p osobowosci 25112010, Psychologia, Semestr V, Psychologia osobowości


PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI - wykład, dn. 25.11.2010.

Teorie relacji z obiektem - OTTO KERNBERG

*Próba integracji założeń:

-Tworzył w tym samym czasie co M. Mahler.

-Podjął próbę integracji założeń leżących u podstaw klasycznego modelu popędowo-strukturalnego i założeń modelu relacyjnego.

*Założenia:

-Związek z drugim człowiekiem jest konieczny dla prawidłowego stanu zdrowia i prawidłowego przebiegu procesów rozwoju. Mówiąc o zdrowiu, mamy na myśli zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

-Wskazywał przede wszystkim na bardzo silną interakcję biologicznych i społecznych determinantów wszystkich procesów, które wpływają na nasze życie i na nas samych.

-Interakcje są wrodzone, są instynktownymi percepcyjno-behawioralnymi wzorcami tworzenia i podtrzymywania więzi i mają charakter potencjalny (dają pewien potencjał rozwojowy). Są one aktywne tylko w interakcji ze znaczącymi obiektami, z jakimi w pierwszym okresie życia się stykamy (mama).

-Głównym determinantem kształtowania i rozwoju aparatu psychicznego jest doświadczenie interpersonalne.

-Forma interakcji z obiektem ulega zmianie pod wpływem nowych doświadczeń interpersonalnych. Równocześnie oddziaływanie czynników biologicznych i społecznych jest silnie powiązane z procesami rozwoju funkcji poznawczych. Dlatego też przedmiotem teorii relacji z obiektem Kernberga jest obiektywna psychiczna rzeczywistość, kształtowana przez relacje z innymi obiektami, która opisywana jest na kilku wymiarach: relacyjnym, topograficznym, strukturalnym i czasowo-przestrzennym.

*Wymiary opisywania psychicznej rzeczywistości:

1. Wymiar relacyjny:

2. Wymiar topograficzny:

3. Wymiar strukturalny:

4. Wymiar czasowo-przestrzenny:

-Wszystkie wymiary są ze sobą ściśle powiązane.

-Zinternalizowane relacje z obiektem zdobyte w dzieciństwie, w wieku dorosłym są projektowane na realne obiekty. Rodzaj tych interakcji społecznych wyznaczany jest przez zinternalizowany świat relacji z obiektem oraz przez aktualną rzeczywistość.

*Subiektywna rzeczywistość:

-Kernberg postuluje istnienie subiektywnej, obiektualnej rzeczywistości intrapsychicznej, która pozostaje w trwałej interakcji z obiektywną rzeczywistością realną.

-Można powiedzieć, że to, co jest wewnętrzne (zinternalizowane) będzie determinowało działania i relacje jednostki ze światem zewnętrznym. To, co znajduje się wewnątrz jednostki, w środku, rzutuje na jej relacje zewnętrzne.

*Patologiczne funkcjonowanie:

-Wg Kernberga, patologiczne funkcjonowanie jednostki jest wyrazem nieświadomego powtarzania sytuacji „tu i teraz”, patogennych zinternalizowanych relacji z obiektami z przeszłości.

-Jednocześnie jednostka symbolicznie odtwarza frustrujące, konfliktowe, nieświadome relacje i doświadcza ich jako aktualnej, realnej rzeczywistości

-Czyli wewnętrzne relacje aktywowane są przez doświadczenia aktualne, a siła tej aktywacji zależy od poziomu psychologicznego rozwoju jednostki.

*Podstawowe założenia teorii relacji z obiektem odnoszące się do faz rozwoju człowieka:

-Kernberg, przedstawiając kształtowanie się określonej struktury psychicznej, zwanej przez niego charakterem, podkreśla fundamentalną rolę, jaką odgrywa w tym procesie rozwój internalizacji relacji z obiektem.

-Wyodrębnił 5 faz:

1. Faza normalnego autyzmu:

2. Faza normalnej symbiozy:

3. Faza różnicowania reprezentacji „self” od obiektu:

4. Faza ostatecznej integracji „self” (mnie) i obiektu oraz rozwoju struktur intrapsychicznych:

5. Faza ostatecznej konsolidacji (organizacji) ego i superego:

-Dzięki tym fazom możemy uchwycić na jakiej podstawie dochodzi do spatologizowania danego mechanizmu.

*W swojej koncepcji Kernberg odnosi się przede wszystkim do instynktów, afektów i popędów, które wpływają na nasz rozwój (bądź na jego patologizację):

-Afekty:

-Popędy:

-Dyspozycje afektywne na poziomie pierwotnym pełnią funkcję organizacyjną i pierwotnie oddzielają całkowicie dobre zinternalizowane relacje z obiektem od całkowicie, nadając zabarwienie specyficznym interakcjom między „self” i obiektem w obrębie tych relacji.

-Wniosek jest z tego taki, że afekt w stosunku do popędu pełni dwojaką rolę.

-Podsumowując, internalizacja w rozumieniu tego systemu, tworzona jest przez reprezentację „self”, reprezentację obiektu i zabarwienie afektywne, zdeterminowane pochodną popędu, aktywowaną podczas interakcji.

-W związku z tym Kernberg wyróżnił 3 fazy internalizacji:

1. Introjekcja:

2. Identyfikacja:

3. Tożsamość ego:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
psychopatologia 25112010, Psychologia, Semestr V, Psychopatologia
p osobowosci 18112010, Psychologia, Semestr V, Psychologia osobowości
Interpretacja czynnikowa CPQ, psychologia, studia psychologia, semestr V, materiały gmail, Brachowic
OSOBOWOŚĆ w.5 PODEJŚCIE NARRACYJNE W BADANIU OSOBOWOŚCI, Psychologia, III semestr, Osobowość
Zagadnienia do egzaminu OSOBOWO, Psychologia, II rok III semestr, osobowość
Metody gromadzenia danych, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Rogers-najważniejsze dokonania teoretyczne i praktyczne, Psychologia UŚ, Semestr III, Osobowość
p osobowosci 09122010, Psychologia, Semestr V, Psychologia osobowości
A18I II Metody - techniki projekcyjne i analiza, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 04 (lato)
osobowo+Ťci - pytania, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 03 (zima), Psychologia osobowości
Osobowość 2010 2011, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 03 (zima), Psychologia osobowości
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WG. CATTELLA, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia O
PRI 2007 - osobowosc, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, skrypty
osobowo, Psychologia, II rok III semestr, osobowość
Psychologia osobowosci WYKLADY, Psychologia II rok I semestr, Osobowość I
oleś, Psychologia UŚ, Semestr III, Osobowość
Okres adolescencji, pedagogika specjalna umk, semestr II, Psychologia rozwoju i osobowości

więcej podobnych podstron