czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4


1.WTO(World Trade Organization-) Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalność w roku 1995, a jej siedzibą jest Genewa. Polska była jednym z państw założycielskich - stosowne porozumienie ratyfikowała w roku 1995.

Cel: Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej.

Data przystąpienia Polski: 1 lipca 1995 rok.

3.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development) OECD, organizacja międzynarodowa skupiająca 30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, powstała 30 września 1961 r. z przekształcenia Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC). Została założona przez 20 państw, które podpisały Konwencję o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 14 grudnia 1960 r. Siedzibą OECD jest Paryż.
Cel: Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

Data przystąpienia Polski: Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 22 listopada 1996r.

4.Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, mniej poprawnie Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO) w skrócie NATO, potocznie Pakt Północnoatlantycki, organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę.

Cel: Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR. Obecnie Głównym celem NATO jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom środkami politycznymi i militarnymi, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

Data przystąpienia Polski: 12 marca 1999 r. razem z Czechami i Węgrami.

5.Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations) -uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. ( jest to także data przystąpienia Polski) w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

Członkiem ONZ, wg artykułu 4. Karty NZ może być "każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie" i - zdaniem ONZ - "jest w stanie je wypełniać".

Za członka ONZ od założenia uznawana jest też Polska, której przedstawiciele z powodów politycznych nie mogli uczestniczyć w konferencji w San Francisco 26 czerwca 1945 roku. Dlatego podpis pod Kartą Narodów Zjednoczonych w imieniu Polski złożył ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Wincenty Rzymowski dopiero w dniu 15 października 1945 roku. Karta Narodów Zjednoczonych jest aktem prawnym regulującym działalność ONZ.

Obecnie członkami ONZ są 192 państwa. Do ONZ nie należą: Watykan, Palestyna, Republika Chińska, Somaliland, Sahara zachodnia.

Cel: ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.

6.Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)- (ang. International Monetary Fund) niezależna międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Powołana 1-22 lipca 1944 roku, na konferencji w Bretton Woods w USA. Działalność rozpoczęła dwa lata później, pierwszych operacji finansowych dokonała w marcu 1947 r. Obecnie zrzesza 185 państw.

Cel: Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.

Data przystąpienia Polski: 12 czerwca 1986 roku

7.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) - organizacja międzynarodowa utworzona 16 listopada 1945 roku jako organizacja wyspecjalizowana ONZ. Pierwszym sekretarzem generalnym UNESCO został Julian Huxley.

Cel: Podstawowym celem organizacji jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Data przystąpienia Polski: 6 listopada 1946 roku

8.Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) Powstała w 1966 roku jako organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W charakterze organizacji wyspecjalizowanej działa od 1986 r. Główną siedzibą organizacji jest Wiedeń.

Cele organizacji: popieranie rozwoju przemysłu krajów rozwijających się w formie organizowania współpracy regionalnej i krajowej, pomoc przy modernizacji przemysłu i wypracowanie nowych koncepcji rozwoju ekonomicznego. Polskie członkostwo w UNIDO ma przede wszystkim charakter polityczny wynikający z utrzymywania więzi z krajami rozwijającymi się.

Data przystąpienia Polski: 10 października 1985 roku

9.Rada Europy (ang. Council of Europe), międzyrządowa organizacja skupiająca prawie wszystkie państwa Europy.

Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Obecnie liczy 47 członków. Jej siedzibą jest Strasburg.

Rada Europy zwykle jest postrzegana jako organizacja, której zakres zainteresowań ogranicza się jedynie do sfery ochrony praw człowieka. I rzeczywiście ustanowienie systemu takiej ochrony opartego na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (1950) można uznać za najbardziej imponujące osiągnięcie tej organizacji. Niemniej nie można zapominać, że Rada Europy prowadzi działania w wielu dziedzinach, w tym w niektórych nie powiązanych bezpośrednio z prawami człowieka. Można tu wymienić: sprawy społeczne i gospodarcze, ochronę zdrowia, edukację, kulturę, media, ochronę środowiska, sprawy młodzieży i sportu a wreszcie współpracę prawną.

Cel: zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

Data przystąpienia Polski: 26 listopada 1991.

10.UNICEF - ang. United Nations International Children's Emergency Fund, od 1953 - United Nations Children's Fund, polska nazwa - Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom.

Organizacja jest częścią systemu ONZ. Powstała z inicjatywy Polaka dr. Ludwika Reichmana 11 grudnia 1946 w wyniku uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Cel: Głównym celem UNICEF jest pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, praca na rzecz ich dobra oraz rozwijanie oświaty. Zakres działania organizacji jest globalny.

Po 1954, kiedy to UNICEF na stałe został włączony do ONZ, jego zakres działania znacznie się poszerzył. Zajęto się nie tylko opieką lekarską, ale i zapewnieniem elementarnego wykształcenia matki i dziecka w krajach rozwijających się. Za swoją działalność UNICEF otrzymał w 1965 Pokojową Nagrodę Nobla.

Główna siedziba UNICEF znajduje się w Nowym Jorku. Polski Komitet Narodowy UNICEF mieści się w Warszawie.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ptrogramy OPERACYJNE, Ekonomia, Studia, II rok, Finansowanie rozwoju gospodarczego
Zalety i wady obligacji, Ekonomia, Studia, II rok, Finansowanie rozwoju gospodarczego
Emisja akcji, Ekonomia, Studia, II rok, Finansowanie rozwoju gospodarczego
Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
Kolos 47 - 61, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Stare msg, Kolosy
Istota i mechanizm aprecjacji i deprecjacji, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospo
deprecjacja i aprecjacja, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Pliki
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
MSG - ¦çw, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Ćwiczenia mgr. Młynarzewska, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Stare ms
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4

więcej podobnych podstron