Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet II Na one słowa Jopowe

background image

WejdŸ na stronê

http://wolnelektury.pl/

i zobacz, jak wiele mo¿liwoœci daje interaktywna wersja szkolnej biblioteki

internetowej Wolne Lektury.

Ten utwór nie jest chroniony prawem autorskim i znajduje siê w domenie publicznej, co oznacza, ¿e mo¿esz go
swobodnie wykorzystywaæ, publikowaæ i rozpowszechniaæ.

Miko³aj Sêp Szarzyñski

Sonet II

motto:

Na one s³owa Jopowe:
Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc

1

.

Z wstydem poczêty cz³owiek, urodzony
Z boleœci¹, krótko tu na œwiecie ¿ywie,
I to odmiennie

2

, nêdznie, bojaŸliwie;

Ginie od s³oñca jak cieñ opuszczony.

I od takiego, Bo¿e nieskoñczony,
W sobie chwalebnie i w sobie szczêœliwie
Sam przez sie ¿yj¹c, ¿¹dasz jakmiarz

3

chciwie

Byæ mi³owany i chcesz byæ chwalony.

Dziwne s¹ twego mi³osierdzia sprawy:
Tym sie Cherubim, przepaœæ zrozumnoœci,
Dziwi zdumia³y, i st¹d pa³a prawy

P³omieñ Serafim

4

w szczêœliwej mi³oœci.

O œwiêty Panie, daj, niech i my mamy
To, co mieæ ka¿esz, i tobie oddamy!

1. (przyp. red.) Pierwsze dwa wiersze pierwszej zwrotki s¹ wolnym przek³adem tego motta.

2. (przyp. red.) odmiennie – tu: niestale, niejednakowo.

3. (przyp. red.) jakmiarz – ledwie nie; prawie.

4. (przyp. edyt.) Cherubim (…) Serafim – Cherubin, Serafin: rodzaje anio³ów, nale¿¹ce do ró¿nych krêgów

anielskich w niebie.

Szkolna biblioteka internetowa Wolne Lektury tworzona jest dziêki pracy Wolontariuszy oraz wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego i Fundacji Kronenberga przy Citi
Handlowy. Reprodukcja cyfrowa wykonana przez Bibliotekê Narodow¹ z egzemplarza pochodz¹cego ze zbiorów BN.

Sk³ad automatyczny tekstu zrealizowa³ Marek Ryæko przy u¿yciu systemu X E TEX i fontu Antykwa Pó³tawskiego.

Miko³aj Sêp Szarzyñski, Sonet II

1


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sonet ii na one slowa jopowe 1
sonet ii na one slowa jopowe
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń II Na psalm Dawidów LII
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet I O którkości i niepewności na świecie żywota człowieczego
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń II O strusie
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet III Do Naświetszej Panny
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń IV Na kształt psalmu CXXVI Parapharasis
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet IV O wojnie naszej którą wiedziemy z szatanem światem i ciałem
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń VI Na kształt psalmu CXX
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet o nietrwałej miłości rzeczy świata tego
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I Na psalm Dawidów XIX
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Kasie Pilniej na twoje oblicze nadobne
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń V Na kształt psalmu LXX
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I O bożej opatrzności na świecie
Mikołaj Sęp Szarzyński Piesn I na Psalm XIX
13.Kochanowski a Sep Szarzynski, Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński o człowieku i jego miejscu
literatura staropolska, NOTATKI Sep-Szarzynski, MIKOŁAJ SĘP - SZARZYŃSKI (ok
Renesans, Wybór wierszy, Wybór wierszy - Mikołaj Sęp Szarzyński

więcej podobnych podstron