1 Psychoanaliza ćwiczenia, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


Materiały autorskie- dr Magdalena Błażek

Psychologia osobowości- ćwiczenia, 2006/07

Psychoanaliza klasyczna

Psychoanaliza obejmuje: ogólną teorię psychologiczną, metodę psychoterapii. Odrzucenie charakterystycznego dla introspekcji dogmatu Kartezjusza, że umysł jest dla podmiotu przejrzysty. Freud przyjął za Breuerem, że przyczyną neurozy są nieuświadomione treści, których uświadomienie jest podstawą wyleczenia- dogmat psychoanalizy. Idee regularnie uświadamiane ulegają regularnemu wyładowaniu. Stłumienie, wyparcie idei uniemożliwia rozładowanie a energia szuka innych sposobów ujścia i powoduje problemy psychiczne. Terapia polega na przywróceniu normalnych wyładowań.

Zasadnicze tezy freudyzmu:

- kluczem do zdrowia psychicznego jest uświadomienie sobie nieuświadomionych treści

- psychiki nie da się zrozumieć bez odwoływania się do seksualności

Terapia psychoanalityczna polega w gruncie rzeczy na zastąpieniu jednej autoteorii inną.

Analiza marzeń sennych pozwala na jakościową charakterystykę procesów nieświadomych.

Podstawowe założenia metapsychologiczne:

1/ Dynamika życia psychicznego: popędy- siła napędowa, rola dynamizmów afektywno-motywacyjnych

2/ Topografia: życie jako gra procesów świadomych, przedświadomych i nieświadomych: świadomość: kontakt z rzeczywistością, dostarczanie uzasadnienia dla nieświadomości; zasadnicza rola procesów nieświadomych

3/ Motywacyjna nieświadomość: treści wyparte, nigdy nie uległy werbalizacji, mechanizmy obronne

4/ Struktura: życie psychiczne jako wynik rywalizacji między id, ego i superego

5/ Energia: dystrybucja energii psychicznej: libido i popęd śmierci. Pierwotna energia psychiczna wynika z popędu płciowego. Psychika jest miejscem ścierania się sił libido i tanatos.

6/ Zasada determinizmu i rozwojowego podejścia do osobowości i jej zaburzeń

Główne problemy:

1/ Teoria libido i rozwoju psychoseksualnego: typy charakteru związane z fazami rozwoju. Rozwój seksualny rozpoczyna się w momencie narodzin.

2/ Teoria lęku i mechanizmów obronnych: lęk neurotyczny jako następstwo stłumienia libido lub jako odpowiedź na zagrożenie ego wzbudzające mechanizmy obronne

3/ Teoria myślenia, snów, wolnych skojarzeń: możliwość dotarcia do nieświadomych pragnień

4/ Teoria agresji: następstwa stłumienia libido, przejaw instynktu śmierci

5/ Teoria ego (H. Hartmann): procesy adaptacji ego- alloplastyczna i autoplastyczna

Rozwój ego: od rozkoszy do realizmu,

procesy pierwotne (myślenie katatymiczne, impulsywność),

procesy wtórne (myślenie realistyczne, odraczanie gratyfikacji);

Id- zasada przyjemności, irracjonalność, nielogiczność, aspołeczność, gwałtowność.

Ego- zasada rzeczywistości (realizmu), przeszkody w realizacji popędów doprowadzają do wykształcenia Ego, energia dostarczana z Id pozwala jednostce poznawać świat, radzić sobie z przeszkodami zewnętrznymi.

Superego- zasada moralności, powstaje wskutek internalizacji wzorców i oczekiwań, aprobaty i dezaprobaty dążeń i zachowań.

Teorie związków z obiektem dotyczą powstawania dwubiegunowych reprezentacji Ja i świata zewnętrznego (Kernberg).

Margaret Mahler: schemat prawidłowego rozwoju: - faza autystyczna (I miesiąc życia, brak zdolności do przeżywania emocji pozytywnych i negatywnych); faza symbiotyczna (II-VIII miesiąca życia, dziecko postrzega siebie i matkę jako jedność, zaspokajanie potrzeb przez matkę- dobre Ja- obiekt, złe Ja-obiekt); faza separacyjno-indywidualistyczna (VIII miesiąc do 3 r.ż., cielesne zróżnicowanie z matką, , ustalenie więzi z matką, wzrost autonomicznych funkcji ego w ścisłej więzi i zależności od matki, tworzenie podstaw całościowego obrazu Ja i obiektu); faza integracji reprezentacji Ja i obiektu (3 do 7 r.ż., tworzą się podstawowe struktury aparatu psychicznego - id, ego i superego); faza konsolidacji ego i superego (ostateczna integracja i stabilizacja obrazu Ja i obiektu w celu zwiększenia realistycznej oceny siebie i świata, dojrzałość wyrażająca się w zdolności do różnicowania różnych obszarów Ja; w sytuacjach kryzysowych - regresja w służbie ego- reaktywacja w pamięci dobrych obiektów warunkujących poczucie bezpieczeństwa)

Psychologia ego- Klein próbuje łączyć skrajnie biologiczne stanowisko z psychologią ego i teorią związków z obiektem.

Freud kładł nacisk na: celowość funkcjonowania psychicznego, nieświadome determinanty, strukturę osobowości, dziedziczność, wczesny etap rozwoju, ciągłość rozwoju, środowisko patologiczne, pojęcie Ja, biologiczne podstawy psychiki, zachowania patologiczne

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 1c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad7c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 2c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 12(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 5c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad6c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko

więcej podobnych podstron