prawo finansowe 17.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe


Prawo finansowe 7.03.05

Prawo finansów publicznych

Finanse:

 1. prywatne

finanse ludności, które mogą być prowadzone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i wydatkowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Finanse prywatne ludności także z tytułu dochodów z pracy-będą one wydatkowane na konsumpcję. Ci, którzy mają działalność gospodarczą część dochodów przeznaczają na rozwój przedsiębiorstwa. Osoby na pensji dokonują inwestycji.

Między a i b zachodzi relacja wyrażająca się w tym, że fundusze prywatne zasilają fundusze publiczne. Funkcjonowanie państwa pociąga za sobą konieczność gromadzenia środków pieniężnych. Od zadań państwa będzie zależało, ile tych środków będzie potrzebnych na realizowanie funkcji państwa i na funkcje o charakterze socjalnym. Im więcej obowiązków państwa, tym więcej potrzebnych środków.

 1. publiczne

publiczne zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je regulujące. Przedmiotem b są zjawiska i procesy związane z tworzeniem i rozdysponowywaniem funduszy publicznych takich jak:

-budżet państwa

-budżet jednostek samorządu terytorialnego

-fundusze ubezpieczeń społecznych

-inne fundusze publiczne np. NFZ.

Zasadniczą przyczyną warunkującą gromadzenie funduszy publicznych jest konieczność sfinansowania przez państwo potrzeb publicznych jak: obrona narodowa, ochrona środowiska, porządek publiczny, oświata, zdrowie, ochrona najuboższych

Między a i b można wykazać różnice:

 1. Fundusze publiczne są gromadzone na zasadzie przymusu-wydatkowane na zaspokojenie potrzeb publicznych. Finanse (fundusze) prywatne służą realizacji celów głównie osobistych

 2. Zakres f.publicznych jest dużo szerszy niż prywatnych

 3. operacje finansowe w zakresie f.publicznych rzutują na ogólną równowagę finansową państwa. Wyraża się to poprzez funkcje finansów publicznych, które będą różne od przyjętego modelu państwa. W państwach o gosp kapitalistycznej mają sprzyjać rozwojowi sektora prywatnego i unikać negatywnych skutków gosp kapitalistycznej wyrażających się w nierówności społecznej.

Do roku 89 nie było podziału na to, co pryw i publiczne. Gdy doszło do zmiany modelu państwa należało na gruncie prawa rozdzielić własność sektora pryw i publ.

Zakres i struktura finansów publicznych

Finanse publiczne odnoszą się do:

-organizacji finansowej państwa

-opracowania, uchwalenia, wykonania budżetu

-kontroli wykonania ustawy budżetowej

i obejmują:

-dochody publiczne ze szczególnym uwzględnieniem podatków i pożyczek publicznych

-wydatki publiczne

-organizację finansową i operacje finansowe zdecentralizowane związków publicznych (jednostek samorządowych), publ zakładów ubezpieczeń, przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Znaczenie fin publ w zakresie gospodarki rynkowej zmieniło się. Za ich pośrednictwem państwo oddziałuje na gospodarkę poprzez wydatki budżetowe o charakterze interwencyjnym, a nie w sposób nakazowy, a także oddziałuje poprzez regulację różnych podmiotów gospodarczych za pośrednictwem podatków. W związku z tym fAin publ jako dział prawa finansowego są bardzo mocno związane z innymi działami prawa finansowego. Padatki są elementem polityki budżetowej państwa.

Powiązanie fin publ i pryw jest silne za pomocą norm prawnych. System Fin publicznych wyraża się funkcjonowaniem:

-norm prawnych

-instytucji zajmujących się gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych

-administracji finansowej, która posiada dużą rolę

-potrzebne są inne instytucje użyteczności publicznej zajmujące się wydatkowaniem środków (rządowe lub samorządowe)

Ministerstwo rozdysponowuje środki. Aby efektywniej wydawać środki istnieje dualizm:

adm rządowa i samorządowa. Domniemanie kompetencji na rzecz gminy: jeżeli nie wiadomo kto ma się zająć daną sprawą-to gmina.

Normy prawne w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków:

-ustawa z 26.11.98 o finansach publicznych (do niej korespondują inne akty prawne) np. ustawa z 13.11.03 o finansach publicznych samorządu, ustawa o zamówieniach publicznych i rozporządzenia wydawane na bazie ustawy o Fin publicznych.

Ustawa o finansach publicznych składa się z 5 działów:

I DZIAŁ : Zasady ogólne finansów publicznych

1. rozdział: podstawowe definicje z zakresu f.p.

2. rozdział: unormowane są kwestie jawności i przejrzystości f.p.

3. rozdział: omówione są formy organizacyjno-prawne jednostek sektora f.p.

4. rozdział: zasady gospodarności finansowej podmiotów sektora f.p.

II DZIAŁ: Państwowy dług publiczny

 1. zasady ogólne, pojęcia

 2. finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

 3. procedury ostrożnościowe i sanacyjne

 4. ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa podmioty sektora f.p.

 5. zasady i tryb emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek przez Skarb Państwa

III DZIAŁ: Budżet państwa

1.definicje podstawowe i zasady

2. opracowanie i uchwalanie budżetu państwa

3. zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej

4. kasowa obsługa budżetu

IV DZIAŁ: Budżet jednostki samorządu terytorialnego

1. podstawowe def i zasady

2. opracowanie i uchwalanie budżetu j.s.t.

3. wykonanie budżetu j.s.t

V DZIAŁ: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 1. zasady odpowiedzialności

 2. kary

 3. strony i komisje orzekające

 4. zasady postępowania

Ta ustawa odnosi się do zmian, które tyczą się f.p, a które zostały zawarte w Konstytucji. Została wydana 1998r.

Ustawa 1989-prawo budżetowe jest nieaktualna. Miała ona służyć przebudowie stosunków finansowych w państwie i określić normy prawne działalności finansowej państwa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo ochrony srodowiska wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, pr
Prawo ochrony srodowiska 16.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
POS 9.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Ekonomika srodowiska wyklad 07.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska WYKLAD14.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok I
Postepowanie administracyjne wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV,
prawo finansowe W 11.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo finansowe 30.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
prawo fin 16.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo finansowe 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
prawo fin. 21.03, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo finansowe W I, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo
POŚ W 4.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Prawo ochrony srodowiska Instrumenty prawa os 27.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II,
Prawo finansowe 25.04, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
prawo o.s.23.03, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Prawo finansowe wyklad18.04, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo ochrony srodowiska Procedury 20. 04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, p
Prawo finansowe Systematyka prawa finansoweo wyklad 28.02.0, administracja, II ROK, III Semestr, ro

więcej podobnych podstron