organ i zarządz (ćw )i planowanie


Obszar funkcjonowania działalność operacyjna (operacja) - działanie lub szereg działań zmierzających do wykonania określonego zadania .

Bezpośrednio związane z powstaniem wyrobów lub świadczeniem usług są :

działaniaprojektowe*dz.realizacyjne *dz.kontrolne

dz.pomocnicza-wykonywanie dz.pods. wymaga równoległego lecz nierówno- miernego wykonywania szeregu zadań pomocniczych (zaopatrzenie,transp-ort , magazynowanie) .

Sprawna realizacja dz.operacyjnej i pomocniczej wymaga sprawowania dz. Kierowniczej na poziomie przedsiębi-orstwa jak i całości(planowanie,orga-nizowanie i zarzadzanie, gospodarow-anie finansami, kontakty z otoczenie-m). Jej istotą są procesy informacyj-no-decyzyjne.

Konsumenci wewnętrzni -znajdujacy się w samej organizacji(pracownicy) , zaspokajane potrzeby .

Podział pracy -rozłożenie zadania w taki sposób,by każda os.w organizacji ponosiła odpowiedzialność za ograni-czony zbiór czynności,wykonywała je, zamiast realizowania całego zadania.

Departamentalizacja - grupowanie czynności tak,by podobne i logicznie powiązane działania występowały razem.

Metody zapobiegania negatywnym skutkom specjalizacji w pracy:

*rozszerzanie pracy-przeciwstawian-iu się niezadowoleniu z niej,przez zw-iększenie zakresu zadań,łączy się ro-zmaite f-cje robocze w poziomym wycinku jednostki organizacyjnej,da-jąc pracownikom więcej zadań do zr-ealizowania *wzbogacenie pracy -prz eciwdziała niezadowoleniu przez zwię kszenie głębi zadań.Działania należąc do pionowego wycinka jednostki orga. Łączy się tak,aby pracownicy doświad czyli większej samodzielności pracy. *wariantowy rozkład czasu pracy -1. Ściśniony tydzień pracy 2.plastyczny czas pracy *rotacja stanowisk .

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

0x08 graphic
S.O.precyzuje f-cje, wydziały i stan-owiska organizacji i pokazuje ich wz-ajemne powiązanie.Poszczególne ko-mórki organ.formowane są w połą-czonych ze sobą ciągłymi liniami,pok-azującymi linie podporządkowania i oficjalne kanały informacji.

S.O. ilustruje 5podst.aspektów stru-ktury organizacji: * podział pracy; każdy os. Lub komórka odpowiedzi-alną za daną część pracy * kierowni-cy i podwładni; linie ciągłe o znaczen. Podporządkowanych * rodzaj wyko-nywanej pracy; opisy wskazują na różne zadania lub obszary odpowied-zialności organ. * grupowanie seg-mentów pracy; całość schematu prze-dstawia podział działalności organ. Np.w układzie funkcjonalnym lub reg-ionalnym * szczeble zarządzania; schemat nie tylko obejmuje kierown-ików i ich podwładnych, lecz całą hie-rarchię kierowniczą .

SYSTEM INORMACYJNY

S.I. w którym procesy przetwarzania danych i procesy komunikacyjne real-izowane są technikami tradycyjnymi nazyw.systemem tradycyjnym ,syst. W którym te procesy są realizowane za pomocą technik komputerowych- syst.informatycznym .

Kryterium wielkości syst.obiektowe - obsługują informacyjnie tylko1 obiekt gospod.,ponadobiektowe-obsługują wiele obiektów gospod. Zlokalizowan-ych w różnych miejscach geograficz.

Rodzaj realizowanych funkcji:

Ad.1 syst.ewidencyjne-służy gromad-zeniu , przechowywaniu i udostępnia-niu w pożądanym zakresie i formie danych dotyczących przebiegów pro-cesów produkcyjnych,realizacji zada-ń, sytuacji finansowej obiektów,jedn-ostek czy przedsiębiorstwa jako cał-ości. Wspomaga f-cje zarzadzania dostarczając serwisy informacji kie-rowniczej dla węzłów decyzyjnych.

Ad2.syst.informowania kierownictwa-służy gromadzeniu i przetwarzaniu inform.niezbędnych dla podejmowa- nia decyzji.Syst.inf.kierow.o charak-terze doradczym przygotowują alte-rnatywne warianty decyzyjne,

Spośród których użytkownik wybiera najkorzystniejsze.Natomiast system. Typu optymalizacyjnego przyjętymi kryteriami optymalności.Służą przet-worzeniu danych i powstają w wyniku doskonalenia syst. Inform-ewidencyjnych.

Ad3.syst.wspomagania decyzji-poma-ga użytkownikowi w przygotowaniu, ocenie i kontroli podejmowanych decyzji w wybranych obszarach dzia-łalności przedsiębiorstwa.SWD bazu-je na danych i modelach tych obszar-ów.SWD posiada w stosunku do klas-ycznych syst.informat.możliwości an-alizy danych,modelowania i symulacji, porównuje dane i buduje prognozy.

Ad4.syst.ekspertowe-wykorzystuje gromadzoną wiedzę w celu naśladow-ania procesów myślowych przy podej-mowaniu decyzji i rozwiązywaniu pro-blemów przez człowieka.Wśród cech wymienia się:posiadanie wiedzy o ok.-reślonej dziedzinie oraz możliwości jej weryfikacji i powiększenia w tra-kcie działania syst.zdolność rozwiązywania problemów metodami podobnymi do metod wnioskowania stosowanych przez człowieka zdolność wyjaśniania przedstawionch

Rozwiązań i podjetych decyzji w tra-kcie opracowania ekspertyzy.

Druga generacja SE.oparta jest na wiedzy łączącej metodyheurystyczne z rozumowaniem opartym na modelu dziedziny problemowej: *baza wiedzy -zawiera dziedzinową wiedzę syst. *motor wnioskowania- moduł ,który steruje procesem rozwiązywania pro-blemu * podsystem pozyskiwania wi-edzy-zespół środków umożliwiających automatyzację procesu pozyskiwania wiedzy od ekspertów i transpozycję do postaci czytelnej dla syst.komput.

INFORMACJE DECYZYJNE

1.atrybutyID:adekwatność,celowość , aktualność,rzetelność,odpowiednia dokładność,kompletność i wszechstr-onność,zmniejszenie niepewności,nie-spodzianka,koszt niższy niż efekt jaki przyniesie jej użycie.

2.lukainformacyjna-menedżer działa zawsze w warunkach ryzyka.

SYSTEM INFORMACYJNY

1.SI.zarządzania powstaje w wyniku zapotrzebowania kierownictwa na do-kładne,terminowe i użyteczne dane, po to,aby planować,analizować i ster-ować pracami przedsiębiorstwa w sp-osób optymalizujący jego rozwój

2.SI.można zdefiniować jako zbiór procedur do gromadzenia,przechowy-wania i rozpowszechniania info.w celu wspomagania procesu decyzyjnego.

3.SI.stanowi całość złożoną z :danych (na różnych nośnikach),metod ich pr-zetwarzania(oprogramowanie),sprzętu,organizacji,ludzi(tworzących,przetwarzających i wykorzystujących info)

4.cybernetyczne ujęcie SI.

5.SI.są dziedziną interdyscyplinarną (zarządzanie,psychologia,socjologia,i-nformatyka,metody ilościowe)

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1.fazy formułowania strategii: analiza opcje,implementacja.Pragniemy uzys-kać trwałą przewagę konkurencyjną .

2.planowanie strategiczne: określanie misji organizacji;identyfikacja pods-tawowych celów strategicznych zap-ewniających jej wypełnienie.Wybór i budowa strategii,która zapewni osią-gnięcie wskazanych celów strategicz-nych.

3.SI zarządzanie ma dostarczyć de-cydentom niezbędnych info , które zapewniają przystosowanie sięorgani-zacji do zmieniających się warunków mając na uwadze główny cel:uzyskani-e trwałej przewagi konkurencyjnej.

Systemy przetwarzania transakcji (TPS)-dotyczą szczebla operacyjne-go,domeną-problemysilnie ustruktur-yzowane,uzupełniają lukę pomiędzy organizacją a otoczeniem,zawierają dane krótko- i długookresowe,zawier-ają dane dla reszty systemu.

Systemy automatyzacji prac biurowych(OAS)-wspomagają pracę kierowników;łączy szczeble operacyj-ne i kierownicze; *procesory tekst- ów *arkusze kalkulacyjne *bazy danych *telefax,ksero,poczta elekt-roniczna

Systemy informowania kierownictwa (MIS)-wspomagają podejmowanie de-cyzji na ośrodku operacyjnym i kier-owniczym.Są pomocne w planowaniu na wyższych szczeblach.Tworzą głó-wnie raporty i wspomagają f-cje kon-trolne.Dane czerpią z OAS, zapewni-ają bieżącą kontrolę,Są zorientowane na przeszłość i terażniejszość.Posia-dają ograniczone właściwości anality-czne. *mają charakter wewnętrzny *działają w trybie on-line *wymagan-ia informacyjne na podstawie których pozostały zaprogramowane są stałe i jasno sprecyzowane *są mało elastyczne *wymagają długiego okresu projektowania.

Systemy wspomagania decyzji(DSS)-wspomagają podejmowanie decyzji słabo ustrukcjonowanych są w pełni interakcyjne i przyjazne ,są zorient-owane na modelowanie,koncentrują się na przyszłości,posiadają dużą moc analityczną.

Systemy wspomagania decyzji szczebla strategicznego(ESS)-wspo-maga podejmowanie decyzji strategi-cznej nieustrukturyzowanej na najw-yższym szczeblu zarządzania. *dobrej jakości grafika prezentacyj-na *koncentrują się na odległej prz-yszłości

Systemy doradcze(ES)-systemy typu sztuczna inteligencja lub z bazą wie-dzy.Mają na celu zastąpić eksperta. Są stosowane na szczeblu operacyjnym.

WSTĘP DO EC I EDI

Elektroniczna wymiana danych(EDI)-jest jedną z technologii informacyjn-ych należących do tzw.elektronic co-mmerce określanej jako”gospodarka elektroniczna”.Polega na integracji w szeroko rozumianym biznesie różny- ch technologii informacyjnych,które mieszczą się w grupach:

1.wymiana danych: *elektroniczna wymiana danych(EDI) *poczta elekt-roniczna(E-mail)

2.dostęp do danych: *wspólne bazy danych *elektroniczne biuletyny *katalogi elektroniczne

3.akwizycja danych-automatyczna identyfikacja: *kody kreskowe *te-chniki OCR-optyczne rozpoznawanie tekstu *satelitarna identyfikacja i monitorowanie pojazdów *karty ma-gnetyczne i elektroniczne *techniki OMR *RF/ID (Radio Fraquency Ide-ntyfication) *techniki biometryczne *DIP (Document Imaging Processing)

Korzyści wynikające z wdrożenia EDI

*wyeliminowanie błędów „ludzkich” *skrócenie czasu przekazywania info *zmniejszanie kosztów ponoszonych z powodu stosowania tradycyjnej wy-miany info i dokumentów *możliwość wprowadzenia technologii „Just in Time”-realizacja dostaw lub produkcji tylko wtedy,gdy istnieje na tę dostawę lub produkcję popyt.

Koncepcją EDI-jest takie zorganizo-wanie wszystkich elementów produk-cji,transportu i rozliczeń,aby wyelim-inować dokumenty papierowe i maksymalnie ograniczyć udział człowieka w przeprowadzonych operacjach.

Stosowanie systemu EDI wymaga:

*standaryzacji przekazywanych info handlowych i kodów *powszechnej dostępności do sieci teletransmisji danych spinających różne systemy k-omputerowe *dostatecznej liczby p-artnerów handlowych wykorzystując-ych EDI do wzajemnej wymiany dok. Elektronicznych *zapewnienia bezpi-eczeństwa przekazywanych danych *wprowadzenia odpowiednich regula-cji prawnych uwierzytelniających dok elektroniczne,które zastępują trady-cyjne dok.papierowe.

FORMALNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA.

Wydziały przedsiębiorstw mogą być formalnie zorganizowane wg.3form:

1.funkcji 2.wyboru rynku 3.w postaci macierzowej.

Ad1.wg.funkcji-grupuje w 1dziale ws-zystkich tych,którzy zajmują się 1r-odzajem czynności lub kilkoma zbliż-onymi do siebie czynnościami. ZALETY: *najbardziej logiczna i podstawowa forma departementalizacji *wykorz-ystuje specjalizowane zasoby *łatwy nadzór *uaktywnia spożytkowanie w-yspecjalizowanych umiejętności tam gdzie są one potrzebne WADY: *t-rudniej szybko uzyskać decyzję lub rozwiązać problem *niełatwo określ-ić odpowiedzialność i określić wyniki *skoordynowanie f-cji członków całej organizacji,może okazać się dla kier-ownictwa naczelnego problemem *m-oże istnieć poczucie izolacji od pozo-stałych wyników innych działów lub j-ednostek organizacyjnych *trudno zapewnić jednorodną pracę wszystk-im zatrudnionym przy realizacji celów organiz.

Ad2.Skupia w 1 jednostce roboczej wszystkich zajmujących się np.prod-ukcją i marketingiem wyrobu lub pok-rewnej grupy wyrobów wszystkichpa-nujących w danym regionie geograf. Lub wszystkich zajmujących się określonym rodzajem klientów. Wyróżniamy podgrupy: a) podział wg. Wyrobu-jest logicznym rozwiązaniem wtedy,gdy dany typ wyrobu wymaga w technologii produkcji i metod marketing. Różniących się znacznie od stosowanych w pozostałych częś-ciach organizacji. b) wg regionu-ka-żdy z z-ców dyrektorów na danym r-egionie odpowiada za interesy firmy w danym miejscu.Funkcjonalni z-cy dyrektorów świadczą usługi,wspoma-gają oraz pomagają koordynacji swoi-ch obszarów. c) wg grup odbiorców (klientów)-każdy z z-ców dyrekt. Od-powiada za grupę wyrobów wg rodzaju ustalonych odbiorców dla których są przeznaczone. ZALETY: *dostosowanie do szybkich zmian *umożliwia dobrą prezentację wyro-bu *pozwala na poświęcenie całego czasu zadaniom *wyrażnie określa odpowiedzialność *umożliwia szkole-nie dyr. Filii WADY: *taka struktu-ra sprzyja rozgrywkom przy podziale zasobów *nie sprzyja koordynacji zadań między filiami *zachęca do z-aniedbywania piorytetów długofalow-ych *prowadzi do konfliktu między zadaniami filii i czy zakładów a piory-tetami całej firmy.

Ad3. W strtukturze tej jednocześni-e istnieją 2 układy: a) stałe wydziały funkcjonalne-odpowiadające za efek-ty i poziom zawodowy swoich jednos-tek b) dorażne zespoły-realizują ko-nkretne programy . Członkowie zespołów wywodzą się z różnych dzi-ałów funkcjonalnych i podlegają kier-ownikowi zespołu,który odpowiada za wyniki jego pracy . ZALETY: *zape-wnia organizacji elastyczność *pobu-dza do współpracy interdyscyplinarn-ej *angażuje ludzi,stawia im wyzwa-nie *rozwija umiejętności pracowni-ków *odciąża naczelne kierownictwo pozostawiając im czas na planowanie *motywowanie ludzi do identyfikowa-nia się z końcowym wyrobem *pozwala na przesuwania ekspertów do głównych obszarów działania zgod-nie z potrzebami . WADY: *wiąże się z ryzykiem wywołania poczucia anarchii *zachęca do walki o władzę *może powodować więcej dyskusji niż działania *wymaga dużych umiejętn-ości interpersonalnych *jest koszto-wna we wdrażaniu *wiąże się z ryzykiem dublowania wysiłków zespoł-ów projektowych *wpływa na modele ,gdy następuje przesunięcie personelu .

Planowanie-działanie operacyjne,które zmierza do skonstruowania wiązki celów oraz operacyjnej struktury ich realizacji.

Planowanie w organizacjach gosp. ma na celu: a)zapewnienie wykonania zadań w wyznaczonych terminach przy możliwie najniższym koszcie b)koordynację działania komórek org. przedsięb. c)w miarę najlepsze wykorzystanie rezerw ludzkich i rzeczowych, przez wzrost wydajności pracy i obniżkę kosztów własnych d)najlepsze przygotowanie firmy do zmieniających się warunków otoczenia.

Cel-określony przedmiotowo,podmiotowy,przyszły,pożądany stan lub rezultat działania organizacji,możliwy i przewidziany do osiągnięcia w terminie lub okresie mieszczącym się w przedziale czasu objętym wieloletnim lub krótkookresowym planem działania.

Planowanie strat.-sformalizowany proces długofalowego planowania stosowanego do określenia i realizacji celów organizacji.

Zalety: a)p.s. stwarza warunki dla konsekwentnego ukierunkowania działalności jednostki gospodarczej b)kierownicy wyznaczają jasno sprecyzowane zadania i precyzują metody ich wykonania c)p.s. ułatwia umiejętne przewidywanie problemów zanim powstaną i rozwiązanie ich zanim staną się zbyt trudne lub niemożliwe do rozwiązania d)minimalizacja popełnienia błędów poprzez staranne rozważenie i dokładną analizę celów,zadań istrategii.

Wady: a)niebezpieczeństwo zbiurokratyzowania planistów b)utrata styczności z wyrobami i klientami firmy c)ponoszenie znacznych kosztów na konsultantów,wyszukane modele i programy planowania d)zespoły planistów mogą uzurpować sobie inicjatywę i władzę menadżerów e)p.s. może ograniczyć jednostkę gosp. do decyzji najbardziej racjonalnych i pozbawionych ryzyka

Plany wykonawcze(operacyjne)-wyznaczają cele,które powinny być osiągnięte przez plany niższego szczebla oraz same stają się instrumentem realizacji celów ustalonych przez plan wyższego szczebla.

Plany strategiczne prowadzą do osiągania ogólnych celów jednostki organizacyjnej. Plany wykonawcze określają sposoby wcielania w życie planów strategicznych i wyróżniamy w nich plany trwale obowiązujące.

Biznes plan zawiera inf. O konkretnej firmie,dotyczące produkcji,rynków zbytu,wskaźników finansowych,kwalifikacji,kompetencji,zakresu uprawnień i odpowiedzialności oraz schematy organizacyjne.

Etapy budowania biznes planu: a)określenie celów b)lista zasobów c)określenie sposobu organizacji biznesu d)przygotowanie planu produkcji e)przyg. planu marketingu f)przyg. planu finansowego g)przyg. planu ryzyka h)wdrożenie planów i ocena postępów.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
organ i zarządz (ćw ) kwit
Wyklad 7 Zarzadzanie strategia i planowanie
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
baruk, zarządzanie produkcją, PLANOWANIE OPERATYWNE I STEROWANIE PRODUKCJĄ
Rachunkowość zarządcza ćw 1
Efektywne zarzadzanie czasem (planowanie, organizacja czasu pracy, skuteczne dzialanie)
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
konspekt cw 1 planowanie, sterowanie
PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA wykł 3,4 PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA
zarządzanie13, zarządzanie ćw
zarządzanie 10, zarządzanie ćw
KONCEPCE ZARZADZANIA 2009 CZ.2, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
prezentacje, zarzadzanie - wyklad 5, PLANOWANIE STRATEGICZNE
zarządzanie11, zarządzanie ćw
Organ. i zarządz. - Misja organizacji i polityka kadrowa, Administracja

więcej podobnych podstron