Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych - Copy, Ratownictwo Medyczne, Dokumenty PDF i tekstowe


Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych

 1. Metody nieinwazyjne

 1. Metody inwazyjne

Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (pośredni)

Ciśnienie tętnicze jest orientacyjnym wskaźnikiem przepływu krwi przez narządy.

Ciśnienie fali tętna oznacza różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym, (prawidłowo ok. 50 mmHg)

Średnie ciśnienie tętnicze MAP

Zależy od:

rzutu minutowego serca

całkowitego oporu naczyniowego

MAP=ciśnienie rozkurczowe+1/3 (ciśnienie skurczowe- ciśnienie rozkurczowe)

Metody pomiaru:

Źródła błędów

Pośredni pomiar ciśnienia tętniczego jest niepewny gdy dochodzi do znacznego zwolnienia przepływu krwi (wstrząs) lub przy wzroście oporu naczyniowego.

Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Wskazania:

Zalety:

Powikłania:

Postaci podwyższonego ciśnienia krwi

1.Nadciśnienie chwiejne i zależne od wysiłku

2.Nadciśnienie utrwalone

3.Nadciśnienie krytyczne

4.Przełom nadciśnieniowy - RR> (230/130) oraz zagrożenie życia spowodowane uszkodzeniem narządów.

Przyczyny:

Powikłania:

Podział nadciśnienia tętniczego

 1. Nadciśnienie pierwotne (samoistne >90%)

 2. Nadciśnienie wtórne

3.Izolowane nadciśnienie skurczowe

Stany chorobowe przebiegające ze wzrostem ciśnienia tętniczego

EKG

Rejestrowanie na powierzchni ciała zmian potencjału będącego sumą wszystkich potencjałów miocytów mięśnia sercowego.

Odprowadzenia jednobiegunowe (elektroda aktywna połączona z elektrodą obojętną)

Odprowadzenia dwubiegunowe (2 aktywne elektrody)

Ciągłe monitorowanie umożliwia

  1. obserwację zaburzeń częstości pobudzeń serca, zaburzeń rytmu

  2. zaburzeń przewodnictwa

  3. niedotlenienia mięśnia sercowego

  4. wpływu zaburzeń elektrolitowych

  5. zatrzymania czynności serca: migotanie komór, asystolia, rozkojarzenie elektromechaniczne

Pulsoksymetria

Ciągły pomiar wysycenia krwi tętniczej tlenem.

Prawidłowa wartość > 98%

Pulsoksymetria wykorzystuje technikę spektrofotometrii i pletyzmografii

Spektrofotometria : dioda emitująca światło przepuszcza przez łożysko naczyniowe fale świetlne czerwone i podczerwone o stałej długości.

Hemoglobina utlenowana i odtlenowana posiadają określona możliwość absorbcji światła w zakresie czerwonym i podczerwonym co jest rejestrowane przez fotodetektor.

Pletyzmografia używa przepływu o charakterze pulsacyjnym jako sygnału do określenia saturacji hemoglobiny we krwi tętniczej, poprzez zmiany absorbcji światła.Gdy zgodnie z praca serca rośnie objętość krwi krążącej, zwiększa się pochłanianie światła (spadek ilości światła docierającego do detektora)

Pulsoksymetria ocenia czynnościowe utlenowanie czyli stosunek hemoglobiny utlenowanej do całkowitej zawartości hemoglobiny zdolnej do przenoszenia tlenu.Gdy we krwi znajduje się karboksyhemoglobina, methemoglobina pulsoksymetr nie dokonuje pomiaru tych wartości ponieważ nie odróżnia ich od oksyhemoglobiny.

O obecności nieprawidłowych hemoglobin może świadczyć nieodpowiednio wysoka saturacja w stosunku do ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej.

Saturacja 100% odpowiada prężności tlenu 90 mmHg, 90%-60 mmHg, 60%-30 mmHg.

Wady

  1. fałszywy odczyt przy:

   1. dyshemoglobinemie

   2. podany i.v. barwnik

   3. hiperbilirubinemia

   4. silna niedokrwistość

  2. upośledzone krążenie obwodowe

   1. wstrząs

   2. choroby naczyń obwodowych, anomalie t.-ż.

   3. hipotermia

  3. ruchy chorego dreszcze, drgawki

Kapnografia

Polega na spektrofotometrycznym pomiarze absrbcji światła podczerwonego przez cząsteczki CO2.(ocena końcowo-wydechowego CO2).

Krzywa kapnograficzna rejestruje trzy fazy:

 1. gaz z przestrzeni martwej poprzedniego wdechu

 2. mieszanina pochodząca z przestrzeni marwej i powietrza pęcherzykowego

 3. CO2 zawarte w przestrzeni pęcherzykowej

Zastosowanie:

Ocena prawidłowej wentylacji chorego ( przy skutecznej resuscytacji stężenie CO2 rośnie)

Spadek końcowo-wydechowego st.CO2 wskazuje na:

  1. zator tętnicy płucnej

  2. zaburzenia rytmu serca, niski rzut serca

  3. hipowolemię, wstrząs

  4. obrzęk płuc, zapalenie płuc

  5. intubację do przełyku

  6. całkowitą niedrożność rurki intubacyjnej

Pomiar diurezy

Metoda:

1.cewnikowanie pęcherza moczowego

2.nakłucie nadłonowe (mniejsze ryzyko zakażenia, nie ma uszkodzenia błony śluzowej cewki)

Ocena:

  1. wydalania moczu pomiar standardowo co 4 h. Przy oligurii co 1 h.

  2. zapobieganie powikłaniom związanym z zaleganiem moczu

  3. uzyskanie dostępu do pęcherza celem płukania lub w razie krwawienia

Pomiar ilości moczu nagromadzonego przez 12 h.

Określenie osmolalności

Wykonanie testu paskowego na obecność glukozy , acetonu , krwi.

DZM w celu określenia klirensu kreatyniny, obecności toksyn i in.

Prawidłowa diureza:

dorośli - 50 ml/godz.

dzieci - 1 ml/kg/godz.

Powikłania:

  1. zatkanie cewnika

  2. zakażenie miejscowe i wstępujące

  3. uszkodzenie błony śluzowej, krwawienie

  4. po usunięciu cewnika chorego obserwować-ryzyko czynnościowych lub anatomicznych zaburzeń oddawania moczu

Sondowanie przewodu pokarmowego

  1. ocena pH treści żołądkowej

  2. badanie toksykolgiczne treści żołądkowej

  3. ocena krwawienia z żołądka

  4. zobojętnienie treści żołądkowej

  5. karmienie

  6. przepłukiwanie żołądka

  7. zapobieganie zachłyśnięciu treścią żołądkową

  8. monitorowanie w przypadku krwawień

  9. odsysanie przez sondę w przypadku atonii żołądka, zwężenia odżwiernika, zapalenia trzustki,niedrożności jelit.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta, Zabiegi medyczne - prezentacje i alg
BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne, medycyna, ratownictwo medyczne
20. I Podstawy dydaktyki RM - poprawiony, Ratownictwo Medyczne UMED - I rok, dydaktyka
Monitorowanie układu krążenia, Medycyna Ratunkowa - Ratownictwo Medyczne
KOMPENDIUM PODSTAWOWYCH LEKÓW STOSOWANYCH PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Endoskopia w chirurgii podstawy czaszki i kręgosłupa, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BTLS+chirurgia
Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu, Ratownictwo Medyczne(1), bi
Ocena podstawowych czynności życiowych, Ratownictwo Medyczne
Funkcjonowanie w systemie ratownictwa medycznego
zagadnienia Kordiaka-chirurgia, Studia - ratownictwo medyczne, 3 rok, Podstawy chorób wewnętrznych -
Rozpoznawanie zapalenia wyrostka robaczkowego na podstawie o, Ratownicto Medyczne, chirurgia
standaryzacja, ratownik medyczny, CM, Podstawy Diagnostyki Laboratoryjnej
org.pomocy medycznej, Dokumenty Oryginalne, Ratownictwo medyczne
LPR, Dokumenty Oryginalne, Ratownictwo medyczne
interna-serce, Studia - ratownictwo medyczne, 2 rok, Podstawy chorób wewnętrznych
Podstawy alergologii, Studia - ratownictwo medyczne, 3 rok, Podstawy alergologii i immunologii
Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne

więcej podobnych podstron