2 Instrumenty marketingu mix

background image

Instrumenty

Instrumenty

marketingu mix

marketingu mix

background image

Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia

marketingowe

marketingowe

MARKETING

MARKETING

dostarczanie właściwych towarów i usług

dostarczanie właściwych towarów i usług

właściwym odbiorcom, we właściwym miejscu i o

właściwym odbiorcom, we właściwym miejscu i o

właściwym czasie, po właściwej cenie i przy

właściwym czasie, po właściwej cenie i przy

użyciu właściwych środków komunikacji.

użyciu właściwych środków komunikacji.

KONCEPCJA MARKETINGOWA

KONCEPCJA MARKETINGOWA

zakłada, że najważniejszym celem

zakłada, że najważniejszym celem

przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb

przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb

klientów w sposób lepszy niż robi to konkurencja.

klientów w sposób lepszy niż robi to konkurencja.

background image

WARTOŚĆ KONSUMENCKA

WARTOŚĆ KONSUMENCKA

oznacza kombinację korzyści, osiąganych przez docelowych

oznacza kombinację korzyści, osiąganych przez docelowych

nabywców dóbr lub usług, na które składają się m. in.

nabywców dóbr lub usług, na które składają się m. in.

jakość, cena, wygoda, terminowa dostawa oraz usługi,

jakość, cena, wygoda, terminowa dostawa oraz usługi,

świadczone przed i po sprzedaży.

świadczone przed i po sprzedaży.

MARKETING – MIX

MARKETING – MIX

to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy

to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy

(narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po to,

(narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po to,

by cała oferta w pełni zaspokajała potrzeby konsumentów.

by cała oferta w pełni zaspokajała potrzeby konsumentów.

4 P": Product, price, place, promotion (produkt, cena,

4 P": Product, price, place, promotion (produkt, cena,

dystrybucja, promocja)

dystrybucja, promocja)

Zgodnie z teorią 4P, marketing mix służy do produkcji

Zgodnie z teorią 4P, marketing mix służy do produkcji

właściwego produktu, dostępnego we właściwym czasie i

właściwego produktu, dostępnego we właściwym czasie i

miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i

miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i

posiadającego właściwą cenę.

posiadającego właściwą cenę.

background image

PRODUKT

PRODUKT

to każdy obiekt rynkowej wymiany oraz

to każdy obiekt rynkowej wymiany oraz

wszystko co może być oferowane na

wszystko co może być oferowane na

rynku. Produktem może być dobro

rynku. Produktem może być dobro

materialne, usługa, miejsce, organizacja

materialne, usługa, miejsce, organizacja

bądź idea

bądź idea

background image

Funkcje produktu

Funkcje produktu

Podstawową funkcją każdego produktu jest

Podstawową funkcją każdego produktu jest

zaspokojenie

zaspokojenie

potrzeby nabywcy

potrzeby nabywcy

. Najczęściej jest to więc użyteczność

. Najczęściej jest to więc użyteczność

produktu.

produktu.

Oprócz tej podstawowej każdy produkt pełnić powinien dwie

Oprócz tej podstawowej każdy produkt pełnić powinien dwie

dodatkowe funkcje:

dodatkowe funkcje:

Łatwość użytkowania produktu

Łatwość użytkowania produktu

jest szczególnie widoczna w

jest szczególnie widoczna w

wypadku nowoczesnych produktów przemysłu elektronicznego

wypadku nowoczesnych produktów przemysłu elektronicznego

(np. nowoczesne telewizory, aparaty fotograficzne,

(np. nowoczesne telewizory, aparaty fotograficzne,

komputery)

komputery)

Kształt i kolorystyka produktów

Kształt i kolorystyka produktów

mają w warunkach

mają w warunkach

gospodarki rynkowej duże znaczenie. Klientom oferuje się

gospodarki rynkowej duże znaczenie. Klientom oferuje się

wiele różnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę

wiele różnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę

(np. samochody, odzież). Na wybór wpływać może kształt,

(np. samochody, odzież). Na wybór wpływać może kształt,

kolor i inne elementy kształtujące pierwsze wrażenie. Ogromne

kolor i inne elementy kształtujące pierwsze wrażenie. Ogromne

znaczenie ma także opakowanie.

znaczenie ma także opakowanie.

background image

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu

okres, w którym produkt jest obecny na rynku.

okres, w którym produkt jest obecny na rynku.

Innymi słowy jest to rynkowy cykl życia produktu.

Innymi słowy jest to rynkowy cykl życia produktu.

Cykl ten składa się z czterech faz:

Cykl ten składa się z czterech faz:

wprowadzenie na rynek

wprowadzenie na rynek

wzrost sprzedaży

wzrost sprzedaży

nasycenie / dojrzałość

nasycenie / dojrzałość

spadek sprzedaży

spadek sprzedaży

background image
background image

Struktura produktu

Struktura produktu

Rdzeń produktu

Rdzeń produktu

 - jest to istota produktu. Jedna lub kilka

 - jest to istota produktu. Jedna lub kilka

najważniejszych cech funkcjonalnych a także pewnych

najważniejszych cech funkcjonalnych a także pewnych

rozwiązań technicznych, którymi konsumenci kierują się przy

rozwiązań technicznych, którymi konsumenci kierują się przy

podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu danego produktu.

podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu danego produktu.

Produkt rzeczywisty

Produkt rzeczywisty

 

 

- jest to wszystko to, co wpływa na

- jest to wszystko to, co wpływa na

postrzeganie towaru przez konsumenta. Składają się na to

postrzeganie towaru przez konsumenta. Składają się na to

czynniki, takie jak: marka, znak handlowy, model, materiał,

czynniki, takie jak: marka, znak handlowy, model, materiał,

cena, jakość, opakowanie, styl, a także wygląd i zachowanie

cena, jakość, opakowanie, styl, a także wygląd i zachowanie

personelu sprzedażowego.

personelu sprzedażowego.

 

 

Produkt poszerzony

Produkt poszerzony

 

 

- To produkt rzeczywisty, do którego

- To produkt rzeczywisty, do którego

włączono dodatkowe korzyści użytkowe, wyraźnie odróżniające

włączono dodatkowe korzyści użytkowe, wyraźnie odróżniające

produkt od oferty konkurencji. Zaliczamy do nich usługi takie

produkt od oferty konkurencji. Zaliczamy do nich usługi takie

jak: dostawa, gwarancja, reklamacja, części zapasowe,

jak: dostawa, gwarancja, reklamacja, części zapasowe,

dostępność punktów usługowych, kredyt, instrukcja, instalacja

dostępność punktów usługowych, kredyt, instrukcja, instalacja

czy naprawy.

czy naprawy.

Produkt potencjalny

Produkt potencjalny

 - wszystkie ulepszenia i modernizacje,

 - wszystkie ulepszenia i modernizacje,

jakim może zostać poddany produkt w przyszłości (możliwość

jakim może zostać poddany produkt w przyszłości (możliwość

korzystania dodatkowo z Internetu, przeglądanie zdjęć).

korzystania dodatkowo z Internetu, przeglądanie zdjęć).

background image

Struktura produktu

Struktura produktu

background image

CENA

CENA

wstępnie ustalona zapłata za określone

wstępnie ustalona zapłata za określone

świadczenia,

świadczenia,

koszt, który musi być poniesiony w

koszt, który musi być poniesiony w

momencie zakupu,

momencie zakupu,

wyrzeczenie poniesione przez

wyrzeczenie poniesione przez

korzystającego w celu otrzymania wartości,

korzystającego w celu otrzymania wartości,

którą wyrób lub usługa reprezentuje,

którą wyrób lub usługa reprezentuje,

cokolwiek z czego dana osoba musi

cokolwiek z czego dana osoba musi

zrezygnować w zamian za jednostkę

zrezygnować w zamian za jednostkę

nabywanego dobra,

nabywanego dobra,

pieniężny wyraz wartości.

pieniężny wyraz wartości.

background image

Ustalanie ceny

Ustalanie ceny

na podstawie kosztów,

na podstawie kosztów,

w odniesieniu do popytu,

w odniesieniu do popytu,

w relacji do cen konkurencji,

w relacji do cen konkurencji,

na podstawie obserwacji sytuacji rynkowej.

na podstawie obserwacji sytuacji rynkowej.

Należy mieć również na uwadze wynagrodzenie

Należy mieć również na uwadze wynagrodzenie

za pośrednictwo handlowe (marża, prowizja) oraz

za pośrednictwo handlowe (marża, prowizja) oraz

podatki (VAT, akcyza).

podatki (VAT, akcyza).

Cena brutto

Cena brutto

to cena końcowa wraz ze

to cena końcowa wraz ze

wszystkimi jej obciążeniami

wszystkimi jej obciążeniami

background image

Swoboda ustalania cen

Swoboda ustalania cen

jest stosowana w przypadku gdy

jest stosowana w przypadku gdy

produkt jest nowością na rynku lub w

produkt jest nowością na rynku lub w

istotny sposób różni się od innych

istotny sposób różni się od innych

background image

Strategia różnicowania cen

Strategia różnicowania cen

Polega na pobieraniu różnych opłat

Polega na pobieraniu różnych opłat

przy sprzedaży tego samego produktu

przy sprzedaży tego samego produktu

Czynniki wpływające na różnicowanie cen:

Czynniki wpływające na różnicowanie cen:

Geograficzne

Geograficzne

Indywidualne cechy kupującego (wiek , płeć)

Indywidualne cechy kupującego (wiek , płeć)

Czas

Czas

Funkcjonalna rola klienta (hurtownik ,

Funkcjonalna rola klienta (hurtownik ,

detalista)

detalista)

background image

Funkcje ceny

Funkcje ceny

Informacyjno-bodźcowa

Informacyjno-bodźcowa

–Nabywcę ceny informują o ile zmniejszą się

–Nabywcę ceny informują o ile zmniejszą się

jego zasoby pieniężne, jeśli dokona on zakupu. Sprzedającego ceny

jego zasoby pieniężne, jeśli dokona on zakupu. Sprzedającego ceny

informują o ile zwiększy się jego przychód, jeśli dokona on sprzedaży.

informują o ile zwiększy się jego przychód, jeśli dokona on sprzedaży.

Redystrybucyjna

Redystrybucyjna

(wtórny podział, rozdział). Ceny są narzędziem

(wtórny podział, rozdział). Ceny są narzędziem

podziału dóbr i usług, oraz przesuwania dochodów od jednych grup

podziału dóbr i usług, oraz przesuwania dochodów od jednych grup

społecznych do innych i do budżetu państwa. Państwo również może

społecznych do innych i do budżetu państwa. Państwo również może

dokonywać redystrybucji dochodów przy pomocy cen – różnicując

dokonywać redystrybucji dochodów przy pomocy cen – różnicując

obciążenie cen podatkami, ustalając ceny minimalne / maksymalne czy

obciążenie cen podatkami, ustalając ceny minimalne / maksymalne czy

dotując pewne gałęzie gospodarki.

dotując pewne gałęzie gospodarki.

Stymulacyjna

Stymulacyjna

– narzędzie oddziaływania na dostawców i odbiorców –

– narzędzie oddziaływania na dostawców i odbiorców –

im wyższy jest poziom cen, tym większa jest opłacalność produkcji.

im wyższy jest poziom cen, tym większa jest opłacalność produkcji.

Stymuluje to producentów do zwiększania rozmiarów produkcji. Niższy

Stymuluje to producentów do zwiększania rozmiarów produkcji. Niższy

poziom cen zniechęca producentów i powoduje ograniczenia produkcji.

poziom cen zniechęca producentów i powoduje ograniczenia produkcji.

Wyższy poziom cen może skłaniać producentów do zwiększenia

Wyższy poziom cen może skłaniać producentów do zwiększenia

produkcji a nawet podnoszenia wartości użytkowej wyrobów (jakość,

produkcji a nawet podnoszenia wartości użytkowej wyrobów (jakość,

estetyka, funkcjonalność). Zazwyczaj wyższy poziom cen skłania

estetyka, funkcjonalność). Zazwyczaj wyższy poziom cen skłania

konsumentów do ograniczenia spożycia a niższy stymuluje wzrost

konsumentów do ograniczenia spożycia a niższy stymuluje wzrost

spożycia.

spożycia.

background image

Dystrybucja

Dystrybucja

obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z

obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z

dostarczeniem wytworzonych produktów

dostarczeniem wytworzonych produktów

finalnemu nabywcy (konsumentowi, nabywcy).

finalnemu nabywcy (konsumentowi, nabywcy).

Zadaniem dystrybucji

Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie

jest rozmieszczenie

produktów na rynku w sposób umożliwiający

produktów na rynku w sposób umożliwiający

nabywcom zakup pożądanych produktów w

nabywcom zakup pożądanych produktów w

dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym

dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym

im miejscu i czasie oraz po możliwie niskiej do

im miejscu i czasie oraz po możliwie niskiej do

zaakceptowania cenie.

zaakceptowania cenie.

background image

Kanał dystrybucji

Kanał dystrybucji

układ wzajemnie zależnych organizacji (ogniw)

układ wzajemnie zależnych organizacji (ogniw)

zaangażowanych w proces udostępniania produktu bądź

zaangażowanych w proces udostępniania produktu bądź

usługi konsumentom lub odbiorcom przemysłowym.

usługi konsumentom lub odbiorcom przemysłowym.

Kanał dystrybucji

Kanał dystrybucji można również określić jako drogę,

można również określić jako drogę,

którą pokonuje towar od producenta do konsumenta.

którą pokonuje towar od producenta do konsumenta.

Kanał dystrybucji obejmuje nie tylko przemieszczenie

Kanał dystrybucji obejmuje nie tylko przemieszczenie

fizyczne towaru, ale także negocjacje, działania

fizyczne towaru, ale także negocjacje, działania

promocyjne, przekazywanie prawa własności,

promocyjne, przekazywanie prawa własności,

zamawianie towaru, zapłatę należności i informacje

zamawianie towaru, zapłatę należności i informacje

rynkowe o produkcie. Wszystkie te elementy pociągają za

rynkowe o produkcie. Wszystkie te elementy pociągają za

sobą określone koszty, tzw. koszty dystrybucji, które

sobą określone koszty, tzw. koszty dystrybucji, które

znajdują wyraz w cenie detalicznej płaconej przez

znajdują wyraz w cenie detalicznej płaconej przez

nabywców.

nabywców.

background image

Ogniwami w kanale dystrybucji mogą być osoby lub

Ogniwami w kanale dystrybucji mogą być osoby lub

instytucje. Ze względu na ilość ogniw rozróżniamy

instytucje. Ze względu na ilość ogniw rozróżniamy

kanały:

kanały:

bezpośrednie (zeroszczeblowe, krótkie) –

bezpośrednie (zeroszczeblowe, krótkie) –

nie występuje w nich pośrednik

nie występuje w nich pośrednik

np. Producent---Konsument

np. Producent---Konsument

pośrednie (kilkuszczeblowe, długie) - pomiędzy

pośrednie (kilkuszczeblowe, długie) - pomiędzy

producentem a konsumentem występują pośrednicy

producentem a konsumentem występują pośrednicy

np. Producent---Hurtownia---Sklep---Konsument

np. Producent---Hurtownia---Sklep---Konsument

Przykładowe szczeble kanałów dystrybucji:

Przykładowe szczeble kanałów dystrybucji:

producent – sklep własny – konsument,

producent – sklep własny – konsument,

producent – sklep patronacki – konsument,

producent – sklep patronacki – konsument,

producent – detalista – konsument,

producent – detalista – konsument,

producent – hurtownik – detalista – konsument,

producent – hurtownik – detalista – konsument,

producent – pośrednik (agent) – hurtownik – detalista -

producent – pośrednik (agent) – hurtownik – detalista -

konsument.

konsument.

background image
background image

Promocja

Promocja

Jest to oddziaływanie na odbiorców

Jest to oddziaływanie na odbiorców

produktów danej firmy, polegające na

produktów danej firmy, polegające na

przekazaniu im informacji, które mają

przekazaniu im informacji, które mają

w odpowiednim stopniu zwiększyć

w odpowiednim stopniu zwiększyć

wiedzę na temat produktów lub usług

wiedzę na temat produktów lub usług

oraz samej firmy w celu stworzenia

oraz samej firmy w celu stworzenia

dla nich preferencji na rynku.

dla nich preferencji na rynku.

background image

FUNKCJE PROMOCJI.

FUNKCJE PROMOCJI.

FUNKCJA INFORMACYJNA

FUNKCJA INFORMACYJNA

Jej głównym zadaniem jest dostarczenie obecnym i potencjalnym klientom

Jej głównym zadaniem jest dostarczenie obecnym i potencjalnym klientom

informacji, które mają zmierzać do przełamania bariery nieznajomości rynku,

informacji, które mają zmierzać do przełamania bariery nieznajomości rynku,

oraz przyczynić się do zwiększenia popytu na towary sprzedawane przez

oraz przyczynić się do zwiększenia popytu na towary sprzedawane przez

daną firmę, przekazywanie przez przedsiębiorstwo informacji dotyczących

daną firmę, przekazywanie przez przedsiębiorstwo informacji dotyczących

powstania, działalności firmy, wprowadzenia nowego produktu na rynek,

powstania, działalności firmy, wprowadzenia nowego produktu na rynek,

jego możliwości zastosowania, miejsce zakupu, itp.

jego możliwości zastosowania, miejsce zakupu, itp.

FUNKCJA POBUDZAJĄCA

FUNKCJA POBUDZAJĄCA

Jej celem jest wywołanie zamierzonych postaw i zachowań rynkowych

Jej celem jest wywołanie zamierzonych postaw i zachowań rynkowych

nabywców, zmierza do dostarczenia potencjalnym nabywcom

nabywców, zmierza do dostarczenia potencjalnym nabywcom

odpowiedniego zestawu informacji, które dotyczą zalet produktów, ich

odpowiedniego zestawu informacji, które dotyczą zalet produktów, ich

odmian, cen, miejsc i warunków zakupu oraz informacji o korzyściach, jakie

odmian, cen, miejsc i warunków zakupu oraz informacji o korzyściach, jakie

zapewnia użytkowanie oferowanych produktów.

zapewnia użytkowanie oferowanych produktów.

FUNKCJA KONKURENCYJNA

FUNKCJA KONKURENCYJNA

Celem jest stworzenie zestawu pozacenowych instrumentów rywalizacji na

Celem jest stworzenie zestawu pozacenowych instrumentów rywalizacji na

rynku. Jej działanie przejawia się w dwóch płaszczyznach. Pierwsza wiąże się

rynku. Jej działanie przejawia się w dwóch płaszczyznach. Pierwsza wiąże się

z atrakcyjnością i siłą przebicia instrumentów i programów promocji, jakie

z atrakcyjnością i siłą przebicia instrumentów i programów promocji, jakie

proponuje i wykorzystuje przedsiębiorstwo na rynku. Natomiast druga wiąże

proponuje i wykorzystuje przedsiębiorstwo na rynku. Natomiast druga wiąże

się z możliwością zakłócania programów promocyjnych emitowanych przez

się z możliwością zakłócania programów promocyjnych emitowanych przez

konkurencję.

konkurencję.

background image

NARZĘDZIA PROMOCJI.

NARZĘDZIA PROMOCJI.

REKLAMA

REKLAMA

SPRZEDAŻ OSOBISTA

SPRZEDAŻ OSOBISTA

PROMOCJA DODATKOWA

PROMOCJA DODATKOWA

PUBLIC RELATIONS

PUBLIC RELATIONS

background image

REKLAMA

REKLAMA

Uważana za najbardziej popularną formę

Uważana za najbardziej popularną formę

promocji. Jest to klasyczna forma

promocji. Jest to klasyczna forma

oddziaływania promocyjnego, najbardziej

oddziaływania promocyjnego, najbardziej

widoczna, gdyż wykorzystuje w dużym

widoczna, gdyż wykorzystuje w dużym

stopniu środki masowego przekazu.

stopniu środki masowego przekazu.

Nieosobowy charakter reklamy oznacza, że

Nieosobowy charakter reklamy oznacza, że

nie jest ona prowadzona przez osoby

nie jest ona prowadzona przez osoby

reprezentujące firmą, lecz wykorzystuje

reprezentujące firmą, lecz wykorzystuje

różnorodne środki przekazu. Zadaniem

różnorodne środki przekazu. Zadaniem

reklamy jest informowanie i nakłanianie do

reklamy jest informowanie i nakłanianie do

zakupu i/lub stworzenie oraz utrwalenie

zakupu i/lub stworzenie oraz utrwalenie

pozytywnego wizerunku towaru lub usługi w

pozytywnego wizerunku towaru lub usługi w

świadomości odbiorcy

świadomości odbiorcy

background image

SPRZEDAŻ OSOBISTA

SPRZEDAŻ OSOBISTA

. Według jednego ze znanych specjalistów promocji Andrzeja

. Według jednego ze znanych specjalistów promocji Andrzeja

Sznajdera sprzedaż osobista jest swoistym elementem

Sznajdera sprzedaż osobista jest swoistym elementem

promocji. Różni się od pozostałych tym, że jej oddziaływanie

promocji. Różni się od pozostałych tym, że jej oddziaływanie

wiąże się z bezpośrednim kontaktem z nabywcą.

wiąże się z bezpośrednim kontaktem z nabywcą.

Podstawowe zadania sprzedaży osobistej polegają na

Podstawowe zadania sprzedaży osobistej polegają na

nakłanianiu potencjalnego nabywcy do wypróbowania

nakłanianiu potencjalnego nabywcy do wypróbowania

produktu, lub skorzystania z usługi, na utrzymaniu

produktu, lub skorzystania z usługi, na utrzymaniu

dotychczasowych nabywców, oraz skłaniania dotychczasowych

dotychczasowych nabywców, oraz skłaniania dotychczasowych

nabywców do zakupu w większych ilościach5.

nabywców do zakupu w większych ilościach5.

Znaczenie kontaktów między sprzedawcami, a nabywcami

Znaczenie kontaktów między sprzedawcami, a nabywcami

wynika przede wszystkim z tego, że konsument nie ma bardzo

wynika przede wszystkim z tego, że konsument nie ma bardzo

często sprecyzowanego poglądu na swoją potrzebę lub na

często sprecyzowanego poglądu na swoją potrzebę lub na

sposób jej zaspokojenia. Sprzedawca może niekiedy w

sposób jej zaspokojenia. Sprzedawca może niekiedy w

większym stopniu zainteresować produktem i podwyższyć

większym stopniu zainteresować produktem i podwyższyć

stopień skłonności konsumenta do zakupu niż można to

stopień skłonności konsumenta do zakupu niż można to

osiągnąć za pomocą środków promocyjnych opartych na

osiągnąć za pomocą środków promocyjnych opartych na

pozaosobowych kontaktach z nabywcami.

pozaosobowych kontaktach z nabywcami.

background image

PROMOCJA DODATKOWA

PROMOCJA DODATKOWA

Ta forma promocji jest wykorzystywana głównie w

Ta forma promocji jest wykorzystywana głównie w

odniesieniu do towarów konsumpcyjnych.

odniesieniu do towarów konsumpcyjnych.

Wśród form promocji dodatkowej stosowanych wobec

Wśród form promocji dodatkowej stosowanych wobec

konsumentów można wymienić:

konsumentów można wymienić:

* próbki

* próbki

* oferty refundowane

* oferty refundowane

* promocyjne obniżki cen

* promocyjne obniżki cen

* premie

* premie

* kupony konkursowe

* kupony konkursowe

* kupony stosowane przez detalistów

* kupony stosowane przez detalistów

* wystawy w sklepach detalicznych

* wystawy w sklepach detalicznych

* pokazy i degustacje

* pokazy i degustacje

Dla skutecznego oddziaływania promocji dodatkowej

Dla skutecznego oddziaływania promocji dodatkowej

wymagane jest powiązanie jej z pozostałymi elementami

wymagane jest powiązanie jej z pozostałymi elementami

promocji, które mają w większym stopniu charakter

promocji, które mają w większym stopniu charakter

długookresowy

długookresowy

background image

PUBLIC RELATIONS

PUBLIC RELATIONS

zwany propagandą marketingową. Istota działań

zwany propagandą marketingową. Istota działań

podejmowanych w sferze propagandy marketingowej

podejmowanych w sferze propagandy marketingowej

wyraża się w dążeniach do kreowania, utrwalania i

wyraża się w dążeniach do kreowania, utrwalania i

rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego

rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego

wyobrażenia o przedsiębiorstwie, a także w zdobywaniu dla

wyobrażenia o przedsiębiorstwie, a także w zdobywaniu dla

niej przychylności w jej otoczeniu rynkowym.

niej przychylności w jej otoczeniu rynkowym.

Public relations nie zawiera żadnej bezpośredniej oferty

Public relations nie zawiera żadnej bezpośredniej oferty

sprzedaży. Jej celem jest uzyskanie przychylnej opinii

sprzedaży. Jej celem jest uzyskanie przychylnej opinii

wszystkich tych, na których zależy przedsiębiorstwu, przez

wszystkich tych, na których zależy przedsiębiorstwu, przez

upowszechnienie jego misji i sposobów działania na rynku.

upowszechnienie jego misji i sposobów działania na rynku.

Propaganda marketingowa trafia do środowisk, które

Propaganda marketingowa trafia do środowisk, które

można uznać za liderów opinii społecznej i wywierającą na

można uznać za liderów opinii społecznej i wywierającą na

nią znaczny wpływ: dziennikarzy, wydawców, artystów i

nią znaczny wpływ: dziennikarzy, wydawców, artystów i

ludzi biznesu.

ludzi biznesu.

background image

Funkcje public relations:

Funkcje public relations:

* informacyjna- rozpowszechnianie informacji w środowisku

* informacyjna- rozpowszechnianie informacji w środowisku

wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa

wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa

* organizowanie kontaktów i utrzymywanie więzi z

* organizowanie kontaktów i utrzymywanie więzi z

uczestnikami środowiska przedsiębiorstwa

uczestnikami środowiska przedsiębiorstwa

* kształtowanie i upowszechnianie obrazu przedsiębiorstwa

* kształtowanie i upowszechnianie obrazu przedsiębiorstwa

oraz informacji charakteryzujących działalność firmy i

oraz informacji charakteryzujących działalność firmy i

umacniających jej wizerunek

umacniających jej wizerunek

* harmonizowanie działalności gospodarczej ze społeczną

* harmonizowanie działalności gospodarczej ze społeczną

odpowiedzialnością przedsiębiorstwa

odpowiedzialnością przedsiębiorstwa

* wspomaganie sprzedaży wytwarzanych produktów

* wspomaganie sprzedaży wytwarzanych produktów

poprzez pozytywne oddziaływanie wizerunku

poprzez pozytywne oddziaływanie wizerunku

przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa

* umacnianie i stabilizowanie pozycji przedsiębiorstwa oraz

* umacnianie i stabilizowanie pozycji przedsiębiorstwa oraz

zabezpieczanie się przed możliwymi zagrożeniami

zabezpieczanie się przed możliwymi zagrożeniami

* podtrzymywanie celów i stylu działania przedsiębiorstwa

* podtrzymywanie celów i stylu działania przedsiębiorstwa

oraz jego roli na rynku

oraz jego roli na rynku


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cena jako instrument marketingu mix, Nauka, marketing
DYSTRYBUCJA JAKO INSTRUMENT MARKETINGU MIX
Instrumenty marketingu mix inwestorskiego
marketing mix (instrumentalny)
Marketing mix, Skuteczność działań na rynku zależy do stworzenia właściwej kompozycji instrumentów i
Promocja jako instrument marketingowy 1
Promocja jako instrument marketingowy
Promocja jako element marketingu mix
Marketing MIX, ZiIP, II Rok ZIP, Marketing-projekt
Marketing mix i jego elementy, Zarządzanie ZL
2 Analiza marketingu mix
MARKETING MIX
Promocja jako element marketingu mix (3)

więcej podobnych podstron