołane siłami
zewnętrznymi

Obróbka na zimno - temperatura niższa od temperatury rekrystalizacji
Obróbka na gorąco - temperatura wyższa od temperatury rekrystalizacjiBiomimetyka

Badanie budowy szkieletu,
powierzchni roślin i zwierząt

Nowe materiały

Konstrukcje w architekturze

background image

Odkształcenie - zmiana wymiarów i/lub kształtu ciała

Rozróżnia się:
- odkształcenia sprężyste - odkształcenie ustępuje po odjęciu obciążenia
- odkształcenia plastyczne - odkształcenie pozostające po odjęciu obciążenia
- odkształcenia elastoplastyczne - odkształcenie całkowite - suma plastycznego i sprężystego

Siła granicy plastyczności - po przekroczeniu granicy materiał nie wróci do pierwotnej formy

Kształtowanie - nie ma zmiany spójności materiału
Cięcie - występuje zmiana spójności materiału

Podział ze względu na rodzaj używanych urządzeo:
1) walcowanie
2) tłoczenie
3) kucie
4) ciągnienie


1. Walcowanie:


Profil walcowanego wyrobu to kształt przekroju poprzecznego

Asortyment - grupa profili i ich wymiarów

Pręty:
- zaliczamy do nich podstawowe wzory geometryczne
- bardziej skomplikowane są złożeniami podstawowych

Kształtowniki:
- teowniki, ceowniki, kątowniki itp.

Kształtownik łubkowy - łączenie szyn
Kształtownik podkładkowy - przymocowanie szyn do podkładu

Typy walcowania:
- wzdłużne
- poprzeczne
- skośne

Pręty i
kształtowniki

Blachy, taśmy

Wyroby specjalne

Rury

background image


2. Kucie

Obróbka pod wpływem uderzenia bądź nacisku
Kucie swobodne - tradycyjne, nieograniczone formą ( np. zwykłe kowadło i młotek )
Kucie matrycowe - ograniczone kształtem narzędzia, odwzorowuje kształt narzędzia


Wyciskanie - wypływ materiału poddanego ściskaniu w zamkniętej przestrzeni przez szczeliny lub
otwory w kształcie przekroju poprzecznego


3. Ciągnienie

Zmiana kształtu poprzez wydłużenie w wyniku osiowej siły ciągnącej siły zewnętrznej oraz
równoczesnego obrotowego ściskania w ciągadle

background image

Tłoczenie - na zimno lub gorąco, poprzez cięcie lub kształtowanie otrzymujemy wyroby o małej
grubości w stosunku do wysokości i szerokości ( np. denko garnka w stosunku do jego średnicy i
wysokości ).

Pobierz cały dokument
NTiM Wykłady semestr II WIMIM.pdf
Rozmiar 735,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ergonomia Wykłady semestr II WIMIM
Ergonomia Wykłady semestr II WIMIM
Biochemia- wyklady 1-8, Semestr II, biochemia
Ekonomika ochrony środowiska 27.04.07 r. wykład, Semestr II, Ekonomika ochrony środowiska
6 Zaburzenia psychiczne – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady
8 Wirus HIV i AIDS, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
Wykłady semestr II, TEORIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
9 Pielęgnowanie osób z wadą słuchu. Pielęgnacja i obsługa aparatów słuchowych, pracownia zabiegów hi
Metodyka?ukacji polonistycznej w?ukacji wczesnoszkolnej wykłady SEMESTR II
7 Palenie tytoniu, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
4 Przewlekłe choroby dróg oddechowych – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicz
Ekonomika ochrony środowiska 04.03.07 r. wykład, Semestr II, Ekonomika ochrony środowiska
Podstawy marketingu 02.06.07r. wykład, Semestr II, Podstawy marketingu
5 Choroby przemiany materii – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykł
1 Choroby cywilizacyjne i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)

więcej podobnych podstron