Pielegniarka w Instytucji Medycznej Konflikt rol i konflikt w roli

background image

Pielęgniarka w Instytucji

Pielęgniarka w Instytucji

Medycznej. Konflikt ról i

Medycznej. Konflikt ról i

konflikt w roli.

konflikt w roli.

Magdalena Wicher

Magdalena Wicher

background image

PIELĘGNIARKA

PIELĘGNIARKA

Opiekuje się chorymi i niesie pomoc

Opiekuje się chorymi i niesie pomoc

cierpiącym. Na zlecenie lekarza

cierpiącym. Na zlecenie lekarza

wykonuje różnorodne zabiegi, które

wykonuje różnorodne zabiegi, które

pozwalają określić stan zdrowia

pozwalają określić stan zdrowia

pacjentów oraz mają działanie

pacjentów oraz mają działanie

lecznicze.

lecznicze.

background image

Podstawowe czynności

Podstawowe czynności

pielęgniarki:

pielęgniarki:

Mierzenie temperatury ciała pacjentów oraz

Mierzenie temperatury ciała pacjentów oraz

tętna i ciśnienia krwi,

tętna i ciśnienia krwi,

Podawanie leków i wykonywanie zastrzyków,

Podawanie leków i wykonywanie zastrzyków,

Wykonywanie opatrunków, okładów i kompresów,

Wykonywanie opatrunków, okładów i kompresów,

Przygotowanie zestawu narzędzi chirurgicznych i

Przygotowanie zestawu narzędzi chirurgicznych i

podawanie ich lekarzowi w trakcie operacji,

podawanie ich lekarzowi w trakcie operacji,

Wykonywanie szczepień ochronnych,

Wykonywanie szczepień ochronnych,

Pomaganie w czynnościach mających na celu

Pomaganie w czynnościach mających na celu

rehabilitacje chorych.

rehabilitacje chorych.

background image

Zadania pielęgniarki:

Zadania pielęgniarki:

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy

Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy

osobach ciężko chorych,

osobach ciężko chorych,

Prowadzenie badań okresowych i profilaktycznych

Prowadzenie badań okresowych i profilaktycznych

dzieci i młodzieży,

dzieci i młodzieży,

Szerzenie oświaty zdrowotnej,

Szerzenie oświaty zdrowotnej,

Zapobieganie chorobom oraz promocja zdrowego

Zapobieganie chorobom oraz promocja zdrowego

stylu życia,

stylu życia,

Wykonywanie czynności zlecanych przez lekarza

Wykonywanie czynności zlecanych przez lekarza

związanych z obsługą pacjentów,

związanych z obsługą pacjentów,

Doradzanie chorym w sprawach higieny, pielęgnacji

Doradzanie chorym w sprawach higieny, pielęgnacji

i żywienia.

i żywienia.

background image

Środowisko pracy

Środowisko pracy

Pielęgniarka pracuje najczęściej w różnych

Pielęgniarka pracuje najczęściej w różnych

miejscach związanych ze służbą zdrowia. Mogą to

miejscach związanych ze służbą zdrowia. Mogą to

więc być szpitale, przychodnie zdrowia,

więc być szpitale, przychodnie zdrowia,

ambulatoria, prywatne gabinety lekarskie. Praca

ambulatoria, prywatne gabinety lekarskie. Praca

ta wymaga również wizyt w domu pacjenta.

ta wymaga również wizyt w domu pacjenta.

Pielęgniarka pracuje 6 do 12 godzin na dobę.

Pielęgniarka pracuje 6 do 12 godzin na dobę.

Praca ta wykonywana jest w niedzielę oraz dni

Praca ta wykonywana jest w niedzielę oraz dni

wolne od pracy. Poza tym pielęgniarka powinna

wolne od pracy. Poza tym pielęgniarka powinna

stale zachowywać higienę, być czysto i schludnie

stale zachowywać higienę, być czysto i schludnie

ubrana. Pielęgniarka swoje czynności wykonuje

ubrana. Pielęgniarka swoje czynności wykonuje

samodzielnie i indywidualnie, jednak jest ona

samodzielnie i indywidualnie, jednak jest ona

ciągle nadzorowana. Osoba wykonująca ten

ciągle nadzorowana. Osoba wykonująca ten

zawód narażona jest na infekcję chorobą zakaźną.

zawód narażona jest na infekcję chorobą zakaźną.

background image

Wymagania:

Wymagania:

Pielęgniarka powinna

Pielęgniarka powinna

być osobą

być osobą

zrównoważoną,

zrównoważoną,

cierpliwą i taktowną.

cierpliwą i taktowną.

Musi ją cechować

Musi ją cechować

opiekuńczość i

opiekuńczość i

życzliwość wobec

życzliwość wobec

powierzonych jej

powierzonych jej

opiece pacjentów.

opiece pacjentów.

Potrzebna jest łatwość

Potrzebna jest łatwość

w nawiązywaniu

w nawiązywaniu

kontaktów,

kontaktów,

porozumiewaniu się i

porozumiewaniu się i

współdziałaniu.

współdziałaniu.

background image

Predyspozycje psychiczne i

Predyspozycje psychiczne i

fizyczne:

fizyczne:

Ostrość wzroku i słuchu,

Ostrość wzroku i słuchu,

Zmysł równowagi,

Zmysł równowagi,

Czucie dotykowe,

Czucie dotykowe,

Samodzielność,

Samodzielność,

Obowiązkowość,

Obowiązkowość,

Koordynacja wzrokowo-ruchowa,

Koordynacja wzrokowo-ruchowa,

Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,

Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,

Dokładność,

Dokładność,

Zręczność rąk i palców,

Zręczność rąk i palców,

Szybki refleks,

Szybki refleks,

Niezależność,

Niezależność,

Odporność emocjonalna.

Odporność emocjonalna.

background image

Przeciwwskazania do

Przeciwwskazania do

wykonywania zawodu:

wykonywania zawodu:

Skrzywienie kręgosłupa

Skrzywienie kręgosłupa

Płaskostopie

Płaskostopie

Wady serca i przewlekłe choroby układu

Wady serca i przewlekłe choroby układu

krążenia

krążenia

Wady wzroku i słuchu

Wady wzroku i słuchu

Wszelkie zaburzenia w układzie

Wszelkie zaburzenia w układzie

nerwowym

nerwowym

Przewlekłe zmiany chorobowe skóry

Przewlekłe zmiany chorobowe skóry

background image

Zdolności i umiejętności

Zdolności i umiejętności

Umiejętność pracy w szybkim tempie,

Umiejętność pracy w szybkim tempie,

Umiejętność nawiązywania kontaktów z

Umiejętność nawiązywania kontaktów z

ludźmi,

ludźmi,

Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych

Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych

decyzji,

decyzji,

Umiejętność współdziałania,

Umiejętność współdziałania,

Umiejętność podporządkowania się,

Umiejętność podporządkowania się,

Zdolność przekonywania,

Zdolność przekonywania,

Zdolność koncentracji.

Zdolność koncentracji.

background image

Informacje z rynku pracy

Informacje z rynku pracy

Pielęgniarka zatrudniona jest przede

Pielęgniarka zatrudniona jest przede

wszystkim w szpitalach i w

wszystkim w szpitalach i w

przychodniach. Istnieje duże

przychodniach. Istnieje duże

zapotrzebowanie na usługi, jakie

zapotrzebowanie na usługi, jakie

świadczą pielęgniarki, a w przyszłości

świadczą pielęgniarki, a w przyszłości

mówi się o wzroście miejsc pracy dla

mówi się o wzroście miejsc pracy dla

pielęgniarek. Zwłaszcza dotyczyć to

pielęgniarek. Zwłaszcza dotyczyć to

będzie opieki nad osobami starszymi.

będzie opieki nad osobami starszymi.

background image

Możliwości zdobycia

Możliwości zdobycia

zawodu:

zawodu:

Policealne studia medyczne

Policealne studia medyczne

Wydział pielęgniarski akademii

Wydział pielęgniarski akademii

medycznych

medycznych

Licea medyczne

Licea medyczne

background image

Możliwości zatrudnienia:

Możliwości zatrudnienia:

Pielęgniarka może znaleźć

Pielęgniarka może znaleźć

zatrudnienie we wszystkich

zatrudnienie we wszystkich

placówkach służby zdrowia,

placówkach służby zdrowia,

(uspołecznionych i prywatnych) a

(uspołecznionych i prywatnych) a

więc w szpitalach, przychodniach,

więc w szpitalach, przychodniach,

klinikach, sanatoriach itp.

klinikach, sanatoriach itp.

background image

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w IP - CZD

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w IP - CZD

background image

Stara Ustawa o pielęgniarstwie (1935

r.) regulowała zasady wykonywania
zawodu pielęgniarki, z których jedna
z zarazem zasadnicza dotyczyła
„wykonywania zleceń lekarzy przy
chorych” (art. 1), stanowiąc tym
samym uregulowanie komunikowania
się lekarza z pielęgniarką.

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE

KOMUNIKOWANIA SIĘ W

KOMUNIKOWANIA SIĘ W

MEDYCYNIE

MEDYCYNIE

background image

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE

KOMUNIKOWANIA SIĘ W

KOMUNIKOWANIA SIĘ W

MEDYCYNIE

MEDYCYNIE

Rewolucyjne zmiany w regulacji

sposobów komunikowania się w
medycynie zapoczątkowała nowa ustawa
o zakładach opieki zdrowotnej, następnie
Kodeks Etyki Lekarskiej, ustawa o
zawodzie lekarza, ustawa o zawodach
pielęgniarki i położnej i wiele innych
ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych
do nich.

background image

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE

KOMUNIKOWANIA SIĘ W

KOMUNIKOWANIA SIĘ W

MEDYCYNIE

MEDYCYNIE

Analizując zapisy zawarte w obecnie obowiązujących

przepisach, na komunikację w medycynie składają się relacje

pomiędzy poszczególnymi osobami lub zespołami osób,

tworząc zasady porozumiewania się na styku:

n   lekarz - pacjent,

n   pielęgniarka - pacjent,

n   lekarz - pielęgniarka,

n   lekarz, pielęgniarka - rodzina pacjenta,

n   lekarz - lekarz,

n   lekarz - media,

n   lekarz - osoby lub organy tzw. upoważnione,

n lekarz - pacjent nietypowy (chory psychicznie, dawcy

narządów i szpiku, pokrzywdzeni, poszkodowani, osoby

zatrzymane przez Policję, oskarżony, skazany, zatrzymany w

Izbie Wytrzeźwień).

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

MEDYCYNIE

MEDYCYNIE

Pielęgniarka - pacjent

Pielęgniarka - pacjent

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (1996 r.)

uczynił zawód pielęgniarki i położnej zawodami

samodzielnymi stanowiąc m.in., iż jednym ze

świadczeń przez nie udzielanych jest „samodzielne

udzielanie w określonym zakresie świadczeń

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i

rehabilitacyjnych”.

Pozycja pielęgniarki z jednoznacznie usługowej

wzrosła więc niepomiernie, w wielu bowiem

przypadkach samodzielnie wykonuje różne, nawet

poważne i dotychczas zastrzeżone wyłącznie dla

lekarzy czynności .Tym samym jej kontakt z

pacjentem stał się głębszy a komunikowanie się

nabrało nowych barw.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

MEDYCYNIE

MEDYCYNIE

Pielęgniarka - pacjent

Pielęgniarka - pacjent

Pierwszy kontakt pielęgniarki z pacjentem następuje w

Izbie Przyjęć szpitala lub przychodni jest bardzo ważny,

gdyż to właśnie jej obowiązkiem jest poinformowanie

pacjenta o jego prawach.

Osobiście uważam, że jakby przy okazji winna

poinformować go o możliwości zgłoszenia sprzeciwu co

do wykonania w razie jego śmierci sekcji

patomorfologiczne. Jest to informacja, którą pacjent musi

uzyskać, a która jest niewątpliwie bardzo trudna do

przekazania. Najmniej szokująca będzie, jeśli pielęgniarka

połączy ją z innymi, przysługującymi pacjentowi

prawami. Z formalnych obowiązków pielęgniarkę należy

obarczyć także uzyskaniem od pacjenta przy przyjęciu

informacji kogo należy zawiadomić w razie „pogorszenie

się stanu zdrowia chorego, powodującego zagrożenie

życia lub w razie jego śmierci”.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

MEDYCYNIE

MEDYCYNIE

Pielęgniarka - pacjent

Pielęgniarka - pacjent

Pielęgniarka i położna udziale także pacjentowi

informacji o jego stanie zdrowia ale w zakresie

„koniecznym do spowodowania opieki pielęgnacyjnej”.

Szczególny kontakt pielęgniarki z pacjentem zachodzi,

gdy wykonują one samodzielnie świadczenia zaliczane

do „świadczeń zapobiegawczych a obejmujących Np.

prowadzenie różnego rodzaju poradnictwa dla

niepełnosprawnych i ich rodzin, psychoedukację,

dietetykę, opiekę nad dziećmi z grup dyspanseryjnych.

Podobny zakres uprawnień dotyczy położnej i jest on

jeszcze poszerzony o opiekę nad położnicą i

noworodkiem. Również duży zakres świadczeń

rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarki i

położne może być przez nie realizowany jedynie przy

życzliwym, pełnym zrozumienia ale także

merytorycznym kontakcie z pacjentem.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

MEDYCYNIE

MEDYCYNIE

Pielęgniarka - pacjent

Pielęgniarka - pacjent

Powyższe uprawnienia, poszerzające

znacząco kontakt pielęgniarki i położnej z
pacjentami to niewątpliwie przywileje, ale
także obowiązki, których niedopełnienie
może powodować odpowiedzialność
prawną. Z tych powodów odchodzenie od
określenia „błąd lekarski” na określenie
„błąd medyczny” jest coraz bardziej
uzasadnione.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

SIĘ W MEDYCYNIE

SIĘ W MEDYCYNIE

Pielęgniarka - pacjent

Pielęgniarka - pacjent

Niezależnie od uregulowań prawnych

pielęgniarka jest osobą, która ma
najczęstszy i znacznie ściślejszy niż
lekarz kontakt z pacjentem. Od
jakości tego kontaktu zależy nie tylko
ocena prawidłowości opieki nad
pacjentem, ale niejednokrotnie jego
życie i zdrowie.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

SIĘ W MEDYCYNIE

SIĘ W MEDYCYNIE

Pielęgniarka - lekarz

Pielęgniarka - lekarz

Uzyskanie przez pielęgniarkę i położną

dużej samodzielności,zmieniło zasadniczo

relacje pomiędzy nimi a lekarzami.

Oczywiście nadal jednym z podstawowych

obowiązków pielęgniarki i położnej jest

„realizacja zleceń lekarskich w procesie

diagnostyki leczenia i rehabilitacji, czyli

działanie, które przez wiele lat stanowiło

jedyny cel ich zawodu. Zlecenia wyrażane

są przez lekarza ustnie bądź pisemnie,

mogą być zmieniane doraźnie.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

SIĘ W MEDYCYNIE

SIĘ W MEDYCYNIE

Pielęgniarka - lekarz

Pielęgniarka - lekarz

Pielęgniarka uzyskała jednak prawo do oceny tych

zleceń, a nawet wnoszenia wątpliwości co do ich

zasadności. Artykuł ustawy stanowi, że „w przypadku

uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka, położna ma

prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie,

by uzasadnił potrzebę wykonania tego zlecenia a „w

wyjątkowych przypadkach pielęgniarka, położna ma

prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego,

podając niezwłocznie przyczyny odmowy na piśmie”.

Podobne prawo do informacji i ewentualnej odmowy

wykonania zlecenia ma pielęgniarka, położna - przy

eksperymencie medycznym. Powyższe artykuły

tworzą nieznany dotychczas rodzaj kontaktów

między lekarzem a pielęgniarką i położną.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

SIĘ W MEDYCYNIE

SIĘ W MEDYCYNIE

Pielęgniarka - lekarz

Pielęgniarka - lekarz

Kontakty te wymagają z obu strony

wyjątkowego taktu i umiaru, jako, że każdy

człowiek jest omylny i najmniejsza wątpliwość

musi być wyjaśniona dla dobra pacjenta.

Oczywiście podstawową zasadą jest

wyjaśnianie powyższych wątpliwości poza salą

chorych; na sali chorych nie wolno wypowiadać

elementów podważających autorytet i

kompetencje lekarza leczącego. Zmianę

zlecenia, o ile było wadliwe należy dokonać w

sposób nie nasuwający u pacjenta podejrzenia

pomyłki. Źle i publicznie rozegrana

kontrowersja może bowiem stać się powodem

późniejszych roszczeń pacjenta.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA

SIĘ W MEDYCYNIE

SIĘ W MEDYCYNIE

Pielęgniarka - lekarz

Pielęgniarka - lekarz

W poprzednim rozdziale była mowa o samodzielnym

wykonywaniu przez pielęgniarkę, położną wielu

świadczeń, w tym leczniczych. Świadczenia te mogą

być przez nie realizowane także w zakładach opieki

zdrowotnej, w której zawsze są przecież lekarze.

Jedynym warunkiem jaki muszą spełnić pielęgniarki i

położne po samodzielnym zrealizowaniu jakiegoś

świadczenia jest poinformowanie o tym „bez zbędnej

zwłoki” lekarza. Takie działanie pielęgniarki, położnej

może, moim zdaniem doprowadzać do nieporozumień

pomiędzy nimi a lekarzami. Zgodna z prawem będzie

bowiem sytuacja, że położna przyjmie ciężarną,

zbada, odbierze poród fizjologiczny (musi przewidzieć,

że właśnie taki będzie poprzez kolejne okresy) i

dopiero wówczas „bez zbędnej zwłoki” zawiadomi

lekarza dyżurnego.

background image

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

PODSTAWY PRAWNE KOMUNIKOWANIA SIĘ W

MEDYCYNIE

MEDYCYNIE

Pielęgniarka

Pielęgniarka

- lekarz

- lekarz

Prawidłowe kontakty między lekarzami a

pielęgniarkami i położnymi to podstawa
prawidłowego funkcjonowania oddziału.
To pielęgniarka bowiem jest łącznikiem
pomiędzy pacjentem a lekarzem, od jej
prawidłowej obserwacji pacjenta i reakcji
na każdą nieprawidłowość
(powiadomienie lekarza) zależy tok i
efekt postępowania leczniczego.

background image

Zawody typowe

Zawody typowe

dla kobiet

dla kobiet

- wskazania opinii publicznej

- wskazania opinii publicznej

(N=1200;w %)

(N=1200;w %)

background image

Najbardziej zagrożone

Najbardziej zagrożone

zawody

zawody

taksówkarz

taksówkarz

pracownik pomocy społecznej

pracownik pomocy społecznej

pracownik służby zdrowia

pracownik służby zdrowia

nauczyciel

nauczyciel

Z badań Leymanna wynika, że około 14% ofiar

Z badań Leymanna wynika, że około 14% ofiar

wywodzi się ze środowisk dydaktycznych – nie

wywodzi się ze środowisk dydaktycznych – nie

tylko szkół, uniwersytetów, ale także placówek

tylko szkół, uniwersytetów, ale także placówek

naukowych.

naukowych.

background image

NIEJASNOŚĆ PEŁNIONEJ ROLI

NIEJASNOŚĆ PEŁNIONEJ ROLI

ZAWODOWEJ

ZAWODOWEJ

brak wiedzy nt przydzielonych

brak wiedzy nt przydzielonych

obowiązków

obowiązków

nieznany zakres odpowiedzialności

nieznany zakres odpowiedzialności

brak wiedzy nt sposobu wykonywania

brak wiedzy nt sposobu wykonywania

pracy (Np. brak szkoleń wstępnych,

pracy (Np. brak szkoleń wstępnych,

wprowadzenia w obowiązki)

wprowadzenia w obowiązki)

konieczność „samozatrudnienia się” w

konieczność „samozatrudnienia się” w

dotychczasowym miejscu pracy

dotychczasowym miejscu pracy

background image

KONFLIKT ROLI ZAWODOWEJ

KONFLIKT ROLI ZAWODOWEJ

niespójne, sprzeczne, zmienne wymagania przełożonych

niespójne, sprzeczne, zmienne wymagania przełożonych

wzajemnie sprzeczne oczekiwania ze strony różnych osób:

wzajemnie sprzeczne oczekiwania ze strony różnych osób:

przełożonych, klientów, współpracowników

przełożonych, klientów, współpracowników

kontakty z „niezadowolonymi” klientami

kontakty z „niezadowolonymi” klientami

konieczność kooperacji z wieloma podmiotami

konieczność kooperacji z wieloma podmiotami

wpływ pracy na życie rodzinne –praca w nadgodzinach, częste

wpływ pracy na życie rodzinne –praca w nadgodzinach, częste

lub długie wyjazdy służbowe, niemożność sprawowania opieki

lub długie wyjazdy służbowe, niemożność sprawowania opieki

nad dzieckiem

nad dzieckiem

ciągła dyspozycyjność

ciągła dyspozycyjność

niski prestiż społeczny pracy lub zawodu

niski prestiż społeczny pracy lub zawodu

brak możliwości awansu, rozwoju, podwyżki

brak możliwości awansu, rozwoju, podwyżki

praca poniżej aspiracji

praca poniżej aspiracji

background image

BRAK WSPARCIA ZE STRONY WSPÓŁPRACOWNIKÓW I/LUB

BRAK WSPARCIA ZE STRONY WSPÓŁPRACOWNIKÓW I/LUB

PRZEŁOŻONYCH

PRZEŁOŻONYCH

brak środków, wyposażenia, urządzeń lub materiałów potrzebnych do pracy

brak środków, wyposażenia, urządzeń lub materiałów potrzebnych do pracy

osamotnienie, np. ze względu na rodzaj obowiązków – „jedno takie stanowisko

osamotnienie, np. ze względu na rodzaj obowiązków – „jedno takie stanowisko

w firmie”

w firmie”

utrudniony w razie potrzeby kontakt z przełożonym, współpracownikami

utrudniony w razie potrzeby kontakt z przełożonym, współpracownikami

uznaniowe traktowanie i ocenianie

uznaniowe traktowanie i ocenianie

dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,

dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,

narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie,

narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie,

orientację seksualną zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony lub w

orientację seksualną zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony lub w

pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy

pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy

przemoc psychiczna ze strony współpracowników lub przełożonych: nękanie,

przemoc psychiczna ze strony współpracowników lub przełożonych: nękanie,

zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie, eliminowanie z zespołu

zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie, eliminowanie z zespołu

brak wiedzy o planowanych lub trwających zmianach w przedsiębiorstwie lub

brak wiedzy o planowanych lub trwających zmianach w przedsiębiorstwie lub

w sposobie wykonywania pracy

w sposobie wykonywania pracy

przemoc fizyczna ze strony współpracowników lub przełożonych

przemoc fizyczna ze strony współpracowników lub przełożonych

system motywacyjny firmy zorientowany na rywalizację między pracownikami

system motywacyjny firmy zorientowany na rywalizację między pracownikami

konflikty między współpracownikami

konflikty między współpracownikami

background image

Wskaźniki identyfikacji roli.

Wskaźniki identyfikacji roli.

Znamiona aktora (pielęgniarki)

Znamiona aktora (pielęgniarki)

roli.

roli.

Zewnętrzne:

Zewnętrzne:

Odpowiedni ubiór i

Odpowiedni ubiór i

jego kolor,

jego kolor,

Nakrycie głowy,

Nakrycie głowy,

Specjalne odznaki.

Specjalne odznaki.

Przedmiot dumy

Przedmiot dumy

zawodowej

zawodowej

Poczucie niższości i

Poczucie niższości i

zażenowania

zażenowania

background image

Pielęgniarka w systemie

Pielęgniarka w systemie

interakcji Instytucji Opieki

interakcji Instytucji Opieki

Zdrowotnej.

Zdrowotnej.

Instytucje opieki zdrowotnej jako organizacje

Instytucje opieki zdrowotnej jako organizacje

zespołowego działania stanowią złożony

zespołowego działania stanowią złożony

zespól ról zawodowo-organizacyjnych,

zespól ról zawodowo-organizacyjnych,

stosunkowo silnie rozbudowany, cechujący

stosunkowo silnie rozbudowany, cechujący

się dużą zmiennością osób zajmujących

się dużą zmiennością osób zajmujących

poszczególne pozycje i pełniących

poszczególne pozycje i pełniących

stosownie do nich role. Partnerzy ról różnią

stosownie do nich role. Partnerzy ról różnią

się ze względu na status i pozycje, na cechy

się ze względu na status i pozycje, na cechy

społeczne i osobowościowe.

społeczne i osobowościowe.

background image

Pielęgniarka w systemie

Pielęgniarka w systemie

interakcji Instytucji Opieki

interakcji Instytucji Opieki

Zdrowotnej.

Zdrowotnej.

W takich zespołach pielęgniarki wchodzą w

W takich zespołach pielęgniarki wchodzą w

złożony układ pionowych i poziomych

złożony układ pionowych i poziomych

powiązań z pozostałymi członkami danej

powiązań z pozostałymi członkami danej

komórki organizacyjnej (zespołu lekarsko-

komórki organizacyjnej (zespołu lekarsko-

pielęgniarskiego)

pielęgniarskiego)

W procesie formalnych i nieformalnych

W procesie formalnych i nieformalnych

interakcji właściwych dla powyższego układu

interakcji właściwych dla powyższego układu

rodzą się określone więzi i powstają określone

rodzą się określone więzi i powstają określone

sytuacje, które w różny sposób są postrzegane

sytuacje, które w różny sposób są postrzegane

i przeżywane przez partnerów tych relacji.

i przeżywane przez partnerów tych relacji.

background image

Pielęgniarka w systemie

Pielęgniarka w systemie

interakcji Instytucji Opieki

interakcji Instytucji Opieki

Zdrowotnej.

Zdrowotnej.

Kontakty:

Kontakty:

w układzie poziomym: pielęgniarka -

w układzie poziomym: pielęgniarka -

podopieczny, pielęgniarka -

podopieczny, pielęgniarka -

pielęgniarka,

pielęgniarka,

W układzie pionowym: pielęgniarka

W układzie pionowym: pielęgniarka

odcinkowa – oddziałowa – naczelna ;

odcinkowa – oddziałowa – naczelna ;

pielęgniarka - lekarz

pielęgniarka - lekarz

background image

Konflikt ról lekarza i

Konflikt ról lekarza i

pielęgniarki.

pielęgniarki.

Konflikt intrapersonalny, wewnątrzświadomościowy

Konflikt intrapersonalny, wewnątrzświadomościowy

pewnych grup pielęgniarek, dążących do większej

pewnych grup pielęgniarek, dążących do większej

samodzielności, do podejmowania bardziej

samodzielności, do podejmowania bardziej

ambitnych zadań; konflikt niespełnionych aspiracji,

ambitnych zadań; konflikt niespełnionych aspiracji,

Różny stopień nasilenia:

Różny stopień nasilenia:

Mniejszy zakres ich autonomiczności, mniejszy zakres

Mniejszy zakres ich autonomiczności, mniejszy zakres

odpowiedzialności,

odpowiedzialności,

Wyraźne dążenie do zwiększenia samodzielności.

Wyraźne dążenie do zwiększenia samodzielności.

Sprzeciw ze strony lekarzy. Konflikt. Niezadowolenie.

Sprzeciw ze strony lekarzy. Konflikt. Niezadowolenie.

Rozbicie zespołu. „Rozmycie” odpowiedzialności.

Rozbicie zespołu. „Rozmycie” odpowiedzialności.

Konflikty mogą przy dobrej woli dwóch stron, ulegać

Konflikty mogą przy dobrej woli dwóch stron, ulegać

rozładowaniu

rozładowaniu

background image

Rola zawodowa pielęgniarki. Określona

Rola zawodowa pielęgniarki. Określona

stratyfikacja- trojaki rodzaj działań:

stratyfikacja- trojaki rodzaj działań:

Podstawowych- wyznaczających jej rzeczywisty

Podstawowych- wyznaczających jej rzeczywisty

charakter, stanowiących o jej odrębności w

charakter, stanowiących o jej odrębności w

stosunku do innych ról – są to działania

stosunku do innych ról – są to działania

pielęgnacyjno – terapeutyczne związane z

pielęgnacyjno – terapeutyczne związane z

zaspokajaniem całej sfery potrzeb pacjentów i

zaspokajaniem całej sfery potrzeb pacjentów i

podopiecznych;

podopiecznych;

Uzupełniających- takich, których brak w sposób

Uzupełniających- takich, których brak w sposób

istotny odbija się na swoistym charakterze roli – są

istotny odbija się na swoistym charakterze roli – są

to działania doradczo – edukacyjne;

to działania doradczo – edukacyjne;

Peryferyjnych- będących elementami roli, ale

Peryferyjnych- będących elementami roli, ale

nieistotnych dla niej, których brak nie pozbawia roli

nieistotnych dla niej, których brak nie pozbawia roli

jej istoty jak na przykład prowadzenie dokumentacji

jej istoty jak na przykład prowadzenie dokumentacji

procesu pielęgnowania, bądź zmienianie pościeli.

procesu pielęgnowania, bądź zmienianie pościeli.

background image

Literatura:

Literatura:

Wrońska I.

Wrońska I.

Współczesna koncepcja

Współczesna koncepcja

roli pielęgniarki. Studium

roli pielęgniarki. Studium

socjologiczne.

socjologiczne.

Norbertinum, Lublin

Norbertinum, Lublin

1995: 77 – 109;

1995: 77 – 109;

Kapała W.

Kapała W.

Lekarze i pielęgniarki – w

Lekarze i pielęgniarki – w

stronę aktywnego współdziałania,

stronę aktywnego współdziałania,

w:

w:

Nowoczesne Pielęgniarstwo i

Nowoczesne Pielęgniarstwo i

Położnictwo

Położnictwo

2007 vol. 1 nr 1

2007 vol. 1 nr 1

background image

Dziękuję za

Dziękuję za

uwagę.

uwagę.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Diagnostyka scyntygraficzna, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, Chiru
temat 8 Dysfunkcjonalność instytucji medycznych
Pracownia pielegniarstwa lekarski 1., Medyczny
Pediatria, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, Pediatria
Leki psychotropowe, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, Farmakologia
seminarium gastroenterologiczne - WNOZ, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publi
Farma test1, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, Farmakologia
UDAR - STANDARDY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO I TERAPEUTYCZNEGO, Studia - pielęgniarstwo, ratownictw
instytucje medyczne
pediatria Rok V, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, Pediatria
POZ seminarium materia y 2006, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, P
Materiały z Metodologii Badań Naukowych, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publ
Zdania na angola, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, sepsa
Wstrzasnienie mozgu, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, Chirurgia
PARAZYTOLOGIA, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne
pytania egzamin dyplomowy pielegniarstwo2012, opiekun medyczny(1)
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu wybranych chorób układu krążenia, Studia - pielęgniarstwo, ratow
Chirurgia-Rany, Studia - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, Chirurgia

więcej podobnych podstron