Postepowanie administracyjne W 18.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowanie administracyjne, wyklady


Postępowanie administracyjne / W 18/09/05

Kolegium Kompetencyjne-rozstrzyga spory przy Sądzie Najwyższym. Czasami pojawia się problem czy dana sprawa jest sprawą administracyjną i czy powinna być rozstrzygana przez sąd. Może pojawić się spór negatywny (żaden organ nie uważa się za właściwy) lub spór pozytywny (dwa lub więcej organów uważają się za właściwe do rozstrzygnięcia danej sprawy)-Kolegium rozstrzyga, który z organów jest właściwy.

Skład Kolegium Kompetencyjnego:

-3 sędziów Sądu Najwyższego

-przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości delegowany przez Ministra

-przedstawiciel zainteresowanego Ministra w sprawie

Kolegium wydaje orzeczenie, w którym określa, że w danej sprawie właściwy jest np:

-Sąd Powszechny

-Wojewoda Mazowiecki

Ze względu na fakt, że orzeczenie wydaje organ adm rządowej-jest ono niezaskarżalne, jest to forma kontroli organów samorządowych przez organy rządowe.

Skargi obywatelskie:

Możliwość ich wnoszenia wynika z Konstytucji. Skargi dotyczą zaniedbań i nienależytego wykonywania zadań przez organy administracji publicznej. Mogą dotyczyć:

Procedura w związku z wpłynięciem skargi:

-rejestracja

-odpowiedź skarżącemu w formie pisma

Organ kompetentny do załatwiania skargi na daną instytucję:

Na Radę Gminy, Powiatu, Sejmiku Województwa, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę skargi rozpoznaje Wojewoda a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Na organy samorządowe składa się skargę do organu rządowego. Skargi na Wojewodę przyjmuje właściwy przedmiotowo Minister lub PRM, gdy są to skargi personalne.Skargę można skierować na konkretne postępowanie w konkretnej sprawie-składa strona. Jeżeli skargę składa osoba z zewnątrz, to stanowi ona tylko materiał skargowy z zewnątrz i nie jest ona wiążąca. Posłowie, Senatorowie, Radni mają obowiązek przyjmowania stron. Urzędy mają obowiązek przyjmowania obywateli w określonych godzinach.

Organ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (ten, który jest zobowiązany do rozpoznania skargi). Należy wyjaśnić zakwestionowane okoliczności, organ prowadzi nieformalne postępowanie dowodowe. Jeżeli można wskazać osobę to bada się sprawę przesłuchując tę osobę. Organ musi się merytorycznie ustosunkować i powinno to zmierzać do likwidacji nieprawidłowości. Część skarg jest bezzasadna

Urząd/funkcjonariusz nie wydaje ani decyzji ani postanowienia-postępowanie kończy się pisemną odpowiedzią osobie wnoszącej skargę. Jeżeli jest to zasadna skarga to zostaje wydane zarządzenie w celu usunięcia przyczyny skargi. Jeżeli skarga jest bezzasadna to organ pisze: „Skarga została zbadana i jest bezzasadna” Jeżeli skarżący jest nadal niezadowolony i wysyła skargi to organ może po kolejnej skardze poinformować, że nie będzie prowadzić dalszej korespondencji-organ ma upoważnienie ustawowe do podtrzymania swojego stanowiska. Osobie przysługuje również skarga na załatwienie skargi: że np. nie wzięto pod uwagę dokumentów i że sprawa została załatwiona pobieżnie-jest to skarga na sposób podejścia do skargi.

Skargi kierowane do prasy, radia, TV na organ administracji-organ powinien odpowiedzieć na tzw. skargę prasową.Obywatel ma prawo składania petycji i wniosków.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Postepowanie administracyjne wyklad 11.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, po
Postepowanie administracyjne wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV,
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
prawo finansowe 17.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
POŚ W 4.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Prawo ochrony srodowiska Instrumenty prawa os 27.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II,
Ekonomika Ochrony Srodowiska wyklad 28.02.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
prawo finansowe W 11.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Ekonomika srodowiska wyklad 07.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska WYKLAD14.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok I
Prawo finansowe 30.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Postępowanie administracyjne W 30, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowanie
Postępowanie administracyjne w I 23, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowani
prawo fin 16.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo finansowe 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Ekonomika ochrony srodowiska 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika

więcej podobnych podstron