Choroby cywilizacyjne, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne a zrównoważony rozwój


ŚRODOWISKO A ZDROWIE CZŁOWIEKA

Zdrowie to stan względnej równowagi organizmu reagującego na zmienne warunki środowiska zewnętrznego. Stan taki przejawia się w dobrym samopoczuciu fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka. Zachwia­nie równowagi między organizmem a otoczeniem następuje wtedy, gdy czynniki zewnętrzne są zbyt silne i działają zbyt długo lub gdy sprawność reakcji adaptacyjnych ustroju jest ograniczona. Zachwianie tej równowagi powoduje chorobę.

Zdrowie zależy od wielu czynników działających na organizm człowie­ka. Można je podzielić na trzy grupy:

Dyscypliną, która zajmuje się bytowaniem człowieka w konkretnych warunkach, jest higiena środowiska. Bada ona wpływ środowiska i jego zmian na organizm ludzki.

CHEMIZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO A ZDROWIE CZŁOWIEKA

Środowisko przyrodnicze jest systemem wzajemnie powiązanych elemen­tów. Jeśli połączenia te, tzn. przepływ energii i obieg materii, funkcjonują w sposób prawidłowy, to środowisko pozostaje w stanie równowagi. Szczególnym przykładem jest tu równowaga chemiczna, rozumiana jako zrównoważony bilans pomiędzy ilością uwalnianych pierwiastków i związ­ków chemicznych a ich wykorzystywaniem (wiązaniem) w dalszych procesach. Jednak rozwój przemysłu, rolnictwa, motoryzacji doprowadził do zachwiania równowagi chemicznej środowiska. Przejawia się to w sta­łym napływie do środowiska związków chemicznych szkodliwie działających na żyjące w nim organizmy, w tym i na człowieka. W większości są to substancje o znacznej aktywności chemicznej i o zróżnicowanym stopniu potencjalnego zagrożenia dla życia biologicznego.

Szczególnie niebezpiecznymi truciznami środowiskowymi w Polsce, są:

- metale ciężkie Pb, Cd, As, Ni, Hg, Zn, Cu, Mn i ich związki;

- pyły;

- związki siarki: SO2, SO3, SO42-, S2-, SO32-;

- związki azotu: NOx, NO2-, NO3-, NH3, NH4+, nitrozoaminy;

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzo(e)piren (BeP), benzo(a)piren (BaP);

- pestycydy chloroorganiczne: DDT, HCH, dwufenyle polichlorowe, i pestycydy fosfoorganiczne;

- inne jony lub cząstki nieorganiczne: CO, F-, Cl-, Br- , CN-.

Działanie każdej z tych substancji na organizm zależy od rodzaju trucizny, stopnia toksyczności, dawki, czasu działania oraz od drogi wprowadzenia jej do organizmu człowieka.

Wszystkie te substancje, wprowadzone do środowiska, krążą w przyrodzie. Zanieczyszczenia dotyczą więc powietrza, gleby, wody, żywności, czyli tych elementów z którymi bezpośrednio związany jest człowiek.

NAJCZĘSTSZE CHOROBY XX WIEKU

Wiek XX to okres wielkiego tempa rozwoju nauki, techniki i osiągnięć cywilizacyjnych, to wiek industrializacji i urbanizacji oraz dynamicznego przyrostu ludności świata, która musi się wyżywić. Ostatnie stulecie to także niestety czas wyniszczających wojen i nadmiernej produkcji straszliwych śmiercionośnych broni, okres rabunkowej gospodarki naturalnymi zasoba­mi przyrody i potęgującego się zanieczyszczenia środowiska.

W dobie szybkich przemian cywilizacyjnych i społecznych, wzmożonego tempa życia, nagromadzenia zagrożeń i sytuacji stresowych, współczesny człowiek ma utrudnioną adaptację do zmieniających się warunków; obniża się odporność psychiczna człowieka i biologiczna zdolność organizmu do obrony. Ludzie coraz częściej zapadają na różnego rodzaju choroby. W zależności od zespołu przyczyn, które choroby wywołują, wyróżnia się trzy ich kategorie: choroby cywilizacyjne, choroby społeczne i choroby zawodowe.

Choroby cywilizacyjne są związane z rozwojem cywilizacji, głównie industrializacji, urbanizacji, mechanizacji, motoryzacji i chemizacji. Zali­cza się do nich:

Istotnymi czynnikami chorobotwórczymi są:

  1. nadmierne tempo życia, stały pośpiech i ustawiczny stres, będące przyczyną nerwic i zaburzeń nerwowych;

  2. zmiana trybu życia, ograniczenie ruchu i wysiłku, siedzący tryb życia bądź jednostajny, monotonny, nużący ruch, angażujący tylko niektóre partie ciała;

  3. nadmierne, niewłaściwe odżywianie, będące przyczyną otyłości i schorzeń układu pokarmowego.

Choroby społeczne to grupa chorób najczęściej przewlekłych, wy­stępujących masowo w powiązaniu z warunkami społecznymi ludności. Do chorób społecznych zalicza się w Polsce:Ostatnio coraz częstsza jest zapadalność na choroby nowotworowe, choroby układu krążenia oraz schorzenia uwarunkowane genetycznie. Choroby społeczne w znaczący sposób obniżają wartość biologiczną społeczeństwa i pogarszają sytuację ekonomiczną (absencja chorobowa, inwalidztwo, rehabilitacja, śmiertelność).

Choroby zawodowe to schorzenia powstające w wyniku wykonywa­nia określonej pracy (zawodu) lub z powodu warunków, w których się ją wykonuje. Czynnikami najczęściej wywołującymi choroby zawodowe są:

Do chorób zawodowych zalicza się:

Chorobami zawodowymi mogą być ponadto:

W Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba zachorowań na choroby zawodowe, np. w 1993 r. na choroby zawodowe zachorowało 10 955 osób (rys. 2.51), w tym najwięcej na pylicę płuc, przewlekłe choroby oskrzeli, przewlekłe nieżyty nosa, gardła, krtani, choroby narzą­du głosu i słuchu wywoływane nadmiernym hałasem i wibracjami (rys. 2.52).

W Polsce na 10 tys. zachorowań zmarły w wyniku chorób zawodowych 102 osoby. Najczęściej zgony były spowodowane chorobami układu krążenia (54%), nowotworami złośliwymi żołądka (20%), rzadziej choroba­mi układu oddechowego, białaczką oraz urazami i zatruciami. Od 1985 r. daje się natomiast zauważyć stopniowy spadek zachorowań na gruźlicę płuc oraz na salmonellozy i czerwonkę.

Struktura chorób zawodowych w Polsce w 19992 r wg jednostek chorobowych

choroby narządu głosu

18,9

pylice

12,7

zawodowe uszkodzenia słuchu

27,3

choroby skóry

7,3

choroby zakaźne i inwazyjne

13,1

pozostałe

20,7

ŚRODOWISKO A ZDROWIE CZŁOWIEKA

Zdrowie to stan względnej równowagi organizmu reagującego na zmienne warunki środowiska zewnętrznego. Stan taki przejawia się w dobrym samopoczuciu fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka. Zachwia­nie równowagi między organizmem a otoczeniem następuje wtedy, gdy czynniki zewnętrzne są zbyt silne i działają zbyt długo lub gdy sprawność reakcji adaptacyjnych ustroju jest ograniczona. Zachwianie tej równowagi powoduje chorobę.

Zdrowie zależy od wielu czynników działających na organizm człowie­ka. Można je podzielić na trzy grupy:

Dyscypliną, która zajmuje się bytowaniem człowieka w konkretnych warunkach, jest higiena środowiska. Bada ona wpływ środowiska i jego zmian na organizm ludzki.

CHEMIZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO A ZDROWIE CZŁOWIEKA

Środowisko przyrodnicze jest systemem wzajemnie powiązanych elemen­tów. Jeśli połączenia te, tzn. przepływ energii i obieg materii, funkcjonują w sposób prawidłowy, to środowisko pozostaje w stanie równowagi. Szczególnym przykładem jest tu równowaga chemiczna, rozumiana jako zrównoważony bilans pomiędzy ilością uwalnianych pierwiastków i związ­ków chemicznych a ich wykorzystywaniem (wiązaniem) w dalszych procesach. Jednak rozwój przemysłu, rolnictwa, motoryzacji doprowadził do zachwiania równowagi chemicznej środowiska. Przejawia się to w sta­łym napływie do środowiska związków chemicznych szkodliwie działających na żyjące w nim organizmy, w tym i na człowieka. W większości są to substancje o znacznej aktywności chemicznej i o zróżnicowanym stopniu potencjalnego zagrożenia dla życia biologicznego.

Szczególnie niebezpiecznymi truciznami środowiskowymi w Polsce, są:

- metale ciężkie Pb, Cd, As, Ni, Hg, Zn, Cu, Mn i ich związki;

- pyły;

- związki siarki: SO2, SO3, SO42-, S2-, SO32-;

- związki azotu: NOx, NO2-, NO3-, NH3, NH4+, nitrozoaminy;

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzo(e)piren (BeP), benzo(a)piren (BaP);

- pestycydy chloroorganiczne: DDT, HCH, dwufenyle polichlorowe, i pestycydy fosfoorganiczne;

- inne jony lub cząstki nieorganiczne: CO, F-, Cl-, Br- , CN-.

Działanie każdej z tych substancji na organizm zależy od rodzaju trucizny, stopnia toksyczności, dawki, czasu działania oraz od drogi wprowadzenia jej do organizmu człowieka.

Wszystkie te substancje, wprowadzone do środowiska, krążą w przyrodzie. Zanieczyszczenia dotyczą więc powietrza, gleby, wody, żywności, czyli tych elementów z którymi bezpośrednio związany jest człowiek.

NAJCZĘSTSZE CHOROBY XX WIEKU

Wiek XX to okres wielkiego tempa rozwoju nauki, techniki i osiągnięć cywilizacyjnych, to wiek industrializacji i urbanizacji oraz dynamicznego przyrostu ludności świata, która musi się wyżywić. Ostatnie stulecie to także niestety czas wyniszczających wojen i nadmiernej produkcji straszliwych śmiercionośnych broni, okres rabunkowej gospodarki naturalnymi zasoba­mi przyrody i potęgującego się zanieczyszczenia środowiska.

W dobie szybkich przemian cywilizacyjnych i społecznych, wzmożonego tempa życia, nagromadzenia zagrożeń i sytuacji stresowych, współczesny człowiek ma utrudnioną adaptację do zmieniających się warunków; obniża się odporność psychiczna człowieka i biologiczna zdolność organizmu do obrony. Ludzie coraz częściej zapadają na różnego rodzaju choroby. W zależności od zespołu przyczyn, które choroby wywołują, wyróżnia się trzy ich kategorie: choroby cywilizacyjne, choroby społeczne i choroby zawodowe.

Choroby cywilizacyjne są związane z rozwojem cywilizacji, głównie industrializacji, urbanizacji, mechanizacji, motoryzacji i chemizacji. Zali­cza się do nich:

Istotnymi czynnikami chorobotwórczymi są:

  1. nadmierne tempo życia, stały pośpiech i ustawiczny stres, będące przyczyną nerwic i zaburzeń nerwowych;

  2. zmiana trybu życia, ograniczenie ruchu i wysiłku, siedzący tryb życia bądź jednostajny, monotonny, nużący ruch, angażujący tylko niektóre partie ciała;

  3. nadmierne, niewłaściwe odżywianie, będące przyczyną otyłości i schorzeń układu pokarmowego.

Choroby społeczne to grupa chorób najczęściej przewlekłych, wy­stępujących masowo w powiązaniu z warunkami społecznymi ludności. Do chorób społecznych zalicza się w Polsce:Ostatnio coraz częstsza jest zapadalność na choroby nowotworowe, choroby układu krążenia oraz schorzenia uwarunkowane genetycznie. Choroby społeczne w znaczący sposób obniżają wartość biologiczną społeczeństwa i pogarszają sytuację ekonomiczną (absencja chorobowa, inwalidztwo, rehabilitacja, śmiertelność).

Choroby zawodowe to schorzenia powstające w wyniku wykonywa­nia określonej pracy (zawodu) lub z powodu warunków, w których się ją wykonuje. Czynnikami najczęściej wywołującymi choroby zawodowe są:

Do chorób zawodowych zalicza się:

Chorobami zawodowymi mogą być ponadto:

3

7Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI PO 1700 r, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cy
ZANIECZYSZCZENIA I SKAŻENIA ŻYWNOŚCI ORAZ ZDROWIE CZŁOWIEKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona
Katastrofy ekologiczne minionego wieku, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożeni
Wykorzystanie kopalin w Polsce, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywili
Obszary ekol zagroz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliza
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
Zagrożenia ekologiczne Mielca i okolic, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
Składowanie na wysypiskach, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
biochemia cz 1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Buforowość gleby, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ochrona i rekultywacja gleb
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Proces inwestycyjny a decyzja środowiskowa, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ocena
Rola wody w życiu lasu, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
sciaga scieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Fizyka - ściąga 2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Fizyka
Podstawy Ekologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Instrukcja1-2008, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrochemia

więcej podobnych podstron