wyklad 8 18.04.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa


Wykład 8 18.04.2008

STOSOWANIE PRAWA

Stosowanie prawa to ustalenie konsekwencji prawnych, opartych na faktach uznanych za udowodnione w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego i na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Innymi słowy stosowanie prawa to formułowanie na podstawie normy generalnej normy indywidualnej.

Typy stosowania prawa

Rozróżnienie pomiędzy tymi podstawowymi typami wynika przede wszystkim z odmiennego usytuowania i podstaw kompetencyjnych podmiotów stosujących prawo, ich sytuacji decyzyjnych oraz ze względu na sam charakter i treść decyzji.

Typ sądowy

4 etapy sądowego stosowania prawa:

Typ kierowniczy (administracyjny)

lipa, nic nie ma

Modele stosowania prawa

Model sylogistyczny (subsumcyjny)

Polega na tym, że proces stosowania prawa sprowadza się do pewnych zabiegów o charakterze logicznym, a zwłaszcza do sprawdzenia wartości argumentów tj. do sprawdzenia czy mają charakter prawdziwy czy fałszywy.

Rozumienie sylogistyczne nie ma charakteru matematycznego, mechanicznego, choć ta metoda charakteryzuje się dużym stopniem sprawdzalności. Należy ją traktować przede wszystkim jako wskazówkę dotyczącą dochodzenia przez sędziego do ostatecznej decyzji.

Sylogizm prawniczy występuje w różnych wersjach. Od sylogizmu prostego do złożonych struktur, gdzie decyzja sędziego jest konsekwencją szeregu przesłanek, a każdą decyzję cząstkową można analizować za pomocą narzędzi logicznych. Odtwarzanie algorytmu podejmowania rozstrzygnięcia przez sędziego polegałoby na ustaleniu przesłanek sylogizmu i dokonaniu swoistego rachunku. Sylogizm prawniczy w klasycznej wersji składa się z dwóch przesłanek i wniosku:

I przesłanka (większa) - norma generalna

II przesłanka (mniejsza) - stan faktyczny

wniosek - norma indywidualna

Model sylogistyczny nie ma charakteru nieomylnego z wielu powodów. Nie stanowi on pełnej rekonstrukcji postanowienia prawnego. Alternatywą jest model argumentacyjny.

Model argumentacyjny (dyskursywny)

Rezygnuje z możliwości analizy rozumowań sędziego przy użyciu sylogizmu w koncepcji dyskursu prawniczego wskazuje się przede wszystkim niemożność pełnego zastosowania logiki prawniczej. Dlatego też uważa się, że proces argumentowania, a tym samym rozstrzygania powinien uwzględniać określone reguły dyskursu. Iörgen Habermas te reguły, które powinny być spełnione w dyskursie nazywa roszczeniami ważności. Zalicza m. in. prawdę, wiarygodność, poprawność, zrozumiałość wypowiedzi. Do zapewnienia racjonalności dyskursu niezbędna jest również respektowanie innych zasad, a mianowicie: równości szans uczestników dyskursu, wolności argumentowania, prawa do równości, oraz zasady znoszące jakiekolwiek przywileje czy też przepis w procesie argumentowania. Jednocześnie szczególność dyskursu prawniczego powoduje, że oprócz zaakceptowania ogólnych reguł dyskursu praktycznego (chodzi o te wymienione wcześniej) konieczne jest uwzględnienie wymogów wynikających z przepisów prawnych, utrwalonej judykatury oraz poglądów dogmatyki prawa.

Struktura dyskursu prawniczego powinna zatem obejmować zarazem reguły dyskursu praktycznego jak też różnorodne topiki prawnicze (a contrario, rozumowanie z analogii). W tym modelu podkreśla się otwarty charakter pojęć prawnych, ich niedookreśloność, istnienie odesłań poza prawnych, znaczenie zasad prawniczych. Uznaje się zatem, że model argumentacyjny jest tzw. trzecią drogą, znajdującą się pomiędzy logiką a twardą analizą hermeneutyczną.

I etap stosowania prawa - Ustalenie stanu prawnego

Ustalenie stanu prawnego w procesie stosowania prawa obejmuje dwa rodzaje czynności i rozumowań:

Źródła rekonstrukcji podstawowej decyzji

Trzy podstawowe źródła:

Te trzy zasadnicze źródła rekonstrukcji podstawowej decyzji nie wyczerpują wszystkich możliwości. Rekonstruować możemy również na podstawie reguł inferencyjnych, do których w szczególności zaliczamy rozumowania prawnicze:

Rozumowanie prawnicze

Dwa podstawowe rozumowania per analogia

Z faktu, iż rozumowanie per analogia jest w powszechnym użyciu wynika realna groźba jego nadużycia w dyskursie prawnym. Może to wynikać chociażby z trudności z ustaleniem jednoznacznych kryteriów podobieństwa w odniesieniu do sytuacji normatywnej. Innym zagadnieniem jest problem wzajemnej relacji pomiędzy pojęciami podobieństwa, analogii czy porównywalności. m.in. Dlatego, że pojęcia te nie zawsze stosowane są w sposób synonimiczny. Jest to tym bardziej utrudnione, że do tych samych pojęć odwołujemy się przy rozumieniach ad exemplo czy też a contrario.

Istotne podobieństwo, które decydują o zastosowaniu analogii może wynikać zarówno z podobieństwa fizycznego faktów jak również z podobieństwa celów czy regulacji. Wyraża to zasada: ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis disposito.

Otóż co do zasady uważa się, że rozumowania a symile nie stosuje się w dziedzinach prawa karnego, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.

W prawie karnym zakaz analogii wiąże się z zasadą: nullum crimen (Nulla poena) sine lege.

W prawie podatkowym z zasadą: nullam tributum sine lege.

W prawie ubezpieczeń społecznych wiąże się z zasadą kazuistycznym charakterem uregulowań w tej dziedzinie prawa.

Wyróżnia się dwie postaci tego argumentowania:

Argumentacja a fortiori jest sposobem rozumowania w myśl którego przyjmując twierdzenia o istnieniu obowiązującej lub innej kwalifikacji normatywnej po stronie jednego podmiotu lub grupy należy uznać ważność i istnienie prawne innej reguły stwierdzającej taki sam obowiązek po stronie innego podmiotu, grupy jeżeli zasługuje on z bardziej istotnego powodu niż pierwszy podmiot na tę samą kwalifikację normatywną.

Wykładnia prawa

Wykładnia to najogólniej mówiąc ustalenie znaczenia i zakresu wyrażeń użytych w interpretowanym przepisie prawnym. Z wykładnią prawa związane są określone dyrektywy interpretacyjne.

Wykładni (interpretacji przepisów prawa) dokonujemy, wówczas gdy przepis budzi wątpliwości albowiem mamy do czynienia z ogólną zasadą clara non sunt interpretanda - to co jasne, nie podlega interpretacji. W takim bowiem przypadku mamy do czynienia z sytuacją izo morfi, czyli taką gdy stosowany przepis jest prosty, klarowny i w związku z tym nie ma potrzeby dokonywania jego egzegezy.

W praktyce z sytuacją izo morfi spotykamy się bardzo rzadko, a niektórzy mówią nawet, że nie spotykamy się z nią nigdy.

Dyrektywy interpretacyjne

Dyrektywy I go stopnia

Podają podział wykładni z punktu widzenia kontekstu, w ramach którego będzie ona dokonywana:

W związku z tym wyróżniamy trzy rodzaje wykładni:

Dyrektywy IIgo stopnia

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wyklad 7 11.04.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
wyklad 6 4.04.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
wyklad 9 25.04.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
wyklad 1 22.02.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
wyklad 5 28.03.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
wyklad 3 7.03.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
wyklad 4 14.03.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
wyklad 2 29.02.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
wyklady 1-9, Administracja UŁ, Administracja I rok, Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp Wykład 1, Administracja Notatki UŚ, ADMINISTRACJA I ROK, Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp, Administracja Notatki UŚ, ADMINISTRACJA I ROK, Wstęp do prawoznawstwa
9.12. Ius cogens, Administracja Notatki UŚ, ADMINISTRACJA I ROK, Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp, Administracja Notatki UŚ, ADMINISTRACJA I ROK, Wstęp do prawoznawstwa
24.11. Wstęp do prawoznawstwa, Administracja Notatki UŚ, ADMINISTRACJA I ROK, Wstęp do prawoznawstwa
Wstęp, Administracja Notatki UŚ, ADMINISTRACJA I ROK, Wstęp do prawoznawstwa
notatki z ćwiczeń, Administracja Notatki UŚ, ADMINISTRACJA I ROK, Wstęp do prawoznawstwa
wyklad 8 10.04.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Ustrój organów ochrony prawnej
wyklad 9 17.04.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Ustrój organów ochrony prawnej
wyklad 1 18.02.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Zasady tworzenia i stosowania prawa

więcej podobnych podstron