Leki stosowane w NZK, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia, Leki


Leki stosowane w nagłym zatrzymaniu krążenia

W przypadku NZK zabiegi (BLS) i wczesna defibrylacja stanowią priorytet wobec farmakoterapii, która ogranicza się do kilku leków.

TLEN

Jest obowiązkowym elementem w resuscytacji. Stosowany w wysokich stężeniach u wszystkich pacjentów z NZK oraz po powrocie samoistnego krążenia a, także w trakcie leczenia zagrażających życiu zaburzeń rytmu.

ADRENALINA

Wskazania:

Dawkowanie:

Standardowo podaje się 1mg dożylnie co 3-5 minut.

Adrenalina stosowana jest w dużych dawkach, nie odpowiadających dawkom standardowym nie poprawia odsetka przeżyć chorych. Dawki jednorazowe 5mg iv mogą przyczyniać się do wzrostu późnych powikłań po NZK i nie są aktualnie zalecane. Do spornych należy wielkość dawki optymalnej i dlatego spotyka się różne zalecenia. Nie określono najwyższej dopuszczalnej dawki adrenaliny w NZK, tzn. że należy ją podawać w powtarzających się dawkach 1mg aż do powrotu spontaniczego krążenia lub przerwania zabiegów resuscytacyjnych.

Działanie:

UWAGA: W przypadku NZK w wyniku przedawkowania kokainy lub innych środków sympatykomimetycznych należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu adrenaliny!

ATROPINA

Wskazania:

Dawkowanie:

Działanie:

Nie ma ostatecznych dowodów, że atropina jest skuteczna w asystolii sreca, ale rokowania w tej formie zatrzymania krążenia jest w ogóle złe, dlatego jest małopodobne, by jej podanie było szkodliwe.

TEOFILINA (AMINOFILINA)

Dzięki swoim chemicznym właściwością wpływa na wzrost uwalniania adrenaliny z rdzenia nadnerczy. Ma działanie ino- i chronotropowe dodatnie.

Wskazania:

Dawkowanie:

250-500mg (5mg/kg m.c.) dożylnie w wolnym wstrzyknięciu. Szybkie wstrzyknięcie może wywołać zaburzenia rytmu serca lub nawet drgawki. Mawąski zakres terapeutyczny. Optymalne stęzenie terapeutyczne wynosi 10-20mg/l (55-110 mmol/l). Nadal jest zbyt mało badań klinicznych co do jej efektywności stosowania w NZK (w mechanizmie bradysystolii), a przeprowadzone nie potwierdzaja jednoznacznie wzrostu liczby ROSC.

AMIODARON (CORDARONE)

Wskazania:

Dawkowanie:

VF/VT bez tętna utrzymujące się po trzeciej defibrylacji - 300mg iv rozpuszczone w 20ml 5% glukozy. W przypadku konieczności można powtórzyć 150mg iv.

Jako zabezpieczenie przed nawrotem migotania - wlew dożylny (najkorzystniej do żyły centralnej) 900mg przez 24 godziny. Maksymalna rekomendowana przez producenta dawka - 2g na dobę. W stabilnych tachyarytmiach podajemy dawkę 150mg w 20ml 5% glukozy w ciągu 10 minut. Następnie można podać kolejne 150mg amiodaronu.

UWAGA Amiodaronu nie podaje się dotchawiczno!

Działanie:

LIDOKAINA (CHLOROWODOREK LIDOKAINY)

Wskazania:

Dawkowanie:

Wstępna dawka 100mg (1-1,5 mg/kg m.c.) lidokainy iv można powtórzyć w bolusie 50mg. Całkowita dawka nie powinna przekroczyć 3mg/kg m.c. w pierwszej godzinie.

W częstoskurczu stabilnym hemodynamicznie wstępna dożylna dawka lidokainy wynosi 50mg. Dawkę tą można powtarzać co 5min do ogólnej dawki 200-300mg. W NZK okres półtrwania lidokainy wydłuża się.

Działanie:

MAGNEZ

Wskazania:

Dawkowanie:

1-2g dożylnie, dawkę można powtórzyć po 10-15 minutach.

W Polsce stosowane są roztwory siarczanu magnezu 20% w ampulkach 10ml i 25% w ampułkach 20ml. 20% roztwór podaje się w ilości 5-10ml, a 25% roztwór siarczanu magnezu podaje się w ilości 4-8ml.

Działanie:

WODOROWĘGLAN SODU

Według aktualnych standardów stosuje się go rzadziej, później i mniej.

Wskazania:

Dawkowanie:

W NZK spowodowanym:

Wstępna dawka to : 50mmol = 50ml 8,4% NaHCO3, następne ewentualne dawki po badaniu gazometrii.

W innych przypadkach NZK, jeśli nie ma możliwości wykonania wstępnej gazometrii, podanie wodorowęglanów należy rozważyć po 20-25min prowadzenia RKO, w dawce jak wyżej.

Nie należy podawać wodorowęglanu łącznie z katecholaminami, gdyż następuje ich inaktywacja.

UWAGA nie podaje się dotchawicznie!

Działanie:

Podczas NZK dochodzi do powstania kwasicy oddechowej oraz metabolicznej.

Kwasica metaboliczna związana jest z przejściem metabolizmu komórek na tor metabolizmu beztlenowego. Kwasica oddechowa powstaje w skutek ustania wymiany gazowej w płucach i dlatego jedynie skuteczna sztuczna wentylacja i pośredni masaż serca są w stanie jej zapobiegać.

Nadmierna podaż wodorowęglanów prowadzi do:

WAZOPRESYNA

Jest naturalnym hormonem o działaniu antyarytmicznym. W dużych dawkach działa jak nieadrenatgiczny, obwodowy wazokonstriktor poprzez receptory V1 i V2 w mięśniach gładkich naczyń(skóry, mięsni szkieletowych). Nie ma wpływu na receptory β-adrenergiczne i dlatego nie zwieksz zapotrzebowania na tlen mięśnia sercowego. Wazopresyna rozszerza naczynia mózgowe i poprawia dostawę tlenu do mózgu. Okres półtrwania wzopresyny w trakcie resuscytacji wynosi 10-20min. W krótkotrwałym migotaniu komór zwiększa ciśnienie przepływu wieńcowego i przez ważne życiowo narządy. Badania kliniczne przeprowadzone w ostatnim okresie potwierdzają skuteczność wazopresyny w postępowaniu resuscytacyjnym w migotaniu komór.

Według wytycznych ERC 2005 wazopresyna może być stosowana u dorosłych zamiast adrenaliny w migotaniu komór opornym na defibrylację.

W asystoli i PEA - aktywność elektryczna bez tętna - aktualnie brak danych potwierdzających skuteczność wazopresyny.

Dawkowanie:

VT częstoskurcz komorowy bez tetna i VF migotanie komór:

40 j.m. wazopresyny iv.

WAPŃ

Wskazania:

PEA - aktywność elektryczna bez tętna spowodowana:

Dawkowanie:

1g (10ml 10% chlorku wapnia), tj. 6,8mmol Ca+, dawkę można powtórzyć.

W resuscytacji powinien być stosowany jedynie chlorek wapnia, dostarcza on bezpośrednio wapń zjonizowany, natomiast, natomiast sole glukonowe wapnia muszą być wcześniej zmetabolizowane w wątrobie, by uwolnić zjonizowany wapn.

UWAGA podawać powoli, nie łączyć z wodorowęglanami, ostrożnie stosować u pacjentów naparstnicowanych. Nie podaje się dotchawicznie.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5 Działania nieporządane stosowania leków, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Leki stosowane we wstrząsie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
9 Leki stosowane w ostrej niewydolności serca, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
8 Leki stosowane w ostrym napadzie bólów wieńcowych, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologi
Leki stosowane w schorzeniach ukł.oddech, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
leki stosowane w ratownictwie, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
Leki w ratownictwie, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia, Leki
Leki uspakajające przeciw lękowe i nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
leki tel, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
Leki w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczy, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Fa
Ratownictwo Medyczne - Leki, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia, Leki
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4

więcej podobnych podstron