Wykorzystanie kopalin w Polsce, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne a zrównoważony rozwój


Wykorzystanie kopalin w Polsce

W Polsce na większą lub mniejszą skalę wykorzystuje się około 34 kopalin, ale decydujące znaczenie ma tylko dziewięć z nich. Potencjalna wartość tych dziewięciu kopalin wynosi około 96% potencjalnej wartości naszych kopalin a ich kolejność według tej wartości przedstawia się następująco:

GÓRNICTWO SUROWCÓW SKALNYCH

Baza surowcowa

Polskie górnictwo surowców skalnych obejmuje szeroką i zróżnicowaną grupę skał. Są to kopaliny od bardzo zwięzłych i zwięzłych (w tym bloczne) po surowce okruchowe i ilaste.

Wystarczalność udokumentowanych zasobów surowców skalnych w złożach zagospodarowanych w ujęciu globalnym jest duża i wynosi odpowiednio:

Natomiast:

w coraz większych ilościach są do Polski importowane.

Rys. 1. Wydobycie surowców skalnych w poszczególnych grupach surowców za lata 1986-2002.

Podstawą działalności górnictwa węgla brunatnego są bogate zasoby geologiczne.

W ponad 100 rozpoznanych złożach, zasoby perspektywiczne węgla brunatnego szacuje się na około 60 mln ton.

Udokumentowane geologiczne zasoby bilansowe wynoszą około 14 mld ton, a zasoby pozabilansowe określa się na 4,9 mld ton.

Tylko część (w ilości 3,0 mld ton) zasobów bilansowych jest obecnie zagospodarowana co stanowi około 22% tej kategorii zasobów.

Wydobycie węgla brunatnego prowadzone jest obecnie w czterech kopalniach (piąta kopalnia Sieniawa eksploatuje znikome ilości węgla na potrzeby lokalnych odbiorców) przy czym trzy z nich są kopalniami wieloodkrywkowymi (Adamów, Bełchatów, Konin) a jedna (Turów) jest kopalnią jednoodkrywkową.

Kopalnie te zlokalizowane są w Polsce Centralnej i Zachodniej, a więc w rejonach oddalonych od głównej bazy paliwowo- energetycznej kraju, jaką stanowi Górnictwo Śląskie. 

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. jest najstarszą kopalnią w polskim górnictwie węgla brunatnego Udokumentowane zasoby złoża Turów umożliwiają funkcjonowanie zespołu górniczo-energetycznego do 2045 roku.

Kopalnia węgla brunatnego „Bełchatów” S.A. posiada zdolność wydobywczą na poziomie 38,5 mln ton rocznie.

Czynna obecnie odkrywka Bełchatów zakończy eksploatację w 2017 r., w związku z tym rozpoczęto budowę nowej odkrywki Szczerców, której zakończenie eksploatacji przewiduje się na okres 2031 do 2035 (ze złożem satelitarnym).

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. o łącznej zdolności wydobywczej ok. 15 mln ton eksploatuje obecnie trzy odkrywki, a to: Kazimierz Północ (do roku 2011), Jóźwin IIA (do roku 2004) oraz Lubstów (do roku 2009).  

Rozpoczęto eksploatację w nowej odkrywce Jóźwin IIB (planowana eksploatacja do roku 2019) oraz przewiduje się podjęcie eksploatacji w następujących odkrywkach:

STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE W KOPALNIACH CZYNNYCH I NA ZŁOŻU LEGNICA

Ogółem obecnie czynne kopalnie od 2003 roku do roku 2048 wydobędą 1941 mln Mg węgla brunatnego. Wielkość ta jest zbliżona do wydobycia węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych i głębinowych uzyskanego w latach 1945-2002.

W latach tych wydobyto łącznie w Polsce ponad 2007 mln Mg węgla brunatnego.

Zrealizowanie prognozowanego do roku 2048 wydobycia zależy głównie od poziomu odbioru węgla.

Polska mimo posiadania dużych zasobów węgla brunatnego, prowadzi jego eksploatację tylko w czterech rejonach kraju, w oparciu jedynie o 20 % udokumentowanych zasobów złóż bilansowych tego surowca, których wyczerpanie będzie miało miejsce pomiędzy 2024 rokiem („Adamów”) a 2048 rokiem („Turów”).

Wśród licznych polskich złóż węgla brunatnego za najbardziej predysponowane do kolejnego zagospodarowania należy uznać złoża węgla brunatnego położone w rejonie Legnicy.

Przy jednofrontowym układzie wydobycia węgla, kopalnia będzie pracować około 90 lat, a przy dwufrontowym układzie około 50 lat.

Uruchomienie KWB „Legnica” planowane jest po roku 2020.

Planowe wydobycie węgla brunatnego z kopalni czynnych i nowej kopalni „Legnica” w układzie dwu-frontowym z horyzontem czasowym do około 2075 roku.

Jeżeli z bilansu energetycznego wynikałoby większe zapotrzebowanie na tanią energię z węgla brunatnego, to można by było zaplanować zagospodarowanie szeregu innych złóż, takich choćby, jak:

Zagospodarowanie tylko tych złóż, łącznie ze złożem Legnica, pozwoliłoby za około 20 lat na podniesienie poziomu wydobycia węgla brunatnego w Polsce do poziomu około 100 mln Mg rocznie i utrzymanie go na tym poziomie przez co najmniej dalsze 50 lat.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI PO 1700 r, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cy
Choroby cywilizacyjne, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne a
Katastrofy ekologiczne minionego wieku, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożeni
Obszary ekol zagroz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliza
zmiany klimatu Cwicz do dania, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Zagrożenia cywiliz
ZANIECZYSZCZENIA I SKAŻENIA ŻYWNOŚCI ORAZ ZDROWIE CZŁOWIEKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona
Składowanie na wysypiskach, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
biochemia cz 1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Buforowość gleby, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ochrona i rekultywacja gleb
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Proces inwestycyjny a decyzja środowiskowa, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ocena
Rola wody w życiu lasu, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
sciaga scieki, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w ochronie ś
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Fizyka - ściąga 2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Fizyka
Podstawy Ekologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Instrukcja1-2008, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Hydrochemia
Rozklad Studenta, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Statystyka

więcej podobnych podstron