Wyklad 2c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


Wykład 2

Pojęcie osobowości i ogólna charakterystyka

teorii osobowości

POJĘCIE OSOBOWOŚĆ W POTOCZNYM ROZUMIENIU

(Lindzay, Hall, 2004)

POJĘCIE „OSOBOWOŚĆ” W LITERATURZE PSYCHOLOGICZNEJ

(Allport, 1988)

RÓŻNE SPOSOBY DEFINIOWANIA

POJĘCIA „OSOBOWOŚĆ”

PRZEZ PSYCHOLOGÓW

Definicja omnibusowa - zgodnie z którą osobowość stanowi sumę, całość cech i właściwości jednostki.

Definicja integracyjna - która kładzie nacisk na integrującą czy organizującą funkcję osobowości. Osobowość jest tym, co nadaje porządek i spójność wszystkim rodzajom działań podejmowanych przez człowieka.

Hierarchiczne ujęcie osobowości - wskazuje, jak poprzednie na to, że osobowość jest strukturą, czy organizacją, lecz akcentuje różne poziomy tej organizacji( McAdams, Mądrzycki).

Różnicowe ujęcie osobowości- osobowość zawiera to, co różni jednostkę od innych. Stanowią ją właściwości indywidualne, niepowtarzalne (teorie cech).

Przystosowawcze ujęcie osobowości - podkreśla udział osobowości w przystosowaniu (teorie uczenia).

ZAKRESY POJĘCIA OSOBOWOŚĆ

Zakres szeroki: do osobowości włącza się tu elementy fizyczne i psychiczne- osobowość w tym ujęciu to psychofizyczna całość. Skrajnym przykładem takiego podejścia są teorie konstytucjonalne (Kretschmer, Sheldon), ale można tu też zaliczyć koncepcje autorów takich, jak Allport, czy tez Eysenck.

Zakres średni: osobowość to całość psychicznych właściwości: cech, dymensji, mechanizmów psychicznych. zdolności, umiejętności.

Zakres wąski: do tej grupy zalicza się koncepcje, które do osobowości włączają tylko treściowe aspekty zachowania, pozostawiając poza jej zakresem cechy formalne: temperament i zdolności. Do tego rodzaju koncepcji należą koncepcje poznawcze osobowości.

PODSTAWOWE PYTANIA PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI

(Funder, 1990)

PODSTAWOWE ORIENTACJE TEORETYCZNE W PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI

 1. Teorie cech

 2. Behawioryzm i wczesne teorie społecznego uczenia się

 3. Teorie społecznego uczenia się i poznawcze podejście do osobowości

 4. Podejście fenomenologiczne (psychologia humanistyczna i egzystencjalna)

 5. Psychoanaliza

TEORIA NAUKOWA

Teoria naukowa to zbiór praw i hipotez rzeczowo i logicznie powiązanych w całość ; wiedza tłumacząca jakąś dziedzinę zjawisk.

(Kopaliński, 1983)

Teoria to system praw wyjaśniających określoną dziedzinę zjawisk, pozwalających ją przewidywać i zmieniać.

(Mądrzycki)

Funkcje teorii:

 1. Deskryptywna

 2. Eksplanacyjna

 3. Predyktywna

ZASADY OCENY TEORII

(Carver, Scheier, 2004)

 1. Teoria musi być weryfikowalna.

 2. Pochodzenie danych, na których podstawie powstała - opieranie teorii na wyłącznie jednym źródle informacji osłabia teorię.

 3. Zgodność z indywidualnym poglądem odbiorcy

 4. Zdolność do wzbudzania pozytywnych bądź negatywnych reakcji u odbiorców

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI

 1. Problematyka różnic indywidualnych - ujęcie dymensjonalne osobowości (np. teoria cech)

 1. Wewnętrzne mechanizmy psychologiczne -ujęcie procesualne (np. orientacja poznawcza)

DWA PODEJŚCIA BADAWCZE W

PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI:

 1. Podejście idiograficzne - koncentruje się na indywidualnym przypadku, stosując takie metody i zmienne, które uwzględniają fakt, że każdy człowiek jest jedyną w swoim rodzaju osobą.

 1. Podejście nomotetyczne - badanie zachowania w

kategoriach ogólnych zasad uniwersalnych

zmiennych na dużej grupie osób.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
1 Psychoanaliza ćwiczenia, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 1c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad7c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 12(1), Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 5c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad6c, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko

więcej podobnych podstron