Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt z prezentacji

art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości

Formy inwentaryzacji

 1. Spis z natury

Polega na:

Za jego przeprowadzenie odpowiedzialność ponosi Kierownik jednostki (art. 4 ust. 5 ur).

Terminy dla spisu z natury UR wskazuje, które składniki:

Spisem na 31 grudnia należy objąć:

 1. Środki pieniężne w kasie, a także inne aktywa pieniężne o terminie realizacji krótszym od 3 miesięcy.

 2. Papiery wartościowe: akcje, obligacje, czeki obce, bony skarbowe, weksle i inne.

 3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych, takie jak materiały, wyroby gotowe, półprodukty w magazynie oraz towary, które obciążają koszty w dniu ich zakupu lub w momencie wytworzenia, w tym paliwo w pojazdach służbowych. (art. 17 ust. 2 pkt 4 ur)

Spis w dowolnym dniu roku dla:

 1. Zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki.

 2. Zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną,

 3. Materiałów, towarów , produktów gotowych i półfabrykatów objętych ewidencją ilościowo – wartościową raz na 2 lata, jeśli znajdują się w strzeżonych składowiskach

Spis w IV kwartale do 15 stycznia

Znajdujące się na terenie niestrzeżonym:

Znajdujące się na terenie strzeżonym:

Środki trwałe trudno dostępne:

np. budowle podziemne, środki trwałe oddane innym podmiotom do remontu, przekazane w dzierżawę

 1. Potwierdzenie stanu aktywów na podstawie uzgodnienia sald z kontrahentami

Polega na:

Na ostatni dzień roku dotyczy:

Uzgodnienie stanu ...
w IV kwartale, najdalej do 15 stycznia dotyczy:

Nie stosuje się do:

Uzgadnianie sald może być dokonane w drodze:

Co należy podać w informacji przesyłanej do kontrahenta?

 1. Nazwę i adres dłużnika.

 2. Nazwę i numer konta analitycznego.

 3. Wartość salda tego konta.

 4. Wyszczególnienie pozycji składających się na saldo ze wskazaniem dowodów źródłowych (nr faktury, rachunku, data, kwota).

 5. Nr konta bankowego.

Potwierdzenie salda

 1. Porównanie stanu ewidencyjnego z dokumentami

Porównanie zapisu w księgach z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich realnej wartości dotyczy:

 1. Wartości niematerialnych i prawnych oraz udziałów i akcji.

 2. Materiałów, towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych.

 3. Środków pieniężnych w drodze.

 4. Czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 5. Należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz publicznoprawnych.

 6. Należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych oraz aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1-2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.

 7. Gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych.

 8. Funduszy własnych, funduszy specjalnego przeznaczenia, celowych.

 9. Rezerw i przychodów przyszłych okresów.

 1. Środków trwałych, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym - w latach, w których nie są spisywane z natury.

 2. Zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów znajdujących się w strzeżonych składowiskach jednostki, objętych ewidencją ilościowo – wartościową.

 3. Zasobów znajdujących się w innych jednostkach (z wyj. znajdujących się w jednostkach świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne oraz składowania), jeżeli kontrahent nie potwierdził salda.

 1. Prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 2. Inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (w nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowych aktywów finansowych itp.).

Porównanie stanu ...
dotyczy:

a także wymienionych

– jeżeli przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych

nie było możliwe.

Różnice inwentaryzacyjne

Nadwyżki

Niedobory i szkody


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Inwentaryzacja-WYKŁAD-A.Zysnarska-skrypt na egzamin cz.I
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt na egzamin cz I
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt na egzamin cz I
Inwentaryzacja WYKŁAD prezentacja
Nieruchomoc inwestycyjne WYKŁAD skrypt z prezentacji
Wykład IV-do prezentacji, Organizacja rachunkowości
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
Prawo administracyjne wyklady kolejny skrypt
969 Inwentaryzacja1 wyklad dla studentow
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI - wykład, Zabiegi medyczne - prezentacje i algorytmy
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Wyklad 4 - Autyzm - material z wykladu, Fizjoterapia, Notatki i prezentacje, Pedagogika spejalna
Farmakologia-wykłady, Fizjoterapia, Notatki i prezentacje, farmakologia

więcej podobnych podstron