Współczesne koncepcje filozofii i etyki SYLABUS NOWY PEDAGOGIKA MGR
SYLABUSI. Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Proszę wybrać przedmiot z listy rozwijanej (zaznaczyć i kliknąć w kwadracik) Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Wydział Wydział Nauk Społecznych Kierunek Pedagogika

Forma studiów Studia niestacjonarne Specjalność


Profil kształcenia Ogólnoakademicki Rok akademicki 2014/2015

Prowadzący przedmiot dr Cezary Makles Semestr I MGR

Dane kontaktowe dla studentów E-mail cezarymakles@tlen.pl Telefon 515-047-666

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia (Nieobowiązkowe) Proszę wpisać inną formę prowadzenia zajęć inne
(seminarium dyplomowe / konwersatorium / warsztaty / laboratoria)
……………………………….
(wpisać jakie)*proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do możliwości uzyskania i sprawdzenia założonych efektów kształcenia
*wybrać odpowiednie przez postawienie znaku "X"
w kolumnie obok
x x Wpisać "x" jeśli wybrali Państwo inną formę

48
Wymagania wstępne Na podstawie planu studiów, określić jakie wcześniejsze przedmioty powinny być zaliczone, by przystąpić do tego przedmiotu Ogólna wiedza z j. polskiego i historii, na poziomie szkoły średniej

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w godzinach oraz punktach ECTS
* Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.


Forma zajęć Sposób realizacji Forma studiów

Studia niestacjonarne

Wykład z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i studentów („na sali”)
3

bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów indywidualna
praca studenta
przygotowanie do zajęć Proszę wypełnić godziny pracy własnej studenta, tak aby suma wszystkich godzin się zgadzała z komunikatem u dołu


czytanie wskazanej literatury 18

napisanie referatu / eseju


przygotowanie do zaliczenia / egzaminu


inne …


e-learning
6

Ćwiczenia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i studentów („na sali”)
18

bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów indywidualna
praca studenta
przygotowanie do zajęć


czytanie wskazanej literatury 18

napisanie referatu / eseju 12

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu


inne …


e-learning
0

Inne
z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i studentów („na sali”)
0

bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów indywidualna
praca studenta
przygotowanie do zajęć


czytanie wskazanej literatury


napisanie referatu / eseju


przygotowanie do zaliczenia / egzaminu


inne …


e-learning
0 SUMARYCZNE OBCIĄŻENIE STUD.


Sumaryczne obciążenie studenta 75 POWINNO BYĆ 75 godzin


Punkty ECTS * 3 BRAKUJE 0 godzin


III. Cel przedmiotu i treści kształcenia

Cel przedmiotu zajęć Proszę wpisać cel przedmiotu Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami i specyfiką filozofii i etyki współczesnej. Zajęcia te, stanowiąc dopełnienie i poszerzenie treści programowych, prezentowanych w trakcie studiów I stopnia, powinny dostarczyć narzędzi filozoficznych ułatwiających studentom samodzielną refleksję nad problemami współczesnej etyki, a w konsekwencji efektywne uczestnictwo w dyskusjach na jej temat.Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

lp. temat zajęć zagadnienia liczba godzin zajęć „na sali”

„na sali” e-learning

forma zajęć: wykład


metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)
Proszę wybrać i wpisać metody dydaktyczne z listy poniżej. * Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, kształcenie na odległość (e-learning). Metody niepodające: metoda problemowa, dyskusja, debata, dialog, symulacyjna, sytuacyjna, burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. projekt badawczy, indywidualny projekt studencki, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych). Metoda kształcenia na odległość: e-learning. wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, kształcenie na odległość (e-learning)


1. Panorama współczesnej filozofii Pojęcie współczesności w filozofii; przegląd wybranych kierunków filozoficznych: tradycja pozytywistyczna, pragmatyzm, marksizm, egzystencjalizm, filozofia życia, psychoanaliza, współczesna filozofia chrześcijańska, fenomenologia, dekonstrukcjonizm. 2 Proszę wpisać w pierwszej kolumnie tematykę zajęć, w drugiej zagadnienia dot. Tej tematyki oraz rozpisać godziny do danych etmatów, tak by się zgadzały z pkt. II sylabusa) Proszę Pamiętać o godzinach z szarych pól (wynikają z planu studiów)


2. Problematyka etyki Miejsce etyki w filozofii, podstawowe pojęcia w etyce; etyka a moralność; etyka normatywna a opisowa, ogólna a szczegółowa; metaetyka: subiektywizm (w tym emotywizm), obiektywizm; etyki naturalistyczne i antynaturalistyczne; perspektywy etyki normatywnej po metaetyce 1


3. Wybrane kierunki filozoficzne pozytywizm Augusta Comte'a, empiriokrytycyzm, filozofia Ludwiga Wittgensteina, Koło Wiedeńskie;
pragmatyzm: Charles Sanders Peirce i William James, zasada użyteczności, pragmatyczna teoria prawdy, etyka pragmatystyczna;
marksizm: teoria alienacji, teoria rynku, teoria walki klasowej, teoria fałszywej świadomości;
egzystencjalizm: Soren Kierkegaard, Karl Jaspers, Jean-Paule Sartre, zasada „egzystencja poprzedza esencję”;
filozofia życia: Fryderyk Nietzsche, Wilhelm Dilthey, Henri Bergson;
psychoanaliza i neopsychoanaliza - Zygmunt Freud a Erich Fromm;
pojęcie współczesnej filozofii chrześcijańskiej: tomizm, modernizm, neotomizm, personalizm, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Pierre Teilhard de Chardin, Karol Wojtyła
fenomenologia Edmunda Husserla: program filozofii bezzałożeniowej, redukcja fenomenologiczna i ejdetyczna,
dekonstrukcjonizm Jeana Jacques'a Derridy: humanizm, antyhumanizm, modernizm i postmodernizm.

3

4. Metaetyka Problematyczność etyki normatywnej; specyficzny charakter sądów moralnych, gilotyna Hume’a”; stanowiska w metaetyce: subiektywizm, w tym emotywizm (Stevenson, Ayer, Ossowska), obiektywizm uzasadniany metafizycznie, teologicznie i rozumowo; konsekwencje dla etyki.
3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Suma godzin 9

forma zajęć: ćwiczenia


metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)
analiza i interpretacja tekstów źródłowych, metoda problemowa, dyskusja, debata, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych


1. Ludwig Wittgenstein Tractatus logico-philosohicus
(fragmenty)
Związki myślenia z językiem, geneza filozofii; czy świat człowieka ogranicza się do jego języka? - kwestia do dyskusji. 2


2. John Dewey
Filozofia w poszukiwaniu niezmiennego (fragmenty)
Pojęcie wartości instrumentalnej, wartość zrelatywizowana do celu, wiedza teoretyczna jako instrument porządkowania danych płynących z doświadczenia; czy możliwa jest wiedza niepodlegająca krytyce? - kwestia do dyskusji 2


3. Karol Marks i Fryderyk Engels
Manifest komunistyczny
(fragmenty)
Teoria alienacji, teoria rynku, teoria walki klasowej, teoria fałszywej świadomości; walka klasowa a obowiązek moralny klasy robotniczej, bezklasowy ideał sprawiedliwości; krytyka marksizmu; czy cokolwiek pozostało aktualne? 2


4. Jean-Paule Sartre Egzystencjalizm jest humanizmem
(fragmenty)
Specyfika ludzkiego bytu, wolność jednostki, człowiek skazany na wolność, etyczny wymiar ludzkiej egzystencji; dyskusja nad pojęciem wolnej woli i jego konsekwencjami dla etyki 2


5. Fryderyk Nietzsche
- fragmenty różne
Idea filozofii niesystemowej; wola mocy, nadczłowiek, moralność panów a moralność niewolników; immoralizm; nadużycia filozofii Nietzschego w historii i plagiaty w kulturze masowej, Anton Szandor la Vey Biblia Szatana 2


6. Pierre Teilhard de Chardin Hymn do materii,
Richard Dawkins Bóg urojony (fragmenty)
Chrześcijańskie spojrzenie na ewolucjonizm i materię; krytyka chrześcijańskiej wizji świata autorstwa filozofującego ewolucjonisty Richarda Dawkinsa; czy religia jest korzeniem wszelkiego zła zła? - kwestia do dyskusji. 2


7. Edmund Husserl
Filozofia jako nauka scisła (fragmenty)
Program filozofii bezzałożeniowej, redukcja fenomenologiczna i ejdetyczna; szerszy kontekst – odbiór rzeczywistości a rola uprzedzeń i propagandy – temat do dyskusji. 2


8. Karl Popper Trzy warunki rozwoju wiedzy (fragmenty) Prostota, intersubiektywna weryfikowalność, kryterium empiryczne; falsyfikowalność jako kryterium naukowości teorii; teorie nienaukowe we współczesnym świecie – temat do dyskusji. 2


9. Etyka po metaetyce Współczesne perspektywy etyki po metaetyce: Philippa Foot – etyka cnót, Rüdiger Bittner – autonomia i etyka roztropności, Hans Krämer – etyka integratywna, Józef Bańka - etyka prostomyślności; czy da się jeszcze sensownie uprawiać etykę normatywną? - temat do dyskusji. 2


10.

Suma godzin 18

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, kształcenie na odległość (e-learning).
Metody niepodające: metoda problemowa, dyskusja, debata, dialog, symulacyjna, sytuacyjna, burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. projekt badawczy, indywidualny projekt studencki, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych).
Metoda kształcenia na odległość: e-learning.
* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, kształcenie na odległość (e-learning).
Metody niepodające: metoda problemowa, dyskusja, debata, dialog, symulacyjna, sytuacyjna, burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. projekt badawczy, indywidualny projekt studencki, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych).
Metoda kształcenia na odległość: e-learning.
* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, kształcenie na odległość (e-learning).
Metody niepodające: metoda problemowa, dyskusja, debata, dialog, symulacyjna, sytuacyjna, burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. projekt badawczy, indywidualny projekt studencki, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych).
Metoda kształcenia na odległość: e-learning.


IV. Efekty kształcenia i ich weryfikacja

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla kierunku Odniesienie do efektów kierunkowych (symbol) Odniesienie do efektów obszarowych (symbol) Sposoby weryfikacji efektów kształcenia (wybrać z listy poniżej **)

Wiedza

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym K_W01 H2A_W02, H2A_W03 Do każdego efektu należy dobrać sposoby weryfikacji kształcenia - lista poniżej: esej, aktywność merytoryczna, ogólna postawa etyczno-moralna, obecność na zajęciach

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologiima pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologiima pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologiima pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologiima pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologiima pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii K_W11 H2A_W05 esej, aktywność merytoryczna, ogólna postawa etyczno-moralna, obecność na zajęciach

- - -


Umiejętności

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych K_U01 S2A_U01, H2A_U01 esej, aktywność merytoryczna, ogólna postawa etyczno-moralna, obecność na zajęciach

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości l sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi K_U05 S2A_U02,,03,05,06 esej, aktywność merytoryczna, ogólna postawa etyczno-moralna, obecność na zajęciach

- - -


Kompetencje

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych dziatań pedagogicznych; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych; jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej K_K05 S2A_K04, H2A_K04 esej, aktywność merytoryczna, ogólna postawa etyczno-moralna, obecność na zajęciach

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy i świata K_K08 H2A_K05 S2A_K04 esej, aktywność merytoryczna, ogólna postawa etyczno-moralna, obecność na zajęciach

- - -


** egzamin pisemny (pytania otwarte, test); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, projekt, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, sprawdzian praktyczny, badania terenowe, aktywność merytoryczna, ogólna postawa etyczno-moralna, obecność na zajęciach)

V. Forma i warunki zaliczenia
Zgodnie z § 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201, poz. 1187), liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.


WYKŁAD Oznaczyć (X) wybrane zgodnie z określonymi w pkt IV % Kryteria oceny

egzamin pisemny pytania otwarte Należy postawić X przy formie zaliczenia oraz procentowa określić jego wagę Należy pamiętać o zachowaniu granicy 100%

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego zadania określonymi przez nauczyciela akademickiego.

Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia efektów kształcenia i uzyskuje mniej niż 50% sumy punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów kształcenia i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż dobry stopień osiągnięcia efektów kształcenia i uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry plus stopień osiągnięcia efektów kształcenia i uzyskuje od 70% do 80% sumy punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo dobry stopień osiągnięcia efektów kształcenia i uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia efektów kształcenia i uzyskuje od 90% do 100% sumy punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych


testegzamin ustnyzaliczenie na ocenę praca kontrolnaprojektprezentacjaesejsprawozdaniereferatsprawdzian praktycznybadania terenoweaktywność merytoryczna
50

ogólna postawa etyczno-moralna
50

suma: 100 /100

ĆWICZENIA Oznaczyć (X) wybrane zgodnie z określonymi w pkt IV %

praca kontrolnaprojektprezentacjaesej x 25

sprawozdaniereferatsprawdzian praktycznybadania terenoweaktywność merytoryczna x 25

ogólna postawa etyczno-moralna x 25

obecność (dozwolone - Pole edytowalne np. 2 nieobec.) x 25

suma: 100 /100

INNE:
Oznaczyć (X) wybrane zgodnie z określonymi w pkt IV %

praca kontrolnaprojektprezentacjaesejsprawozdaniereferatsprawdzian praktycznybadania terenoweaktywność merytorycznaogólna postawa etyczno-moralnaobecność (dozwolone - np. 2 nieobec.)suma: 0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece


Literatura podstawowa

WAŻNE - proszę wypełniać literaturę zgodnie ze wzorem: Nazwisko autora, Inicjał imienia. (Rok wydania). Tytuł publikacji. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa 1) Miś, A. (2002).Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa: Scholar

2) Kuderowicz, Z. (red). (1983). Filozofia współczesna. Warszawa: Wiedza Powszechna

3) Fritzhand, M. (red.) (1970). Główne zagadnienia i kierunki metaetyki. O metaetyce intuicjonizmie i emotywizmie. Warszawa: Książka i Wiedza

Literatura uzupełniająca

1) Popkin, R. H., Stroll A. (1994). Filozofia. Najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofii dla niefilozofów. Poznań: Zysk i Spółka

2) MacIntyre, A. (2000) Krótka historia etyki. Warszawa: PWN

1) Schrade, U. (1992). Etyka. Główne systemy. Warszawa: Przyjaciel Ucznia

Uwagipola wypełniane są automatycznie


pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotuVII. Informacje o zmianach (widoczne wyłącznie w systemie)

Osoba sporządzająca sylabus


Data opracowania pierwszej wersji sylabusa


Data zaakceptowania przez Dziekana sylabusa w wersji bez poprawek


Uwagi Dziekana


Do sylabusa zostały wprowadzone następujące zmiany

Data opracowaniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
współczesne koncepcje filozofii i etyki, filozoficzne podstawy pedagogiki
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE FILOZOFII I ETYKI
Czy filozofia jest nauką czy wiedzą, Filozofia, współczesne koncepcje filozofii i etyki
współczesne koncepcje filozofii i etyki, Studia UJK, Etyka
WSPӣCZESNE KONCEPCJE FILOZOFII I ETYKI 10 2010 wyklad 1(2)
FILOZOFIA, Filozofia, współczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 2
Wspolczesne koncepcje filozofii i etyki
filozofia, EDUKACJA PROZDROWOTNA - studia mgr, współczesne problemy filozofii i etyki
Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne Wykład
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I NURTY WYCHOWANIA..., Studia magisterskie pedagogika wczesnoszkolna i przedsz
Koncepcja filozofii wychowania Sergiusza Hessena., Pedagogika
WSPOLCZESNE KONCEPCJE ETYKI I FILOZOFI I 2008, Studia Budownictwo, Studia Budownictwo
Współczesne koncepcje i teorie wychowania, Resocjalizacja; Pedagogika; Dydaktyka;Socjologia, filozof
Charakterystyka nowej podstawy programowej dla przedszkoli i klas początkowych, Współczesne koncepcj

więcej podobnych podstron