Ekonomika ochrony srodowiska 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika ochrony srodowiska, do druku


EKONOMIKA OCHRONY ŚRODOWISKA VI 04/04/05

Determinanty przemian w gosp. wodnej:

 1. wieloletnie zaniedbania gosp. wodnej i związana z tym degradacja środowiska

 2. wymogi i standardy UE

 3. bezwzględna potrzeba stosowania polityki ekorozwoju

 4. infrastrukturalny charakter gosp. wodnej warunkujący możliwości przemian w całej gospodarce narodowej

Aby gospodarka narodowa mogła dobrze funkcjonować musi mieć odpowiednią infrastrukturę wodną, oznacza to, że pierwszymi inwestycjami muszą być inwestycje związane z gosp. wodną.

Tendencje europejskie wyrażają:

 1. bezwzględną konieczność gosp. zasobami wodnymi w ich aspekcie ilościowym i jakościowym w układzie wyodrębnionych dorzeczy

 2. potrzebę decentralizacji i uspołecznienia procesu zarządzania gosp. wodną

 3. konieczność pozostawienia decyzji strategicznych i odpowiednich środków finansowania w gestii władz centralnych

 4. zasadność utrzymania ustawowej kontroli i nadzoru adm. państwowej nad ogółem zasobów wodnych w kraju

 5. potrzebę co raz szerszego wykorzystywania mechanizmów rynkowych w procesach gosp. zasobami wodnymi

Ochrona gleby

Gleba- przypowierzchniowa część kory Ziemi, na której jedynie może wstępować życie roślin.

Ochrona gleby wymaga racjonalnego nią gospodarowania zarówno w aspekcie

 1. ilościowym- ozn. Dyrektywę niewykorzystywania najbardziej żyznych gruntów rolnych i leśnych dla celów innych niż uprawa roślin, a także odzyskiwania gruntów rolnych

 2. jakościowym- ozn. Przeciwdziałanie procesom degradacji gleb, które dokonują się podczas:

Podstawowe zabiegi ochronne:

- rekultywacja gruntów zniszczonych

Udział powierzchni gleb zdegradowanych:

*w stopniu bardzo dużym i dużym wynosi 0,5% powierzchni kraju

*w stopniu średnim i małym wynosi 2,2% powierzchni kraju

Zagrożonych degradacją jest 12,7% powierzchni kraju

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW ODNAWIALNYCH BIOLOGICZNYCH

Wśród odnawialnych zasobów biologicznych specjalne miejsce zajmują lasy. Pełnią one funkcje:

    1. produkcyjne (są źródłem surowców i opału)

    2. pozaprodukcyjne:

Polska jest krajem o tzw. średniej lesistości, lasy stanowią ok. 28% powierzchni kraju. Powierzchnia lasów nieznacznie zwiększa się, ale ich struktura i jakość się pogarsza. Nadmierny wyręb powoduje zbyt duży udział młodego drzewostanu. Niekorzystne zmiany w proporcjach drzew iglastych i liściastych sprawiają, że lasy są mniej odporne na ataki szkodników. Gorsza kondycja drzew jest skutkiem narastającego zanieczyszczenia powietrza.

Zagrożenia lasów:

 1. zanieczyszczenia powietrza

 2. nadmierny wyręb

 3. rosnąca liczba pożarów

 4. marnotrawstwo w użytkowaniu

0x08 graphic
Specjalnej ochronie muszą podlegać:

  1. 0x08 graphic
   Parki Narodowe

  2. Rezerwaty Przyrody

  3. Pomniki Przyrody

  4. Parki Krajobrazowe

  5. Obszary chronionego krajobrazu

Ochrona poszczególnych gatunków roślin i zwierząt regulowana jest rozporządzaniem wielu ministrów min. Ds. środowiska, rolnictwa, leśnictwa, zdrowia. W oparciu o te rozporządzenia:

 1. określa się gatunki roślin podlegających ochronie na terenie całego państwa

 2. ustanawia się zakazy ich niszczenia, zrywania, sprzedaży, nabywania itp.

 3. Ustanawia zakazy zabijania i chwytania zwierząt należących do gatunków chronionych, a także ich przetrzymywania, sprzedaży i nabywania

 4. Wydaje się stosowne przepisy dotyczące tzw. zwierzyny łownej, w tym ryb i raków

Zasadniczym celem ochrony odnawialnych zasobów biologicznych, jest utrzymywanie we właściwym stanie dynamicznej równowagi ekosystemu i zapobieganie wymieraniu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Ma to umożliwiać w sposób ciągły odtwarzanie biologicznych zasobów przyrody.

OCHRONA I UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH NIEODNAWIALNYCH

Polska posiada bogate zasoby naturalne nieodnawialne w postaci:

 1. 0x08 graphic
  0x08 graphic
  węgla kamiennego

 2. węgla brunatnego

 3. cynku

 4. miedzi

 5. siarki

 6. soli kamiennej

0x08 graphic

Źródła odnawialne energii:

Niebezpieczeństwo wynikające z wyczerpywania się surowców nieodnawialnych wymaga:

     1. wdrażania do produkcji technik i technologii materiało- i energo- oszczędnych

     2. racjonalnego eksploatowania istniejących jeszcze złóż

     3. zastępowanie naturalnych surowców nieodnawialnych surowcami syntetycznymi i coraz szersze wykorzystywanie innych, odnawialnych źródeł energii

     4. konsekwentnego recyklingu surowców nieodnawialnych, które mogą być wielokrotnie wykorzystane

     5. gdy potrzeba, to rezygnacja z dóbr zbytku, które pochłaniają duże ilości surowców nieodnawialnych

EKONOMICZNO - EKOLOGICZNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Odpady- zużyte przedmioty, substancje stałe lub ciekłe z wyłączeniem ścieków, powstające w wyniku bytowania oraz działalności gospodarczej człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie ich powstawania oraz uciążliwe dla środowiska

Podział:

I kryterium: skład i stan skupienia

II kryterium: miejsce powstawania

   1. odpady komunalne (ok. 44mln t/r)

   2. odpady przemysłowe (ok. 120mln t/r)

Wśród odpadów komunalnych i przemysłowych wyróżnia się tzw. odpady niebezpieczne wymagające odpowiedniego traktowania (składowania i unieszkodliwiania)

Uciążliwość odpadów:

     1. zanieczyszczenie gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza

     2. szkodliwe oddziaływanie na organizmy żywe

     3. wyłączony z użytkowania teren ich składowania

     4. niszczenie walorów estetycznych i krajobrazowych środowiska

Odpady mogą podlegać procesom:

 1. gospodarczego wtórnego wykorzystania

 2. unieszkodliwiania

 3. składowania

Racjonalne gospodarowanie wymaga:

  1. wdrażania technik i technologii materiało- i energo- oszczdnych oraz niskoodpadowych

  2. systematycznej segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania

  3. unieszkodliwiania odpadów poprzez : spalanie, pirolizę (odgazowywanie), kompostowanie, neutralizację chemiczną itp.

  4. właściwe bezpieczeństwo składowania odpadów

e=A+B-C ; e>0

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

      1. przychód roczny ze sprzedaży odzyskanych surowców naturalnych pochodzących z odpadów

      2. zaoszczędzone nakłady na składowaniu odpadów w skali rocznej

      3. roczne koszty poniesione na odzyskanie odpadów

EKONOMICZNO - KKOLOGICZNE METODY KSZTAŁTOWANIA ROZWOJU AGLOMERACJI MIEJSKICH I WIEJSKICH

Na świecie stale rośnie % ludności mieszkającej w miastach. W 2000r ok. 50% ludności świata zamieszkiwała miasta.

Ludność miejska w Polsce:

1945r 32,7%

1970r 52%

2000r 65%

Przyczyny występowania zagrożeń szybko wzrastającej ludności miejskiej wynikają z:

 1. niewłaściwego rozwoju miast w przeszłości

 2. rozwoju gospodarczego i towarzyszącemu mu procesowi przyspieszonej urbanizacji

Ad a)

Ad b)

5

Zachowanie ich w odpowiednim stanie ma znaczenie dla rozwoju turystyki kraju

Zaspokajają one potrzeby krajowe oraz są eksportowane

Tego nie trzeba wiedzieć na zaliczenie!!!

10 najbogatszych kopalni- łącznie ma 96% wszystkich zasobów. Ocenia się ich wartość na 61 309 mld zł (=x)

 1. węgiel kamienny to 64%x, powinno go starczyć na ok. 50 lat

 2. kamienie drogowe i budowlane to 9%x

 3. sól kamienna to 8,5%x

 4. rudy miedzi to 4%x, powinno starczyć na ok. 20 lat

 5. węgiel brunatny to 3,5%x, powinno starczyć na ok. 45 lat

 6. wapń to 3%x

 7. siarka to 1,5%x, powinno starczyć na ok. 70 lat

 8. kruszywa naturalne to 1%x

Szacuje się, że w 2030r. ponad 50% energii dostarczać będą elektrownie jądrowe (ale brak ich w Polsce)

efekty uzyskane

tylko wtedy działanie jest racjonalne

nakłady poniesioneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Prawo ochrony srodowiska Instrumenty prawa os 27.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II,
Prawo ochrony srodowiska Procedury 20. 04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, p
prawo finansowe W 11.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo finansowe 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika Ochrony Srodowiska wyklad 28.02.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Ekonomika srodowiska wyklad 07.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska WYKLAD14.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok I
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
ekonomika o.s.21.03, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika ochrony srodowisk
Ekonomika ochrony środowiska 21, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika ochr
Prawo ochrony srodowiska wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, pr
Prawo ochrony srodowiska 16.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Prawo ochrony srodowiska Ochrona przyrody 11.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem
Prawo ochrony srodowiska Wyklad 06, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, se
Teoria organizacji i zarządzania wykład 04.10.05, administracja, Reszta, rok III, sem 5, teoria orga
Prawo finansowe 25.04, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe

więcej podobnych podstron